Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Namysłowie (dz. 13/1)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 460/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie dzierżawy gruntów

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę

gruntu przeznaczonego na cele rolne usytuowanego w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów - działka nr 13/1 k.m. 15 o powierzchni 6,5500 ha (Ł.III - 3,3100 ha, Ł.IV - 2,9700 ha, w - 0,2700 ha).

Działki będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń, przeznaczone są na prowadzenie działalności rolnej. Działki stanowią mienie komunalne Gminy Namysłów.

Dla działki numer 13/1 k.m. 15 prowadzona jest księga wieczysta numer OP1U/00083390/5.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego dla w/w działki wynosi 1587,00 zł.

O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do 16,00 zł. Wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła roczną należność za dzierżawiony grunt.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 160,00 zł płatne do dnia 4 stycznia 2017 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego osobie, która wygra przetarg.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia  umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Czynsz dzierżawny płatny jest raz w roku, w terminie do 15-go września.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu) oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77 419-03-75 (w godzinach pracy urzędu).

Namysłów, dnia 24 listopada 2016 roku

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Wersja XML