Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i przetargi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Namysłów, dnia 09.09.2020 r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje o wyborze oferty, której przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

 

PDFtreść zawiadomienia.pdf


Namysłów, dnia 08.09.2020 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik socjalny.

 

PDFTreść ogłoszenia.pdf
 

 

 Namysłów, dnia 31.08.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1843)
 na podstawie art. 4 pkt 8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do składania ofert  przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Namysłów.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nabywca: Gmina Namysłów, NIP 752-13-59-204, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ul. Harcerska 1 , 46-100 Namysłów.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie dzieci - na terenie Gminy Namysłów na podstawie:
a) art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

2. Zakres SUO.

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspakajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu, korzystaniu z usług różnych instytucji, pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia wsparciu i interwencji psychospołecznej. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.  nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), który stanowi załącznik nr 2 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce świadczenia usług

Miejscem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia tj. teren Gminy Namysłów.

4. Szacowana liczba usługobiorców i godzin.

Szacowana liczba usługobiorców wynosi: 4 dzieci.
Szacowana liczba usług w okresie obowiązywania umowy wynosi 109 godzin miesięcznie.


Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć) i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykonana tylko część w/w godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.

5. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: od września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień – kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w § 3 rozporządzenia  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

2. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna zapewniająca wykonanie zamówienia,  w tym mobilność umożliwiająca dojazd do uczestników zamieszkujących w środowiskach wiejskich gminy Namysłów.

IV. Informacje  dodatkowe:

1. Zamawiający  zastrzega możliwość  zwiększenia o  50%  ilości godzin, w sytuacji   złożonych  dużej ilości  wniosków na świadczenie SUO.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy więcej niż z jednym wykonawcą   w przypadku przyznania i świadczenia SUO dla więcej niż jednej osoby.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III ppkt.1 zapytania  o rozpoznaniu rynku, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy tj. przedstawić cenę jednostkową brutto w złotych polskich za jedną godzinę świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 1.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wykaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w załączniku nr 2 pkt 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

VI.  Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena (100%) odnosząca się do całości zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów     w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

VII. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie  w następujących przypadkach:

1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. II;

2. Cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

VIII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1,  46-100 Namysłów, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na formularzu ofertowym pt. ,,Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail:  

2. Termin składania ofert: do 8 września 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt.1.).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.12.30.

X.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Aneta Pawłowska,  tel. (77)  4 107 504.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy. PDFZałącznik nr1.pdf
 2. Załącznik nr 2 – Zakres specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wymagania wobec pracowników Wykonawcy. PDFZałącznik nr2.pdf
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie.PDFZałącznik nr3.pdf
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób. PDFZałącznik nr 4.pdf
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna. PDFKlauzula.pdf
   

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                                                                         mgr  Katarzyna Jóźwiak


Namysłów, 12.05.2020r.

Nabór Pracownik Socjalny

- Nabór Pracownik Socjalny

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Namysłów, 11.05.2020r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Namysłów, 28.04.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Namysłów, dnia 26 marzec 2020 r.

OPS.KA.1121.1.6.2020

INFORMACJA  O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

 

Psycholog

 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie: w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy z dnia 2.03.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

DYREKTOR OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

W NAMYSŁOWIE

 

JADWIGA KULCZYCKA

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

                                                                                                                                                                                                                            Namysłów, 2.03.2020 r.

  


 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOG
W WYMIARZE 1/2 ETATU
 przewidywany okres zatrudnienia do 31.12.2020 r.  


 
1. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona      ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa.
 7. Nieposzlakowaną opinię.

   

2.Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
 4. Wysoki stopień empatii.
 5. Kreatywność, dyspozycyjność.
 6. Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

   

 


 

3.Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Wsparcie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii  mediacji oraz interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 3. Diagnozowanie i opiniowanie.
 4. Dokumentowanie wykonywanych zadań.
 5. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym oraz  koordynatorem projektu.

   

4.Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny;
 2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy;,
 5. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków psychologa;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
   

5. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą".

 

 

6. Informacje dodatkowe:
Praca psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na ½ etatu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1 –   Centrum Wsparcia Rodziny.


7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":

 1. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1,  pok.  Nr 21.
 2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie,                         ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
 3. w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 1200.


Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Harcerska 1 46-100 Namysłów
Adres e-mail: ops@opsnamyslow.pl
Numer telefonu: 774107507

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – powołała inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:  adres e-mail: daneosobowe@opsnamyslow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy om pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społeczne w Namysłowie

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom
 i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  jednolitych rzeczowym wykazie  akt.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ( art. 16 RODO), ich usunięcia( art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  (art. 16RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody ( art. 7, ust.3 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

 

Usługa współfinansowana w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 

Namysłów, 16.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej  dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

        Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

 1.  Tryb postępowania
 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
 2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
  i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody
  na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane
  w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w OPS namysłów jest Malwina Jabłońska, kontakt: e-mail:  daneosobowe@opsnamyslow.pl  telefon: 77 4 107 502;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
  o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i  wezmą udział w projekcie : "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" -II edycja współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

 

 1. Szczegółowy zakres zamówienia:

       Prowadzenie usług pomocy psychologicznej polegających