Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Przedszkola Nr 3 w Namysłowie

Podstawowe cele i zadania przedszkola

Cele przedszkola:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
 2. Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu,
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały  i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;
 6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, etnicznej i religijnej;
 9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.
 10. Kształtowanie postaw proekologicznych, zgodnie z ideologią zrównoważonego rozwoju
 11. Kształtowanie właściwych postaw moralnych, w duchu wartości uniwersalnych, takich jak : piękno, dobro, uczciwość, itp.

 

Zadania przedszkola:

Wspieranie prawidłowego  rozwoju psychofizycznego oraz dbanie o harmonijny przebieg wychowania i kształcenia poprzez:

 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 2. Swobodne zabawy dzieci w sali;
 3. Zabawy ruchowe, zajęcia i gry sportowe na boisku, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;
 4. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne wg uznania nauczycieli;
 5. Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:

 

      Obszary działania:

                     Przedszkole, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomaga rozwój, wychowuje i kształci  dzieci w obszarach fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym rozwoju dziecka. Przedstawione obszary działalności przedszkola są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

      Tryb działania:

Przedszkole  działa  na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

- Ustawy  z  dnia 7  września 1991 roku o  systemie  oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), uchwał organu prowadzącego oraz zgodnie ze Statutem Przedszkola.

Wersja XML