Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

DANE ADRESOWE

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
46-100 Namysłów, ul. Parkowa 3
tel. (77)410 07 70
fax: 77/ 410 07 70
e-mail:
adres strony www: www.przedszkole-namyslow.pl 
NIP 752-12-82-944
REGON 160231830

KIEROWNICTWO
dyrektor: mgr Alina Mysiorek
wicedyrektor: mgr Anna Walczak

ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Godziny pracy: 6:30 – 16:30

Oddziały: 6

Liczba miejsc: 115                                                                                                                                                       

Zatrudnienie:

Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną, termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola. 
Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny. 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej (nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 13:00. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.

ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Namysłów, mająca siedzibę przy ul. Stanisława Dubois 3 w Namysłowie.

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

FORMA PRAWNA

Przedszkole publiczne. Przedszkole jest jednostką budżetową.

SPOSÓB FINANSOWANIA

Obsługę administracyjno-finansową sprawuje Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka Gminy Namysłów
główny księgowy: Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych - Ewa Burkiewicz-Janik.
Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola. 
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail:
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Wersja XML