Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XI/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 roku

Projekt protokołu Nr XI/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
29 lipca 2019 roku

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 29 lipca 1941 r. ksiądz Maksymilian Kolbe, na apelu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, zgłosił się na ochotnika, aby zastąpić  Franciszka Gajowniczka w głodówce. 

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył XI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego – Ewelinę Małko.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji, a następnie stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

 

Przewodniczący Rady wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie czterech projektów uchwał:

 1. w sprawie skargi na działanie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 20 radnych. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

 1. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 10 radnych.
10 radnych było „przeciw”. Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad.

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 20 radnych. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 20 radnych. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski w związku ze złożeniem przez Skarbnik gminy Iwonę Wilczyńska wypowiedzenia umowy o pracy, na podstawie art. 18. ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym złożył projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 16 radnych. 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
 2. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Namysłowie,
 3. rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia,
 4. wniosku o nieupublicznianie danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
 5. skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
 6. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
 8. zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody,
 9. obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
 10. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 11. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów,
 12. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 13. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 14. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.,
 15. skargi na działanie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu,
 16. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
 17. uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
 18. odwołania Skarbnika Gminy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

 

Ad. 2.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 24 czerwca 2019 r. do 29 lipca 2019 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 24 czerwca 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Fior przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji nie  opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący zapytał członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, czy wyrażają zgodę na przystąpienie kandydatów do Komisji. Wszyscy członkowie wyrazili zgodę. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 100/VIII/19.

 

 1. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący zapytał członków Komisji Rewizyjnej, czy wyrażają zgodę na przystąpienie kandydatów do Komisji. Wszyscy członkowie wyrazili zgodę. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 101/VIII/19.

 

 1. rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 102/VIII/19.

 

 1. wniosku o nieupublicznianie danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 103/VIII/19.

 

 1. skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 1 radny „wstrzymał się” od głosu i 1 radny był „przeciw”. Uchwała została podjęta – Nr 104/VIII/19.

 

 1. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 105/VIII/19.

 

 1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 106/VIII/19.

 

 1. zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 107/VIII/19.

 

 1. obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego,

Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 108/VIII/19.

 

 1. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Głosów  „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 109/VIII/19.

 

 1. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 110/VIII/19.

 

 1. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów „przeciwych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 111/VIII/19.

 

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 112/VIII/19.

 

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 113/VIII/19.

 

 1. skargi na działanie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 1 radny był „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 114/VIII/19.

 

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

 „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 115/VIII/19.

 

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja Skarg, wniosków i petycji nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 116/VIII/19.

 

 1. odwołania Skarbnika Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje nie procedowały projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 8 radnych „wstrzymało się” od głosu. Głosów „przeciwnych” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 117/VIII/19.

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji wpłynęły trzy odpowiedzi na interpelacje radego Kazimierza Kosa: odnośnie kwestii możliwości budowy kolumbarium
w Namysłowie, podjęcia rozmów z dyrekcją PKP we Wrocławiu w celu wybudowania windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wjazd na kładkę oraz dobudowania brakującej części chodnika przy ul. Kościuszki.

Przewodniczący Rady przekazał również, że wpłynęło zapytanie radnej Marii Teodorczyk
i odpowiedź na nie w temacie wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla nauczycieli za okres strajków. Pod nieobecność radnej, na jej prośbę, odczytał treść odpowiedzi.

Ponadto zawiadomił o złożeniu interpelacji przez radnego Juliana Kruszyńskiego.

Wiceprzewodniczący Biliński złożył interpelację, w której pyta o ile mniejsze będą wpływy do budżetu gminy w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy obniżającej PIT z 18% na 17% oraz podnoszącej koszty uzyskania dochodów, które mają obowiązywać od 1 października 2019 r. Przekazał, że koszty przyjętych regulacji częściowo mają pokryć jednostki samorządu terytorialnego. Interesowało go również, jak Urząd Miejski w Namysłowie zamierza zbilansować brak wspomnianych dochodów.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poprosił, aby radny Biliński złożył swoją interpelację na piśmie.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał też, czy Burmistrz zamierza podtrzymać decyzję poprzednich władz w kwestii przejęcia drogi w Woskowicach Małych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jeżeli tak, to kiedy zostanie sfinalizowane zadanie i przeprowadzony częściowy remont drogi. Zaznaczył, że zarówno interpelację jak i zapytanie składa na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Krzysztof Dzidowski złożył interpelacje, w której zwrócił się, w imieniu mieszkańców Namysłowa, o przeprowadzenie skoordynowanej akcji odszczurzania na terenie całego miasta, a także o podjęcie działań informacyjnych wśród mieszkańcach na temat złego wpływu pozostawianych resztek pokarmów. Stwierdził, że poprzez taką, niekontrolowaną, formę dokarmiania ptaków i kotów, przyczyniamy się do wzrostu liczebności gryzoni.

Burmistrz Stawiarski przekazał, że odpowiedź na niniejszą interpelację udzieli na piśmie. Zaznaczył też, że obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielu nieruchomości. Wynika on z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie wyobraża sobie, aby gmina przeprowadzała deratyzacji całej gminy na własny koszt. W taj kwestii zaproponował zwrócenie się o pomoc do administratorów poszczególnych nieruchomości.

Radny Dzidowski odpowiedział, że jego interpelacja zmierza w tym kierunku, aby wspólnie, podjąć działania koordynujące akcję, ponieważ wszyscy zarządcy wykonują te zadania w należyty sposób, jednak należałoby to zrobić w jednym czasie.

Burmistrz Namysłowa zachęcił radnego, aby wziął na siebie skoordynowanie działań zarządców wszystkich nieruchomości w omawianej kwestii. Zauważył też, że radny w swojej wypowiedzi zaprzecza sam sobie, ponieważ najpierw twierdzi, że jest problem ze szczurami, a następnie stwierdza, że administratorzy podejmują czynności odszczurzania.

Radny Dzidowski jeszcze raz podkreślił, że problem występuje, ponieważ jest to robione w różnym czasie. Zaproponował, żeby wskazać jeden termin za pomocą gazety, czy poprzez informację telefoniczną. Stwierdził ponadto, że jeżeli jest to trudne zadanie dla gminy, to on chętnie podejmie się tematu.

Radny Jacek Ochędzan nawiązał do zagadnienia podjętej uchwały w kwestii ustanowienia hipoteki. Zauważył, że o ile majątek jest zabezpieczona wekslem in blanco, o tyle nie jest sprecyzowane co będzie z samym budynkiem.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha, odnosząc się do pytania radnego, oświadczył, że o ile
chodzi o obawy co do ewentualnej kolizji lub ewentualnego zdarzenia, które mogłoby zagrozić interesom gminy, sama umowa, w swojej pierwotnej wersji, zastrzegała ograniczenie władania nieruchomością – budynkiem przez Fundację Elementarz. Według niej jedyną taką dopuszczalnością zawartą w umowie jest podnajem lub poddzierżawa. Zaznaczył, że wynika to z prostego schematu, ponieważ w ramach szeroko pojmowanej działalności Fundacji, ma ona zamiar zajmować się także rehabilitacją, czy też działalnością o tym profilu i dlatego w tym zakresie umowa przewidywała rozszerzenie. Natomiast w każdym innym wydaniu, jeżeli chodzi o władanie wybudowanym obiektem, każda czynności wymaga zgody samorządu. W związku z tym ryzyko ograniczone jest do minimum, łącznie z przyjętą w aneksie formą weksla, która zostanie przedłożona fundacji, już po podjęciu uchwały, jako dodatkowe zabezpieczenie interesów gminy i jej majątku. Ponadto Wiceburmistrz Mucha podkreślił, że w sytuacji, kiedy trwałość projektu przestanie obowiązywać, omawiana nieruchomość zostanie w całości przejęta przez gminę.

Radny Julian Kruszyński poprosił o odczytanie treści jego interpelacji.

Przewodniczący Fior odczytał treść pisma, informując zebranych, że odnosi się ona do składowania odpadów niebezpiecznych na nieruchomości przy ul. Oleśnickiej 15, a w szczególności do kwestii znajomości skali zagrożenia, przeprowadzenia inwentaryzacji i podejmowania działań w tym temacie.

Wiceprzewodniczący Biliński, odnosząc się do zagadnienia odpadów, poinformował, że od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego, w których można pozyskać środki do 20 tys. zł na utylizację nielegalnych składowisk.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

Ad. 6.

„Za” przyjęciem protokołu z X sesji głosowało 20 radnych. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Ad. 7.

Radny Jacek Ochędzan odniósł się do rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwały krajobrazowej. Stwierdził, że ma do nich zastrzeżenia, ponieważ Wojewoda oparł się na prawie budowlanym, ale tylko w takim zakresie, kiedy mamy pozwolenie na budowę, gdzie jest jednoznacznie określony termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Nie uwzględnił jednak robót na budynkach, które nie wymagają zgłoszeń.

Wiceprzewodniczący Jakub Włodarczyk zapytał jaki jest powód naliczania przez Burmistrza  opłat adiacenckich na Osiedlu Majowym, ponieważ co prawda, zgodnie z ustawą, Burmistrz ma  prawo naliczać opłaty, ale od 2008 r. opłaty te nie były naliczane na taką skalę.

Burmistrz Namysłowa, odnosząc się do tematu, przekazał, że zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem, czy gmina ma możliwość odstąpienia od naliczania takiej opłaty, w sytuacji kiedy jest podjęta uchwała. W tej chwili oczekiwane jest oficjalne stanowisko
w przedmiotowej kwestii. Jednak z telefonicznych konsultacji z Kolegiantem odnośnie wstępnego stanowiska Kolegium, jednoznacznie wynika, że odstąpienie od naliczania ww. opłaty jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i skutkuje ukaraniem Burmistrza.
W dalszej części wypowiedzi Burmistrz omówił zagadnienie opłaty adiacenckiej. Podkreślił, że najczęstszymi uchybieniami gmin, które prowadzą do utraty dochodów jest: brak uchwały ustalającej stawki opłaty adiacenckiej, niewszczęcie postępowań w sprawie ustalenia tej opłaty, dopuszczenie do wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu oraz zaniechanie egzekucji opłaty, pomimo decyzji administracyjnych nakładających obowiązek jej wniesienia. Ponadto stwierdził, że istotą opłaty adiacenckiej jest nakładanie opłaty na właścicieli, czyli użytkowników wieczystych nieruchomości, w celu zrównoważenia korzyści, jakie uzyskane zostały na skutek wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej, które podwyższają ich wartość. Jest to możliwe wyłącznie przy spełnieniu dodatkowych przesłanek tj. tylko od dróg wybudowanych tzw. gleby, nigdy w przypadku modernizacji i remontu, muszą być też stworzone warunki do korzystania
z wybudowanej drogi np. zjazdy do prywatnych posesji. Nałożenie opłaty następuje poprzez decyzję Burmistrza, której nie można wydać, jeżeli Rada Gminy nie podejmuje uchwały wskazującej procentowa stawkę tej opłaty. W gminie Namysłów w niniejszej materii obowiązuje Uchwała Nr 17/149/VIII Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiecenckiej. Burmistrz Stawiarski zaznaczył, że naliczanie opłat nie jest nowym procederem, ponieważ w latach poprzednich przedmiotowe decyzje były wydawane, a opłaty ponoszone. Jedynie od 2015 r. w omawianej sprawie nie została zaewidencjonowana żadna należność z tego tytułu. Zapewnił, że jeżeli opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi, że można odstąpić od takiej opłaty, to opłata ta nie będzie naliczana.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk podziękował za udzielone informacje, zapewniając jednocześnie, że zagadnienie opłaty adiacenckiej nie jest mu obce. Zapytał, jaki dochód do budżetu gminy z tego tytułu jest prognozowany i ilu nieruchomości z terenu gminy Namysłów to dotyczy.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że koszty będą znane dopiero, jak będzie opinia rzeczoznawcy. Uspokoił, że z pewnością nie będzie to kwota 12 tys. na jednego mieszkańca, jak jest to błędnie przekazywane. Ustosunkowując się do drugiej część pytania zaznaczył, że w chwili obecnej procedura dotyczy osiedla wschodniego, dlatego nie będzie się wypowiadał odnośnie innych obszarów, ponieważ decyzja w kwestii naliczania opłat adiacenckich nie może być wydana pochopnie, a wyłącznie przy spełnieniu określonych kryteriów. Przekazał, że prowadził rozmowy z niektórymi mieszkańcami, którzy nie mają dróg i zjazdów i chętnie ponieśliby koszt 1 tys. zł, aby takie inwestycje na ich terenie zostały wykonane. Ponadto stwierdził, że nierozumie skąd takie poruszenie na osiedlu wschodnim, skoro jeszcze nie wiadomo, jakie będą to kwoty, które w razie potrzeby będzie można rozłożyć na raty, albo złożyć wniosek o umorzenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że był na jednym z takich spotkań i nie słyszał tam kwoty 12 tys. zł. Podkreślił, że brakowało na nim takich precyzyjnych wyjaśnień zagadnienia opłat adicenckich, które z pewnością pomogłyby mieszkańcom zrozumieć istotę problemu.

Radny Wojciech Próchnicki złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji w powyższym temacie.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. 10 radnych było „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” się nie było. Wniosek nie został uwzględniony.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Jakuba Włodarczyka, który zgłaszał wcześniej udział w dyskusji, czy chce zabrać głos. Wobec rezygnacji dyskusja została zakończona.

Wiceprzewodniczący Biliński, w imieniu rolników gminy Namysłów, zwrócił się z prośbą do Burmistrza gminy o zaapelowanie do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Wojewody o uznanie suszy na terenie całej gminy. Poinformował, że na tą chwilę Wojewoda Opolski według danych z Instytutu uznał, że susza występuje tylko w 52 % naszej gminy, co niestety nie jest prawdą. Zarówno plony, jaka ich jakość są dużo niższa, dlatego wskazane jest, aby susza został uznana na terenie całej gminy, a szacowaniu podlegały wszystkie uprawy. Poprosił także w imieniu mieszkańca Igłowic o interwencję w sprawie wywiezienia do lasu pomiędzy Woskowicami Małymi, a Igłowicami worków śmieci, najprawdopodobniej przez firmę sprzątającą drogę nr 39.

Burmistrz Stawiarski odnośnie drugiej sprawy obiecał zająć się tematem i sprawdzić zgłoszenie. W kwestii suszy, dziękując komisji, która bardzo sprawnie szacowała stary,  poinformował, że Wojewoda w podejmowaniu decyzji związany jest wytycznymi z IUNGA, który określa na jakich klasach gleby należy uznawać suszę. Również uważa, że nie jest to sprawiedliwe. Poinformował, że jutro do Wojewody Opolskiego i do IUNGA będzie kierowany apel w przedmiotowej kwestii. Podkreślił, że jest już po rozmowach z nowym przedstawicielem Izby Rolnej z terenu gminy Namysłów Łukaszem Smolarczykiem, który na bieżąco informuje o problemach rolników. Zapewnił, że w tej sprawie będzie interweniował i stanie po stronie rolników.

Wiceprzewodniczący Biliński potwierdził, że komisje działały bardzo sprawnie, rzetelnie i szybko szacowały straty.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o drogę Namysłów-Kamienna, która była wykonywana w zeszłym roku. Przekazał, że wykonano na niej szereg napraw gwarancyjnych, jednak droga ta wygląda tak, jakby miała 20, 30 lat. Zapytał czy, w związku z nieprawidłowymi naprawami, wykonawca, w ramach gwarancji, będzie pociągnięty do odpowiedzialności i naprawi drogę, przywracając ją do właściwego stanu.

Roman Kania, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji odpowiedział, że droga ta jest na gwarancji. Potwierdził, że były na niej robione pewne zabiegi pielęgnacyjne, jednak nie przyniosły one zamierzonego efektu, w związku z tym, pozostaje on w stałym kontakcie z wykonawcą i na dniach przeprowadzany będzie kolejny jej przegląd i podjęte stosowne kroki.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał, czy jeżeli IUNG nie uwzględni wniosku, Burmistrz przewiduje inny sposób pomocy dla rolników poszkodowanym w wyniku suszy.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że w tej chwili nie wiadomo, jakie będzie stanowisko IUNGA i czy zostaną uruchomiono inne narzędzia pomocowe ze strony rządu czy KRUS-u. Ze swojej strony zapewnił, że dysponuje ustawowymi narzędziami i w uzasadnionych indywidualnych przypadkach umorzy podatek rolny.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał, czy do umorzenia podatku rolnego nie jest potrzebny stan klęski żywiołowej.

Burmistrz Namysłowa poinformował, że do umorzenia w omawianym zakresie nie musi być ogłoszony stan klęski żywiołowej. Zaznaczył, że temat był omawiany w zeszłym roku, kiedy ówczesny Burmistrz twierdził, że stan klęski musi być ogłoszony, natomiast on stał na innym stanowisku. Potwierdził, że umorzenia można dokonać na indywidualny wniosek rolnika.

Radny Julian Kruszyński, ustosunkowując się do wypowiedzi Burmistrza Stawiarskiego, zakomunikował, że w trakcie urzędowania, jako Burmistrz, takich indywidualnych decyzji, podejmował bardzo wiele, gdzie bez stanu klęski żywiołowej mógł umorzyć podatek od powierzchni rolnej. Natomiast stan klęski żywiołowej dotyczył zupełnie innych zagadnień.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że nie chce polemizować, ale zwrócił uwagę na zapis art. 40 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, jak również osobie albo rodzinie, które poniosły starty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Tak więc we wskazanych sytuacjach można dodatkowo korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Ewelina Małko 

Wersja XML