Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 roku

Projekt protokołu Nr XIII/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
6 września 2019 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego – Justynę Cieślak. Przewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 15 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów.
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady prosił o udzielenie informacji dotyczących projektu uchwały.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały zawiera informację na temat konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały. Prosił o konkretne pytania.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał, czy Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu nadal jest zatrudniona w Urzędzie, czy została zwolniona.

Burmistrz Stawiarski zapytał, skąd do radnego docierają takie informacje.

Wiceprzewodniczący Biliński  odpowiedział, że od Pani Naczelnik.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że Pani Naczelnik sama powinna najlepiej wiedzieć, czy nadal pracuje w Urzędzie. Dodał, że z informacji, jakie posiada to Pani Naczelnik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zapytał, jaki związek z omawianą uchwałą ma poruszona przez radnego sprawa.

Radny Ochędzan wnioskował, aby trzymać się porządku obrad sesji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 120/VIII/19.

 

(W tym punkcie sesji doszedł radny Czubkowski. Na sesji obecnych było 16 radnych).

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpany został porządek obrad.

Radny Ochędzan apelował, aby ustalić jeden dzień w miesiącu na obrady sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że planował przekazać informacje o terminie kolejnej sesji, która ma odbyć się w godzinach popołudniowych, aby nie kolidowała z obowiązkami służbowymi radnych.

Radny Ochędzan stwierdził, że gdy dostaje informacje o sesji na 10 dni przed sesją, to na ostatnią chwilę musi zwołać komisję i nie ma czasu się do niej przygotować.

Przewodniczący Fior zadeklarował, że będzie informował o terminie sesji, kiedy tylko zostanie ustalony. Dodał, że nie sprawdzi się propozycja radnego Ochędzana, aby wyznaczyć jeden dzień w miesiącu na obrady sesji.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie i poinformował o kolejnej sesji 24 września br.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieśla

Wersja XML