Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XIV/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 roku

Projekt protokołu Nr XIV/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
24 września 2019 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że 24 września 1958 r. ówczesny I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka ogłosił program 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji, a następnie odniósł się do popołudniowej godziny zwołania sesji. Stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dwóch projektów uchwał - w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich głosowało 13 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023,
  2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-2023,
  3) przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
  4) powołania Skarbnika Gminy Namysłów,
  5) wzniesienia pomnika "Rzeź Wołyńska",
  6) zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  7) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zmiany Uchwały nr 797/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18,
  10) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  11) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  12) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  13) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  14) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  15) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
  16) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  17) przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  18) uchylenia uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów,
  19) zaciągnięcia kredytu,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  22) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich,
  23) rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 29 lipca 2019 r. do 24 września 2019 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniach 29 lipca, 21 sierpnia i 6 września 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Fior przedstawił argumenty za zmianą kolejności punktów z porządku obrad, a następnie oddał głos Prezesowi Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzejowi Trelińskiemu.

Prezes Treliński przedstawił informację na temat sytuacji związanej z koniecznością zamknięcia namysłowskiego basenu.

Mgr inż. Apolinary Fałek wykonawca ekspertyzy budowlanej obiektu Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie przedstawił informację na temat stanu technicznego budynku.

Wiceprzewodniczący Rady Marcin Biliński odczytał pismo w sprawie działań prowadzonych przez Burmistrza w stosunku do grupy radnych i ich rodzin.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z życzeniem radnych przystępuje do realizacji kolejnych punktów z porządku obrad.

Burmistrz Stawiarski próbował zabrać głos.

Przewodniczący Rady nie udzielił Burmistrzowi głosu. Następnie przywołał Burmistrza "do porządku".

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w pkt. 3 porządku obrad.

Radny Próchnicki stwierdził, że pierwszy zgłosił się z wnioskiem formalnym i prosił o udzielenie mu głosu.

Przewodniczący Rady przywołał radnego Srogę "do porządku".

Radny Próchnicki powtórzył, że jako pierwszy zgłosił wniosek formalny.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pierwszy wniosek formalny zgłosił Jakub Włodarczyk, któremu udzielił głosu. Ponadto poinformował, że nie ma możliwości zmiany kolejności zgłoszeń.

Burmistrz Stawiarski próbował zabrać głosu.

Przewodniczący Fior przypomniał, że nie udzielił Burmistrzowi głosu.

"Za" wnioskiem Wiceprzewodniczącego Włodarczyka o zakończenie dyskusji w pkt. 3 porządku obrad głosowało 11 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw". Wniosek został przyjęty.

Ad. 4.

Radny Próchnicki złożył wniosek formalny o zakończenie realizacji pkt 4 porządku obrad.

"Za" wnioskiem radnego Próchnickiego o zakończenie dyskusji w pkt. 4 porządku obrad głosowało 16 radnych, 5 radnych głosowało "przeciw". Wniosek został przyjęty.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023:

Rozpoczęto głosowanie, następnie Przewodniczący ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący zapytał o opinię przedmiotowego projektu na komisjach.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 121/VIII/19.

2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-2023:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników radnej Marii Teodorczyk.

Przewodnicząca Teodorczyk poinformowała, że radni w programie e-sesja mają udostępniony protokół wraz z opinią o kandydatach na ławników na kadencję w latach 2020-2023.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Radny Kubicki zgłosił kandydaturę radnego Dzidowskiego, który wyraził zgodę na członkostwo w Komisji.

Radna Paradowska zgłosiła kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka, który wyraził zgodę na członkostwo w Komisji.

Radny Artur Włodarczyk zgłosił kandydaturę radnego Kubickiego, który wyraził zgodę na członkostwo w Komisji.

Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Adwokata, zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Ochędzan zapytał, czy musi oddać głos.

Przewodniczący Rady poinformował, że radny nie ma takiego obowiązku, co potwierdził Adwokat będący na sesji.

Radny Ochędzan został wyłączony z głosowania.

"Za" zatwierdzeniem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 17 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 radny nie oddał głosu.

Radny Ochędzan zauważył, że nie prosił o wyłączenie go z głosowania.

Przewodniczący Rady przeprowadził reasumpcję głosowania.

"Za" zatwierdzeniem Komisji Skrutacyjnej głosowało 18 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw".

Komisja Skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, poinformowała o sposobie głosowania. Następnie przeprowadziła głosowanie do Sądu Rejonowego w Kluczborku. Po kolei, zgodnie z listą obecności, radni głosowali w sposób tajny.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji, ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Dzidowski odczytał protokół, z którego wynikło, że ławnikami do Sądu Rejonowego w Kluczborku zostały Panie: Anna Bursy oraz Roksana Szewc. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-2023.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 122/VIII/19.

3) przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 123/VIII/19.

4) powołania Skarbnika Gminy Namysłów:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały stosunkiem głosów 3 "za" i 3 "wstrzymujące się".

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały stosunkiem głosów 2 "za" i 2 "wstrzymujące się".

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głos w sprawie przedmiotowej uchwały zabrał Wiceprzewodniczący Włodarczyk, Burmistrz Stawiarski, radny Ochędzan oraz radny Próchnicki.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

"Za" wnioskiem Wiceprzewodniczącego Włodarczyk głosowało 14 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw". Wniosek został przyjęty.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, "przeciw" głosowało 11 radnych, głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała nie została podjęta.

5) wzniesienia pomnika "Rzeź Wołyńska":

Głos w sprawie ww. projektu uchwały przeciwko budowie przedmiotowego pomnika zabrała Pani Jadwiga Kawecka - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Jarosław Iwanyszczuk - honorowy członek Towarzystwa. Odniósł się do nich pomysłodawca przedsięwzięcia radny Jacek Ochędzan, a następnie Wojciech Próchnicki, Julian Kruszyński oraz Marcin Biliński.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 11 radnych głosowało"przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

6) zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych:

Przewodniczący Rady wyraził wątpliwość, czy zapis §4 ww. projektu uchwały jest prawidłowy. Prosił o opinię Adwokata.

Następnie na prośbę Adwokata ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do ww. projektu uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.

"Za" poprawką zgłoszoną przez Przewodniczącego głosowało 19 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Poprawka została prezyjęta.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 124/VIII/19.

7) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Adwokat Sławomir Wojciulewicz wydał opinię, że nie ma przeciwwskazań, aby radna Stawiarska zasiadała w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał radny Ochędzan, Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Stawiarski.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 125/VIII/19.

8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 126/VIII/19.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 20 radnych).

9) zmiany Uchwały nr 797/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 127/VIII/19.

10) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 128/VIII/19.

11) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 129/VIII/19.

12) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:

Wiceprzewodniczący Biliński zgłosił poprawkę do ww. projektu uchwały.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kubicki. Na sesji obecnych było 21 radnych).

Radny Próchnicki wyraził głos przeciwko zgłoszonej poprawce.

"Za" wprowadzeniem poprawki głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Poprawka została przyjęta.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki nie opiniowała projektu uchwały ze zgłoszonymi poprawkami.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 130/VIII/19.

13) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

Wiceprzewodniczący Biliński zgłosił poprawkę do ww. projektu uchwały.

"Za" wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw".

W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego gminy oraz ustawowego obowiązku zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy podejmowaniu omawianej uchwały zabrał głos radny Próchnicki, Burmistrz Stawiarski oraz Naczelnik Kania.

Radny Próchnicki zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i nie głosowanie nad uchwałą ze zgłoszonymi uwagami Wiceprzewodniczącego Bilińskiego ze względu na brak opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź wycofanie zgłoszonych uwag.

W odpowiedzi Wiceprzewodniczący Biliński stwierdził, że poprawki zostały przegłosowane i nadzór Wojewody oceni poprawność podjęcia uchwały.

W dalszej części głos zabrał radny Ochędzan, Naczelnik Kania oraz Przewodniczący Fior.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 20 radnych).

Po dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały i zasięgnięciu opinii prawnej Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Próchnickiego o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie ww. projektu uchwały.

"Za" zmianą porządku obrad głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.Wniosek nie został przyjęty.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała nie została podjęta.

14) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 8 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 131/VIII/19.

15) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 132/VIII/19.

16) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta  - Nr 133/VIII/19.

17) przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Włodarczyk odniósł się do zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta  - Nr 134/VIII/19.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały.

18) uchylenia uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów:

W związku z trwającą dyskusją radny Kubicki zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji.

"Za" zakończeniem dyskusji głosowało 18 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska nie opiniowała ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta  - Nr 135/VIII/19.

19) zaciągnięcia kredytu:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Burmistrz Stawiarski szczegółowo wyjaśnił, że nie będzie w stanie wykonać zapisów ww. projektu uchwały, ponieważ pod umową kredytową wymagany jest podpis Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika gminy, którego radni nie powołali.

Radny Próchnicki apelował do Przewodniczącego o zwołanie kolejnej sesji celem powołania Skarbnika.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta  - Nr 136/VIII/19.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głos w dyskusji zabrał radny Czubkowski, Burmistrz Stawiarski, radny Ochędzan, Wiceprzewodniczący Biliński, radna Czarny, Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara, radny Włodarczyk oraz Burmistrz Stawiarski.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta  - Nr 137/VIII/19.

21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Odbyła się dyskusja, w której głos zabrał radny Włodarczyk, Burmistrz Stawiarski, Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara oraz radny Ochędzan.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Uchwała nr 138/VIII/19.

22) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich:

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Ochędzan oraz Burmistrz Stawiarski wypowiedzieli się negatywnie na temat ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

(W tym punkcie sesji wyszła radna Stawiarska. Na sesji było obecnych  19 radnych).

23) rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - 139/VIII/19.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miejskiej od czasu ostatniej sesji.

Radny Kos zapytał, czy w budżecie gminy na 2020 r. zostaną zaplanowane środki na dofinansowanie instalacji kotłów centralnego ogrzewania oraz czy monitorowane będzie zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem zakazanych odpadów.

Wiceburmistrz Mucha wyjaśnił, że nie jest w stanie zagwarantować, że wspomniany program będzie kontynuowany.

Przewodniczący Rady przypomniał o szkoleniu dla radnych oraz wstępnie zaproponował termin sesji na 27 września br.

Ad. 7.

"Za" przyjęciem protokołu z XI sesji głosowało 17 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 radny nie oddał głosu. Protokół został przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu z XII sesji głosowało 14 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, 3 radnych nie oddało głosu. Protokół został przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu z XIII sesji głosowało 10 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu, 4 radnych nie oddało głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML