Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności (www.bip.namyslow.eu)

Koordynatorami ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie są Panowie:

Dostępność cyfrowa

 

Urząd Miejski w Namysłowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.namyslow.eu.

Aplikacje mobilne: Urząd Miejski posiada aplikację mobilną. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej: http://bip.namyslow.eu/5976/deklaracja-dostepnosci.html

Data publikacji strony internetowej: 2016.08.29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.08.29

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.01.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis  spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony www.bip.namyslow.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi osobami: Sławomir Idzi lub Karol Szczyrk, e-mail:  lub . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 419 03 56 lub 77 419 03 39.

Siedziba: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Miejski w Namysłowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miejski odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

Adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Urząd Miejski jest częściowo (tylko budynek B) przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Namysłowa, otoczony ulicami: Harcerską i Podwale.

Do Urzędu Miejskiego można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Urząd Miejski składa się z 2 budynków oznaczonych odpowiednio budynek A i budynek B.

Każdy budynek składa się z 3 pięter.

Budynkiem głównym jest Budynek A, do którego wejścia głównego najłatwiej dotrzeć od strony ul. Stanisława Dubois.

Wejście do  budynku A i do budynku B możliwe jest również poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Harcerskiej. Po obydwu stronach dziedzińca znajdują się wejścia do budynków.

Przed wejściem do Budynku A Urzędu Miejskiego, od strony ul. Stanisława Dubois funkcjonuje parking, na którym wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach wymaga uiszczenia opłaty).

Wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy tylko do budynku B Urzędu Miejskiego. Budynek B składa się z 3 pięter. Na każde z nich można wjechać windą. Wejście do windy znajduje się na dziedzińcu od strony ul. Harcerskiej.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miejskiego przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 77 419 03 00.

W budynku A znajduje się Punkt Informacyjny. Dojście do niego jest odpowiednio oznaczone tablicami informacyjnymi.

Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Schody w każdym budynku (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Winda w budynku B posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.

W Urzędzie Miejskim jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – budynek B, Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia.

Na terenie budynków znajdują się oznaczenia poszczególnych części i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajduje się duża sala konferencyjna do organizacji wydarzeń lub sesji Rady Miejskiej, do której dostęp maja również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Wejście na salę możliwe jest poprzez dziedziniec i drzwi usytuowane w budynku B, które bezpośrednio prowadzą do windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.

Do pobrania:

Wersja XML