Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XX/04 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 października 2004r.

Protokół Nr XX/04
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 29 października 2004 roku
w sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:10

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała obecnych gości oraz gospodarzy miasta w osobach Burmistrza i jego Zastępców, Naczelników Wydziałów, Prezesów Spółek, Kierowników jednostek organizacyjnych, w szczególności Panią Annę Gałczyńską, która od niedawna sprawuje funkcję Kierownika OPS-u, jednocześnie życzyła jej wielu sukcesów i zadowolenia z pracy. Powitała również dyrektorów szkół i przedszkoli, Przewodniczących Osiedli , Sołtysów, media, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, radnych, a także przedstawicieli społeczności namysłowskiej. Powiadomiła, iż w dniu dzisiejszym o godz. 14.00 na starym cmentarzu, zostanie pochowany ś.p. Józef Bajor, kolega, wieloletni pedagog, działacz społeczny, przewodniczący Zarządu Osiedla, wieloletni ławnik w sądzie. Następnie uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego (...). Kolejno Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Na wniosek Pani Skarbnik Gminy, prosiła o wycofanie punktu „5h”- uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz o wprowadzenie zmian do uchwały „5a” w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok., które zostaną wyjaśnione przy podejmowaniu uchwały. Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad? Uwag nie zgłoszono. Zaakceptowano proponowany porządek jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”. Porządek przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5a) zmiany budżetu gminy na 2004 rok,
5b) wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok,
5c) darowizny nieruchomości,
5d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
5e) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
5f) umieszczenia nazwy i herbu miasta Namysłów w znaku towarowym,
5g) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”.
5i) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 roku.
8. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 9 września 2004 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. od 22 września 2004 r. do 27 października 2004 r. (Sprawozdania załączono do protokołu).
Dodatkowo poinformował, iż w ubiegłym tygodniu zostało podpisane porozumienie Gminy Namysłów z Gminami: Wilków, Domaszowice i Świerczów dotyczące kanalizacji tych 4 gmin, z udziałem Spółki EKOWOD, która po zaakceptowaniu planowanego zadania w Funduszu Spójność, będzie je prowadziła. Następnie Burmistrz przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych w 2004 roku przez Kierowników jednostek podległych Gminie i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, tj. 42 osoby. (Analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady poinformował, iż wpłynęło zapytanie od radnego J. Szyndlera w sprawie: stanu wyposażenia szkolnych placówek oświatowych na terenie Gminy w sprzęt komputerowy i dostępności szkolnych sieci komputerowych do internetu oraz obowiązujących zasad udzielania pomocy finansowej nauczycielom w ramach podjętego dokształcania. Przewodnicząca wyjaśniła, iż radny otrzyma odpowiedź na piśmie. Radny J. Iwanyszczuk wracając do poprzedniego punktu obrad, odniósł się do informacji Burmistrza nt. zbycia nieruchomość przy ul. Mariańskiej w Namysłowie. Dodał, że prawdopodobnie ma tam powstać market, dlatego poprosił o dokładniejsze informacje na ten temat. Burmistrz stwierdził, iż na temat nieruchomości poinformuje Pan K. Wnuk, natomiast jeżeli chodzi o market, poinformował, że ma powstać na terenie dawnego zakładu ogrodniczego, na prywatnym terenie, który został nabyty przez tą firmę w drodze umowy cywilno-prawnej. Dodał, że plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza możliwość powstania obiektu na tym terenie. Pani K. Wnuk wyjaśnił, iż sprawa nieruchomości przy ul. Mariańskiej dotyczy sprzedaży niewielkiego kawałka terenu o pow. 1,5 ara, dla Pani Wypchlak, która faktycznie użytkowała ten teren, a prawnie należał do gminy, dopiero podczas regulacji tych spraw, został jej odsprzedany. Burmistrz podkreślił, że jeśli powstanie market, a z tego co wie prace w tym zakresie, są już zaawansowane, to na terenie dawnego ogrodnictwa a nie na w/w nieruchomości przy ul. Mariańskiej. Radna B. Leszczyńska poruszyła temat błoni w Namysłowie. Poinformowała, iż po ostatniej sesji poszła tam i zobaczyła pustkę. Dodała, że tam nic teraz nie ma, podobnie ja w czasie wakacji. Zaproponowała wizję: rozgrywających się turnieji pomiędzy dzielnicami naszego miasta, propagowanie zdrowego trybu życia. Stwierdziła, że nie ma tam choćby wbitych w ziemię palików, nie mówiąc o tym, że były kiedyś tam bramki do gry w piłkę nożna. W związku z powyższym zapytała ile kosztuje postawienie bramki i koszy? Dodatkowo poinformowała, że 13 września br. Radio Opole podało, że Rada Miejska Opola zdecydowała o montażu na placach przy miejscach zamieszkania urządzeń sportowych, takich jak: bramki, kosze, siatki, stoły pingpongowe. W drodze przetargu wybrano wykonawców. Uważa, że nie jest to zbyt wielka inwestycja, a młodzież miałaby gdzie spędzać wolny czas po szkole. Zwracając się do Burmistrza, zapytała czy on w ogóle wie, że na błoniach nic nie ma. W tym czasie do sesji dołączył radny D. Głąb, więc w sesji uczestniczyło 20 radnych. Burmistrz odpowiedział, że nie jest prawdą stwierdzenie, że nic tam nie ma, są przecież postawione bramki i młodzież popołudniami może pograć w piłkę nożną. Jednocześnie zaznaczył, że błonie to nie stadion, a turnieje o których wspominała radna Leszczyńska, odbywać się będą na stadionie, bo do tego przeznaczony jest ten obiekt. Na błoniach natomiast nie będzie się budowało trybun itp. rzeczy. Dojdzie do tego, że Pani radna, będzie chciała na Ratuszu kosze montować. Dodał, że mamy obiekty sportowe w szkołach, które nawet próbowano pod naciskiem niektórych mieszkańców, wyłączyć z możliwości korzystania z użytku poza godzinami lekcyjnymi, jednak polecił wszystkim dyrektorom placówek cofnąć tą decyzję i udostępniać obiekty młodzieży w godzinach popołudniowych. Oprócz tego są błonie, sale gimnastyczne oraz zajęcia prowadzone przez klub sportowy na stadionie. Dziwi się Pani Leszczyńskiej, która twierdzi, że na błoniach nie ma bramek. Radna Leszczyńska stwierdziła, że po ostatniej sesji tj. 10 września poszła na błonie i rzeczywiście niczego tam nie było, jak również przez cały okres wakacyjny, natomiast, teraz nie wie. Prosiła Burmistrza, aby nie wprowadzał nikogo w błąd, bo bramki rzeczywiście zostały zlikwidowane, nie mówi natomiast o żadnych trybunach. Chciałaby tylko, aby młodzież miała miejsce na spędzenie wolnego czasu. Burmistrz przypomniał, że były wykonywane prace nad polepszeniem murawy na błoniach, dlatego należało wymontować stojące bramki. Skoro cała płyta była odnawiana, należało ją wcześniej zaorać, posiać trawę, poczekać aż wyrośnie. Poprosił radną, aby teraz poszła i zobaczyła, jak jest. Zwracając się do Pani Leszczyńskiej, oświadczył, że jeśli miała zamiar poruszyć ten temat, to mogła przez dzisiejszą sesją obejrzeć teren. Przewodnicząca Rady zamknęła powyższą dyskusję i zaproponowała przenieść ją na planowane spotkanie z osobami, które będą w stanie wysunąć konkretne wnioski nt. bezpieczeństwa w mieście, a także zadbać o wypoczynek i rekreację w gminie. Radny J. Kopeć zwracając się do Burmistrza, zapytał go: co zamierza zrobić w sprawie parkingów w mieście i jakie są propozycje w tym zakresie? Dodał, iż zdaje sobie sprawę, że jest to dość trudna sprawa i dlatego oczekiwałby odpowiedzi na piśmie w terminie późniejszym. Dowiedział się, że kancelaria komornika przenosi się do Kluczborka, w związku z tym poprosił Burmistrza o przedstawienie sytuacji z komornikiem. Dlaczego wymówiono mu umowę najmu i czy zaproponowano jakieś inne lokum. Uważa, że jest to również bardzo ważna sprawa , z uwagi na to, że mieszkańcy Namysłowa będą musieli jeździć do Kluczborka, a Gminie ucieka ważny i dość bogaty podatnik. Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższym wydaniu Nowin Namysłowskich, będzie można przeczytać jego wypowiedź na temat parkingów i wyłączenia Rynku z ruchu samochodowego. Następnie wyjaśnił, że Komornik wcześniej miał swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego, więc prosił aby nie mówić, że to Burmistrz odmówił mu wynajęcia lokalu. Przyznał, że Gmina złożyła mu ofertę wynajmu lokalu w Ratuszu w dobrym miejscu, lecz Pan Komornik wniósł wymagania, na które Gmina nie przystała. Burmistrz stwierdził, że niedługo komornicy będą i u nas szukać pracy, będą przyjeżdżać z okolicznych miast i sami będą się prosić o zlecenie wykonania pewnych czynności. Dodał, iż można zapoznać się ze szczegółową korespondencją, którą posiada Spółka ADM-TBS, z której wynika ile razy Gmina wychodziła z propozycjami do Komornika. Oznajmił, że wyznaczano mu propozycje, wraz z terminami, do których miał się opowiedzieć czy przystanie na propozycje czy nie. Jednak Pan Komornik zwrócił się do sadu, a sąd nie chciał się tą sprawą zająć. Radny J. Szyndler stwierdził, iż od ostatniej sesji czeka na odpowiedź, od Spółki EKOWOD na zapytanie, czy obciążano firmę utrzymującą zieleń miejską, za zużycie wody, dodał, że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Następnie oznajmił, że interweniował do Burmistrza, w związku z interwencją, którą skierował do niego Pan Dyrektor Technikum Rolniczego, skarżąc się, iż jego dziecku nie pozwolono wejść na teren boiska Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, aby pograć z kolegami w piłkę. Stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi od Burmistrza, a chciał wyjaśnić tę sprawę do końca i odpowiedzieć Panu Dyrektorowi. Kolejno przypomniał, jak na jednej z poprzednich sesji, pytał Burmistrza, czy jest możliwość, żeby na obwodnicy uruchomić wymuszone światła, dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży idącej codziennie do szkół. Prosił, aby gmina w tym zakresie poczyniła starania, chociażby poprzez ciągłe interweniowanie do Marszałka Województwa Opolskiego. Następnie poruszył sprawę dworca PKP twierdząc, iż wydawało mu się, że realizacja sprawy dworca PKS, w kontekście tego co ma być w Namysłowie jest nieracjonalnym przedsięwzięciem, ale Burmistrz Ilnicki odpowiedział mu, że nie ma racji. W związku z powyższym poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem PKS-u, który twierdził, że do niego nikt w tej sprawie nie zwracał się. Dlatego wydaje mu się, że jeśli istnieje takie zamierzenie, to nie można nie zainteresować tym w sposób formalny PKS-u. Dyrektor PKS-u twierdził, ze gdyby dowiedział się o planowanym przedsięwzięciu w takiej formie, a nie z artykułu w gazecie, to zastanowiłby się nad dalszym lokowaniem pieniędzy. Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski zwracając się do radnego Szyndlera przypomniał mu, iż na ostatniej sesji Burmistrz M. Ilnicki odpowiedział mu na zapytanie dotyczące obciążenia firmy Samex, zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej. Ale jeśli odpowiedź była niewystarczająca, to radny otrzyma ją na piśmie. Burmistrz K. Kuchczyński odnosząc się do sprawy boiska, wyjaśnił, że przy Szkole Podstawowej nr 5 wisiała tabliczka informująca młodzież o zakazie wstępu na teren szkolny po godzinie 16.00. W trakcie rozmowy telefonicznej z radnym zapewnił go, że sprawdzi to i poleci usunięcie w/w informacji. Zakaz został usunięty na drugi dzień, dlatego uznał, że nie ma potrzeby informowania o tym zainteresowanego. Poinformował, że również pozostali dyrektorzy placówek oświatowych, poprzez Wydział Oświaty dostali polecenia usunięcia zakazu wstępu dzieci i młodzieży na teren placówki poza godzinami zajęć. Jednocześnie poinformował, że od razu po usunięciu zakazów, wpłynęła do niego petycja mieszkańców, negująca powyższe rozwiązanie. Dodał, że bez względu na to, co by nie zostało zrobione w mieście, zawsze ktoś będzie niezadowolony, ze względu na jego miejsce zamieszkania. Jeżeli chodzi o sprawę obwodnicy stwierdził, że problem ten był już wcześniej poruszany na sesjach. Poinformował więc, że zwracał się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, z prośbą o ustawienie świateł dla pieszych w miejscu, gdzie młodzież idąca do szkoły, przechodzi przez drogę. ZDW przeprowadził badania dotyczące natężenia ruchu na tym odcinku i odpisał do Urzędu, że w wyniku przeprowadzonych badań, nie zachodzi konieczność zamontowania świateł. Dodał, że pomimo opinii ZDW, będzie ponawiał prośby w tej sprawie. Sądzi, iż światła mogłyby, nawet działać tylko w czasie, gdy młodzież idzie do szkół, a potem wraca. W sprawie dworca stwierdził, iż nie mógł zabronić Dyrektorowi PKS-u, żeby na razie nic tam nie remontował, dlatego, że gdyby Gmina odzyskała dworzec PKP, to sama będzie wykonywać wszelkie prace remontowe. Wyjaśnił, że gdyby Dyrektor zapytał go, kiedy nastąpi przejęcie dworca, to nie byłby mu w stanie odpowiedzieć. Przyznał, że nawet dzisiaj rano ponownie dzwonił do Dyrektora PKP, aby dowiedzieć się kiedy dojdzie do przejęcia dworca. Prosił również Inspektora K. Wnuka, aby skontaktował się z Wydziałem Ksiąg Wieczystych w Sądzie, gdzie wszystko było już załatwione, ale potem okazało się, że firma przewozowa „Kargo” uznała, że potrzebuje jeszcze część placu przy rampie. Dlatego należało całą procedurę przeprowadzić od nowa, czyli pomiary geodezyjne, wydzielenie terenu itp. Dyrektor Naczelny PKP obiecał mu, że przejęcie nastąpi w tym roku, ale przecież to może się zmienić. Burmistrz uważa, że cały plac autobusowy jest własnością PKS-u i w przyszłości, firma mogłaby dobrze zarobić na obiekcie stojącym na nim. Obiecał, że gdy już będzie pewny, kiedy nastąpi przejęcie dworca i będzie znał termin podpisania aktu notarialnego , to na pewno spotka się z dyrektorem PKS-i i zaproponuje mu określone warunki. Radny J. Szyndler zgodził się z Burmistrzem w kwestii zamontowania świateł dla pieszych na obwodnicy, poparł to, że należy stale przypominać ZDW, w końcu przyniesie to korzystny efekt. Co do udostępnienia młodzieży boisk szkolnych po godzinach lekcyjnych, to również uważa, że jest racjonalnym rozwiązaniem. Ale chodziło mu oto, żeby odpowiedzieć zainteresowanemu, ale skoro nie uzyskał odpowiedzi od Burmistrza, więc nie mógł tego zrobić. Jeżeli chodzi o sprawę EKOWODU to oczekiwał podania informacji nt. konkretnych numerów faktur, dat, i kwot obciążających firmę zajmującą się utrzymaniem zieleni miejskiej.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca Rady przedstawiła treść uchwały nr 411/2004 z dnia 17 września 2004 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. Następnie Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza pismo od pełnomocnika spółki „Browar Namysłów” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, Pana Bartosza Waszczuka – Radcy Prawnego, który zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy i herbu miasta Namysłów na produktach Spółki. Kolejno Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęły na jej ręce wnioski budżetowe na 2005 rok adresowane do Burmistrza, a do wiadomości Rady Miejskiej od: Klubu radnych PSL-NRS, Zarządu Osiedla Nr I, a także Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego. Dodała, że wnioski te znajdują się u Burmistrza oraz są do wglądu w biurze obsługi rady. Następnie Przewodnicząca przedstawiła pismo Pani Aleksandry Patelskiej – Opiekuna Zespołu Teatralnego „Bez atu” w Namysłowie, w imieniu którego zwróciła się z prośbą do Rady Miejskiej za jej pośrednictwem do Burmistrza o finansowe wsparcie Gali Jubileuszowej, 5 –lecia istnienia teatru. Przewodnicząca dodatkowo poinformowała, iż niektórzy członkowie zespołu „Bez atu” to studiująca młodzież, która ubogaca wiele uroczystości, bierze udział przeglądach, konkursach. Uważa, że jest to zaszczyt mieć w swoim mieście teatr, który działa w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Wyraziła podziw dla opiekuna grupy, Pani Aleksandry Patelskiej - nauczycielki, która wkłada duży trud i zaangażowanie, poświęcając swój czas, nie tylko wychowując młodzież, ale także rozbudzając w nich umiejętności teatralne. Jest wdzięczna członkom teatru, za poświęcanie swojego czasu, poprzez propagowanie tej formy rozrywki, a także sławienie naszego miasta. Przewodnicząca uznała, że należy rozpropagować inicjatywę wsparcia finansowego tej grupy i poprosiła o wrzucanie datków do przygotowanej przez nią skarbonki, która będzie dostępna w czasie obrad sesji, jak również przez najbliższy tydzień w biurze rady. Uważa, że każdy grosz będzie dla nich wielkim wsparciem i dowodem, ze ludzie dorośli docenili starania dzieci i młodzieży. Stwierdziła, ze gdyby każdy z obecnych na sali wrzucił do skarbonki po 10 zł, to już uzbierałaby się dosyć pokaźna kwota. Radny J. Iwanyszczuk przyznał, że jest to bardzo cenna propozycja, bo na pewno należy wesprzeć akcję. Zwrócił jednak uwagę, żeby pieniądze przeznaczone na wydanie monografii, nie lokować w tym samym wydawnictwie, w którym półtora roku temu Towarzystwo Miłośników Ziemii Namysłowskiej, ulokowało swoje pieniądze na wydanie Subskrypcji Monografii „Namysłów – dzieje miasta”. Wówczas nawet radni poprzedniej kadencji wpłacali pieniądze w wysokości 30 zł na jej wydanie. We wrześniu ubiegłego roku miała się ukazać, a do tej pory nikt jej nie otrzymał. Przewodnicząca obiecała, że przekaże to ostrzeżenie, a także zaprosi Panią A. Patelską, do Urzędu, aby wraz z V-ce Przewodniczącym Rady, uroczyście wręczyć zebrane pieniądze. Radny J. Szyndler zaproponował, aby radni przekazali na ten cel 10 % swojej miesięcznej diety, natomiast pozostałe osoby, według własnego uznania. Przewodnicząca stwierdziła, że nie chciałaby teraz przeprowadzać głosowania w tej kwestii, dlatego przypomniała, iż skarbonka jest dostępna dzisiaj na sesji, jak również przez cały przyszły tydzień w biurze rady, dlatego każdy kto ma ochotę, może wspomóc zespół. Natomiast nie ma śmiałości i prawa zmuszać kogoś, żeby oddawał część swojej diety na jakikolwiek cel, to jest każdego indywidualna sprawa. (Przedstawione pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przed podjęciem uchwał Przewodnicząca obrad poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń. Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – J. Dróżdż poinformował, że w dniu 26 października br. odbyło się posiedzenie, łączonych Komisji: Porządku Publicznego oraz Budżetowo-Gospodarczej, na którym poddano analizie przedstawione projekty uchwał, wraz z ich niewielkimi modyfikacjami, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków obydwu Komisji. Pozytywnie zostało również zaopiniowane Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 r. Dodatkowo w imieniu członków obydwu Komisji podziękował Prezesowi J. Nowakowi za bardzo rzetelny i przejrzysty materiał. Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali Przewodniczący Zarządu poszczególnych Osiedli z Namysłowa, w obecności których rozgorzała dyskusja o bezpieczeństwie i narkomanii tematy, o których do tej pory nie mówiło się. Wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że potrzebna jest szeroko zakrojona debata na powyższe tematy, z udziałem nauczycieli, przedstawicieli z policji, psychologów, którzy na pewno wniosą cenne uwagi do dyskusji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Wołoszczuk poinformował, że 25 października br. przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Kom. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, które będą zatwierdzane na dzisiejszej sesji. Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury S. Hinborch poinformował, iż na posiedzeniu Komisji, pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał, przyjęto Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 r. oraz wysłuchano i zaakceptowano Informację o funkcjonowaniu Szkół i Przedszkoli w roku szkolnym 2004/2005. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na problem doboru podręczników szkolnych i zwrócono się z prośbą do Pani Naczelnik J. Skrok, by w czasie jednej z narad z dyrektorami placówek oświatowych, władze gminy zasugerowały ujednolicenie podręczników w szkołach, tak aby zaistniała możliwość odkupienia ich przez młodszych uczniów od starszych kolegów. Stwierdził, że podobnie jak na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, omawiano temat narastającego wandalizmu i chuligaństwa w Namysłowie. Przyznał, że problem nie dotyczy całej młodzieży, bo w Namysłowie jest wiele kół zainteresowań przy NOK-u, różnorodne sekcje sportowe, ale jednak nie wszyscy z tego korzystają. Jest pewna grupa młodzieży, która nie znajduje dla siebie alternatywy dla spędzenia wolnego czasu i w związku z tym, że przypadki wandalizmu nasilają się, Komisja Oświaty sprecyzowała już charakter spotkania planowanego na dzień 2 grudnia br., wraz z Komisją Porządku Publicznego, jak również wszystkimi zainteresowanymi osobami oraz specjalistami, którzy mogliby zaproponować rozwiązania tego dotkliwego problemu.
Przewodnicząca przystąpiła do podjęcia uchwał.

5a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o dopowiedzenie zmian, które wprowadziła do projektu uchwały. Pani Skarbnik poprosiła radnych o wprowadzenie zmian do uchwały, wynikających z zaistniałych okoliczności, a mianowicie: prosiła o zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpłaty kwoty na konto gminy w wysokości 877 zł (LO - 577 zł, 300 zł. - ZSM zł.) pochodzącej od młodzieży, na wykonanie tablicy pamiątkowej, która we wrześniu br. była wywieszona na ścianie Ratusza w hołdzie Polskiemu Państwu Podziemnemu i Armii Krajowej. Ponadto prosiła o wprowadzenie zmiany w zakresie oświaty, a mianowicie w świetlicach szkolnych, przeniesienie w ramach wydatków bieżących kwotę 2.032 zł, te zmiany wynikły w czasie ostatnich kilku dni. Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”.

5b – w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok.
Do powyższej uchwały nie wniesiono uwag. Przyjęto jednogłośnie , tj. 20 głosami „za”.

5c – w sprawie darowizny nieruchomości.
Do uchwały nie wniesiono pytań, przyjęto jednogłośnie, 20 głosami „za”.

5d – w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, tj. została przyjęta jednogłośnie.

5e – w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
Do uchwały nie wniesiono uwag. Przyjęto jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”.

5f - w sprawie umieszczenia nazwy i herbu miasta Namysłów w znaku towarowym.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta.

5g – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów”.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”.

5i – w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Radny J. Szyndler wyjaśnił, że dowiadywał się, o wysokości diet radnych w innych gminach i rzeczywiście, według jego oceny te kwoty są bardzo duże. Jednak uważa, że planowane podwyżki diet, są zbyt duże, ponieważ w skali roku ogólna suma wypłacanych diet wzrośnie o 60 tys. zł. Deklarując się do pracy w Radzie Miejskiej, nie zakładał zarobku, traktował to raczej jako swój wkład w pracy społecznej. Uważa, że dotychczasowa wysokość diet jest wystarczająca, zupełnie pokrywa wszelkie koszty ponoszone, przez radnych z racji pełnienia funkcji. W związku z powyższym postawił formalny wniosek o utrzymanie dotychczasowych stawek diet. Przewodnicząca poddała pod glosowanie formalny wniosek radnego J. Szyndlera w sprawie utrzymania dotychczasowej wysokości diet dla radnych. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciwnych było 14, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca poinformowała, że według wcześniejszych ustaleń na Komisjach, uchwała będzie obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku, ponieważ w budżecie na 2004 rok, nie zaplanowano środków na ten cel.

Ad. 6 Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację dotyczącą analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych w 2004 roku. (Dokument pn. Analiza oświadczeń majątkowych w załączeniu do protokołu).

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 r.
Przewodnicząca stwierdziła, iż na Komisjach sprawozdanie było bardzo szczegółowo omawiane, wszelkie wątpliwości rozwiane, uznała więc, że wszystko w nim jest jasne. Poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności ZEC Sp. z o.o. za 2003 r. i I półrocze 2004 r. Informacja została jednogłośnie przyjęta, 20 głosami „za”. (Sprawozdanie z działalności Spółki ZEC stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca przypomniała, iż radni mogą zapoznać się z treścią protokołu w biurze obsługi rady, jak również protokół wyłożony jest w czasie trwania sesji Rady. Zapytała czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono, „za” jego przyjęciem głosowało 20 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska poinformowała, iż jest w posiadaniu pisma od Pani, której dziecko uległo poważnemu wypadkowi, w skutek czego doznało ciężkich obrażeń ciała. Kobieta zwróciła się do Rady Miejskiej o pomoc dla dziewczynki, która po wypadku leżała w śpiączce, po 2 miesiącach odzyskała przytomność, lecz dalsze leczenie i rehabilitacja są niezbędne dla odzyskania zdrowia. Do tej pory otrzymywała bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne, lecz matka zwróciła się o pomoc finansową, żeby jednak móc za nie zapłacić. Radna poprosiła o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że nie jest to odosobniony przypadek, a dyskusja na sali doprowadziłaby do niezręcznych tematów. Prosił, aby takie sprawy nie były przedmiotem rozstrzygnięć na sesji Rady Miejskiej. Przyznał, że istnieje wiele podobnych przypadków i należy je rozpatrywać w inny sposób. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie zbiórki pieniędzy, do której na pewno wszyscy przyłączyliby się. Przewodnicząca zapewniła, że na pewno pomoc zostanie udzielona, tylko po sesji, może w mniejszych grupach, klubach czy na Komisjach, zostanie ustalony sposób pomocy. Radny J. Dróżdż podziękował Burmistrzowi za zaproszenie na spotkanie radnych gminy i powiatu na dzień 4 listopada br. Ale dodał, że nie można rozmawiać o współpracy 2 samorządów lokalnych : gminnego i powiatowego bez ich gospodarzy, a z tego co się orientuje to Starosta A. Spór, nie otrzymał zaproszenia na spotkanie. Poprosił Burmistrza, aby odniósł się do tego. Burmistrz odpowiedział, że podpisywał zaproszenie dla Starosty, który na pewno je otrzyma, dodał, że może nawet już do niego trafiło. Przewodnicząca korzystając z okazji, że na sali obecny jest Przewodniczący Rady Powiatu A. Płócieniczak, za jego pośrednictwem jeszcze raz zaprosiła radnych powiatowych na w/w spotkanie. Radny J. Iwanyszczuk zauważył, że Młodzieżowa Rada Gminy nie działa, a uważa, że jest wiele spraw, którymi mogłaby się zająć. Dlatego zaproponował, aby powierzyć jednemu z radnych „opiekę” nad Młodzieżowa Radą, może dzięki temu uaktywnią się jej działania. Dodał, że konieczne jest zaproszenie jej przedstawicieli na planowane spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ warto wysłuchać co proponują w rozwiązaniu tego problemu. Następnie zapytał, kto w Namysłowie odpowiada za słupy ogłoszeniowe. Stwierdził, że wyglądają tak, że wstyd koło nich przejść. Są nieestetyczne, naklejane ogłoszenia nie są usuwane, nowe ogłoszenia naklejane są na stare. Kolejno wyjaśnił, że na północnej ścianie Ratusza jest kawałek białej listwy, która wygląda jakby była ze styropianu Dodał, ze widok ten intryguje mieszkańców, którzy myślą, że jest to wynik niedopatrzenia przy remoncie Ratusza. Zaproponował, aby tymczasowo, zamalować tenfragment farbą, żeby nie raził przechodniów. Burmistrz K. Kuchczyński przyznał, iż uwaga co do Młodzieżowej Rady Gminy, była słuszna. Poinformował , że jakiś czas temu, przychodzili do niego młodzi ludzie, którzy prosili o wsparcie przy powstaniu oraz realizacji zadań Rady. Później ci młodzi ludzie gdzieś się rozeszli: jeden wyprowadził się poza Namysłów, drugi zajął się sportem. Uważa, że bardzo dobrym pomysłem, jest zaproszenie członków z Młodzieżowej Rady, na planowane grudniowe spotkanie, w sprawie bezpieczeństwa w Namysłowie. Dzięki temu będzie możliwość dotrzeć do nich i może znowu zaczną swoją działalność. Poparł również pomysł radnego J. Iwanyszczuka, aby któryś z radnych Rady Miejskiej stał się ich „opiekunem”. Natomiast co do poruszonej kwestii ściany Ratusza, wyjaśnił, że sugestią konserwatora zabytków, było aby na razie zostawić to w obecnej formie. Ale w przyszłości będzie trzeba zatrudnić fachowców, którzy odtworzą w tym miejscu zabytkowe freski. Ze względu na to, ze Ratusz jest zabytkowym budynkiem, musi to wykonać pracownia konserwatorska, najlepiej z Krakowa. Dodał, że gdy gminę będzie na to stać, na pewno będzie to zrobione. A styropian będzie zdjęty, gdy freski będą dtwarzane. Wyraził nadzieję, że w przyszłości, będzie możliwość pozyskania na ten cel środków z zewnątrz. Dodatkowo poinformował, że otrzymał od naszych partnerów z Ukrainy zaproszenie na obchody 100-lecia powstania Szkoły Ogrodniczej w Zaleszczykach. Przypomniał, że gmina Namysłów ma podpisaną umowę współpracy z miastem Jaremcze, ale oświadczył, że gdy tylko ma możliwość gościć w okolicach miasta, to poznaje także inne tereny, byłych naszych ziem wschodnich. Dodał, że w zeszłym roku był w Zaleszczykach, gdzie poznał dyrektora tej szkoły, który teraz przysłał zaproszenie na obchody rocznicy 100 lecia szkoły. Po otrzymaniu zaproszenia, wpadł na pewien pomysł, na temat którego opowie radny J. Iwanyszczuk. Radny S. Hinborch zapytał Burmistrza, czy istnieje szansa, by w Ratuszu powstało muzeum, a jeśli tak, to jak kosztowna byłaby to inwestycja oraz czy nie istnieje zagrożenie dla zebranych zbiorów, jeśli nie będą miały swojego stałego miejsca. Burmistrz wyjaśnił, że było zlecone badania, nie tylko stanu poddasza, ale także piwnic w Ratuszu, z którego wynika, że na poddaszu strop i ściany mogłyby nie wytrzymać ciężaru eksponatów i poruszających się tam ludzi. Dodał, ze istnieje odpowiednie miejsce na muzeum, w budynku przy ul. Szkolnej, ale tam mieszkają ludzie. Podsumowując stwierdził, ze w Ratuszu nie będzie możliwości umiejscowienia muzeum. Ale dodał, że poczekamy jeszcze na wyniki badań piwnic Ratusza, gdzie ma powstać kawiarenka, w której można by eksponaty zabezpieczyć w gablotach. Radna M. Teodorczyk korzystając z okazji, że na sali znajdują się przedstawiciele Starostwa, przekazała, że sprawy o które zabiegała u władz Powiatu zostały zrealizowane, czyli: poprawa jakości drogi w Woskowicach Małych, oczyszczenie wjazdu do wioski. Natomiast władzą gminy, podziękowała w imieniu własnym i mieszkańców wsi za zamontowanie oświetlenia drogowego, ale dodała, że przydałaby się jeszcze jedna lampa na małym odcinku drogi, dlatego złożyła wniosek do budżetu na 2005 roku o zamontowanie tej jednej lampy. Radny J. Iwanyszczuk wyjaśnił, że będąc w ubiegłym roku na Ukrainie, nawiązał kontakty z Dyrektorem Szkoły Ogrodniczej w Zaleszczykach. Ze względu na to, że w szkole tej pracował kiedyś jego ojciec, chciałby aby nawiązały się bliższe kontakty, pomiędzy tą szkołą, a szkołami z tereny naszej gminy, dodał, że można włączyć do współpracy „Technikum Rolnicze”. Przyznał więc , ze jeśli dojdzie do wyjazdu, to postara się porozmawiać w tej sprawie z Dyrektorem Szkoły. Dodał również, ze na znak dobrej współpracy chciałby podarować tablicę pamiątkową z okazji 100 rocznicy powstania szkoły, od Burmistrza i Rady Miejskiej z napisami w językach: ukraińskim i polskim. Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że będzie to wspaniały i owocny wyjazd, szczególnie dla radnego, a pozostali radni na pewno przychylą się do propozycji, podarowania szkole w Zaleszczykach tablicy pamiątkowej przez Radę Miejską. Przypomniała wszystkim obecnym, o uroczystości 11 listopada br. i zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w niej. Natomiast obchody 5 – lecia powstania zespołu teatralnego „Bez Atu”, odbędą się 20 listopada br. w NOK-u, na które również wszystkich serdecznie zaprosiła, jak również przypomniała o skarbonce, przeznaczonej na wsparcie finansowe grupy. Do sprawy, o której informowała radna B. Leszczyńska powrócimy poprzez szefów klubów.

Przewodnicząca zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, o godzinie 13.00.

Przewodnicząca Rady

Protokołowała
Teresa Ceglecka-Zielonka

Beat Wojtasik
Wersja XML