Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXI/04 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 9 grudnia 2004r.

Protokół Nr XXI/04
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 9 grudnia 2004 roku
w Sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:15

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich przybyłych na obrady: Pana Wice Starostę A. Maciąga, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych, przedstawicieli namysłowskiej społeczności, gospodarzy miasta w osobach Burmistrza i jego zastępców, współpracowników, Naczelników Wydziałów, Prezesów Spółek, Przewodniczących Osiedli, dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów i radnych. Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Jednak na wniosek Burmistrza, poprosiła o wycofanie uchwały 5h- w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Namysłowie. Jednoczenie zaproponowała, by w miejsce wycofanej uchwały, wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Namysłowa”. Radny L. Mikluszka zaproponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować uchwały okołobudżetowe, a potem projekt budżetu gminy na 2005 rok. Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję radnego L. Mikluszki. „Za” jej przyjęciem głosowało 19 radnych, zaakceptowano jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej Rady w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5a/ ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów,
5b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5d/ określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
5e/ zmiany budżetu gminy na 2004 rok,
5f/ organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie,
5g/ nadania tytułu „Honorowy Obywatel Namysłowa”,
5h/ statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
5i/ zawarcia porozumienia międzygminnego,
5j/ Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
5k/ uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok,
6. Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 r.
7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 r.
8. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 października 2004 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. od 3 listopada do 8 grudnia 2004 roku. (Sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że wpłynęło zapytanie radnego J. Szyndlera, w sprawie zasad typowania i ustalania oraz kwalifikacji członków rad nadzorczych spółek komunalnych z jednoosobowym udziałem Gminy. Wyjaśniła, że radnych otrzyma odpowiedź na piśmie. Następnie Przewodnicząca przedstawiła treść odpowiedzi Burmistrza na zapytanie radnego J. Iwanysczuka, postawione na sesji w dniu 29 października br., w sprawie niewłaściwego utrzymania słupów ogłoszeniowych na terenie Namysłowa. Kolejno Przewodnicząca przedstawiła odpowiedź na zapytanie radnego J. Szyndlera z poprzedniej sesji, dotyczące podlewania płyty Rynku w Namysłowie. Jak również odpowiedź na pisemne zapytanie radnego złożone w dniu 25.10.2004r. w sprawie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i dostępności szkolnych sieci komputerowych do internetu oraz stosowanych zasad udzielania pomocy finansowej nauczycielom w ramach podjętego dokształcania. Przewodnicząca zapytała radnego Szyndlera, czy odpowiedzi zadowalają go? Radny J. Szyndler stwierdził, że oczekiwał informacji dotyczącej liczby nauczycieli kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej w ramach dokształcania. Wyraził także nadzieje, że podjęte zadania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń wynikających z korzystania uczniów z internetu są skuteczne. Zaproponował, aby informatyk zatrudniony w Urzędzie Miejskim jeździł do szkół i sprawdzał czy zabezpieczenia są odpowiednio stosowane i przestrzegane i skutecznie spełniają swoją funkcję. Oświadczył także, że wraz z odpowiedzią na jego zapytanie dotyczące ilości zużycia wody na podlewanie zieleni miejskiej, został dołączony wydruk komputerowy, z którego wynika, że płatnikiem jest gmina. Stwierdził, że jego sugestia była słuszna, co do ilości zużycia wody. Dodał, że Prezes Spółki „EKOWOD” powinien kiedyś wcześniej wstać i zobaczyłby ile się marnuje wody. Następnie stwierdził, że wzdłuż drogi prowadzącej na osiedla za Widawą znajdują się łańcuchy, odgradzające drogę od chodnika. Stwierdził, że stan w jakim znajdują się te łańcuchy jest nie do przyjęcia. Będąc w Domaszowicach zwrócił uwagę w jaki sposób wykonane jest ogrodzenie w w/w miejscowości. Oświadczył, że stan wykonania ogrodzenia w Domaszowicach w porównaniu do Namysłowa jest o wiele lepszy. Następnie przyznał, że został pozytywnie zaskoczony posadzonymi drzewkami przy drogach w Namysłowie. Dodał, że jest w posiadaniu 10 sadzonej klonów, które może udostępnić w celu posadzenia, przez Urząd. Burmistrz K. Kuchczyński cieszy się że, odpowiedzi na zapytania radego, w pewnym stopniu do zadowoliły. Odnosząc się do sprawy sugerowanych kontroli, przez informatyka zatrudnionego w Urzędzie, pracowni komputerowych w szkołach, stwierdził, że nie chciałby aby we własnej gminie jednostki nawzajem siebie kontrolowały. Wyjaśnił, że placówkami oświatowymi kierują dyrektorzy, którzy odpowiadają za ich właściwe funkcjonowanie. W prawie każdej placówce zatrudniony jest informatyk, i nie wyobraża sobie sytuacji, żeby informatyk z Urzędu miał kontrolować informatyków w szkołach, to byłby absurd. Uważa, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o zużycie wody, to przypomniał, że on wraz z Burmistrzem Ilnickim, przyznali radnemu rację, że wąż, który nawadniał trawę na Rynku rzeczywiście był w nieodpowiednim miejscu. Poprosił, aby ta sprawa nie urastała do rangi problemów funkcjonowania Spółki EKOWOD. Wyjaśnił, że wodę sprzedaje EKOWOD, ale utrzymaniem zieleni zajmuje się firma „Samex”, która od EKOPWOD-u „kupuje” tą wodę, z tym, że gmina płaci firmie za utrzymanie zieleni. Taka jest procedura. Poprosił, jeszcze aby ta jedna końcówka węża nie wpływała na złą ocenę Spółki, czy jej Prezesa. Podziękował radnemu za jego inicjatywę dotyczącą drzewek, oświadczył, że służby skontaktują się z radnym i zagospodarują oferowane drzewka. Poinformował także, że łańcuchy przy drodze były robione od miejsca, wjazdu na obwodnicę, gdzie w dalszej części zrobiono przerwę przy przejściu na błonie. Ale dodał, że jeśli okaże się, że zaistniały tam nieprawidłowości to zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę, bo jest to droga wojewódzka. Radny J. Szyndler odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, stwierdzi, że przedmiotowa droga jest drogą gminną i uważa, że nie należy tolerować fuszerki, jeśli chodzi o wykonanie powyższych łańcuchów. Natomiast przedstawiony mu wydruk Spółki EKOWOD obciążający gminę za zużycie wody przez firmę zajmującą się zielenią, jest na kwotę 15 tys. zł, to według niego dużo pieniędzy. Nie w pełni zgodził się ze zdaniem Burmistrza w sprawie kontroli szkolnych komputerów. Nie chodziło mu aby kontrole przeprowadzać nagminnie, wystarczyłaby jednorazowa kontrola. Natomiast co do łańcuchów przy drodze to w dalszym ciągu podtrzymywał swoje zdanie, że są one w złym stanie. Burmistrz wyjaśnił, że na skrzyżowaniu, jeśli droga wojewódzka łączy się z drogą niższej kategorii, to za to skrzyżowanie odpowiada zarządca wyższej kategorii, czyli w tym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich. Stwierdził, że ten problem zostanie sprawdzony, i jeśli okaże się, że są tam błędy to zostaną naprawione. Następnie poprosił radnego, jeżeli jest w posiadaniu informacji nt. złego funkcjonowania komputerów w placówce oświatowej, to niech o tym poinformuje. Poinformował, że kilka lat temu była w Urzędzie sytuacja, że były informatyk część czasu w pracy spędzał na stronach internetowych-rozrywkowych. I dzięki możliwościom technicznym, wykryto to i ten Pan został zwolniony. Nie będzie natomiast stosował kontroli takiej , którą zaproponował radny. (Powyższe pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło do wiadomości Przewodniczącej Rady Miejskiej pismo skierowane do ADM-TBS Sp. z o.o. od Pana Łukasza Pisuły, przedstawiła treść pisma. Przewodnicząca poprosiła Prezesa Z. Ochmańskiego, aby przedstawił sytuację dotyczącą restauracji „Ratuszowa”, ponieważ treść przedstawionego pisma jest niezrozumiała dla niej. Prezes Z. Ochmański poinformował, że z Panem Łukaszem Pisułą toczą się 3 sprawy sądowe:
1) w Sądzie Rejonowym, którą założyła Spółka ADM-TBS o eksmisję Pana Pisuły z lokalu w Ratuszu, sprawa została wygrana, lecz Pan Pisuła odwołał się od wyroku,
2) w Sądzie Okręgowym o zapłatę zaległych należności czynszowych dla Spółki, Pan Pisuła przegrał, lecz także odwołał się od wyroku,
3) założona przez Pana Pisułę przeciwko Spółce o rekompensatę za utracone korzyści w związku z remontem Ratusza. Sąd połączył wszystkie trzy sprawy, dlatego problem restauracji „Ratuszowa” pozostaje jeszcze nie rozwiązany. Dodał, że w marcu br. odłączono w lokalu energię elektryczną. Ale prawdopodobnie Pan Pisuła na okres karnawałowy na nowo otworzy działalność, dlatego zakład energetyczny założył mu w lokalu licznik wrzutowy, dzięki czemu będzie miał prąd. Jeżeli natomiast chodzi o powyższe pismo, wyjaśnił, że żadnej faktury ani wezwania do zapłaty od Pana Pisuły Spółka nie otrzymała. Nie wie skąd pochodzą kwoty , które rzekomo Spółka jest winna Panu Pisule. Trudno mu jest odnieść się do przedstawionego pisma. Burmistrz przyznał, że jest to trudna sprawa, ponieważ lokal tak blisko położony, w najlepszym obiekcie w mieście nie funkcjonuje. Mino to wpływają jeszcze dziwne wezwania do zapłaty. Prośby do sądu o przyspieszenie rozstrzygnięcia sprawy są bezskuteczne, ponieważ sąd twierdzi, że sprawa idzie w normalnym trybie. Gmina już drugi rok nie ponosi dzięki lokalowi żadnych dochodów, a na dodatek osoba, która jest gminie winna pieniądze, w beszczelny sposób pisze, że to gmina ma wypłacić mu 600 tys. zł. Burmistrz oświadczył, że najgorsze jest to, że gmina wygra sprawy sądowe z Panem Pisułą, ale nie będzie mogła sobie zadość uczynić, zabierając czegokolwiek temu Panu. Dodał, iż polecił sprawdzić czy ma on jakiś majątek, aby wejść na hipotekę i okazało się, że nie posiada żadnej nieruchomości. Ma jednak nadzieję, że w niedługim czasie sąd podejmie odpowiednie postanowienia i w końcu gmina odzyska przedmiotowy lokal. Przyznał, że w Namysłowie nie ma żadnej kawiarni, a najodpowiedniejszy na ten cel obiekt, stoi pusty. Radny J. Szyndler zapytał, czy nie ma podstaw o wystąpienie ze skargą na przewlekłość sądu oraz zapytał kto pozyskał tak intratnego przedsiębiorcę? Burmistrz odpowiedział, że nie korzystano jeszcze z tej możliwości skargi na sąd. Wyjaśnił, że jest to nowa instytucja, która praktycznie od roku zaczęła funkcjonować. Ale dodał, że jeśli będzie tak dalej prowadzić sprawy, to skorzysta z propozycji radnego. Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące pozyskania przedsiębiorcy, wyjaśnił, że Pan Pisuła wygrał przetarg na użytkownika lokalu w Ratuszu. Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło pismo od mieszkanki Namysłowa Pani Stefani Kołotyło, która wyraziła swoje niezadowolenie, w związku z zawyżeniem ceny jej mieszkania. Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze od Wojewody Opolskiego, na podstawie którego stwierdzono nieważność § 2 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej nr XX/147/04 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych, podjętej na ostatniej sesji w dniu 29 października 2004 roku – z powodu istotnego naruszenia prawa., ponieważ w uchwale Rada nie uwzględniła zwrotu diet radnym na terenie gminy Namysłów. Dlatego należy wrócić do tej kwestii. Kolejno Przewodnicząca zapoznała wszystkich obecnych z treścią pisma Stowarzyszenia „Edukacja dla przyszłości” , które zachęca do nabycia kartek świątecznych, autorstwa dzieci z przedszkoli oraz szkół z gminy i powiatu namysłowskiego. Przewodnicząca jako członek stowarzyszenia, dołączyła się do zaproszenia nabywania kartek świątecznych. Następnie poinformowała, iż wpłynęły pisma od Pana E. Ochędzana, wśród których była także skarga na działanie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w sprawie wydawania decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych. Przewodnicząca zapoznała z ich treścią. Burmistrz zaproponował, aby Komisja Rewizyjna zbadała tą skargę. Jest przekonany, że wszystkie przedstawione zarzuty okażą się nieprawdą. Przyznał, że ze strony Urzędy wykazano dużo dobrej woli i nie kierowano się złośliwością. Uważa, że Komisja Rewizyjna obiektywnie zbada tą sprawę. Przewodnicząca przychyliła się do wniosku Burmistrza i stwierdziła, że Rada musi zająć stanowisko w w/w prawie. Zapytała więc, czy radni przychylają się do wniosku Burmistrza, aby skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna. „Za” wnioskiem głosowało 19 radnych, wniosek jednogłośnie przyjęto. (Przedstawione pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodnicząca przed podjęciem uchwał, poprosiła Przewodniczących Komisji o sprawozdania z posiedzeń Komisji. Pan L. Mikluszka poinformował, że Komisja Budżetowa i Komisja Porządku Publicznego na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy społecznej w Namysłowie za rok 2003, sprawozdanie z działalności ADM-TBS Sp. z o.o. za 2003 r. i I półrocze 2004 r. oraz wszystkie projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Wołoszczuk poinformował, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedstawione projekty uchwał, natomiast przy uchwaleniu budżetu gminy Namysłów na 2005 rok, Komisja Rolnictwa przedstawi wniosek dotyczący wysokości podatku rolnego, a właściwie ceny kwintala żyta. Ponadto pozytywnie zaopiniowano informację o działalności ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie i Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Komisji Oświaty S. Hinborch poinformował, że na posiedzeniu Komisji przyjęto sprawozdanie z funkcjonowania Spółki ADM-TBS oraz informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ponadto pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca przystąpiła do podjęcia uchwał.

5a – w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Przyjęto uchwałę jednogłośnie 19 głosami „za”.

5b – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Przyjęto jednogłośnie.

5c – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. została przyjęta jednogłośnie.

5d – w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. W tym punkcie obrad Przewodnicząca poprosiła Panią W. Gudzowską o przedstawienie wniosku Komisji Rolnictwa. Pani W. Gudzowska poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Rolnictwa padł wniosek o zastosowanie stawki podatku rolnego na poziomie 2004 r. Dodała, że cena żyta, która stanowi podstawę do określenia wysokości podatku rolnego w roku 2004 wynosiła 34,50 zł. Poprosiła Radę o zastosowanie wysokości ceny żyta z 2004 roku, w 2005 r. Burmistrz wnioskował, żeby przyjąć budżet w przedstawionej formie, łącznie z wysokością proponowanej ceny żyta, która wpływa na wymiar podatku rolnego. Przypomniał, że bywały już różne próby dzielenia miasta i wsi. Oświadczył, że we wszelkich działaniach i pracy kieruje się zasadą jedności gminy. Traktuje na równi miasto i wsie. Stwierdził, że przed chwilą radni uchwalili jednogłośnie uchwały okołobudżetowe: m.in. podatku od nieruchomości, gdzie średnia podwyżka stawek wyniosła 3,2%. Zwrócił uwagę, że przy realizowaniu inwestycji, niejednokrotnie odbywa się to kosztem miasta. Termomodernizację wszystkich szkół wiejskich na terenie gminy, realizowano z zewnętrznych środków, ale także część pieniędzy była przeznaczona z budżetu gminy Namysłów. Prosił Radę aby miała to na względzie. Uważa, że niektórzy członkowie Komisji Rolnictwa kierowali się swoimi prywatnymi sprawami. Ponieważ obniżenie stawki nie pomoże rolnikom, którzy mają 5 czy 10 ha, ale takim którzy mają 500 czy 1000 ha. Radni nie powinni kierować się prywatą, ale dbać o sprawy naszej gminy Namysłów jako całościowej, dlatego poprosił o przyjęcie budżetu takiego jaki przedstawił Radzie. Radny D. Głąb nie zgodził się z określeniem prywata , ponieważ uważa, że podatki trzeba płacić, ale uczciwie. Jest przeciwny temu, aby uchwalać cenę żyta, jako przelicznika do ustalenia wysokości podatku rolnego w kwocie 37,65 zł. Ponieważ każdy, kto chociaż trochę zna się na branży rolnej, wie doskonale o tym, że żyto w tym roku nie podrożało, ale potaniało w stosunku do roku poprzedniego. Nie kosztuje nawet 34,50 zł, które proponuje Komisja Rolnictwa, ale dużo mniej. Także ta propozycja pozostawienia stawki z 2004 roku, jest i tak dużym kompromisem. Bo gdybyśmy mieli się kierować tylko ceną żyta, jak faktycznie zapisane jest w ustawie, to stawka powinna być jeszcze obniżona, a o podwyższeniu jej nie powinno być mowy. Bo to jest tak, jakby np. Urząd Skarbowy naliczył podatek od dochodu 2 tys. zł, gdy faktyczny zarobek wynosiłby 1 tys. zł. Zwrócił się do Rady o przyjęcie wniosku Komisji Rolnictwa. Radny J. Dróżdż stwierdził, że daleki jest od tego aby czynić antagonizmy pomiędzy wioską a miastem. Przy podziale budżetu, większość środków idzie na inwestycje wiejskie. Ale gdy mowa jest o kwotach, które mają wpłynąć do budżetu i zasilić te inwestycje, to wtedy jest krzyk i wrzask. Prosił, aby radni z obszarów wiejskich nie mieli mu tego za złe. Dodał, iż nie podejrzewa Burmistrza, wiedząc, że należy do PSL, o działanie na niekorzyść obszarów wiejskich. Prosił aby radni przyjęli budżet w tej formie, jaka została przedstawiona. Radny S. Hinborch uważa, że Rada nie powinna podwyższać stawek żadnych podatków. Na posiedzeniu Komisji Oświaty gorąco dyskutowano, czy na przykład słuszne jest podwyższenie podatków dla przedsiębiorców, którzy płacą duże kwoty za powierzchnie magazynowe, a tworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Dodał, że gdy będziemy patrzeć przez taki pryzmat, to podatki będą uderzać we wszystkich. Konieczne jest uczciwe partycypowanie w kosztach inwestycyjnych i uważa, że przyjęcie stawki zawartej w projekcie budżetu pozwoli w większy sposób partycypować w kosztach, które jako społeczność musimy ponosić żeby się rozwijać. Dodał, że niedawno w Starostwie przeprowadzano akcję stypendialną, więc jest świadom jak żyje się na wsi. Jednak przyznał, że trzy rodzaje stypendiów trafiają na wieś, natomiast dzieci z miasta nie mogą korzystać z żadnego stypendium, ani agencyjnych, ani unijnych oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Stwierdził, że obszar biedy jest również i w mieście, dlatego przychylił się do sugestii aby przyjąć budżet w przedstawionej formie, ponieważ jest to budżet bardzo pasywny i skromny, którego ideą jest realizowanie tych najbardziej istotnych zadań społecznych. Radny D. Głąb stwierdził, że to nie chodzi o zmianę w budżecie , ale o przyjęcie uchwały okołobudżetowej, która powinna być przyjęta przez budżetem. Wyjaśnił, że wniosek Komisji Rolnictwa jest taki, aby określić wysokość stawki podatku rolnego, a dopiero potem głosować nad przyjęciem budżetu. Przyznał, że podatek od środków transportowych podwyższono faktycznie o 3,2%, natomiast podatek rolny , gdyby zaproponowana stawka pozostała, to wzrósłby o 12%. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w tej chwili nie jest podejmowana uchwała budżetowa. Zostały wysłuchane sprawozdania Przewodniczących Komisji nt. wniosku Komisji Rolnictwa. Pan L. Mikluszka wyjaśnił, że każdy budżet oraz jego dochody i wydatki są bilansem. Poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie, jakie skutki przyniosłoby wprowadzenie zmiany. Zwracając się do wnioskodawców zapytał, którą pozycję wydatków trzeba zmniejszyć, aby zbilansować budżet. Przewodnicząca Kom. Rolnictwa W. Gudzowska odpowiedziała, że z rezerwy budżetowej. Skarbnik B. Bednarz poinformowała, że obniżenie stawki podstawy do podatku rolnego spowodowałby skutek roczny w skali całego budżetu ok. 135 tys. zł. Dodała, że przeciętny rolnik, który posiada do 10 ha w skali roku nawet nie odczuje różnicy zmiany stawki podatkowej. Radny R. Wołczański stwierdził, że niejeden rolnik chciałby sprzedać żyto po cenie 34,50 zł. Uważa, że nie należy tu rozgraniczać rolników posiadających małe i duże gospodarstwa, bo wszyscy ponoszą jednakowe nakłady. Radny S. Hinborch przypomniał, że przecież istnieje instrument, którym jest zwolnienie od podatku i najbiedniejsze osoby mogą skorzystać z tego. Burmistrz wyjaśnił, że ustalając cenę żyta wzięto pod uwagę średnią cenę w kraju. Dodał, że w każdej chwili ceny mogą się zmienić. Poinformował, że bardzo dużo wpływa do Urzędu podań o odroczenie zapłaty podatku, o umorzenie. Zawsze stara się do w jakiś sposób pomagać mieszkańcom gminy. Radny J. Dróżdż zapytał, kto w naszej gminie sieje żyto, przecież nasi rolnicy przeważnie uprawiają pszenicę, i inne zboża. Przewodnicząca przychyliła się do wypowiedzi radnych: J. Dróżdża, S. Hinborcha. Poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie utrzymania ceny żyta, jako przelicznika do ustalenia stawki podatku rolnego, na poziomie z 2004 roku.
„Za” głosowało 3 radnych, 12 było przeciwnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek odrzucono.

5e – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

5f – w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

5g – w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Namysłowa. Przewodnicząca przedłożyła Radzie swój wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Namysłowa” Pani Irenie Szewińskiej. Do wniosku pytań i uwag nie zgłoszono Przewodnicząca poprosiła radnych o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Namysłowa” Pani Irenie Szewińskiej.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. (Powyższy wniosek załączono do protokołu).

5h – w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie.

5i – w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”.

5j – w sprawie Programu Współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
Radny J. Szyndler wyjaśnił, że nie w pełni zgadza się z niektórymi zapisami zawartymi w projekcie uchwały, uważa że nie są one wystarczająco precyzyjne. Zaproponował, aby w rozdziale 3, § 5 wprowadzić dodatkowy punkt o brzmieniu: „Tematy zadań przewidziane do realizacji w danym roku ustala Burmistrz i przedkłada do akceptacji Rady Miejskiej”. Dodał, że w § 11 mówi się o zadaniach ujętych w budżecie gminy, a w punkcie 17 na str. 11 projektu budżetu gminy na 2005 rok zapisano, że dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, 60 tys. zł., a na str. 18 dział 926 dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 55 tys. zł. Prosił o przegłosowanie jego wniosku, bo zapis, że Rada Miejska co roku będzie ustalała wysokość środków jest zbyt szeroki, ponieważ Rada musi wiedzieć na co środki będą przeznaczone. Poprosił o odczytanie swojego wniosku przez Panią Przewodniczącą. Przewodnicząca zwracając się do radnego stwierdziła, ze nie podał jej zmiany do projektu uchwały 5k, tylko do projektu budżetu na 2005 rok. Dodała, że nie można teraz wprowadzić zmiany do projektu uchwały, nie podlega to przegłosowaniu. Pani B. Jurkiewicz radca prawny wyjaśniła, że wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały, powinien być zgłoszony na posiedzeniu Komisji, w celu zaakceptowania go. Dodała, że według Statutu Gminy uchwały Rady Miejskiej podejmowane są na wniosek: Przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji Rady za zgodą członków komisji, grupy co najmniej 5 radnych, klubu radnych, Burmistrza, grupy 400 mieszkańców Gminy , którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Przewodnicząca przypomniała, że powyższy wniosek radny Szyndler złożył na Komisji i nie został on przyjęty. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projektu uchwały „5k”.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

5a – w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały , Przewodnicząca zapoznała obecnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2005 rok. (Opinię załączono do protokołu). Burmistrz oznajmił, że projekt budżetu, przeważnie ocenia się pod względem ilości inwestycji w nim zawartych. Natomiast gdyby teraz ktoś zarzucił mu, że ten budżet nie jest inwestycyjny, to na pewno zgodziłby się z tą osobą. Praktycznie jedyną większą inwestycją jest rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach, a pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie naszej gminy. Wzięło się to z możliwości finansowych gminy. Nie oznacza to jednak, że gmina jest osłabiona inansowo. Budżet jest „żywy”, co chwilę ulega zmianom. Dlatego w niedalekiej rzyszłości będzie prosił Rade o wprowadzenie pewnych inwestycji, ale żeby móc przedłożyć takowe inwestycje, należy się lepiej do tego przygotować. Należy mieć finansowe zabezpieczenia z zewnątrz. Wyraził nadzieję, że otrzyma zgodę Rady na to aby na niektóre zadania zaciągnąć kredyt. Przyznał, że sytuacja finansowa gminy nie jest zła. Zostały podjęte starania o umorzenie części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli gmina w styczniu wpłaci 600 tys. zł, to WFOŚiGW umorzy nam 2,8 tys. zł. pod warunkiem, że w przyszłości tą kwotę zainwestujemy w ochronę środowiska. Planuje w przyszłości założyć w Namysłowie monitoring. Prosił o przyjęcie budżetu na 2005 rok w przedstawionej formie. Radny J. Szyndler zapytał, czy jest możliwe udostępnienie mu do wglądu kalkulacji kosztów utrzymania zbiornika retencyjnego w Michalicach. Dodatkowo wnioskował o wprowadzenie nowego zapisu na pierwszej stronie projektu budżetu na 2005 rok, o brzmieniu: „Realizacja składki na Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych może nastąpić po zakończeniu prowadzonego postępowania w sprawie ujawnionych nieprawidłowości i po zapoznaniu z jej wynikami Rady”. Następnie zapytał Prezesa Spółki „EKOWOD”, jaki jest koszt pracy jednej godziny zamiatarki? Dodatkowo zaznaczył, że w projekcie budżetu zapisano, że na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta przeznaczono 294.168 zł, w tej kwocie jedną ze znaczących pozycji jest właśnie zamiatanie miasta. Poinformował, że 17 listopada br. o godzinie 6.20 rano na ul. Żwirki i Wigury zamiatarka zamiatała ulicę przy dość znacznych opadach deszczu. Zwracając się do Burmistrza sugerował, aby przeprowadził kontrolę w Spółce „EKOWOD” w zakresie pracy zamiatarki z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. W związku z tym aby zasygnalizować problem, wnioskował o zmniejszenie tej pozycji wydatków o kwotę 14.168 zł, tj. 4,8%. Wprowadzenie zmiany byłoby po to, aby kierujący Spółką, zastanowił się na tym, jak efektywnie pracować. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano 209.399 zł na utrzymanie zieleni. Radny stwierdził, że po przeprowadzeniu przez niego analizy porównawczej i oceny stanu faktycznego, budzi wątpliwość czy taka kwota jest zasadna. Burmistrz wyjaśnił, że nie można pozwolić sobie na nie zapłacenie składki do NSIG, ponieważ nie płacenie powoduje wystąpienie ze Stowarzyszenia. Dodał, ze w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie kontrolne, z którego wynikły pewne nieprawidłowości. Dodał, że planowane jest walne zebranie, na którym członkowie będą zastanawiać się czy rozwiązać Stowarzyszenie czy nie. Prezes Spółki „EKOWOD” poinformował radnego Szyndlera, że godzina pracy zamiatarki kosztuje 67,34 zł + 7% VAT. Dodał, że sprawdzi okoliczności pracy zamiatarki na dzień 17 listopada br. Naczelnik GKiKŚ T. Bagiński poinformował, że na kwotę 25 tys. zł utrzymania zbiornika retencyjnego w Michalicach, składają się: badanie poziomu pierwometrów – koszt 3 tys. zł +VAT,, koszty utrzymania, czyli koszenia traw, energia 4 pomp, koszt zakupu sprzętu dla bezrobotnych. Jeżeli chodzi o wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej, wyjaśnił, ze są tu dwie pozycje: sprzątanie letnie i utrzymanie dróg w okresie zimowym. Wartość tych prac podana w projekcie budżetu, jest wynikiem przeprowadzonego przetargu na powyższe prace na okres 3 lat. Jeżeli chodzi o zieleń miejską Pan radny zsumował dwie kwoty, które są różne, pierwsza pochodzi z przetargu, natomiast pozostałe kwoty są przeznaczone na wydatki bieżące, tzn. zakup sadzonej drzew, uprzątnięcie powalonych przez wichurę drzew, itp. Radny J. Szyndler oznajmił, że nie kwestionował wysokości kosztów zamiatarki, tylko sugerował, że Spółka „EKOWOD” działając w ten sposób wyrzuca pieniądze w błoto. Poprosił Przewodniczącą o rozważenie jego sugestii dotyczącej formy zgłoszonego wniosku. Radny L. Mikluszka odnosząc się do sprawy płacenia składek członkowskich do NSIG, zaznaczył, że Burmistrz jest zobligowany do ich wpłacania uchwałą Rady Miejskiej, do czasu istnienia Stowarzyszenia. Dodał, ze jest mu znany protokół z przeprowadzonej kontroli Stowarzyszenia, z którego wynika, że panował tam totalny bałagan. Jednak to na walnym zebraniu zapadnie decyzja, czy Stowarzyszenie będzie dalej istniało czy nie. Następnie przypomniał, że radnych obowiązuje pewna uchwalona wcześniej procedura dotycząca zgłaszania wniosków do uchwały budżetowej. W uchwale z 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, § 5 pkt. 4 wyraźnie określa jaki jest tryb składania wniosków. Podsumowując stwierdził, że składanie wniosków przez jednego radnego, dzisiaj i wprowadzanie zmian do projektu budżetu jest nierealną rzeczą, ponieważ w/w uchwała wyraźnie określa procedurę składania wniosków. Także § 6 określa jak należy podejmować uchwałę budżetową. W związku z powyższym prosił radnego, aby zapoznał się z w/w uchwałą. Burmistrz poprosił Prezesa Masiowskiego, aby przygotował pisemną odpowiedź dla radnego Szyndlera w sprawie pracy zamiatarki. ednocześnie wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć kiedy w Namysłowie zostanie zamontowany monitoring. Przewodniczący Osiedla Nr IV K. Dzidowski powracając do sprawy zamiatarki wyraził nadzieję, że na ulicy, na której mieszka również przejedzie zamiatarka, w deszczowy dzień, bo nie będzie kurzyła. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy na 2005 rok.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Budżet na 2005 rok został przyjęty. Burmistrz serdecznie podziękował radnym za rozumienie, iż postrzegają budżet za dobry. Podziękował całemu zespołowi, który wniósł wiele pracy w jego opracowanie, a szczególnie Pani Skarbnik.

Ad. 6 Informacja z działalności ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie za 2003 r. i I półrocze 2004 r.
W tym punkcie obrady opuściła radna W. Gudzowska. Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.
„Za” jej przyjęciem głosowało 18 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie. (Informacja stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 7 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 rok.
„Za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych, przyjęto jednogłośnie.
(W/w materiał załączono do protokołu).

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Przewodnicząca przypomniała, iż radni mogą zapoznać się z treścią protokołu w biurze obsługi rady, jak również protokół wyłożony jest w czasie trwania sesji Rady. Zapytała czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.
„Za” jego przyjęciem głosowało 18 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska zwracając się do Burmistrza oświadczyła, że nastąpił pewien podział Rady, ponieważ Zastępca Burmistrza organizuje spotkania z wybranymi radnymi. Ona należy do tych osób, którzy nie zostali zaproszeni, przez co poczuła się gorszą radną. Zapytała, w jakim celu zorganizowano to spotkanie. Kolejno zapytała, czy przedstawiciel naszej gminy uczestniczył w niedawno zorganizowanej Wojewódzkiej Konferencji nt. Kultury Fizycznej w Opolu? Następnie zapytała co zrobić, aby moc uczestniczyć za zebraniach mieszkańców poszczególnych osiedli w Namysłowie? Oświadczyła także, że kto nie brał udziału w uroczystościach 5-lecia powstania zespołu teatralnego BEZ ATU organizowanego w NOK-u w Namysłowie, niech żałuje, bo warto było tam być. Przewodnicząca zaprosiła wszystkich chętnych w dniu dzisiejszym na godzinę 18.00 na spektakl wystawiany prze w/w zespół do NOK-u. Burmistrz poinformował, że na w/w konferencji byli przedstawiciele naszej gminy: Pani R. Król i N. Linek. Burmistrz przyznał, że stale bierzemy udział w różnych spotkaniach, konferencjach, może nie we wszystkich, bo jest ich bardzo dużo, ale w takich, gdzie nasza obecność przyniesie jakąś korzyść dla gminy to uczestniczymy. Jeśli natomiast chodzi o zorganizowane spotkanie przez Pana M. Ilnickiego z niektórymi radnymi, wyjaśnił, że chciał spotkać się z radnymi ze wsi, ale przy okazji poprosił kilku radnych mieszkających w mieście. Oznajmił, że była taka wola jego zastępcy, więc mu nie zakazał. Ale jeśli panią radną to uraziło, będzie namawiał swojego zastępcę, aby zrezygnował z takich praktyk. Jeśli chodzi o zebrania z mieszkańcami Osiedli, oznajmił, że zawiadomienia wywieszane są na tablicach ogłoszeń w mieście. Ale dodatkowo można przyjść do biura rady, tam Panie na pewno powiadomią o terminach zaplanowanych spotkań. Poinformował, że co środę spotyka się z naczelnikami wydziałów, na spotkaniach omawiane są wszelkie problemy gminy. Spotkania są nieformalne, ale z każdego sporządza się protokół, który można udostępnić do wglądu. Podsumowując stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, aby tworzyć Rady w Radzie. Radny W. Surmacz oświadczył, że zastanawia go pewna kwestia, czy Rada i cała gmina ma jakiś poważny problem ze Spółką „EKOWOD”, czy może ten problem jest natury personalnej. Ponieważ dzisiejsze posiedzenie zostało zdominowane przez problem albo zastępczy, albo na tyle poważny, żeby mógł zdominować kwestię budżetu. Przewodnicząca zaprosiła radnych na spotkanie z Panią Ireną Szewińską 17 grudnia br., a o godzinie i miejscu radni zostaną powiadomieni telefonicznie. Radna M. Teodorczyk podziękowała za kartki świąteczne i życzenia, również życzyła ofiarodawcom wszelkiej pomyślności. Przewodnicząca dołączyła się do życzeń.

Sesja zakończyła się o godzinie 13.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Przewodnicząca Rady
Protokołowała
Teresa Ceglecka-Zielonka
Beata Wojtasik
Wersja XML