Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXII/04z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 30 grudnia 2004r.

Protokół Nr XXII/04
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 30 grudnia 2004 roku
w Sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich przybyłych na obrady: Vice Starostę A. Maciąga, gospodarzy miasta – Burmistrza i jego Zastępców, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz radnych. Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Burmistrz K. Kuchczyński, stwierdził, że ze względu na to, że uchwała „5e” - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Namysłów, była przedmiotem obrad tylko jednej Komisji Budżetowo-Gospodarczej i radni nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z nią, wnioskował o jej wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji i poddanie uchwały na obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej, ponieważ WPI jest niezbędny do pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację zadań przez gminę. Radny J. Dróżdż wnioskował o nie wprowadzanie do porządku obrad, projektu uchwały, którą radni dzisiaj otrzymali, w sprawie załatwienia skargi Pana E. Ochędzana z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa. Dodał, że do rozpatrzenia skargi, powołano zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, ale do tej pory radni nie otrzymali szerszego spektrum tej sprawy. Zaproponował, aby projekt uchwały skierować najpierw na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, a potem na następnej sesji przeprowadzić dyskusje na jej temat. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Panią Radcę Prawną Urzędu oraz Panią Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i poprosiła o wyjaśnienia dotyczące procedury załatwienia skargi, bowiem Radę obowiązują pewne terminy, do których należy dopełnić pewnych formalności. Pani B. Jurkiewicz – Radca Prawny wyjaśniła, że ustawowy terminem rozpatrzenia skargi jest 30 dniowy. Rada Miejska podejmuje uchwałę, z której powinno wynikać, czy skarga jest zasadna, o czym informowany jest skarżący. Radny L. Mikluszka stwierdził, że kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza w uzasadnionych wypadkach wydłużenie termin odpowiedzi na skargę o następne 30 dni. Prosił Panią Radcę o potwierdzenie tego. Dodał, iż uczestniczył w posiedzeniu zespołu kontrolnego, który nie wydał konkretnych wniosków, ponieważ nie był ani do tego władny oraz nie posiadał dostatecznej wiedzy by ostatecznie rozstrzygnąć rozwiązanie sprawy. Przewodnicząca także stwierdziła, że w protokole pokontrolnym nie ma jednoznacznego stanowiska zespołu, ponieważ nie był on władny do wydania takiej opinii. Pani B. Jurkiewicz wyjaśniła, że art. 229 pkt 3 kpa mówi, że skargę na działanie Burmistrza z wyjątkiem realizacji zadań zleconych, rozpatruje Rada Gminy. W tym celu Rada powołuje zespół rozpatrujący skargę, lub decyduje kto ma przygotować materiał do zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Radę. W tym przypadku do rozpatrzenia powyższej skargi została powołana Komisja Rewizyjna do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja ustaliła swoje stanowisko, zawarte w protokole pokontrolnym, który jest podstawą dalszych rozważań Rady, która decyduje czy materiał przedstawiony w protokole daje podstawę do określenia zasadności bądź nie zasadności skargi. Wyjaśniła, że skargi nie może rozstrzygnąć sama Komisja Rewizyjna, ale Rada Miejska, która posiada kompetencje w tym zakresie. Termin rozpatrzenia skargi może być przesunięty w czasie, pod warunkiem uzasadnionych przyczyn. Radna M. Teodorczyk poinformowała, że była Przewodniczącą zespołu badającego skargę. Wyjaśniła, iż członkowie zespołu zapoznali się z materiałami udostępnionymi przez Przewodniczącą Rady, jak również wysłuchano wyjaśnień Pana Ochędzana. Jak wspomniał Pan Mikluszka zespół nie podjął żadnej decyzji, bo do tego nie został powołany. Chociaż w przedstawionym dzisiaj projekcie uchwały, w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa, z § 1 wynika, że powyższa skarga jest nieuzasadniona, jednak zespół takiego wniosku nie wydał. Zespół jedynie starał się obiektywnie spojrzeć na sprawę. Następnie radna przedstawiła treść protokołu z przeprowadzonej kontroli. Dodała, ze głównym przedmiotem skargi Pana Ochędzana był fakt, iż pozwolenie na zbiórkę odpadów zostało mu udzielone, tylko na 1 rok, a nie jak ubiegał się na 10 lat. Według niego takie załatwienie sprawy powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w perspektywie zaciągnięcia kredytu na dalszy rozwój firmy, a także zakupu i wymiany parku maszynowego. Podsumowując twierdziła, że zespół nie wydał jednoznacznej opinii, co do zasadności skargi. Radny L. Mikluszka uzupełniając wypowiedź radnej M. Teodorczyk stwierdził, że należy tu rozdzielić dwie sprawy: pierwszą sprawą było zachowanie procedur, gdzie zespół nie stwierdził żadnych uchybień ze strony Burmistrza. Drugą sprawą było wydanie zezwolenia na zbiórkę odpadów przez firmę Pana Ochędzana na okres 1 roku, z którą on nie zgadzał się i to było dla niego meritum sprawy, ponieważ dla przedsiębiorcy jest to zbyt krótki okres, dla rozwoju firmy. Burmistrz stwierdził, że zadaniem Rady jest ustalenie, czy skarga jest uzasadniona czy nie. Natomiast wydanie decyzji jest kompetencją Burmistrza i tutaj Rada nie ma na to wpływu. Pan Ochędzan miał możliwość odwołania się od niej. Wyjaśnił, że decyzję o rocznym pozwoleniu na zbiórkę odpadów, spowodowana była tym, że na wysypisku niedługo zabraknie miejsca na składowanie odpadów. Jeżeli w ciągu roku uda się wybudować nową kwaterę, a Pan Ochędzan zwróci się o wydanie nowego pozwolenia, to otrzyma je na 10 lat. Burmistrz podkreślił, że chciał uniknąć zarzutu Pana Ochędzana, że w przypadku braku miejsca, nie miałby możliwości wywozu odpadów do Ziemiełowic. Dodał, że tylko tymi względami kierował się wydając pozwolenie na 1 rok. Przewodnicząca przypomniała, że zespół nie wydał jednoznacznej opinii co do skargi Pana Ochędzana. Dlatego zapytał, czy zespół mógłby wypowiedzieć się, jak brzmi uzasadnienie na złożoną skargę. Radny L. Mikluszka podkreślił, że żaden zespół nie wydaje decyzji, jedynie może ustalić pewne fakty, na podstawie których stwierdza zasadność lub niezasadność skargi. Decyzje natomiast podejmuje Rada. Protokół jest pomocniczą opinią do wydania decyzji przez Radę. Radny W. Surmacz wnioskował o zakończenie dyskusji i podjęcie decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu, do porządku obrad projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana E. Ochędzana z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa. Przypomniał, ze na ostatniej sesji Rada powierzyła Komisji Rewizyjnej, jako ciału statutowemu i ustawowemu przeprowadzenie stosownej kontroli i nie powinno być od tego ustępstw. Przewodnicząca wnioskowała aby z porządku obrad wycofać projekt uchwały „5e” – w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Namysłów, a w jego miejsce wprowadzić projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana E. Ochędzana z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa. Zapytała kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą? „Za” głosowało 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Porządek został przyjęty. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5a) zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
5b) wykazu wydatków, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
5c) zmiany budżetu gminy,
5d) wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok,
5e) w sprawie załatwienia skargi Pana E. Ochędzana z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza,
5f) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż trzy lata.
6. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 9 grudnia 2004 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 15 do 29 grudnia 2004 roku.
(W/w sprawozdania załączono do protokołu).

Ad.3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęły dwie odpowiedzi na zapytania radnego J. Szyndlera, w sprawie: powoływania członków rad nadzorczych spółek komunalnych z jednoosobowym udziałem gminy oraz w sprawie zamiatania ulic podczas opadów deszczu. Zapoznała wszystkich z ich treścią. Radny J. Szyndler odnosząc się do odpowiedzi w sprawie powołania rad nadzorczych, zapytał czy uwzględniane są w zakresie kompetencji kwalifikacje moralne. Ponadto stwierdził, że do tej pory nie spotkał się z upublicznionymi informacjami, o przewidywanych, bądź wprowadzonych zmianach w składach rad nadzorczych spółek. Zapytał, gdzie była podana taka informacja. Według niego nabór członków do rad nadzorczych powinien być otwarty, aby każdy zainteresowany miał możliwość kandydowania. Dobrze by było gdyby Burmistrz poinformował Radę Miejską o powołanych członkach rad nadzorczych. Co do odpowiedzi na pytanie dotyczące zamiatania ulic, zapytał, dlaczego w okresie letnim nie zamiata się ulic przy użyciu wody, bo tak przecież jest lepiej. Burmistrz wyjaśnił, że działa zgodnie z kodeksem prawa handlowego i tutaj występuje jako właściciel spółek i jednoosobowo odpowiada za nie i działając zgodnie z prawem dobiera członków rad nadzorczych. Do tej pory nie było wymogu, aby członkowie rad nadzorczych mieli ukończony kurs i zdany egzamin państwowy, dlatego dobierał osoby, według niego takie, które mają określone przygotowanie i wiedzę oraz zagwarantują odpowiedni nadzór nad zarządem całej spółki. Po ukazaniu się ustawowych wymogów o obowiązku zdania państwowego egzaminu, przez członków rad nadzorczych odwołał dotychczasowe spółki i powoła nowe. Natomiast nie wie o jakie kryteria moralne chodziło radnemu Szyndlerowi, ale nie chciałby ingerować w życie osobiste tych ludzi. Dla niego powinni oni dobrze spełniać obowiązki jako członkowie rad nadzorczych. Radny Szyndler uważa, że oprócz wiadomości merytorycznych członków rad nadzorczych, niezbędnym jest wymóg predyspozycji moralnych. Poinformował, że jedna z osób będących w radzie nadzorczej, w ogóle nie kwalifikuje się aby być jej członkiem. Jest w stanie temu dowieść, dysponując właściwymi materiałami. Burmistrz przyznał, że domyśla się kogo radny ma na myśli, ale poinformował go, że ta osoba nie ma ukończonego wymaganego kursu i zdanego egzaminu, więc nie może być członkiem żadnej rady nadzorczej. Stwierdził, że nie tai przed Radą działań związanych ze Spółkami. Przypomniał, że przecież w czasie ostatnich trzech sesji Rada Miejska przeprowadziła ocenę działalności Spółek, gdzie podana była informacja o składach osobowych zarządów, rad nadzorczych itp.
(Powyższe pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek radnego J. Szyndlera w sprawie rezygnacji członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dniem 31.12.2004 roku. Następnie Przewodnicząca odczytała treść pisma od Starosty Namysłowskiego A.Spóra w sprawie zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia utworzenia spółki akcyjnej z udziałem gmin i pracowników szpitala, której celem będzie prowadzenie działalności medycznej, obecnie świadczonej m.in. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie. Przewodnicząca stwierdziła, iż poruszony w piśmie temat jest bardzo ważny. Po przeprowadzonych rozmowach z Burmistrzem i Starostą uzgodniono termin spotkania, na dzień 5 stycznia 2005 roku o godz. 15.00, nt. w/w sprawy, w którym udział wezmą władze samorządowe, dyrekcja szpitala a także zaproszony zespół ekspertów.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że członkowie powyższej Komisji na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2004 r., pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji. (Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi załącznik do protokołu).

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwał.

5a - zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXII/159/04 w załączeniu do protokołu.

5b – w sprawie wykazu wydatków, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przyjęto uchwałę jednogłośnie, 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXII/160/04 w załączeniu do protokołu.

5c – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, Przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXII/161/04 w załączeniu do protokołu.

5d – w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXII/162/04 w załączeniu do protokołu.

Radny L. Mikluszka zaproponował, aby w tym momencie podejmować uchwałę wyrażoną na druku „5f”.
„Za” wnioskiem radnego głosowało 20 radnych.

5f – w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Uwag nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXII/163/04 w załączeniu do protokołu.

5e – w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa.
Przewodnicząca podkreśliła, że stanowisko zespołu badającego skargę nie jest jednoznaczne, Komisja Rewizyjna nie wypowiedziała się. Zapytała więc czy złożona skarga na działania Burmistrza jest uzasadniona czy nie. Zwróciła się do Przewodniczącej zespołu o wyrażenie jednoznacznego stanowiska, aby Rada mogła podjąć odpowiednią uchwałę. Radny L. Mikluszka oznajmił, że powołany zespół ds. badania skargi Pana E. Ochędzana, bardzo szczegółowo zbadał sprawę. Dodał, że w pierwszej części protokołu są odpowiedzi prawie na każdy punkt skarżącego, oprócz tych, które nie były niczym udokumentowane. Natomiast co do najważniejszych spraw zespół ustosunkował się, i jest to zawarte w protokole. Wątpliwości jedynie były co do stwierdzenia, że w zestawie dokumentów przedstawionych zespołowi nie było pisma Urzędu informującego skarżącego o wydłużeniu terminu załatwienia wniosku ponad ustawowy termin 30 dniowy. Termin został przekroczony, ale Pani Radca Prawny informowała zespół, że Pan Ochędzan powinien mieć pismo określające, że gdy przedłoży odpowiednie dokumenty, to sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona. Jednak członkowie zespołu do dnia dzisiejszego pisma nie widzieli. Drugą, nie ujętą w skardze pisemnej, sprawą było ustne zgłoszenie przez Pana Ochędzana, na spotkaniu z zespołem kontrolnym, że nie zgadza się z treścią decyzji wydanej przez Burmistrza odnośnie jednorocznego pozwolenia na zbiórkę śmieci. W protokole zespół podkreślił fakt, że Panu Ochędzanowi dano możliwość i pouczono go w decyzji o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Jednak zespołowi nic nie wiadomo, żeby Pan Ochędzan złożył takie odwołanie. W związku z powyższym radny Mikluszka zapytał Naczelnika WGKiKŚ, czy wiadomo mu jest, by Pan Ochędzan podjął czynności związane z odwołaniem się od decyzji. Naczelnik WGKiKŚ T. Bagiński odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło odwołanie Pana Ochędzana od decyzji Burmistrza. Radny J. Szyndler zapytał, członków zespołu, czy przedstawiony protokół stanowi całość materiałów z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego? Zapytał także, czy w wydanej decyzji było zawarte uzasadnienie faktyczne pozwolenia na 1 rok, a nie jak chciał wnioskodawca na 10 lat? Radna M. Teodorczyk odpowiedziała, że protokół stanowi całość dokumentów z przeprowadzonego postępowania kontrolnego. Burmistrz odpowiadając na drugie pytanie, podkreślił, że Komisja nie była władna rozpatrywać decyzji. Ale poinformował, że wydana przez niego decyzja, jako uprawnionego organu, zawiera wszelkie wymagane elementy również uzasadnienie. Radny J. Szyndler oświadczył, ze przedstawiony materiał, przez zespół kontrolny, nie daje mu żadnego poglądu na sprawę. Jeżeli stanowi on całość dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, to nie będzie tego oceniał, bo nie daje mu to możliwości zajęcia jakiegokolwiek stanowiska. Radna M. Teodorczyk stwierdziła, że praca w Komisji Rewizyjnej zgodnie z wykształceniem i predyspozycjami nie w pełni jej odpowiada, ale znajdując się w gremium osób, które mają na co dzień do czynienia z tego typu pracą, czuła się pewniej i myślała, że może liczyć na pomoc i doradztwo tych osób. Okazuje się jednak, że na kogoś kto mógłby służyć radą w pracach komisji, nie można liczyć. Osoba, która jest członkiem Komisji, zawsze stoi z boku i w rezultacie ma inne zdanie i uważa, że wszystko jest nie tak jak powinno. W czasie prac nad rozpatrzeniem przedmiotowej skargi również liczyła na pomoc Pana radnego. Uważa, że jego postępowanie jest nie w porządku. Radny S. Hinborch oznajmił, że to Rada Miejska ma odnieść się do skargi. Dodał, że Rada posiada swoje organy statutowe, czyli Komisję Rewizyjną, powołaną do rozpatrywania skarg. Zdaje sobie sprawę, że to zadanie jest trudne, ponieważ zawiera wiele wątków i na część z nich odpowiada protokół, czyli: kwestionowany przez skarżącego 7 dniowy termin na uzupełnienie wniosku nie miał znaczenia dla procesu wydania decyzji, dodatkowe żądania Spółki „EKOWOD” dotyczące gotowości przyjęcia odpadów można uznać za uzasadnione, żądanie opracowania technologii na zbieranie odpadów były uzasadnione, jedynym błędem Urzędu było brak pisma informującego skarżącego o wydłużeniu terminu załatwienia wniosku. Uważa jednak, że Komisja Rewizyjna powinna sprecyzować jednoznaczne stanowisko co do zasadności skargi. Wtedy Rada może podjąć decyzję o przyjęciu uchwały. Wnioskował, aby Komisja Rewizyjna sformułowanie ostatecznego stanowisko. Przewodnicząca zaznaczyła, iż w protokole pokontrolnym zespołu badającego skargę Pana Ochędzana nie ma sprecyzowanego jednoznacznego stanowiska zespołu, dlatego prosiła członków zespołu o dopowiedzenie w obecności całej Rady czy skarga jest uzasadniona, czy nie jest, aby można było podjąć uchwałę. Radny R. Wołczański stwierdził, że Burmistrz podjął decyzję i na pewno jej nie zmieni. Według niego, Komisja Rewizyjna stwierdziła wyraźnie, że Pan Ochędzan w ciągu 14 dni miał możliwość odwołać się od decyzji, a nie zrobił tego. Radny D. Głąb oznajmił, że przekonała go argumentacja Burmistrza w sprawie wydania zezwolenia na okres 1 roku. Następnie zgłosił formalny wniosek o przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem uchwały, dodał, że jest „za” przyjęciem powyższego projektu uchwały. Przewodnicząca prosiła o jednoznaczne wypowiedzenie się zespołu nt. stanowiska dotyczącego skargi. Radny L. Mikluszka poinformował, że zespół po obiektywnym sprawdzeniu wszystkich dostępnych materiałów związanych z w/w sprawą, za wyjątkiem jednego punktu odnośnie wspomnianego wcześniej 30 dniowego terminu, uważa, że skarga jest nieuzasadniona. Burmistrz wyjaśnił, że była prowadzona korespondencja z Panem Ochędzanem i Urząd dysponuje pismem, informującym Pana Ochędzana, że po przedstawieniu wymaganych dokumentów sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie. Powyższy zarzut jest nieuzasadniony. Radny J. Kopeć zwracając się do Pani Radcy zapytał jaka jest procedura dokonywania kontroli zgodnie ze statutem? Dodał, że nie dość, że nie ma w protokole przedstawionych wniosków pokontrolnych, to nie ma również uchwały całej Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie, na podstawie której powinien być przygotowany projekt uchwały Rady. Prosił o ustosunkowanie się do swojej wypowiedzi. Pani Radca B. Jurkiewicz przyznała, że w tej chwili jest jej trudno ustosunkować się do pytania, ponieważ należałoby przeanalizować statut gminy. Uważa jednak, że stanowisko komisji zostało przedstawione w protokole, który zaakceptowali wszyscy członkowie zespołu. A wyjaśnienia uzupełniające składane na sesji wskazują na to, że skarga nie jest uzasadniona. Radny J. Kopeć zaznaczył, że przedstawiony protokół jest podpisany przez członków zespołu kontrolnego, czyli 5 osób, a komisja Rewizyjna liczy 7 osób. Chodzi o to, że protokół nie ma wniosków i zajętego stanowiska dotyczącego zasadności skargi. Przyznał, że on i wielu radnych mają duże wątpliwości, czy taka uchwała w ogóle powinna być włączona do porządku sesji. Statut także reguluje, kiedy radni powinni otrzymywać projekty uchwał. Pani Radca B. Jurkiewicz wyjaśniła, że dodatkowe wyjaśnienia Pana L. Mikluszki, w sprawie niezasadności skargi, należy potraktować jako uzupełnienie do protokołu. Radny L. Mikluszka zauważył, że radny Kopeć operuje stwierdzeniami statutu dotyczącego Komisji. Zespół natomiast był organem pomocniczym, który nie reprezentował w całości Komisji Rewizyjnej. Może jedynie przypuszczać, że pozostali członkowie zespołu, tak samo jak on uważają, że skarga Pana Ochędzana jest nieuzasadniona. Do wypowiedzi Pana Mikluszki pozostali członkowie nie wnieśli uwag i zastrzeżeń. Przewodnicząca uważa, że opinia zespołu, odnośnie niezasadności skargi, jest podstawą do podjęcia decyzji przez Radę. Radny D. Głąb stwierdził, że bez względu na opinię zespołu, uważa, że skarga jest nieuzasadniona. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały „5e” w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. (Na sali w czasie głosowania obecnych było 19 radnych). Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXII/164/04 w załączeniu do protokołu.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXI sesji rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół jest zawsze dostępny w biurze obsługi rady, jak również wystawiony w czasie obrad sesji Rady. Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny J. Szyndler odnosząc się do wypowiedzi radnej M. Teodorczyk dotyczącej udziału radnego w pracach Komisji Rewizyjnej, stwierdził, że kiedy Pani M. Teodorczyk nie była jeszcze radną, pomimo, że nie należało to do jego obowiązków, przeprowadził kontrolę z której opracował protokół, w którym napisał, że jest niezgodny ze sztuką kontrolerską. Ale w imię dobrej woli pokazania, że ma taki zamiar pracy w Radzie, przeprowadził kontrolę, co udokumentowane jest w aktach pracy Rady. Prosił radną, aby zapoznała się ze statutowymi ustaleniami dotyczącymi przeprowadzenia kontroli. Stwierdził, ze zgodnie z zapisem w statucie do dnia dzisiejszego nie było żadnego formalnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Następnie przypomniał, jak na ostatniej sesji zgłosił 3 wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej, które nie zostały poddane przez Przewodniczącą pod głosowanie. Wtedy radny L. Mikluszka zarzucił mu, że nie zna stosownej uchwały regulującej procedurę uchwalenia budżetu, przyznał, ze rzeczywiście jej nie znał. Ale stwierdził, że jeśli zaistniała taka sytuacja, to na posiedzeniach komisji powinny być wyjaśniane procedury. Dlatego uważa, ze w statucie powinien znaleźć się zapis, że kwestie uchwalania budżetu regulowane są odrębną uchwałą. Zwracając się do radnego Mikluszki, przytoczył treść w/w uchwały. Poinformował, że §6 mówi, że jeden z punktów porządku sesji budżetowej, powinien brzmieć: „głosowanie każdego wniosku osobno”. Dodał, że nie może firmować tego, co jest niezgodne z przepisami. Radny L. Mikluszka zauważył, że radny Szyndler przyjął zasadę, że to co powie jest zawsze racją. Przyznał, że także miał zastrzeżenia co do procedury uchwalania budżetu i na sesji zgłosił wniosek o sporządzeniu aneksu do w/w/ uchwały. Ale radni stwierdzili, że jest to niepotrzebne. Prosił, aby nie zgłaszać do niego pretensji co do wniosków radnego Szyndlera z poprzedniej sesji, bo nie on kieruje Radą. Radny S. Wojtasik podziękował w imieniu 200 osobowej rzeszy ZHP w Namysłowie, tym którzy wsparli działalność hufca. Zwrócił się także do wszystkich podatników znajdujących się na sali, z prośbą o przekazywanie dla ZHP, jako organizacji użyteczności publicznej, 1% odliczonego podatku. Pieniądze można bezpośrednio kierować na konto Komendy Hufca ZHP w Namysłowie. Przewodnicząca Rady kończąc obrady sesji podziękowała wszystkim radnym oraz tym którzy pracują przez okres całego roku dla dobra gminy i społeczeństwa. Życzyła wszystkim szczęśliwego, zdrowego i owocnego Nowego 2005 Roku. Burmistrz podsumowując miniony rok, bardzo serdecznie podziękował wszystkim radnym, sołtysom. przewodniczącym komitetów osiedlowych, naczelnikom, prezesom spółek dyrektorom szkoł i przedszkoli za trud włożony w pracę dla dobra gminy. Wyraził nadzieję, że Nowy Rok będzie równie owocny co miniony.

Sesja zakończyła się o godzinie 12.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka

Protokołowała

Beata Wojtasik
Wersja XML