Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXIV/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 10 marca 2005r.

Protokół Nr XXIV/05
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 10 marca 2005 roku
w sali narad Rady Miejskiej w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich przybyłych na obrady: przedstawicieli namysłowskiej społeczności, Wicestarostę A. Maciąga, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej K. Gacka, gospodarzy miasta: burmistrza i jego zastępców, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz radnych. Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. A także dzisiaj zostały przedłożone radnym 3 projekty uchwał: „6j” w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenia Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Łączanach”, „6k” w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Renowacja kościoła p.w. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej”, „6l” w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach”, które nie były omawiane na komisjach, dlatego prosiła o przedstawienie ich. Radny L. Mikluszka zapytał z jakiego powodu przedkłada się radnym projekty uchwał w takim trybie? Dodał, iż na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej omawiano projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok i zaopiniowano go pozytywnie, dotyczył m.in. świetlicy w Krasowicach. Członkowie komisji nie są przeciwni realizowaniu takich programów, tylko mają uwagi co do sposobu wprowadzania i przedstawiania uchwał na sesji. Jest przyjęty statut gminy oraz porządek i należy go przestrzegać. Chyba, że są to uchwały, które już jutro muszą być realizowane, bo jeśli nie to przecież można je wprowadzić na sesji kwietniowej. Podkreślił, że te zadania były wstępnie omawiane na posiedzeniu komisji, i zostały pozytywnie zaopiniowane, a teraz radni otrzymali zupełnie inne kwoty na ich realizację, dlatego uważa, aby takie uchwały wprowadzać przyjętym trybem, a nie przedstawiać radnym w ostatniej chwili. Naczelnik WO W. Myca wyjaśniła, że uchwały potrzebne są do złożenia wniosków do programu „Odnowa wsi”, aby pozyskać 80% środków na realizację tych zadań. Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia br. Gdy odbywały się posiedzenia komisji, gmina nie posiadała jeszcze kompletnych materiałów do opracowania projektów uchwał. Aby powstały projekty, musiały odbyć się jeszcze zebrania wiejskie, na których mieszkańcy poszczególnych wsi podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim i przyjęcia powyższych zadań do realizacji. Prosiła o zatwierdzenie przedłożonych projektów uchwał. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki zgodził się, z radnym Mikluszką, że należy postępować zgodnie z przyjętym porządkiem. Ale stwierdził, że jak nie będzie porządku na „górze”, to na szczeblu lokalnym trudno będzie go utrzymać. Dodał, że dopiero teraz zaistniała szansa otrzymania dotacji na zrealizowanie wymienionych zadań. Przyznał, że bałagan powstał nie z winy gminy. Radny L. Mikluszka zaproponował 15 minutową przerwę, aby Komisja Budżetowo-Gospodarcza spotkała się i zapoznała z przedłożonymi projektami uchwał.
(...)
Po przerwie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji L. Mikluszkę o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji. Radny L. Mikluszka poinformował, iż członkowie Komisji na nadzwyczajnym posiedzeniu otrzymali dokładniejsze wyjaśnienia co do intencji przedłożonych projektów uchwał. Wyjaśnił, iż projekt uchwały „6l” dotyczący budowy świetlicy wiejskiej w Krasowicach, wynika z możliwości pozyskania środków unijnych z programu „Odnowy wsi”. Wartość szacunkowa zadania wynosi 300 tys. zł w tym 240 tyś. zł można pozyskać ze środków unijnych, a pozostała część to środki gminy, które są zabezpieczone w projekcie uchwały „6a” w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r., kwotą 60 tys. zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały „6l”. Dodał, że podobnie przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o renowację kościoła w Bukowie Śląskiej. Wartość przedsięwzięcia wynosi 240 tys. zł., z czego 190 tys. zł gmina zamierza pozyskać z programu „Odnowa wsi”, natomiast 50 tys. zł ze środków budżetowych. Wymienione środki mają pokrycie w projekcie uchwały „6a”. Wyjaśnił, że trzeci projekt uchwały dotyczy budowy Centrum Kultury w Łączanach, gdzie szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 118 tys. zł, z czego 25 tys. to środki budżetu gminy, a pozostała kwota 93 tys. zł ze środków programu „Odnowa wsi”. Podsumowując poinformował, że po wyjaśnieniach Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał i zaproponowała, aby je ująć w porządku obrad. Przewodnicząca zapytała kto jest za przyjęciem w porządku obrad projektów uchwał „6j”, „6k”, „6l”. „Za” wprowadzeniem dodatkowych punktów głosowało 20 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Radny J. Dróżdż stwierdził, iż żałuje że na dzisiejszej sesji nie zostanie rozwiązany problem szpitala, uważa, że w programie dzisiejszej sesji brakuje stosownych projektów uchwał wcześniej obiecywanych, ale poczeka do następnej sesji może zostaną wprowadzone. Przewodnicząca przystąpiła do zatwierdzenia porządku obrad. „Za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad z dodatkowymi projektami uchwał glosowało 20 radnych, tj. porządek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2004 roku.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6a) zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
6b) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
6c) zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,
6d) ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
6e) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
6f) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów.
6g) uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych,
6h) zmieniany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim.
6i) ustalenia maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek.
6j) w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenia Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Łączanach”,
6k) w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Renowacja kościoła p.w. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej”,
6l) w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach”
7. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury w 2004 roku.
8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za 2004 r. oraz przyjęcie planów pracy komisji na 2005 r.
9. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 2 lutego do 9 marca 2005r.
(Powyższe sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca zapoznała z treścią odpowiedzi na interpelacje radnej B. Leszczyńskiej, które wpłynęły na poprzedniej sesji, w następujących sprawach: oświetlenia świątecznego, wykazu podatników, którym burmistrz umorzył zaległości podatkowe w roku 2004 oraz w sprawie udziału radnych gminy w służbowych delegacjach zagranicznych w latach 2003 i 2004. Następnie Przewodnicząca zapoznała z treścią odpowiedzi na zapytanie radnego J. Kopcia w sprawie kontroli w firmie EKOTEX. Kolejno przedstawiła dwa zapytania radnego J. Kopcia w sprawie zapytania z sesji z dnia 29.10.2004 r. dotyczące parkingów w mieście oraz interpretacji formalnego wniosku radnego S. Spóra z ostatniej sesji, w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały. Burmistrz K. Kuchczyński zwracając się do radnego J. Kopcia, uznał, że radny z uwagi na wykonywaną pracę zawodową powinien bardziej i dokładniej śledzić dokumenty, które zawarte są w protokołach obrad sesji jak również wypowiedzi Burmistrza. Odnosząc się do pisma w sprawie parkingów, odczytał wyciąg z protokołu sesji z dnia 29 października 2004 r., z którego wynika, że w czasie sesji udzielił radnemu odpowiedzi na zadane pytanie w sprawie parkingów w mieście. Zaznaczył, że w gazecie „Nowiny Namysłowskie” dokładnie wyjaśnił sprawę rozwiązania parkingów w mieście, gazeta ukazała się praktycznie pięć dni po sesji. Uważa, że jeśli poinformował radnych, że ta kwestia będzie dokładnie wyjaśniona w gazecie, uznał więc, że nie będzie konieczne dodatkowe wysyłanie pisma z tą samą informacją. Radny J Kopeć stwierdził, że według statutu gminy, powinien otrzymać odpowiedź na piśmie, natomiast nie będzie szukał po periodykach różnego typu wypowiedzi burmistrza na zapytanie. Dodał, że radny ma prawo pytać, a obowiązkiem pytanego jest udzielnie odpowiedzi na piśmie. Burmistrz odparł, że „Nowiny Namysłowskie” są naszą gazetą gminną i otrzymuje ją każdy mieszkaniec, również radny, który wcale nie musi szukać odpowiedzi po żadnych periodykach. Burmistrz dodał, że sprawę imiennego głosowania wyjaśni Pani B. Jurkiewicz Radca Prawny. Radny J. Kopeć zwracając się do Przewodniczącej stwierdził, że skierował na piśmie zapytanie do niej, aby wyjaśniła tą kwestię. Zgodnie z § 31 statutu gminy, oczekuje odpowiedzi na piśmie, a nie dzisiaj. Przewodnicząca stwierdziła, że otrzymała pismo skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej, oraz do wiadomości Przewodniczącej Rady, a adresowane do Burmistrza i jak zawsze zapoznała z nimi radnych. Burmistrz stwierdził, że jeżeli radny użył stwierdzenia iż: „Radca Prawny ma tłumaczyć zawiłe stany prawne obiektywnie, a nie na korzyść tylko burmistrza...”, to nie pozwoli, aby sprawa pozostała tylko pomiędzy burmistrzem, radcą prawnym, a radnym J. Kopciem. Chce aby Pani Radca wytłumaczyła oficjalnie na sesji tą kwestię. Radny J. Kopeć stwierdził, że nie zna kwestii innych organów, czy są prawidłowe czy też nie. Dodał, że teraz znowu będzie przedstawiona tylko jedna kwestia, Pani Radcy Prawnej. Oczekuje informacji, z której wynikałoby, czy prawą jest, że radni mogą głosować imiennie, czy nie oraz czy Rada nie została wprowadzona w błąd. Dodał, że należy kierować się ustaloną procedurą, jeśli skierował pismo do Przewodniczącej Rady z prośbą o ustalenie kwestii, więc oczekuje odpowiedzi na następnej sesji, dopiero wtedy można podjąć dyskusję na ten temat. Przewodnicząca stwierdziła, że ponieważ doradcą prawnym radnych jest pracownik Urzędu, skorzysta z usług tej Pani, dlatego poprosiła Panią Radcę o odpowiedź na postawione zapytanie. Pani Radca Prawny wyjaśniła, że stanowisko w tej sprawie było oparte na orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego i interpretacji Nadzoru Prawnego Wojewody Opolskiego. Obecnie Nadzór przyjął nową interpretację, z której wynika, że jest możliwe głosowanie jawne imienne, jako jedna z form głosowania jawnego, nad wnioskiem w danej sprawie, jeżeli taki zapis będzie zamieszczony w statucie gminy. Dopóki takiego zapisu w statucie nie ma, należy bezwzględnie stosować tryb przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym. W statucie gminy Kluczbork wprowadzono zapis dotyczący głosowania imiennego, ale będzie on obowiązywał po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Radny J. Kopeć przyjął wyjaśnienia Pani Radcy i zauważył, że mógł mieć przecież wątpliwości. Dodał, że po to jest Radca Prawny, aby tłumaczył wszelkie wątpliwości. Jeżeli faktycznie dwa miesiące temu zmieniło się podejście do tej sprawy, to może przyjąć takie tłumaczenie. Ale oczekuje odpowiedzi. Burmistrz odnosząc się do pisma, stwierdził, że są w nim zawarte w pewnym stopniu pomówieniem, iż Pani Radca, która ma stosowne wykształcenie i uprawnienie, interpretuje prawo jak chce burmistrz. Oznajmił, że tak nie można twierdzić, bo rady robi w ten sposób krzywdę. Pani Radca według swojej wiedzy i umiejętności interpretuje prawo, ale nie tak jak sobie życzy burmistrz, tylko według wykładni prawnej. Radny J. Kopeć zwrócił uwagę, że w piśmie nie ma żadnego konkretnego zarzutu, jest w nim zawarte pytanie w sprawie wyjaśnienia powyższej kwestii. Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że wszystko zostało już wyjaśnione. Dodała, że pismo od radnego J. Kopcia wpłynęło wczoraj i chciała żeby na bieżąco w czasie sesji wątpliwości zostały rozwiane. Radna B. Leszczyńska zwracając się do Burmistrza, zapytała jakimi kryteriami kieruje się dobierając radnych do wyjazdów zagranicznych. Zapytała także czy wyjeżdżający radni są dofinansowani. Jeżeli chodzi o sprawę oświetlenia świątecznego w mieście, stwierdziła, że w przyszłym roku będzie bardzo długi karnawał. Burmistrz stwierdził, że to bardzo dobrze, że będzie długi karnawał, dlatego nasze miasto będzie bardzo ładnie wyglądało oświetlone. Odpowiadając na pytanie dotyczące kryteriów doboru radnych do wyjazdów zagranicznych, wyjaśnił, że nie ma żadnych kryteriów. Zwrócił uwagę, że burmistrz reprezentuje na zewnątrz gminę i to burmistrz według własnej opinii i zapatrywań dobiera delegację do wyjazdów służbowych. Dobiera osoby, które dysponują pewnymi możliwościami organizacyjnymi związanymi z samym wyjazdem oraz pobytem, posiadają określony zasób wiedzy na określone tematy. Prosi o uczestnictwo w wyjazdach niektórych radnych jak i pracowników Urzędu, w czasie których prowadzone są rozmowy na różne tematy i chciałby aby odbywały się na odpowiednim poziomie. Poinformował, także iż radni nie otrzymują żadnego dofinansowania związanego z wyjazdami. Jedynie, gdyby była taka sytuacja, że uczestnicy wyjazdu musieli by nocować na własny koszt, to tylko w takim wypadku otrzymaliby koszt delegacji, ale takie sytuacje się nie zdarzają, bo delegacje są przyjmowane bezpłatnie. Radny E. Wołoszczuk chciałby, aby w wycieczkach zagranicznych brali udział nie tylko ci sami radni, ale inni też Aby kluby radnych były informowane o planowanych wyjazdach, aby mogły oddelegować swojego członka. Zwracając się do przedstawiciela Spółki EKOWOD, stwierdził, że po wykonaniu kanalizacji ciśnieniowej z Łączan, następuje straszny fetor w budynkach przy ul. Łączańskiej a szczególnie pod nr 18, 20,22, zapytał w związku z tym co jest tego przyczyną, czy Spółka zna problem oraz jakie będą możliwości usunięcia fetoru. Przypomniał także, że w czasie poprzedniej sesji wnioskował o włączenie w formie aneksu do Planu Rozwoju Lokalnego, wniosków klubu radnych FORUM i SLD. W/w wnioski były kierowane do Rady, natomiast otrzymał odpowiedź od Burmistrza, w której zawarta jest informacja o procedurze tworzenia PRL. Wyjaśnił, że nie interesują go te informacje, ale chciałby wiedzieć, dlaczego nie podjęto włączenia do PRL złożonych wniosków. Nadmienił, że taki dokument jak PRL powinien być akceptowany przez przedsiębiorstwa i inne podmioty, a takiej wyraźnej akceptacji w Planie nie ma. Dodał, że na poprzedniej sesji radni uzyskali wiele informacji na temat szpitala, w rezultacie temat nie został rozwiązany, natomiast PRL został przyjęty, chociaż radnym udostępniono do wglądu 5 egzemplarzy Planu i niektórzy nie mają pojęcia co zatwierdzili. Burmistrz stwierdził, że jeśli chodzi o ul. Łączańską to Spółka EKOWOD na piśmie udzieli odpowiedzi. Co do pytania nt. PLR, stwierdził, że dokładnie, jednoznacznie wyjaśnił tą sprawę radnemu na piśmie. Dodał, że PRL był jego autorskim projektem, nie radnych. Jeżeli chodzi o dobór radnych do delegacji na wyjazdy zagraniczne, przypomniał że Burmistrz reprezentuje gminę na zewnątrz, a jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział, to oczekuje zgłoszenia. Ale nie może być takiej sytuacji, że kluby będą typować osoby do delegacji. Jeżeli Pan radny Wołoszczuk, czy inny radny zechce wziąć udział w wyjeździe to nie widzi przeszkód i weźmie to pod uwagę. Nie będzie takiej sytuacji, że szefowie klubów będą wyznaczać kto ma jechać. Radny E. Wołoszczuk stwierdził, że radnych trzeba poinformować o planowanym wyjeździe, aby mogli zgłosić chęć udziału.Radny J. Drożdż zwracając się do Spółki EKOWOD, stwierdził że od pewnego czasu na zebraniach mieszkańców Osiedla Nr II, zgłaszany jest problem kanalizacji , która wytwarza fetor za przedszkolem integracyjnym w lasku. Dodał, że miały tam być przeprowadzone naprawy. Dlatego prosił, aby tą kwestię wpisać do programów naprawczych EKOWODU. Burmistrz poinformował, że rozwiązanie w/w problemu jest ujęte w zadaniach Spółki na 2005 rok, wiec problem zostanie na pewno rozwiązany. Zostały już tam przeprowadzone określone oględziny, ustalono przyczynę fetoru i w tym roku powinno być to usunięte. Radny L. Mikluszka zwrócił uwagę w jakiej sytuacji wszyscy znajdują się, jeżeli chodzi o sprowadzone z Niemiec wraki samochodowe, na terenie miasta i wsi. Zostało sprowadzonych ok. 1 mln. samochodów, które są parkowanie wszędzie. Zapytał, czy jest możliwość prawna, aby te sprawy uregulować. Może policja i straż miejska rozważyłyby ten problem i w jakiś sposób zdyscyplinowała właścicieli samochodów i rozwiązała problem. Burmistrz przyjął uwagę. Radny J. Kopeć zauważył, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz w przedłożonym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych zaplanowana jest inwestycja kanalizacji gminy Namysłów i gmin ościennych. W związku z powyższym zapytał, czy ten projekt trafił już do funduszu unijnego „Spójność”, na jakim etapie prowadzone są przygotowania i kiedy będzie dokonywany wybór wszystkich projektów złożonych w Opolszczyźnie. Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie wniosku przez fundusz do realizacji zadania, będzie powodowało szereg innych możliwych zmian w budżecie i jego funkcjonowania. Dlatego przy tworzeniu budżetu na rok 2005, podkreślał, że jeśli gmina wejdzie do funduszu „Spójność”, to wiele rzeczy może ulec zmianie. Zapewnił, że wszystkie wymogi, które gminie postawiono zostały spełnione. Poinformował, ze ostatnio wpłynęło zapytanie, czy gmina skorzysta z pomocy technicznej przy realizacji tego przedsięwzięcia. Poinformował, iż wysłano wniosek z odpowiedzią, że gmina chętnie skorzysta z takiej pomocy. Wiąże się to z tym, że pieniądze na tą pomoc, będzie dawał Narodowy Fundusz, dlatego będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że my jako gmina znajdziemy się w tym funduszu. Jednak przyznał, że nie chce na razie nic obiecywać., bo to będzie zależało od Narodowego Funduszu, Ministerstwa Finansów i Infrastruktury oraz ostatecznie od Brukseli. Głos zabrał Z-ca Burmistrza M. Ilnicki, nie jako zastępca Burmistrza, ale jako Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL. Stwierdził, że obserwuje zjawisko wyścigu na wnioski. Uważa, że nadszedł czas, żeby rzeczy nazywać po imieniu. Poinformował, że razem z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych pracowali nad utworzeniem budżetu i nad znalezieniem takich zadań, których gmina jest w stanie zrealizować i takie zadania są w nim zapisane. Obserwuje zjawisko plagiatu, czyli podkradaniu komuś pomysłów. Zwracając się do radnych z FORUM i SLD, stwierdził, że wystąpili oni z pomysłami ukradzionymi Burmistrzowi i osobom, które z nim współpracują. Jednym autorskim pomysłem w/w jest budowa parkingu piętrowego. Jednak gmina ma inne pomysły, takie jak budowa mieszkań socjalnych dla mieszkańców, bo żyją oni w takich budynkach, że aż strach byłoby tam wprowadzić zwierzęta. Uważa, że najpierw należy zaspokajać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Dodał, że w ostatnim czasie odbywały się zebrania wiejskie, niedługo będą osiedlowe i frekwencja jeżeli chodzi o radnych z FORUM i SLD, była prawie żadna. Oznajmił, że odbył prawie 30 zebrań i nie spotkał się, aby uczestniczyli w nich radni, z wyjątkiem Głuszyny, gdzie w zebraniu uczestniczył radny Wołczański. Poza tym na żadnym innym zebraniu nikt z tych radnych nie był. Może jeszcze w Woskowicach Małych, przez przypadek. Prosił aby ci radni wzięli się do pracy, bo jest jeszcze coś do zrobienia. Dodał, ze wśród radnych są i policjanci, którzy także podszywają się w kradzież czyichś pomysłów, co według niego jest czymś paskudnym i tego nie powinno być. Poprosił radnych aby się nie kłócili nawzajem, ale współpracowali na rzecz mieszkańców. Radny J. Dróżdż zwracając się do Przewodniczącej zauważył, że robi się w tym momencie zebranie polityczne. Dodał, że może należało zaprosić jeszcze inne formacje polityczne, aby każdy mógł się wypowiedzieć. Odnosząc się do Burmistrza Ilnickiego prosił go aby nie pouczał radnych co mają robić. Radny E. Wołoszczuk stwierdził, że Burmistrz Ilnicki nie rozumie co to znaczy plagiat. Wyjaśnił, więc, że plagiat to podkradanie komuś i wydanie pod własnym nazwiskiem utworu literackiego, muzycznego itp. A w przedłożonych wnioskach klubu FRORUM i SLD, nie było nic autorskiego Pana Burmistrza Ilnickiego. Poza tym kluby chciały uzupełnić aneksem wnioski do PRL. Dlatego nie można twierdzić, że w budżecie nie będzie pokrycia środków na te zadania, ponieważ nikt nie wie co będzie w 2012 r. Uważa, że wnioski powinny być ujęte w powyższym Planie. Jeżeli nie są ujęte to nie będą mogły być finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dodał, że PRL to dokument łączący zarówno elementy strategii, lokalnego rozwoju, jak i elementy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Powinien być opracowywany z udziałem wszystkich lokalnych benificjentów końcowych pomocy strukturalnych i musi uwzględniać wszystkie planowane przez nich zadania, które mają być w przyszłości wspierane środkami strukturalnymi Unii Europejskiej. Dlatego dodał, że nie może Pan Ilnicki twierdzić, że to on jest autorem pomysłów, a radni je podkradają. Oni chcieli jedynie uzupełnić PRL, o zadania, które według nich są potrzebne, a nie zawarte w Planie. Wyjaśnił, że to nie były wnioski budżetowe, jak twierdził Burmistrz, ale wnioski o uzupełnienie PRL. Prosił także, aby nie obrażać radnych z jego klubu. Przewodnicząca prosiła także, aby nie używać słów, które mogą godzić i obrażać. Głos zabrał Wicestarosta A. Maciąg, który stwierdził, że sesja ma przyjęty porządek obrad, którego nie można zakłócać wystąpieniami liderów politycznych. Nieprawdą jest, że tylko burmistrz i starosta mają prawo doboru osób do delegacji na wyjazdy zagraniczne. Poinformował, że w delegacjach z zaprzyjaźnionego miasta z Niemiec, które przyjeżdżają do powiatu, uczestniczą radni z wszystkich opcji politycznych Rady. Zauważył, że wśród członków delegacji w 2004 roku do miast partnerskich gminy Namysłów wyjeżdżali przede wszystkim ci radni, którzy przynależeli do Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej, a później wystąpili ze stowarzyszenia. To tak jakby wyjazdy zagraniczne dla niektórych radnych były rekompensatą przejścia do innego klubu. Uważa, że wnioski, które złożyli radni klubu FORUM i SLD do PRL powinny być wzięte pod rozwagę i włączone do Planu. Nikt nie ma monopolu na mądrość i wszelkie pomysły powinny być weryfikowane przez Radę. Nie prawdą jest natomiast, że PRL ma być modyfikowany co roku. Radna B. Leszczyńska stwierdziła, że Burmistrz Ilnicki oszukał obecnych na sesji, a ona czuje się urażona stwierdzeniem, iż radni nie uczestniczą w zebraniach dotyczących spraw mieszkańców. Oznajmiła, że w styczniu uczestniczyła w zebraniu mieszkańców jednego z osiedli, na którym obecny był także radny J. Szyndler. Prosiła więc, aby nie twierdzić, że radni nie chodzą na zebrania. Radna M. Teodorczyk również stwierdziła, że czuje się bardzo obrażona i ośmieszona, po tym jak Burmistrz Ilnicki oświadczył, że radna uczestniczyła przez przypadek na zebraniu mieszkańców wsi w Woskowic Małych. Wyjaśniła, że to nieprawda, ponieważ dla niej są ważne sprawy mieszkańców jej wsi i dlatego na każdych spotkaniach jest obecna. Dodała, że Burmistrz Ilnicki zachował się bardzo nie w porządku wobec niej. Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty, dotyczącej doboru osób do delegacji służbowych, oznajmił, że jeśli Panu Staroście odpowiada wzór niemiecki, niech go stosuje. Jemu to nie odpowiada i nie będzie tak postępował. Przyznał, że wielce nie w porządku jest stwierdzenie, że radnym którzy odeszli z klubu Forum, Burmistrz płaci za to wyjazdem w delegacje służbowe. Dodał, że nie kieruje się żadnymi podziałami, i jak ktoś z radnych zgłosi chęć wyjazdu, nie będzie przeciwny. Wyjaśnił, że gdy planowany jest wyjazd do Niemiec, to ma kłopoty z doborem delegacji, ponieważ nikt nie chce jechać, natomiast na Ukrainę czy Węgry, zawsze jest za dużo chętnych do wyjazdu. Dlatego prosił, aby mu nie narzucać form działania, które stosują Niemcy. Przyznał, że w stosownym czasie przedłoży Radzie efekty współpracy i kontaktów gminy z miastami partnerskimi. Dodał, że już przez pewien okres czasu, dzięki temu dzieci i młodzież namysłowska wyjeżdża w czasie wakacji do miast partnerskich, kiedyś tego nie było, gdy gmina współpracowała tylko z Niemcami. Radny J. Szyndler zgodził się z Burmistrzem, ze stwierdzeniem, że wyjazdy zagraniczne muszą przynieść gminie jakieś efekty. Dodał, że ostatnio w gazecie przeczytał propozycje Pana Maciąga, jako przewodniczącego FORUM, więc uznał, że powinien zająć się swoimi zadaniami dotyczącymi naprawy sytuacji szpitala, a nie pouczać radnych co mają robić. Poinformował, że 4 marca br. o godz. 6.30 w radiu podano informację, że szpital w Tarnowie jest na plusie, dyrektor pilnuje kosztów, przygotowuje podwyżkę dla personelu. Następnie 28 stycznia br. o godz. 21.45 w telewizji podano wiadomość, że w Zgorzelcu zadecydowano podwyższyć pracownikom wypłaty o 230 zł. Dodał, że z 25 szpitali 8 jest na zysku w województwie dolnośląskim. Dodał, że Rada sama zajmie się swoimi sprawami, a Pan Maciąg swoimi, wtedy każdy osiągnie oczekiwane efekty. Radny J. Dróżdż zapytał Pana Ilnickiego, czy nie zechciałby przeprosić. Radny D. Głąb stwierdził, że jest z PSL i w żadnym wyjeździe zagranicznym nie uczestniczył i w cale nie czuje się z tego tytułu pominięty. Dlatego zaproponował tym, którzy tak bardzo chcą jechać za granicę, żeby zamiast kandydować na radnych powinni zatrudniać się w biurach podróży. Dodał, że miał na uwadze radnych FORUM i SLD.
(Przedstawione pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło pismo od przewodniczących zarządów osiedli w Namysłowie, w którym wnioskują o dokonanie zmian w podziale miasta na osiedla. Dodatkowo wyjaśniła, iż aktualnie przygotowywany jest projekt uchwały o nadanie nazw nowych ulic w Namysłowie. Dlatego po podjęciu powyższej uchwały propozycje przewodniczących będą wzięte pod uwagę. Kolejnym pismem, które wpłynęło do Rady, jest wniosek Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Przyszłość”, w sprawie nadania nazwy „Działkowa”, ulicy przebiegającej przez tereny ogródków działkowych przy drodze w kierunku Opola. Następnie Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło pismo od Namysłowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”, w którym klub informuje Radę o osiągniętych wynikach współzawodnictwa dzieci i młodzieży za 2004 rok. Kolejno poinformowała, iż wpłynęło pismo od Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” z prośbą o zapewnienie transportu na zawody, w których będą uczestniczyli uczniowie szkół namysłowskich. Następnie poinformowała, iż wpłynęło do Rady podziękowanie od Pani I. Szewińskiej, za przesłane dla niej gratulacje, za to, że została wybrana na Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w kadencji 2005-2008.
(Przedstawione pisma załączono do protokołu).

Ad. 5 Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2004 roku.
Komendant straży pożarnej K. Gacek przedstawił materiał przedłożony radnym pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin powiatu namysłowskiego w 2004 r.” Poinformował, że w ubiegłym roku na terenie gminy wydarzyło się dość dużo zdarzeń i podejrzewa, że ta tendencja będzie cały czas wzrastać. Zaznaczył, że w porównaniu do gmin powiatu namysłowskiego, na terenie gminy było najwięcej zdarzeń ok. 60 %. Zwrócił uwagę na ilość strat , powstałych podczas wszystkich zdarzeń w powiecie w 2004 r. wyniosły one 993.000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia podczas akcji ratowniczych , to 3.733.000 zł. Ważną sprawą jest to jak kształtują się zdarzenia. Wyjaśnił, że pomimo dużej ilości pożarów, prym wiodą miejscowe zagrożenia, a więc wszelkiego rodzaju wypadki, tam gdzie należy zastosować działanie nie gaśnicze, a ratownicze. Głównymi przyczynami pożarów jest celowa działalność człowieka, m.in. podpalenia, które stanowią 80% przyczyn wszystkich pożarów. Przyczynami miejscowych zagrożeń są silne wiatry, niezachowanie zasad bezpieczeństwa drogowego oraz nietypowe zachowanie się zwierząt. Wyjaśnił, że na terenie gminy działają jednostki OSP, jedną z wyróżniających się jest jednostka w Ligocie Książęcej, która włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz bardzo dobrze prosperującą jednostką jest OSP w Mikowicach. Dodał, że są i takie jednostki, które wcale nie wyjeżdżają do zdarzeń. Poinformował, że w 2004 roku przeprowadzono szereg szczególnych akcji ratowniczych m.in. w lipcu ur. w poszukiwaniu topielców na zbiorniku retencyjnym w Michalicach, czy akcja ratownictwa chemicznego, która miała miejsce w Browarze, po wycieku przewożonego kwasu solnego. Ze względu na to, że namysłowska straż pożarna nie posiada odpowiedniego sprzętu do działań ratownictwa chemicznego, należało sprowadzić pomoc z Brzegu i wspólnie doprowadzono do zakończenia akcji. Dodał, że zdarzenia do których, można mieć pewne obawy na terenie całego powiatu to zagrożenie chemiczno-ekologiczne. Ma świadomość tego, że część transportu substancji niebezpiecznych przejeżdżającego przez teren powiatu, jest nierejestrowana. Zaproponował, działania dzięki którym zwiększyłaby się liczba osób w gminie umiejąca udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przeszkolenia do szkół gimnazjalnych i średnich. Dodał, że jednostki OSP posiadają jedynie sprzęt gaśniczy. W komendzie w Namysłowie potrzebny jest nowy sprzęt ratowniczy hydrałliczny do rozcinania samochodów, ponieważ ten, który mają jest już za słaby. Poinformował , iż w ur. dwa razy odbyły się ćwiczenia, na podstawie których wysunięto szereg wniosków, które powoli będą realizowane. Poinformował także, że w ur. wprowadził program pn. „Ewakuacja ludzi z obiektów oświatowych”, ponieważ po przeprowadzonych kontrolach w placówkach oświatowych, stwierdził, że stan przygotowania do przeprowadzenia ewakuacji jest tragiczny. Podsumowując stwierdził, że żadna szkoła na terenie całego powiatu nie była przygotowana do przeprowadzenia ewakuacji. Następnie zwrócił uwagę, na przedstawione w materiale informacje dotyczące budżetu komendy jak i wszystkich jednostek OSP. Dodał, że strażacy podejmują wiele działań, aby utrzymać poziom pracy na wysokim poziomie, ale czasami to nie wystarcza, ponieważ konieczny do tego jest odpowiedni sprzęt, którego niestety w Namysłowie brakuje. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa jest utrzymywany, jednak czasami bez pomocy z zewnątrz straż pożarna nie będzie mogła spełniać wszystkich wymagań. Dodał, że istnieje szansa aby komenda powiatowa otrzymała nowy samochód, lecz brakuje pewnej kwoty, więc prosił Burmistrza o wsparcie finansowe na jego zakup. Dodał, że wspólnie wraz z wszystkimi gminami powiatu, straż będzie miała nowy samochód. Radny L. Mikluszka oznajmił, że członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej analizowali przedstawiony przez straż pożarną materiał i pozytywnie go zaopiniowali. Przewodnicząca podziękowała komendantowi K. Gackowi za cenne informacje oraz życzyła jak najmniej niebezpiecznych zdarzeń. Obrady opuścił radny J. Drożdż , na sali obecnych pozostało 19 radnych.

Ad. 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
W. Gudzowska Przewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Rewizyjną pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedstawione projekty uchwał od „6a” do „6i”. L. Mikluszka poinformował, że Komisja Budżetowa wraz z Komisją Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedstawione projekty uchwał, które są w porządku dzisiejszej sesji. S. Hinborch także poinformował, iż Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał, jak również pozytywnie zaopiniowała materiał dotyczący funkcjonowania Namysłowskiego Ośrodka Kultury w 2004 roku.

6a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż do przedstawionego radnym projektu budżetu należy wprowadzić zmianę dotyczącą zwiększenia planu dochodów gminy w 2005 r. o kwotę 25 tys. zł tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów zadań ujętych w projektach uchwał „6j”, „6k”, 6”l”. Do uchwały uwag nie wniesiono i przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXIV/169/05 w załączeniu do protokołu.

6b – w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/170/05 w załączeniu do protokołu.

6c – w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/171/05 w załączeniu do protokołu.

6d – ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Pani Naczelnik J. Skrok prosiła o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały, iż uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2005 roku. Przewodnicząca wyjaśniła, że w § 32 na str. 11 uchwały będzie zapis: „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.”
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/172/05 w załączeniu do protokołu.

6e – w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/173/05 w załączeniu do protokołu.

6f – w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/174/05 w załączeniu do protokołu.

6g – w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/175/05 w załączeniu do protokołu.

6h – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim.
Uchwałę jednogłośnie podjęto, 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/176/05 w załączeniu do protokołu.

6i – w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Namysłowa w roku budżetowym 2005.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/177/05 w załączeniu do protokołu.

6j – w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Utworzenia Wiejskiego Centrum Kulturalno –Rekreacyjnego w Łączanach”.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/178/05 w załączeniu do protokołu.

6k – w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Renowacja kościoła p.w. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/179/05 w załączeniu do protokołu.

6l – w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/180/05 w załączeniu do protokołu.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury w 2004 roku.
Przewodnicząca stwierdziła, iż radni zapoznali się ze sprawozdaniem na posiedzeniach komisji i opiniowali je pozytywnie. Zapytała więc kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania. „Za” przyjęciem głosowało 19 radnych, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8 Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za 2004 r. oraz przyjęcie planów pracy komisji na 2005 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że komisje na swoich posiedzeniach przedstawiły plany pracy na 2005 r. oraz sprawozdania z działalności w roku 2004. Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia powyższych sprawozdań i planów pracy komisji. „Za” ich przyjęciem głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Plany pracy i sprawozdania komisji zostały przyjęte i stanowią załącznik do protokolu.

Ad. 9 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół jest do wglądu w biurze obsługi Rady oraz wyłożony na sesji Rady Miejskiej. Do protokołu nie zgłoszono uwag. „za” jego przyjęciem głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 10 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku składania przez nich oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. Radna W. Gudzowska zwracając się do Burmistrza Ilnickiego, przypomniała, że uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Smogorzowie oraz nie życzy sobie insynuacji, że mogłaby być tam niewidoczna. Radny S. Hinborch uważa, że licytacja giełdy pomysłów, która miała miejsce na dzisiejszej sesji, nie ma sensu, ponieważ pomysły nie powstają gdzieś w zaciszu, ale wynikają z realnych potrzeb mieszkańców gminy. Wydaje mu się, że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, dlatego zaapelował o zaprzestanie takim dyskusjom, a skupieniu się na kwestiach merytorycznych, tym co w danym momencie jest najbardziej istotne, na co będą środki i to powinno być przedmiotem dyskusji radnych na komisjach. Radny J. Szyndler odniósł się do zatwierdzonego Programu Ochrony Środowiska i uznał, że właściwym byłoby zlokalizowanie zawartych w nim pomników przyrody, poprzez wskazanie na mapie lub opisanie ich. Zauważył, że olsze, które rosną przy ul. Parkowej, są już w takim wieku,
że należałoby je zagospodarować. Można by je sprzedać jako asortyment do wyrobu sklejki, w ten sposób gmina zarobiłaby pieniądze. Aby uniknąć niekorzystnej reakcji społecznej, można je usuwać etapami. Natomiast na łące przylegającej do ul. Parkowej możnaby nasadzić nowe drzewa. Następnie stwierdził, że z punktu widzenia formalno-prawnego biblioteka powinna być oddzielną jednostką, a nie może wchodzić w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach mówi, że biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Następnie przytoczył art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, a zlecenia im zadań może mieć formę ... . Dodał, że jeśli to było by celowe, prosił ustanowione tego w odpowiednim czasie. Ponadto poinformował, iż otrzymał pismo z Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o., w sprawie wypowiedzenia umowy dotyczącej podlewania ogródków przydomowych. Zapytał przedstawiciela EKOWODU, czy pismo dotyczy tylko jego, czy szerszego grona ludzi. Pan A. Wiecha Dyrektor Spółki EKOWOD poinformował radnego, że sprawa jest szersza, dotyczy większej liczby mieszkańców miasta. Radny J. Syndler stwierdził, że jeśli wysyła się mieszkańcom pismo, w którym zrywa się z nimi umowę, to należałoby powołać się przynajmniej na numer umowy. Dodał, że w piśmie należało merytorycznie uzasadnić dlaczego rozwiązuje się umowę. Chciałby wiedzieć z czego wynika ta zmiana. Następnie oświadczył, że w gazecie - Namysłowski Powiatowy Magazyn Samorządowy, który wydawany jest za pieniądze mieszkańców powiatu, publikuje oświadczenia Pan Wilczyński. Nie widzi powodów, dla których miałby to robić. Uważa, że od tego w mieście jest wydawana gazeta prywatna. Ponadto dodał, że Pan Wilczyński jest radnym powiatowym, był kiedyś prezesem NSIG, na które gmina także łożyła pieniądze, a dzisiaj prowadzone jest postępowanie w sprawie NSIG. Teraz przeczytał w internecie, że Pan Wilczyński uczestniczy w zespole ekspertów programu „Przejrzysta Gmina” , który ma promować właściwe i zdrowe zachowania w samorządach. Uważa jednak, żeby to właściwie funkcjonowało, muszą kierować programem porządni ludzie. Dodał, więc, jeżeli ktoś chce być ekspertem tego programu powinien wykazać się swoim dotychczasowym działaniem. Podsumowując stwierdził, że Pan R. Wilczyński nie nadaje się na powyższe stanowisko. Zaproponował, aby rozważyć tą kwestię do następnej sesji. Burmistrz oznajmił, że jeśli chodzi o współpracę z jednostkami pozarządowymi, to Rada uchwaliła w formie uchwały zasady tej współpracy. Co do wspomnianych przez radnego drzew przy ul Parkowej radny miał rację, będzie trzeba je odpowiednio zagospodarować. Ale najpierw spółka EKOWOD będzie musiała zrobić porządek z wypływającymi ściekami do lasku przy ul. Parkowej, które powstają na skutek dużych opadów deszczu. Poinformował, że na tym terenie osoba prywatna zamierza wybudować staw hodowlany rybny. Ale mimo to, należy ten teren uporządkować i przy okazji systematycznie etapami, będą wycinane stare drzewa i nasadzane na ich miejsce nowe. Naczelnik W. Myca pokrótce wyjaśniła zasady programu „Przejrzysta Polska”, w którym gminy mają do zrealizowania 6 zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Dodała, że z warunków uczestnictwa w akcji wynika konieczność realizacji 6 zadań obowiązkowych, takich jak: opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie, wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego, opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy, wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy, procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze, urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” Prosiła o powołanie zespołu spośród członków Rady do wdrażania powyższych zadań wynikających z programu. Radni powołali zespół w następującym składzie osobowym:
1. Maria Teodorczyk
2. Barbara Leszczyńska,
3. Stanisław Wojtasik.
Burmistrz M. Ilnicki stwierdził, że zgada się z wypowiedzią radnego S. Hinborcha, odnośnie tego, że plan budżetowy Rada musi wspólnie opracować. Dlatego przyznał, że spotykał się w tym celu z radnymi, przewodniczącymi zarządów osiedli, sołtysami, dyrektorami szkół. Zapytał wiec jak ma się zachować, kiedy Burmistrz Kuchczyński od 3 lat mówi o odzyskaniu dworca PKP, a teraz pojawia się wniosek o wykupieniu dworca. Nie może tak być aby nawzajem prześcigać się w pomysłach, bo gminie nie wystarczy pieniędzy na realizację tych wszystkich zadań. Dodał, że od 4 lat w Wydziale GKiKŚ leży dokumentacja budowy ul. Dworcowej, a teraz pojawia się pomysł budowy w/w ulicy. Stwierdził, ze jeżeli ktoś należy do ugrupowania, które przed kilkoma laty zróżnicowało cenę wody, różniąc mieszkańców wsi i miasta, to jaką ma mieć gwarancję, że ta osoba przychodząc na zebranie ma dobre intencje. Przy uchwalaniu planu przestrzennego zagospodarowania gro ludzi z tegoż samego ugrupowania, szło w kierunku oddzielenia wsi od miasta. Zapytał, czy tak robi ugrupowanie rozwojowe, które idzie w kierunku rozwoju naszej gminy, czy może chce doprowadzić do takiej sytuacji jak w Brzegu, że miasto jest zamknięte i nie ma możliwości rozwoju. Mając doświadczenie w Brzegu, włączyć w granice miasta zbiornik, ujęcia wody, wysypisko i wtedy wioski odłączyć od miasta. Uważa, że tak nie wolno robić. Dodał, że jeżeli się myli i swą wypowiedzią skrzywdził niektóre osoby to przeprosił. Ale jeśli się nie mylił, to być może niektóre osoby przychodzą na spotkania w sposób przypadkowy. Aby zrobić coś dla gminy, należy ubiegać się o pieniądze z zewnątrz. Radna M. Teodorczyk stwierdziła, że została obrażona i prosiła o wytłumaczenie, co to znaczy przypadkowość. Na podstawie czego Burmistrz Ilnicki widząc ją dwa razy na zebraniu wiejskim w Woskowicach Małych, stwierdził, że była tam przypadkowo. Burmistrz Ilnicki uznał, że wytłumaczył już to dostatecznie, na podstawie oceny ugrupowania do którego radna należy. Dodał, że jeżeli radna wyłączyłaby się od tego co ugrupowanie robi, to ją przeprosi, ale jeśli się utożsamia z ugrupowaniem, to nie ma powodu przepraszać radnej. Radna M. Teodorczyk stwierdziła, że to nie było zebranie nt. preferencji danego ugrupowania. Wyjaśniła, że to było normalne zebranie wiejski, na którym omawiano sprawy wsi. Dlaczego więc ma się teraz deklarować za którąś ze stron. Zwracając się do Przewodniczącej Rady zapytała, dlaczego nie zabrała głosu, kiedy w czasie sesji obrażało się radnych. Przewodnicząca przyznała, że daleka jest od konfliktowania się i wzajemnego obrażania, a ona nikogo nie obraziła. Poza tym każdy ma prawo do wyrażania własnych myśli, a jeśli zrobi to w sposób nietaktowny powinien przeprosić. Przyznała, że przeprosiny Pana Burmistrza usłyszała. Ona jednak nikomu nie odbiera prawa głosu, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Burmistrz Ilnicki zabrał głos jako Prezes ugrupowania PSL, tak samo Wicestarosta A. Maciąg wypowiedział się jako przedstawiciel ugrupowania Forum. Radny E. Wołoszczuk zabrał głos jako szef klubu Forum i stwierdził, że takie wypowiedzi Burmistrza Ilnickiego, powinny być od razu przez Przewodniczącą przerywane i zabierany głos. Przypomniał Burmistrzowi Ilnickiemu, że jako radny w 1995/96 r. głosował za takim układem ceny wody. Radni mają prawo mówić co uważają za słuszne. Kluby radnych złożyły wnioski, a to nie musi się podobać władzy. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że nie usłyszał dzisiaj żadnego obraźliwego słowa skierowanego do konkretnej osoby. Może jedynie radna Teodorczyk mogła poczuć się urażona stwierdzeniem nt. przypadkowości uczestnictwa na zebraniu. Burmistrz Ilnicki przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni. Radny J. Kopeć złożył formalny wniosek o zakończenie sesji. Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodnicząca na zakończenie poinformowała, iż w biurze rady można nabyć książkę pt. Monografia teatru BEZ ATU”. Przewodnicząca życzyła wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Sesja zakończyła się o godzinie 13.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Protokołowała

Beata Wojtasik
Wersja XML