Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXV/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2005r.

Protokół Nr XXV/05
Sesji Rady miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 roku
w sali narad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.15.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich obecnych: Wicestarostę A. Maciąga, przedstawicieli namysłowskiej społeczności, przedstawicieli organizacji społecznych, media, gospodarzy miasta w osobach Burmistrza i jego zastępców, współpracowników, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkól i przedszkoli, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz radnych. Przewodnicząca przypomniała, iż 2 kwietnia odszedł do wieczności Wielki Człowiek Papież Jan Paweł II. Osoba szanowana, kochana i przez wszystkich podziwiana za swą wielką mądrość. Szczególnie My Polacy zawsze będziemy pamiętać o tym Wielkim Człowieku. Chwilą zadumy i modlitwy oddano hołd Papieżowi Janowi Pawłowi II. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejsza sesję, ale dodatkowo prosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku „5h” w sprawie zaciągnięcia pożyczki, który radni otrzymali i omówili w czasie posiedzeń komisji. Dodała, że do projektu uchwały „5e” w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wpłynęła opinia Rady Nadzorczej Spółki EKOWOD. Do porządku obrad więcej propozycji nie wniesiono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.

Burmistrz Namysłowa K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 10 marca 2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 16 marca do 28 kwietnia 2005 r. (Sprawozdania załączono do protokołu). Dodatkowo poinformował, iż 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin ościennych, tj. Wilkowa, Domaszowic i Świerczowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w sprawie wspólnego przedsięwzięcia oraz wniosku, złożonego do Funduszu Spójność, nt. kanalizacji gminy Namysłów i w/w gmin. Na spotkaniu przedstawiciele gmin zostali szczegółowo przepytani przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z planowanych zamierzeń i kierunków działania, jakie zamierzają prowadzić w tym zakresie. Ostatecznie została podjęta decyzja na zlecenie wykonania studium ekonomicznego-studium ostatecznego z wnioskiem do Unii o przyznanie środków na ten cel. Dodał, że jest to dosyć znaczny krok przy tym zamierzeniu. Studium jest warte ok.. 1 mln. zł. Wcześniej gmina wykonywała studium wstępne o wartości 100 tys. zł. Studium ostateczne warte ok. 1 mln. zł , jest wydatkiem niezbędnym, z tym, że 80% tej wartości zostanie sfinalizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, natomiast 20% po naszej stronie. Uważa, że opracowanie tego studium wpłynie na ostateczną odpowiedź Brukseli czy otrzymamy pieniądze, czy też nie. Ma nadzieje, że decyzja zapadnie jeszcze w tym roku. Radny J. Szyndler zapytał Burmistrza, który konkretnie most miał na myśli, informując Radę o opracowaniu projektu przebudowy mostu na rzece Widawie przy ul. Staromiejskiej. Burmistrz odpowiedział, że pierwszy duży drewniany most. Wyjaśnił, że prace przy rzece Widawie, zlecone przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, przeciągają się, ze względu na wykonawcę. Gmina podjęła rozmowy, aby firma wykonała remont w/w mostu na rzece. Warunkiem tego miało być wydatkowanie przez gminę pieniędzy na projekt remontu obiektu. Dodał, że w przyszłości gmina mogłaby przejąć zarządzanie Widawą na odcinku płynącym przez teren gminy. Uważa, że dotychczasowe zarządzanie obiektami na rzece jest niewłaściwe. Ograniczające się tylko do doraźnych małych napraw, co nie przynosi odpowiedniego skutku. A gdyby gmina Namysłów przejęła zarządzanie, rzeką na odcinku od Pawłowic do granicy z gminą Wilków rzeka byłaby sukcesywnie czyszczona i zagospodarowana.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca zapoznała z treścią odpowiedzi na pismo radnego J. Kopcia w sprawie budowy parkingów w mieście oraz interpretacji formalnego wniosku radnego S. Spóra dotyczącego głosowania imiennego. Następnie zapoznała z odpowiedzią Burmistrza na zapytanie ustne z ostatniej sesji radnego E. Wołoszczuka w sprawie nieprzyjemnych zapachów wydostających się z kanalizacji sanitarnej przy ul. Łączańskiej w Namysłowie oraz z odpowiedzią na zapytanie zgłoszone przez radnego J. Szyndlera dotyczące wypowiedzeń umów przez EKOWOD na podlewanie ogródków. Następnie Przewodnicząca zapoznała z treścią interpelacji radnej B. Leszczyńskiej w sprawach: bardzo złego stanu bezpieczeństwa na ul. Sejmowej oraz podjęcia interwencji uporządkowania rowu odprowadzającego ścieki z zakładu Ziemniaczanego. Kolejno przedstawiła interpelację radnego S. Hinborcha w sprawie możliwości uruchomienia w gimnazjum na terenie gminy tzw. klasy sportowej. Rany J. Szyndler odnosząc się do interpelacji dotyczącej parkowania samochodów, zwrócił uwagę, że na innych ulicach w mieście też występuje ten sam problem, m.in. na ul. Konopnickiej. Uważa, że należałoby problem w jakiś sposób rozwiązać. Radny J. Iwanyszczuk zauważył, że problem dotyczy większości wąskich ulic w mieście. Jest to wina właścicieli samochodów, którzy nie parkują samochodów w garażach lub na własnych podwórkach, ale zostawiają je wzdłuż ulicy. Odnosząc się do interpelacji radnego Hinborcha, przypomniał, że przed dwoma laty była w gminie opracowana strategia sportowa, w której wymieniono dyscypliny, które należy rozwijać. Poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył w zawodach sportowych, na których wysokie miejsca zajęły drużyny z naszej gminy, co potwierdza fakt, że należy rozwijać uprawianie sportu przez młodzież w gminie. W pełni poparł wniosek radnego Hinborcha. Radna B. Leszczyńska zwracając się do Burmistrza przypomniała, że 7 marca br. na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej zwróciła się z zapytaniem odnośnie niejednakowego traktowania pracowników administracyjno-obsługowych szkół i pracowników Urzędu, odnośnie wynagrodzenia. Otrzymała odpowiedź na piśmie, z którą zapoznała osoby, które zwróciły się z tym zapytaniem do niej i okazało się, że w innych gminach jest inaczej. Potwierdziła to osobiście rozmawiając z Sekretarzami gmin m.in. Domaszowic, który poinformował ją, że pracownicy administracyjno-obsługowi placówek oświatowych i Urzędu, są traktowani jednakowo, jeżeli chodzi o podwyżki. Następnie Sekretarz gminy Świerczów udzieliła jej wyczerpującej informacji, że pomimo że budżet tej gminy jest bardzo skromny w/w pracownicy także są traktowani równo. W gminie Wilków pracownicy administracyjno-obsługowi szkól i przedszkoli otrzymali w marcu podwyżkę z wyrównaniem od stycznia, natomiast pracownicy Urzędu w tym okresie nie otrzymali. Zwróciła się do Burmistrza w imieniu wszystkich pracowników administracyjno –biurowych szkól i przedszkoli gminy Namysłów, aby byli oni jednakowo traktowani i w jednakowym terminie mieli przyznawane podwyżki. Radny L. Mikluszka odnosząc się do problemu parkowania samochodów, a szczególnie sprowadzonych w ostatnim czasie z Zachodu, poinformował, że problem ten także był omawiany na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, która wnioskowała, by szczególnie w tym czasie bezwzględnie przestrzegać zasad znaków drogowych i zakazów. Zaapelował do policji i straży miejskiej, aby uporządkowali te sprawy, bo samochody są parkowane dosłownie wszędzie, w miejscach dozwolonych jak i zabronionych, więc jeśli ktoś łamie prawo to należy je egzekwować. Radny T. Węglarz stwierdził, że należy wybudować drogę za parkiem na Starym Mieście, ponieważ na ul. Pułaskiego jest zbyt mało miejsca na jeżdżące tam samochody ciężarowe, a poza tym powodują hałas szkołom znajdujących się przy tej ulicy. Burmistrz odpowiedział, że równo traktuje wszystkich mu podległych pracowników. Poinformował, że w maju podwyżki otrzymają wszyscy pracownicy poległych mu jednostek. Następnie Burmistrz potwierdził fakt, że w mieście jest bardzo dużo samochodów, szczególnie sprowadzanych z Niemiec, które parkowane są dosłownie wszędzie. Ten problem będzie wciąż narastał. Chociaż, na przykład na ul. Konopnickiej zauważył pozytywny objaw, powstało tak kilka prywatnych parkingów przy domach. Jednak uważa także, że sposób parkowania w mieście dużo zależy od kultury osobistej kierowców. Radny J. Szyndler uważa, że istnieje rozwiązanie tej sytuacji. Gdy odbywają się mecze na stadionie miejskim, należy ustawiać okazyjne znaki, które będą kierowców kierowały nie w stronę ul. Konopnickiej, ale w kierunku szpitala. W przeciwnym razie inne pojazdy mają bardzo utrudnioną możliwość przejazdu. Burmistrz poparł propozycję radnego Węglarza, odnośnie przeniesienia ruchu samochodowego za parkiem. Ale dodał, że to wymaga budowy drogi. Na dzień dzisiejszy jest to niezasadne, ponieważ część działek jest sprzedana osobom trzecim. Oprócz tego trzeba będzie wykonać na drodze media, jeżeli będzie to wykonane, to wtedy będzie można mówić o utwardzeniu drogi.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło do wiadomości Rady Miejskiej pismo od Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr I w Namysłowie E. Śnieżka, z wartymi w nim wnioskami mieszkańców Osiedla. Następnie poinformowała, iż wpłynęło pismo od Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, w którym jego członkowie wyrażają swoje zainteresowanie w udziale realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca stwierdziła, że w programie dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Kolejnym pismem jakie Przewodnicząca przedstawiła to wniosek Dyrektora szpitala M. Wójciaka o umorzenie zaległości podatkowych szpitala względem gminy. Poinformowała także, iż do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Pana Ł. Pisuły w sprawie nie udzielenia mu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie Przewodnicząca poinformowała, iż wpłynęło do Rady pismo od handlarzy z placu targowego, w którym nie zgadzają się z uchwalonymi na ostatniej sesji Rady Miejskiej stawkami opłaty targowej. Wyjaśniła, że odbędzie się spotkanie z handlarzami z placu targowego w powyższej sprawie. Burmistrz zwrócił uwagę, że jeżeli Pan Pisuła nalicza sobie odszkodowanie w kwocie 2 tys. zł, za dzień, to dlaczeo przez okres 3 lat nie wpłynęła do budżetu gminy z tytułu prowadzenia przez niego działalności i czynszu za dzierżawę ani złotówka, skoro według niego tyle mógł zarabiać. Poinformował, że ostatnio gmina wygrała jedną sprawę z Panem Pisułą, na skutek czego jest on winien gminie 64 tys. zł. Dodał, ze dąży do tego, aby jak najszybciej odebrać mu lokal w Ratuszu, poprzez kierowanie pism do sądu o przyspieszenie spraw. Aby usunąć go z lokalu musimy mieć nakaz sądowy. Wyjaśnił, także, że pan Pisuła nie otrzymał pozwolenia na sprzedaż alkoholu, ponieważ nie ma prawa do lokalu.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Wołoszczuk poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 11 kwietnia br., gdzie głównym punktem było wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za rok 2004. Członkowie Komisji podjęli uchwałę Nr 1/2005 w powyższej sprawie oraz pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy przez Burmistrza Namysłowa za 2004 rok. Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa za 2004 rok. (Wniosek i uchwałę załączono do protokołu). Dodał, że powyższy wniosek i uchwała zostały jednogłośnie pozytywnie przyjęte przez Komisję Rewizyjną. Dodał, że przedstawiony wniosek zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, co udokumentowane jest uchwałą Nr 214/2005 Składu Orzekającego RIO w Opolu, którą wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Lesław Mikluszka poinformował, iż Komisja na posiedzeniu 27 kwietnia br. pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok oraz informację o zobowiązaniach finansowych gminy na koniec grudnia 2004 roku. Także pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały „5a” w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Namysłowa., gdzie „za” głosowało 8 osób. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Gudzowska poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji w dniu 28 kwietnia br. jej członkowie pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, które są przedmiotem obrad na sesji, za wyjątkiem projektu uchwały „5g”, którego Komisja nie opiniowała. Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury S. Hinborch poinformował, iż Komisja w dniu wczorajszym odbyła wyjazdowe posiedzenie, na którym odwiedziła placówki oświatowe w Smarchowicach Wielkich, Jastrzębiu oraz w Ligocie Książęcej, dokonując przeglądu szkól po przeprowadzonych remontach. Dodał, że efekty przeprowadzonych remontów robią wrażenie i uważa, że przeznaczone środki były właściwie wykorzystane. Jeśli chodzi o projekty uchwał, to wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie, w tym najistotniejszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza. Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska J. Dróżdż poinformował, że 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji w pełnym składzie. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz opinią RIO w Opolu wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Dodał, że pozostałe projekty uchwał także zaopiniowano pozytywnie, za wyjątkiem projektu uchwały „5e”, który budził pewne kontrowersje i został przyjęty 3 głosami „za” i 3 wstrzymującymi.

5a – w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
Przewodnicząca Rady po wysłuchaniu sprawozdań z posiedzeń Komisji przedstawiła uchwałę Nr 139/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2004 r. , a także uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Kolejno Przewodnicząca poddała pod głosowanie sprawozdanie wykonania budżetu gminy za 2004 rok. „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. Burmistrz K. Kuchczyński podziękował radnym i stwierdził, że dla niego absolutorium burmistrza, odbiera nie jako absolutorium konkretnie tylko dla jego osoby, lecz dla całego samorządu gminnego. Bo przecież także i radni w ciągu całego roku realizują budżet, poprzez podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących przeniesień, przyjęć budżetowych, wydatków rozchodów. To dzięki zrozumieniu Rady budżet można w sposób prawidłowy realizować. Na to składa się także zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu, pracowników jednostek podległych, przewodniczących osiedli i sołtysów. Cieszy się, że pomimo różnicy zdań, w najważniejszych kwestiach Burmistrz i radni potrafią wspólnie dojść do porozumienia.
Uchwała Nr XXV/181/05 w załączeniu do protokołu.

5b – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
Przewodnicząca wyjaśniła, że powyższa uchwała, będzie podjęta ze zmianami, które były omawiane na posiedzeniach Komisji. Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono, podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/182/05 w załączeniu do protokołu.

5c – udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i pytań. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Uchwała nr XXV/183/05 w załączeniu do protokołu.

5d – w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005-2015.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/184/05 w załączeniu do protokołu.

5e – zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych było 6 radnych, wstrzymujących głosów nie było.
Uchwała Nr XXV/185/05 w załączeniu do protokołu.

Obrady opuścił radny D. Głąb, na sesji pozostało 18 radnych.

5f – w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i pytań. Uchwałę podjęto jednogłośnie 18 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/186/05 w załączeniu do protokołu.

5g – ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa.
Pytań i uwag nie wniesiono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXV/187/05 w załączeniu do protokołu.

5h – w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Pytań i uwag nie wniesiono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, tj. uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXV/188/05 w załączeniu do protokołu.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół zawsze do wglądu znajduje się w biurze obsługi rady, jak również wyłożony jest w czasie sesji. Do protokołu uwag nie zgłoszono, przyjęto jednogłośnie 18 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca przypomniała radnym, że dzisiaj mija termin składania oświadczeń majątkowych, więc prosiła aby osoby, które nie złożyły jeszcze oświadczenia niezwłocznie to uczyniły. Przypomniała także, iż miłym obowiązkiem radnych jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach jakie mają miejsce na terenie gminy. Dodała, że kalendarium wszystkich ważnych wydarzeń na miesiąc maj, znajduje się w gazecie „Nowiny Namysłowskie”, z którą każdy powinien się zapoznać. Głos zabrał Przewodniczący Osiedla Nr IV K. Dzidowski, który zdziwił się, iż radni tak szybko bez żadnych pytań podjęli uchwałę dotyczącą podwyżki ceny taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Stwierdził, że niezrozumiałe jest dla niego to, że w budynkach mieszkalnych mieszkańcy poszczególnych lokali mają indywidualne liczniki zamontowane w swoim lokalu, a oprócz tego jest jeszcze jeden zbiorowy licznik w budynku. Przewodnicząca wyjaśniła, że brak pytań ze strony radnych oznacza, że nurtujące pytania i problemy zostały omówione w czasie posiedzeń Komisji. Dodała, ze radni pracują nie tylko na sesji kiedy podejmują uchwały, ale także w czasie prac komisji, w których uczestniczą także fachowcy, pracownicy, osoby które najlepiej są zorientowane w poszczególnych zagadnieniach. Dyrektor Sp. EKOWOD A. Wiecha udzielił Przewodniczącemu wyjaśnień nt. nurtujących go pytań odnośnie liczników poboru wody. Przewodnicząca zaproponowała, aby chętne osoby uczestniczyły w posiedzeniach komisji, na których będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii podejmowanych na sesji. Burmistrz zaproponował, aby zainteresowane osoby tematem zwróciły się bezpośrednio do Dyrektora Wiechy, który wyznaczy w pracownika w dziale sprzedaży aby wyjaśnił wszelkie wątpliwości. Radny L. Mikluszka stwierdził, ze wyliczenia wzrostu cen wody i odprowadzania ścieków, są na poziomie 4%. Przewidziana inflacja na 2005 rok jest na poziomie 3%. Dodał więc, że podstawowy wzrost cen energii i innych mediów jest założony w budżecie państwa o 3%. Praktycznie, gdyby te 3% odjąć od wzrostu cen wody, to w tym roku przewidziany jest tylko 1% wzrost cen, z którego może skorzystać Spółka EKOWOD, a pozostałe 3% trzeba liczyć na planowany wzrost kosztów. Radny J. Iwanyszczuk zaproponował, aby zastanowić się nad wprowadzeniem zmian do statutu, w następujących sprawach: w § 15 i 17 jak również §19 , gdzie mowa jest o wyborze dwóch Wiceprzewodniczących Rady, należałoby zmienić zapis w Statucie, że Rada Miejska powołuje ze swego grona tylko jednego Wiceprzewodniczącego. Uważa, ze to byłoby najlepszym rozwiązaniem, co potwierdza fakt, że od ponad roku tak właśnie funkcjonuje. Pozostała tylko kwestia uprawomocnienia tego. Drugą rzeczą jaką uważa, ze należy wprowadzić to zmiana dotycząca terminu dostarczania materiałów na sesję. Od roku funkcjonuje termin 14 i 10 dniowy, między innymi przez to do materiałów, które są dostarczane radnym dochodzi wiele poprawek. Zaproponował, aby powrócić do pierwotnego terminu 7 i 10 dniowego, wtedy może tych dodatkowych dokumentów byłoby trochę mniej. Poddał te dwie propozycje do rozważenia Burmistrzowi, aby przygotował na następną sesję projekty w przedmiotowej sprawie. Przewodnicząca poparła propozycję radnego Iwanyszczuka, zaproponowała aby przez następną sesją zebrała się komisja statutowa i rozważyła powyższe propozycje. Przewodniczący Osiedla Nr II S. Piasny poinformował, że na osiedlu za Widawą z kranów leci zanieczyszczona woda, zapytał w związku z tym, czy Spółka EKOWOD zamierza z tym coś zrobić. Radna B. Leszczyńska zapytała Burmistrza, czy nie byłoby możliwości przy ulicy wzdłuż torów, tzn. od Dworca do Liceum Ogólnokształcącego ustawić kosza na śmieci. Dodała, ze tą drogą przemieszcza się bardzo dużo młodzieży, która nie ma gdzie wyrzucać śmieci, więc jest bardzo zanieczyszczona. Wicestarosta A. Maciąg podziękował Burmistrzowi i Radzie za uchwalenie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego. Radny S. Wojtasik w imieniu całej rzeszy zuchów i harcerzy podziękował wszystkim tym, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na ZHP w Namysłowie. Burmistrz odnosząc się do pytania radnej Leszczyńskiej, stwierdził, że zorientuje się w sprawie i jeśli wniosek radnej będzie zasadny to kosze zostaną ustawione. Dyrektor Wiecha odpowiadając Przewodniczącemu Osiedla Nr II, wyjaśnił, że na osiedlu za Widawą odbywa się porządkowanie sieci wodnej. Dodał, że stawiane są nowe hydranty, aby w razie awarii była woda. Sieć jest przestarzała, co powoduje pewne utrudnienie dla mieszkańców. Spółka przepłukuje zanieczyszczenia, które powstały w przeciągu lat.

Sesja zakończyła się o godzinie 12.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka


Protokołowała

Beata Wojtasik
Wersja XML