Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXVI/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 2 czerwca 2005r.

Protokół Nr XXVI/05
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 2 czerwca 2005 roku
w dużej sali narad Rady Miejskiej w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich obecnych: przedstawicieli społeczności namysłowskiej, organizacji społecznych, gospodarzy miasta w osobach burmistrza i jego zastępców, współpracowników, naczelników wydziałów, prezesów spółek, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących osiedli, sołtysów i radnych. Przewodnicząca poinformowała, iż w czerwcu 1990 roku rozpoczęły swą działalność samorządy terytorialne. W związku z 15 rocznicą tego wydarzenia, dzień 27 maja, w którym przed 15 laty odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego, jest obchodzony „Dniem Samorządowca”. Prosiła wszystkich o powstanie i wysłuchanie Hejnału Gminy Namysłów. Następnie głos zabrał Burmistrz K. Kuchczyński, który przedstawił historię samorządu terytorialnego Namysłowa począwszy od 1990 roku, z uwzględnieniem najciekawszych i ważniejszych wydarzeń. (Materiał załączono do protokołu). Z tej okazji Burmistrz złożył wszystkim samorządowcom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia wytrwałości w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, satysfakcji i wielu sukcesów. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejszą sesję, ale dodatkowo prosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał: „5g” w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „5h” w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz „5i” w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelnik W. Myca poinformowała, że wczoraj ukazał się kalendarz wyborczy do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i wyborów do Sejmu i Senatu RP, dlatego konieczne jest uchwalenie przez Radę Miejską odrębnych obwodów głosowania w ośrodkach i placówkach, w których przebywa ponad 50 pensjonariuszy. Dodała, że ostatecznym terminem do podjęcia tych uchwał jest 8 sierpnia br., a do tego czasu prawdopodobnie nie będzie już sesji. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, wraz z w/w zmianami. Porządek przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5a) zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
5b) tworzenia i gospodarowania dochodów własnych w jednostkach budżetowych na wydzielonych rachunkach bankowych,
5c) wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do trybunału Konstytucyjnego,
5d) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów,
5e) zmian w Statucie Gminy Namysłów,
5f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
5g) współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5h) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
5i) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz Namysłowa K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 4 maja do 1 czerwca 2005 r. (Powyższe sprawozdania załączono do protokołu). Ponadto Burmistrz poinformował, że w tym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na którym została podjęta decyzja o umorzeniu Gminie Namysłów pożyczki, zaciągniętej w Funduszu. Wysokość umorzenia wyniosła 50%, tj. ok. 2.819 tys. zł. łącznie z odsetkami wyniosło prawie 3.200 tys. zł. Przyczyni się to do polepszenia sytuacji finansowej gminy. Przypomniał, jak to w czasie trwania poprzedniej kadencji wielu ludzi krytykowało decyzję Burmistrza i ówczesnego Zarządu odnośnie budowy zbiornika retencyjnego. Prosił wówczas, aby wokół tego tematu zachować spokój. Okazało się, że ten apel był skuteczny. Dodał, ze wytrwałość i duże zaangażowanie pracowników Urzędu doprowadziło do tego, że gmina uzyskała to umorzenie. Ma także nadzieję, że pożyczka pobrana w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, również ulegnie umorzeniu w kwocie ok. 600 tys. zł. Stwierdził, że pieniądze te są gminie potrzebne ze względu na planowane zadania, m.in. związane z przyjętym dzisiaj do porządku obrad projektem uchwały w sprawie funduszu spójność. Stwierdził, że przy zarządzaniu gminą należy tak czynić, aby mieć własne środki na udział w pozyskaniu funduszy unijnych, to powinno być priorytetowym celem dla każdego burmistrza i każdej Rady. Wtedy zaistnieje możliwość, że każda gmina pozyska środki finansowe z zewnątrz.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca zapoznała wszystkich z treścią odpowiedzi na interpelacje radnej B. Leszczyńskiej dotyczące: budowy garaży dla mieszkańców ul. Sejmowej oraz odprowadzania ścieków przez Zakład Ziemniaczany w Namysłowie- IKEDA Sp. z o.o. do rowu nr R-C. Przewodnicząca przedstawiła także treść odpowiedzi na interpelację radnego S. Hinborcha dotyczącą rozważenia możliwości uruchomienia tzw. klasy sportowej w gimnazjum na terenie Namysłowa. (Pisma załączono do protokołu).

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło do Burmistrza, a do wiadomości Rady Miejskiej pismo od uczniów Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie uczestniczących w programie pn. „W Dolinie Widawy w Namysłowie i najbliższej okolicy”, z prośbą o pomoc w walce ze szkodnikiem szrotówka kasztanowcowiaczka - atakującym kasztanowce. Kolejno poinformowała, iż do Komisji Porządku Publicznego, a wiadomości Rady wpłynęło pismo od Pana Z. Stasiukiewicza, który zwraca się z prośbą o wyjaśnienie odmowy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami sprzedaży mu części gruntu działki w Namysłowie przy ul. Stawowej. Następnie przedstawiła odpowiedź Burmistrza na powyższe pismo. Kolejnym pismem do wiadomości Rady, a adresowane do Burmistrza, było od Starosty Namysłowskiego, który w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu, zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu podpisania porozumienia. Następnie poinformował, że Pan Starosta skierował zaproszenie do Pań na III spotkanie dotyczące udziału kobiet w życiu publicznym, którego tematem będzie „Prawa kobiet jako prawa człowieka”. (Przedstawione pisma załączono do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przed podjęciem uchwał, Przewodnicząca Rady poprosiła, aby Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń komisji. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że w dniu 30 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Porządku Publicznego, na którym pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał od „5a” do „5f” z wyjątkiem „5e”, gdzie projekt nie uzyskał pozytywnej opinii. A także na siedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniował projekt uchwały „5g”, wprowadzony dzisiaj do porządku obrad sesji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Wołoszczuk poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał za wyjątkiem projektu uchwały „5e” dotyczący zmian w Statucie Gminy, ponieważ członkowie komisji uważają, że tą uchwałę należy jeszcze dopracować i przedstawić na następne obrady Rady. Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że na posiedzeniu jej członkowie pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał. Przewodnicząca przystąpiła do podejmowania uchwał:

5a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/189/05 w załączeniu do protokołu.

5b – w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych na wydzielonych rachunkach bankowych. Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/190/05 w załączeniu do protokołu.

5c – w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do trybunału Konstytucyjnego. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/191/05 w załączeniu do protokołu.

5d – w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów. Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/192/05 w załączeniu do protokołu.

5e – w sprawie zmian w Statucie Gminy Namysłów.
Radny J. Dróżdż stwierdził, że w związku z tym, że toczą się jeszcze rozmowy na temat wprowadzenia zmian do Statutu w komisjach jak i klubach radnych, wnioskował o przeniesienie uchwały na następne obrady sesji. Radny J. Iwanyszczuk poparł wniosek przedmówcy o wycofanie uchwały „5e” z porządku dzisiejszej sesji, celem jego dopracowania i omówienia na następnej sesji. Przewodnicząca przychyliła się także do powyższego wniosku, ponieważ
w ostatniej chwili radny J. Szyndler również złożył propozycje zmian do Statutu, a komisja statutowa nie była w stanie wszystkich propozycji omówić, chociaż z wieloma się także nie zgadzała, jednak są i takie punkty nad którymi należałoby jeszcze popracować. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały „5e” w sprawie zmian w Statucie Gminy Namysłów. „Za” wnioskiem głosowało 19 radnych. Uchwałę „5e” wycofano z porządku obrad.

5f – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/193/05 w załączeniu do protokołu.

5g – w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/194/05 w załączeniu do protokołu.

5h – w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/195/05 w załączeniu do protokołu.

5i – w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/196/05 w załączeniu do protokołu.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodnicząca stwierdził, iż protokół do wglądu znajduje się w biurze obsługi Rady jak również wyłożony jest w czasie sesji. Do protokołu uwag nie zgłoszono, przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny S. Wojtasik przypomniał, że na poprzedniej sesji radni wybrali spośród swojego grona komisję, która będzie zajmowała się akcją „Przejrzysta Gmina” i w związku z tym prosił radnych o wypełnianie do końca czerwca br. przedłożonych druków, które będą pomocne w „Przygotowaniu i wdrożeniu kodeksu etycznego radnego”. Należy wpisać istotne zasady, wartości i standarty postępowania, jakie powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki. Propozycje te posłużą komisji, jako materiał do przygotowania „Kodeksu etycznego radnego”. Radny J. Iwanyszczuk wyraził się pochlebnie odnośnie zmiany decyzji dotyczącej rozbioru „grzybka”, co spotkało się również z aprobatą mieszkańców tej dzielnicy. Cieszą się, że obiekt pozostanie na swoim miejscu oraz jest odnawiany, a miejsce to staje się coraz piękniejsze. W związku z powyższym podziękował za to w imieniu własnym oraz mieszkańców Namysłowa, z którymi na ten temat rozmawiał. Następnie stwierdził, że jak najszybciej należałoby rozwiązać sprawę z restauracją „Ratuszowa, ponieważ zbliża się okres letni, do Namysłowa będzie przyjeżdżać wiele gości i nawet nie ma lokalu, w którym możnaby zjeść obiadu. Prosił o poinformowanie, jaka jest możliwość uruchomienia restauracji „Ratuszowa”. Zwrócił także uwagę, iż w okolicach zakładu „Ziemniaczanka”, zwłaszcza w ostatnim czasie ze względu na pogodę, mieszkańcom tamtej dzielnicy było trudno wytrzymać, ze względu na wydobywający się fetor. Jest świadom, że rozwiązanie problemu nie leży w gestii władz gminnych, ale może wspólnymi siłami uda się rozwiązać wszelkie przeszkody. Dodał, że podobna sytuacja jest z Młynówką płynącą, począwszy od Straży do Browaru, ale to może związane jest z pobliskim remontem i chwilowym odcięciem wody na Widawie. Radny S. Spór zwracając się do Burmistrza, powołał się na wypowiedź Burmistrza Ilnickiego z gazety, gdzie informował, że Ikeda, czy też Ziemniaczanka w zamian za należności, przekazała gminie jakieś grunty. Zapytał więc, kiedy to było, bo on nie przypomina sobie, takiej sytuacji. Burmistrz stwierdził, że sprawę Ratusza omówi Prezes Z. Ochmański. Natomiast co do zapytania radnego S. Spóra, poinformował, że w czasie trwania obecnej kadencji Gmina nie przejmowała żadnych nieruchomości od Ziemniaczanki. Jedynie w czasie poprzedniej kadencji przejęto grunty w Głuszynie i na ul. 1 Maja w Namysłowie. Przyznał, że chciał przejąć biurowiec firmy, ale nie było to możliwe, ze względu na zadłużenie hipoteczne. Odnosząc się do wypowiedzi J. Iwanyszczuka dotyczącej nieprzyjemnego zapachu pochodzącego z „Ziemniaczanki”, przyznał, ze jest to dużym problemem w mieście. Poinformował, ze Spółka EKOWOD odcięła dopływ wody do firmy i możliwość odbioru ścieków. Oznajmił, ze dopóki firma nie zrobi porządku z fetorem i nie wyczyści zanieczyszczanych rowów, Burmistrz nie wyda polecenia dopuszczenia wody. Przyznał, że nie chciałby, aby to gmina przyczyniła się do zamknięcia zakładu, ponieważ wielu mieszkańców straciłoby miejsca pracy. Ale trzeba jednak coś zrobić, aby pozbyć się szkód, które wytwarza firma. Prezes Sp. ADM-TBS Z. Ochmański poinformował, że z Panem Ł. Pisułą toczą się 4 sprawy: pierwsza przeciwko Panu Pisule za nie płacenie czynszu za wynajem lokalu restauracji „Ratuszowa”, w której Spółka wygrała, a Pan Pisuła ma zapłacić 60 tys. zł plus odsetki, jednak sprawa nie jest zakończona, ponieważ przegrany złożył apelację. Drugą sprawą jest założona przez Pana Pisułę, przeciwko Spółce ADM-TBS, za utracone korzyści, spowodowane remontem Ratusza. Dodał, że sąd wystąpił o opinię uzupełniającą. Spodziewa się wyroku w czerwcu. Trzecia sprawa założona przez Pana Pisułę przeciwko Spółce, za bezzasadne wypowiedzenie umowy najmu lokalu w Ratuszu. Sprawę przegrał Pan Pisuła, ale Spółka ma informację, że będzie się odwoływał od wyroku. Czwartą sprawą jest pozwanie Pana Pisuły o eksmisje z lokalu, spółka wygrała, ale należy się spodziewać, że będzie apelacja do wyroku. Burmistrz wyjaśnił, że aktualnie przedmiotowy lokal jest nieczynny. Pan Pisuła złożył wniosek o zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w tym lokalu. Dostał odmowną decyzję, bo nie ma prawa użytkować lokalu. Stwierdził, że na razie nie ma sposobu, aby Pan Pisuła wyniósł się stamtąd, a bez nakazu nikt nie chce tam wchodzić. Radny J. Iwanyszczuk wyraził ubolewanie nad taką sytuacją, zwłaszcza, że lokal gastronomiczny „Inka” w czerwcu także będzie zamknięty, więc sytuacja żywieniowa w mieście bardzo się pogorszy. Następnie zapytał, czy w związku z budową „Tesco” i wzmożonym ruchem samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi, zostanie w jakiś sposób rozwiązany powstały problem komunikacyjny w tej okolicy. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki oznajmił, iż prowadzono na ten temat rozmowy z wykonawcą robót i ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Mariańskiej. Przewodniczący Osiedla Nr IV K. Dzidowski zauważył, że na ulicach Namysłowa panuje wandalizm, ławki są powyrywane, lampy wygięte i pobite, kosze poprzewracane. Wnioskował, aby policja coś z tym zrobiła, może przeprowadziłaby jakąś akcję, czy zwiększyła patrole i karała skutecznie sprawców wandalizmu. Burmistrz zgodził się z przedmówcą i stwierdził, że należy podjąć zdecydowane kroki, aby przeciwdziałać takiemu zachowaniu szczególnie młodych ludzi, którzy nie szanują naszego wspólnego mienia. Dodał, że niedługo spotka się z Komendantem Policji i zaproponuje mu pewne rozwiązania, miedzy innymi patrole piesze, ponieważ samochodowe nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wiele zniszczeń następuje w sobotnie noce, gdy młodzież wraca z dyskoteki „Tabu”. Radny J. Dróżdż zaproponował aby jeszcze raz rozważyć możliwość zmonitorowania tych najbardziej narażonych na zniszczenia punktów w mieście. Uważa natomiast, że wzmożone patrole policyjne i tak nie przyniosą oczekiwanego efektu, bo to wandale pilnują policję, a nie policja wandali. Burmistrz uważa, ze kamery nie rozwiążą problemu, ponieważ wandale pierwsze co zniszczą to kamery. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki wracając do sprawy budowy „Tesco”, zwrócił uwagę na umieszczony w Nowej Trybunie Opolskiej artykuł, w którym napisano, że Urząd Gminy wziął pieniądze za sprzedaż gruntu pod „Tesco”. Jednocześnie wyjaśnił, że ten teren był prywatną własnością, Pani Wypchlak, do którego gmina nie miała żadnych roszczeń. Natomiast zezwolenie na budowę wydało Starostwo, a nie Gmina. Oświadczył, że jego także denerwuje panujący wandalizm w Namysłowie. Uznał, ze najlepszym rozwiązaniem byłoby organizowanie w szkołach lekcji nt. wspólnego dobra. Może to nauczyłoby społeczeństwo jego poszanowania. Poinformował, że co rocznie na remonty zniszczonego sprzętu w Gminie przeznacza się ok. 35 tys. zł. Przewodnicząca przyznała, że poruszony problem wandalizmu jest bardzo ważny i należy go jak najszybciej zlikwidować. Wyraziła nadzieję, że spotkanie Burmistrza z Komendantem Policji przyniesie jakieś oczekiwane efekty. Następnie zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w „Dniach Namysłowa”. Także życzyła wszystkim miłego wypoczynku w okresie urlopowym. Następnie na sali pozostali tylko radni, Naczelnik W. Myca i Burmistrz. Ustalono, że w lipcu nie odbędzie się sesja, tylko dopiero w II połowie sierpnia. Chyba, że zaistnieje pilna potrzeba to sesja zostanie zwołana w okresie urlopowym. W tym punkcie obrad więcej uwag nie zgłoszono. Protokół zamknięto i podpisano.

Sesja zakończyła się o godzinie 11.45.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka

Protokołowała
Beata Wojtasik
Wersja XML