Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXVIII/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 15 września 2005r.

Protokół Nr XXVIII/05
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 15 września 2005 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Powitała wszystkich obecnych na obradach, a szczególnie nowo powołanych dyrektorów placówek oświatowych w gminie, a także Burmistrza i jego zastępcę, współpracowników, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, prezesów spółek, przewodniczących osiedli, sołtysów oraz radnych. Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Poinformowała, że na posiedzeniach komisji radni omawiali, oprócz projektów uchwał zawartych w porządku obrad, także nowe projekty, takie jak: „5i” – w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów oraz „5j” – w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów, a także omawiano zmiany do projektu uchwały „5e” w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok. W związku z powyższym prosiła o wprowadzenie do porządku obrad w/w projektów uchwał „5i” i „5j”. Zapytała, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie zgłosił innych propozycji zmian. Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia porządku obrad. „Za” porządkiem obrad wraz z dodatkowymi zmianami głosowało 19 radnych, porządek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/ wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki pn. „Administracja Domów Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” 
  5b/ pozbawienia kategorii dróg gminnych,
  5c/ ustalenia przebiegu dróg gminnych,
  5d/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  5e/ zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
  5f/ udzielenia poręczenia,
  5g/ restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie,
  5h/ wygaśnięcia mandatu radnego,
  5i/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów,
  5j/ zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów
 6. Informacja z działalności Spółki „EKOWOD” w Namysłowie za 2004 r. i I półrocze 2005 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Ad. 2  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej podjętej na sesji w dniu 8 lipca 2005 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami , tj. od 13 lipca do 14 września 2005 r. Następnie Burmistrz przekazał radnym do wglądu mapkę, przedstawiającą liczbę osób zatrudnionych z poszczególnych miejscowości w firmie „Velux”. (Powyższe sprawozdania załączono do protokołu). Ponadto Burmistrz poinformował, że 13 września br. podpisał protokół kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez RIO w Opolu, która odbyła się w Urzędzie Miejskim. Wyniki kontroli według niego są zadowalające. Jednym z głównych zarzutów było brak 5% kontroli wewnętrznej jednostek gminnych. Ale zarzut od razu został zweryfikowany i dodatkowe kontrole będą przeprowadzane. Dodał, że jeśli ktoś jest szczególnie zainteresowany wynikami kontroli, zaprasza do siebie, gdzie udostępni protokół do wglądu.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Szyndler wracając do sprawozdania Burmistrza, poprosił go o wyjaśnienie sprawy wykonania ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina wykonała ogrodzenie boiska od strony torów kolejowych przy LO. Z uwagi na to, że szkoła ta w tym roku obchodzi 60-lecie powstania, dyrektor zwrócił się do Gminy z prośbą o  pomoc. Uzgodniono więc, że gmina wykona powyższe ogrodzenie. Dodał, ze w ramach prac inwentaryzacyjnych zrobione zostaną jeszcze siedziska przy boisku. Podsumowując stwierdził, że prace będą wkładem gminy z okazji święta szkoły. Radny J. Szyndler wnioskował o zamontowanie WC przy kortach tenisowych w parku przy ul. Pułaskiego. Przewodnicząca Rady poinformowała radnego, że toalety znajdują się w budynku obok kortów tenisowych. Następnie radny Szyndler poinformował, że otrzymał odpowiedź na piśmie w sprawie zmiany organizacji ruchu samochodów na osiedlu za Widawą, a dokładnie brak jego rozstrzygnięcia, jak również otrzymał stanowisko Przewodniczącego Osiedla Nr 2 w Namysłowie. Stwierdził, że na osiedlu tym nie zauważył, aby było ograniczenie prędkości do 20 km/h. Poprosił o wyjaśnienia w  tej sprawie i zapytał czy jest możliwość rozwiązania tego problemu. Naczelnik WGKiKŚ T. Bagiński wyjaśnił, że projekt organizacji ruchu zgodnie z sugestią radnego Szyndlera, złożono do Starostwa Powiatowego i tam podczas rozpatrywania komitet mieszkańców zakwestionował projekt stwierdzając, że należy usunąć znak „strefa zamieszkania”, który informuje, że prędkość samochodów ograniczona jest do 20 km/h. Dodał, ze jeżeli ten znak zostanie usunięty, to projekt organizacji ruchu zaproponowany przez radnego Szyndlera zostanie przez Starostwo przyjęty. Dlatego prosił radnego jako autora projektu o opinię w tej sprawie. Radny J. Szyndler stwierdził, że skontaktuje się z Panem Bagińskim. Radna M. Teodorczyk zapytała, jakie gmina ma zamiary względem starej świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych. A także zapytała, jak wygląda sprawa wykupienia przez gminę terenu, na którym planuje się powstanie placyku rekreacyjnego dla mieszkańców wsi. Burmistrz wyjaśnił, że tego typu inwestycje w gminie są na bieżąco wykonywane. Dodał, że istnieje  możliwość, pozyskania środków z programu „Odnowa wsi” i takie inwestycje chciałby realizować ze środków zewnętrznych. Jest w Urzędzie zatrudniony pracownik, który zajmuje się przygotowaniem wniosków o środki z funduszy i programów zewnętrznych. Dlatego w dalszym ciągu będą czynione starania na pozyskanie pieniędzy na inwestycje wiejskie. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wpłynęło do wiadomości Rady pismo adresowane do radnej B. Leszczyńskiej, od młodzieży zamieszkałej w Namysłowie, która prosi o zorganizowanie i urządzenie boiska do siatkówki w parku przy ul. Sikorskiego. Radna B. Leszczyńska zapowiedziała, ze złoży interpelacje w powyższej sprawie. Poinformowała, że młodzież zwróciła się do niej z prośbą o pomoc przy zorganizowaniu w/w boiska. Osobiście uważa, że pomysł jest bardzo dobry, a wspieranie pożytecznych inicjatyw młodzieży jest jednym z najskuteczniejszych środków wychowawczych. Uważa więc, że władze gminy powinny podejść do niego z największą życzliwością. Poinformowała, że wraz z Przewodniczącym Osiedla Nr 1 E. Śnieżkiem, zrobili rozeznanie w terenie i uznali, ze wskazane przez młodzież miejsce będzie najodpowiedniejsze. Obecnie teren ten jest mało wykorzystywany, a w porach wieczornych zbierają się tam ludzie zażywający alkohol. Burmistrz przekazał, że radna otrzyma odpowiedź na piśmie w powyższej sprawie. Jednocześnie oświadczył, że ma odmienne zdanie co do atrakcyjności lokalizacji boiska w parku. Uważa, że parki są po to, aby w nich odpoczywać w ciszy i spokoju. Poinformował, że na ostatnim kolegium polecił WGKiKŚ, którego naczelnikiem jest Pan Bagiński, przygotowanie i wykonanie boiska do piłki siatkowej na błoniach. Zapytał gdzie może być lepsze miejsce do gry w piłkę jak nie tam. O świadczył, że swojego zdania nie zmieni, ponieważ później nie chciałby mieć problemów z mieszkańcami pobliskiego parku. Radna B. Leszczyńska podziękowała więc, że na błoniach będzie zrobione boisko do piłki siatkowej. Następnie zapytała, dlaczego przy renowacji boiska na błoniach, rok temu, zdemontowano małe bramki do gry w piłkę nożną, a po zakończeniu prac do dnia dzisiejszego nikt ich nie zainstalował. Według relacji młodzieży bramki te leżą w trawie na stadionie miejskim i niszczeją. Burmistrz  poinformował, ze bramki są zabezpieczone na stadionie, zostaną odmalowane i wrócą z powrotem na błonie.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęła do Rady informacja od Związku Gmin Śląska Opolskiego dotycząca podsumowania akcji poparcia dla wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, przygotowywanego cyklu szkoleń dla radnych oraz działalności informacyjnej, badawczej i doradczej ZGSO w okresie od dnia 7 czerwca 2005 r. Przypomniała, że akcja poparcia dla wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczyła także uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie. Kolejno poinformowała, iż wpłynęło pismo od Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z wystąpieniem Delegatów Zebrania Przedstawicieli Członków NSM z dnia 27.06.2005 r. w sprawie modernizacji instalacji sieci wodociągowej i deszczowej przebiegającej wzdłuż ul. Reymonta. Jednocześnie zapoznała radnych z odpowiedzią Burmistrza na to pismo. Następnie przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 384/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie pozytywnej opinii, przedłożonej przez Burmistrza Namysłowa informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. Kolejno Przewodnicząca odczytała treść podziękowań dla radnych od posła na sejm RP Leszka Korzeniowskiego. Następnie przedstawiła rezygnację z pełnienia mandatu radnego przez Wojciecha Surmacza, z dniem 1 września 2005 r. (Przedstawione pisma stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie:
Przewodnicząca stwierdziła, że skoro wpłynęła rezygnacja z mandatu radnego od W. Surmacza, należałoby podjąć odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Wnioskowała o zmianę w porządku obrad, aby jako pierwszą podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. Zapytała kto jest za taką zmianą w porządku obrad.  „Za” głosowało 19 radnych. Porządek jednogłośnie został zmieniony. Następnie Przewodnicząca zapytała kto z radnych jest za przyjęciem uchwały „5h” w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXVIII/198/05 w załączeniu do protokołu.
Przewodnicząca zwracając się do Pana W. Surmacza pogratulowała mu nowej funkcji dyrektora szkoły. Życzyła mu aby nowa praca przyniosła mu wiele satysfakcji i sukcesów. Pan W. Surmacz podziękował wszystkim za 3-letnią współpracę, pomoc, okazaną sympatię, cenne rady, a szczególnie pracownikom Urzędu Miejskiego i kolegom radnym. Burmistrz także złożył Panu W. Surmaczowi serdeczne podziękowania za dotychczasowa współpracę, stwierdził, że radny Surmacz sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego w sposób bardzo dobry, co potwierdzają także jego współpracownicy. Życzył mu także wszystkiego najlepszego w wypełnianiu funkcji dyrektora szkoły. W tym miejscu Przewodnicząca przystąpiła do podjęcia uchwał Rady. Stwierdziła, że w czasie komisji radni wnikliwie omawiali wszystkie przedstawione im materiały na dzisiejszą sesję. Poprosiła przewodniczących komisji o przedłożenie sprawozdań z posiedzeń. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że 14 września br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Budżetowej i Kom. Porządku Publicznego, w czasie której wszystkie omawiane sprawy zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Wołoszczuk poinformował, że na posiedzeniu Kom. Rewizyjnej i Kom. Rolnictwa radni zaopiniowali pozytywnie wszystkie przedstawione projekty uchwał, informacje i sprawozdania. Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury - S. Hinborch poinformował, że na posiedzeniu jego komisji radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał, przyjęli wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005 r., a także informacje o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów. Przewodnicząca Rady przystąpiła do podejmowania uchwał Rady miejskiej:

5a - wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki pn. „Administracja Domów Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/199/05 w załączeniu do protokołu.

5b - pozbawienia kategorii dróg gminnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXVIII/200/05 w załączeniu do protokołu.

5c - ustalenia przebiegu dróg gminnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.Uchwała Nr XXVIII/201/05 w załączeniu do protokołu.

5d - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/202/05 w załączeniu do protokołu.

5e - zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXVIII/203/05 w załączeniu do protokołu.

5f - udzielenia poręczenia „Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVIII/204/05 w załączeniu do protokołu.
 
5g - restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie. W tym punkcie głos zabrał radny J. Szyndler, który zapytał kto opracowywał projekt Programu restrukturyzacji szpitala. Przewodnicząca stwierdziła, że teraz odbywa się podejmowanie uchwał Rady Miejskiej i nie chciałaby wprowadzać dyskusji na inny temat. Wnioskowała więc o dalsze podejmowanie uchwał, a dyskusję na temat szpitala, którą rozpoczął radny Szyndler przenieść do punktu – Sprawy różne. ”Za” wnioskiem Przewodniczącej głosowało 18 radnych, 1radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. Przewodnicząca podała pod głosowanie uchwałę „5g”. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVIII/205/05 w załączeniu do protokołu.

5i - zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów. Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała nr XXVIII/206/05 w załączeniu do protokołu.

5j - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 glosami „za”. Uchwała Nr XXVIII/207/05 w załączeniu do protokołu.

Ad. 6 Informacja z działalności Spółki „EKOWOD” w Namysłowie za 2004 r. i I półrocze 2005 r.
Przewodnicząca wyjaśniła, że informacja była szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji. Zapytała czy radni mają uwagi bądź pytania do przedstawionej informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono. Informację przyjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”. (Materiał stanowi załącznik do protokołu).

Ad.7 Przedstawienie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
Do sprawozdania uwag i zapytań nie wniesiono. „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie. (Materiał załączono do protokołu).

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół jak zawsze do wglądu znajduje się w biurze obsługi rady oraz wyłożony jest w czasie obrad sesji na sali. Do protokołu uwag nie wniesiono. „Za” jego przyjęciem głosowało 19 radnych, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny J. Szyndler poinformował, iż należy się liczyć z tym, że wprowadzenie w życie Programu restrukturyzacji  szpitala i nie zrealizowanie go, skutkuje tym, że Wojewoda ma prawo zamknąć szpital. Przypomniał jak na jednym ze spotkań pytał Starostę na jakich zasadach i według jakich kryteriów kwalifikował wybór nowego dyrektora szpitala, jednak odpowiedzi nie otrzymał. Następnie zapytał dyrektora Wójciaka kto opracował projekt Programu restrukturyzacji szpitala. Dyrektor Wójciak odpowiedział, że Program opracowali pracownicy szpitala przy współpracy z firmą HBS Sp. z o.o. Radny Szyndler stwierdził, że forma opracowania Programu wprowadza czytelnika w błąd, ponieważ tylko w jednym miejscu jest wzmianka o grupie zarządzającej HBS Sp. z o.o. Dodał, że taki dokument wymaga skrupulatności, a on ma w sobie dużo nieprawidłowości i niedopracowań. Zapytał dyrektora Wójciaka co oznacza słowo „standing”. Dyrektor Wójciak wyjaśnił, ze Program opracował szpital, natomiast nie jest istotne kto mu w tym pomagał. Teraz jednak trudno mu wnikać w jego treść i wyjaśniać zawarte w nim terminy, ponieważ nie ma go przed sobą. Radny J. Szyndler oznajmił, że jego zdaniem opracowanie jest mało przydatne i nie zawiera najważniejszych spraw. Przedstawione terminy, w których przyjął go Wojewoda, świadczą o tym, że nie mógł się do niego odnieść merytorycznie. Podsumowując stwierdził, że ten Program wymaga przeanalizowania, natomiast naprawa funkcjonowania szpitala, opracowania prawdziwego programu. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dzisiejsza sesja nie będzie poświęcona sprawie naprawy funkcjonowania szpitala. Jest to temat szerszy, wymagający odrębnego spotkania. Prosiła aby dyskusję ograniczyć jedynie do podjętej przed chwilą uchwały. Radny J. Dróżdż stwierdził, że szpital jest naszym wspólnym dobrem i nie należy go dzielić pomiędzy powiatem a gminą. Pan Szyndler nie powinien kierować się tu pewnymi animozjami dotyczącymi osób prywatnych. Podsumowując oznajmił, że cieszy się że Burmistrz wystąpił z uchwałą, która jest szansą dla poprawy stabilizacji funkcjonowania szpitala. Radny L. Mikluszka wyjaśnił, że podjęta uchwała nie dotyczy sprawy restrukturyzacji szpitala, ale restrukturyzacji długu jaki szpital ponosi wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Radny J. Szyndler przypomniał, jak przed 12 laty w ten sam sposób wypowiadał się w sprawie dotyczącej prywatyzacji „Ziemniaczanki”, a teraz okazało się, że jego słowa w pełni się potwierdziły. Oświadczył, że jego wypowiedzi wynikają z troski o dobro wspólne, nie natomiast z poglądów osobistych. Dyrektor Wójciak podziękował Radzie za podjecie uchwały, która umożliwi szpitalowi umorzenie przez gminę długów. Liczy na to, że Burmistrz zdecyduje się umorzyć należności. Radna M. Teodorczyk zasygnalizowała, iż na terenie gminy a zwłaszcza na terenach wiejskich pojawił się problem, spalania przez rolników plastikowych opakowań. Większość rolników nie ma worków, które służą do segregacji odpadów, a jeżeli takie worki mają to nie mieszczą w nich wszystkich odpadów, dlatego odpady zostają spalane, przez co zanieczyszczane jest środowisko. Zapytała, czy byłaby możliwość umieszczenia w każdej wsi, po jednym pojemniku z siatki na odpady. Występuje także zjawisko wywozu zanieczyszczeń do lasów. Burmistrz zastrzegł, że tego problemu nie rozwiąże Burmistrz, ani Spółka EKOWOD, musi tu zadziałać społeczeństwo gminy. Prosił, aby osoby, które wiedzą o w/w przypadkach, podawały konkretne zdarzenia oraz sprawców z imienia i nazwiska. Poczynione zostaną kroki do ukarania sprawców. Prezes A. Masiowski poinformował, że ekipy zbierające śmieci wyposażone są w komplety worków, które w razie potrzeby rozdają za darmo. Dodał także, że we wsiach w których znajdują się placówki oświatowe są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, do których mieszkańcy mogą wrzucać śmieci. Zapewnił, że ekipy zbierające śmieci, zabiorą każdy dodatkowy worek lub nawet wystawiony pojedynczy przedmiot. Jeżeli tak się nie zdarzy to poprosił o informację na ten temat. Przewodniczący Osiedla Nr 2 S. Piasny  wracając do sprawy zmiany organizacji ruchu na osiedlu „za Widawą”, poinformował, że Zarząd Osiedla został poproszony o zaopiniowanie projektu złożonego przez radnego Szyndlera. Zarząd poszerzył projekt o dodatkowy wniosek w sprawie zdjęcia oznakowania „strefa zamieszkania”. Podsumowując oznajmił, że odniósł wrażenie, że komisji zależało na odrzuceniu projektu radnego Szyndlera. Burmistrz oświadczył, ze nie brał udziału w pracach komisji, jednak na samym początku osobiście twierdził, ze ustawienie znaku „strefa zamieszkania” jest złym pomysłem. Burmistrz zapewnił, ze będzie się starał, aby propozycje radnego Szyndlera jak również Przewodniczącego Osiedla zostały wprowadzone w życie. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, że problem spalania nieczystości dotyczy wszystkich. W Namysłowie są także przypadki, gdzie spala się różne tworzywa i zanieczyszcza środowisko, przykładami takimi są : firma Boland, czy „Ziemniaczanka”. Następnie wyraził uznanie dla organizatorów gminnych dożynek, które odbyły się w Smarchowicach Wielkich, a szczególnie dla radnego Węglarza, sołtysa wsi i Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich. Przewodnicząca przychyliła się do podziękowań i gratulacji. Potwierdziła, że wiele osób zaangażowało się w zorganizowanie imprezy, która była bardzo udana. Następnie na ręce Naczelnik J. Skrok złożyła życzenia udanego i owocnego nowego roku szkolnego dla dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

Przewodnicząca zamknęła obrady sesji o godzinie 12.00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka

Protokołowała

Beata Wojtasik
informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Beata Wojtasik
data wytworzenia: 2005-10-05
Wersja XML