Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXIX/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 4 października 2005r.

Protokół Nr XXIX/05
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 4 października 2005 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodnicząca na protokolanta powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Panią Beatę Wojtasik. Przewodnicząca Rady powitała wszystkich przybyłych na obrady, a w szczególności Prezesów związków kombatanckich z Namysłowa w osobach: St. Jackiewicza, J. Łupińskiego, Panów Burmistrzów, Wicestarostę A. Maciąga, Komendanta Powiatowej Policji W. Bąka, przedstawicieli Banku Spółdzielczego – Pana Prezesa R. Palmąkę, Przewodniczącego RN G. Bienia, przedstawicieli organizacji społecznych, przewodniczących osiedli, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, prezesów spółek przedstawicieli mediów oraz radnych. Bardzo gorąco powitała Pana Bartosza Medyka, który dołączy dzisiaj do grona radnych. Przewodnicząca stwierdziła, iż radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Radny J. Dróżdż zaproponował, aby zgodnie ze statutem Gminy Namysłów zmodyfikować projekt uchwały „5b” w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, na powołanie dwóch Wiceprzewodniczących. „Za” zaproponowaną zmianą głosowało 20 radnych, propozycja została przyjęta. Następnie Przewodnicząca poddała do zatwierdzenia porządek obrad z przyjętą zmianą. „Za” porządkiem obrad głosowało 20 radnych, porządek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/  obsadzenia mandatu radnego,
  5b/  wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5c/ zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
  5d/ przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5e/ wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 15 września 2005 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 16 września do 3 października 2005 r. (Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Dodatkowo Burmistrz poinformował, że przeprowadzone wybory do Sejmu i do Senatu RP w dniu 25 września br. odbyły się po raz pierwszy z udziałem łączności internetowej, co przebiegło bez żadnych zakłóceń. Poinformował, że w przyszłości tylko taką drogą z obwodów głosowania, będą przesyłane wyniki głosowania. Następnie podziękował wszystkim osobom, które w sposób bezpośredni lub pośredni brały udział w przeprowadzeniu wyborów.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca zapoznała radnych z odpowiedzią Burmistrza na pismo radnej B. Leszczyńskiej z dnia 5.09.2005 r. w sprawie zorganizowania boiska do piłki siatkowej w parku przy ul. Sikorskiego w Namysłowie. Radny J. Szyndler zapytał o jakich nabytych przez Gminę nieruchomościach informował Burmistrz w punkcie 2 obrad sesji. Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomości oraz budynek po byłej poczcie w Kowalowicach Gmina nabyła od Telekomunikacji Polskiej S.A., a także działkę rolną położoną w Minkowskiem od Pana Mirowskiego, w zamian za zobowiązania podatkowe, za jego zgodą. (Przedstawione pismo załączono do protokołu).

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wpłynęła od Wojewody Opolskiego analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Burmistrza K. Kuchczyńskiego i Przewodniczącej Rady Miejskiej T. Cegleckiej-Zielonka, zapoznała radnych z ustaleniami. Kolejno odczytała zawiadomienie RIO w Opolu o toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały nr XXVII/204/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia. Następnie poinformowała, że złożyła do Rady pismo dotyczące jej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej. Poprosiła Radcę Prawną, aby przed podjęciem uchwał przedstawiła wykładnię prawną w sprawie wykonywania przez nią mandatu radnego i pełnionej funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej. (Pisma stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Pani B. Jurkiewicz Radca Prawny wyjaśniła, że sytuację związaną z wyborem Pani Teresy Cegleckiej-Zielonka radnej Rady Gminy na posła Rzeczypospolitej Polskiej, regulują 4 przepisy prawne. Poinformowała więc, że ustawa o samorządzie gminnym art. 25 b stanowi, że mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła. W Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art.190 ust. 1 pkt. 2a stanowi, że mandat radnego wygasa w momencie podjęcia wykonywania obowiązku posła, czy innych obowiązków, z którymi przepisy prawa wiążą zakaz ich wykonywania. Natomiast Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 177 ust. 3, że mandatu posła nie można łączyć z innymi funkcjami m.in. z mandatem radnego. Dodała, że ustawodawca daje nowo wybranemu posłowi 14 dniowy okres, liczony od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu i do Senatu, na zawiadomienie Marszałka Sejmu o rezygnacji z mandatu radnego. Poinformowała, że Pani radna T. Ceglecka-Zielonka ma jeszcze czas do złożenia mandatu radnego. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie mandatu posła, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi w art. 2, że wykonywanie mandatu posła rozpoczyna się od momentu złożenia ślubowania. Podsumowując wyjaśniła, że Pani T. Ceglecka-Zielonka wykonuje dzisiaj swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów, nie złoży takiej rezygnacji, utraci mandat poselski. W tym momencie Pani T. Ceglecka-Zielonka zachowuje wszelkie prawa do wykonywania mandatu radnego, jak również pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej. Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

5a – w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Przewodnicząca odczytała treść powyższej uchwały, dotyczącej obsadzenia mandatu radnego przez Pana Bartosza Medyka. Następnie poddała pod głosowanie przedmiotową uchwałę. „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, Pan B. Medyk wstrzymał się od głosowania. Uchwała została przyjęta. W tym momencie Przewodnicząca poprosiła radnego B. Medyka o dokonanie aktu ślubowania radnego. Odczytała treść roty ślubowania, a radny B. Medyk dokonał ślubowania, wypowiadając słowo: „Ś L U B U J Ę”. Przewodnicząca w imieniu całej Rady pogratulowała nowo zaprzysiężonemu radnemu objęcia funkcji radnego. Życzyła aby objęta funkcja przyniosła radnemu wiele satysfakcji oraz owocnej pracy. Uchwała Nr XXIX/208/05 w załączeniu do protokołu.

5b - wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie. W tym punkcie radny J. Kopeć w imieniu dwóch klubów radnych SLD i Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej, do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, zgłosił kandydaturę radnego Jana Dróżdża. Radna B. Leszczyńska zgłosiła kandydaturę radnej Marii Teodorczyk. Radny J. Iwanyszczuk na Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojtasika, uzasadniając dlaczego go zaproponował. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodnicząca prosiła o zgłaszanie członków komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów dwóch Wiceprzewodniczących. Radny E. Wołoszczuk z klubu FORUM zgłosił radną Wiesławę Gudzowską. Radny J. Kopeć z klubu SLD zgłosił radną Barbarę Leszczyńską. Radny S. Wojtasik z klubu PSL-NRS zgłosił radnego Mirosława Marynowicza. Skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących w osobach:
1. Barbara Leszczyńska – przewodnicząca komisji
2. Wiesława Gudzowska - członek
3. Mirosław Marynowicz - członek
Rada zatwierdziła jednogłośnie 21 głosami „za”. W tym punkcie obrad komisja skrutacyjna rozpoczęła swoją pracę. Przygotowała karty do głosowania. Przewodnicząca komisji szczegółowo omówiła zasady głosowania. Wyjaśniła, że postawienie znaku „X” przy dwóch lub jednym nazwisku będzie oznaczało głos ważny. Nie postawienie znaku X” przy żadnym z kandydatów lub przy wszystkich będzie oznaczało głos nieważny. Radca Prawny poinformowała, że Wiceprzewodniczący powinien uzyskać bezwzględną większość głosów radnych obecnych na sali. Radni przystąpili do tajnego głosowania, po kolei według listy obecności oddawali głosy. Następnie przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania i zarządziła II turę głosowania. (Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na sesji w dniu 04.10.2005 r. do obliczenia i stwierdzenia wyników głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie, stanowi załącznik do protokołu). W tym momencie odbyła się II tura głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej omówiła zasady głosowania i po kolei według listy obecności radni przystąpili do głosowania. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podliczyła głosy i przewodnicząca odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania. (Protokół z II tury wyborów stanowi załącznik do protokołu). Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Namysłowie zostali: Pan Jan Dróżdż i Pan Stanisław Wojtasik. Uchwała Nr XXIX/209/05 i Uchwała Nr XXIX/210/05 stanowią załączniki do protokołu.

5c – zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji, na której członkowie jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały „5c” w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok. Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie 21 głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/211/05 w załączeniu do protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady przekazała prowadzenie obrad sesji starszemu wiekiem Wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Wojtasikowi. Wiceprzewodniczący S. Wojtasik podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go radni, wybierając na Wiceprzewodniczącego Rady. Zapewnił, że z racji  tej funkcji będzie wspierał przyszłego Przewodniczącego Rady i służył mu pomocą.  Wiceprzewodniczący J. Dróż także podziękował radnym, którzy mu zaufali i wybrali na Wiceprzewodniczącego Rady.

5d – przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Wiceprzewodniczący S. Wojtasik odczytał pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej, w którym Pani Teresa Ceglecka-Zielonka, w związku z wyborem na posła Rzeczypospolitej Polskiej rezygnuje z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie. Wiceprzewodniczący przystąpił do przegłosowania powyższej rezygnacji. „Za” przyjęciem rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady T. Cegleckiej-Zielonka głosowało 20 radnych, przeciwnych głosów nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Rezygnacja została przyjęta. Uchwała Nr XXIX/212/05 w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodniczący S. Wojtasik w tym momencie podziękował radnej T. Cegleckiej-Zielonka za dotychczasowe 3 – letnie kierowanie pracami Rady Miejskiej w Namysłowie, prowadzenie sesji i życzył jej wszelkiej pomyślności w wykonywaniu funkcji posła RP. W tym punkcie obrad nastąpiły podziękowania, gratulacje i życzenia dla Pani Teresy Cegleckiej-Zielonka od Burmistrzów, przedstawicieli Banku Spółdzielczego, radnych, przedstawicieli związków kombatanckich. Pani T. Ceglecka-Zielonka  podziękowała wszystkim tym, którzy w tej chwili są z nią na sali, jak również tym, którzy pozwolili jej działać na rzecz lokalnej społeczności, a teraz jako posłowi dla kraju. Stwierdziła, że w pojedynkę nie można nic zrobić. Zapewniła, że nie wyprowadzi się z Namysłowa, będzie dojeżdżać do Warszawy. Szczególne podziękowania skierowała do Burmistrza, za to, że wraz ze swoim wspaniałym zespołem współpracowników potrafił pomóc nie tylko jej, ale wszystkim, którzy przychodzą do Urzędu. Podziękowania kierowała także do Pań pracujących w biurze obsługi rady, za okazaną pomoc i życzliwość. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki  serdecznie pogratulował nowej Pani Poseł, przyrzekł, że w dalszym ciągu ma nadzieję na ścisłą współpracę dla dobra mieszkańców lokalnej społeczności. Głos zabrał Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej S. Jackiewicz, który, serdecznie pogratulował Pani T. Cegleckiej-Zielonka, życzył dobrego zdrowia, wytrwałości w pełnieniu swojej nowej funkcji posła. W tym miejscu Wiceprzewodniczący zarządził przerwę, w czasie której odbędzie się spotkanie przewodniczących klubów radnych.

5e - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
Radny J. Dróżdż zgłosił kandydaturę radnego Eugeniusza Wołoszczuka na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny S. Wojtasik na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę radnego J. Iwanyszczuka. Radni wyrazili zgodę kandydować na to stanowisko. Wiceprzewodniczący wnioskował, aby wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadziła powołana dzisiaj na sesji komisja skrutacyjna. Wniosek przyjęto jednogłośnie 21 głosami „za”.  Komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Leszczyńska, Wiesława Gudzowska i Mirosław Marynowicz rozpoczęła pracę. Przygotowano karty do głosowania i radni po kolei według listy obecności oddawali swoje głosy w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po głosowaniu komisja skrutacyjna udała się liczyć głosy i ustalić wynik głosowania. (...)

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. Uwag nie było. Przystąpiono do przyjęcia protokołu. „Za” jego przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Protokół został przyjęty. (Na sali obecnych było 18 radnych).

5e (cd.)
W tym miejscu obrad przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej do obliczenia i stwierdzenia wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, który stanowi załącznik do protokołu sesji. Poinformowała, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie został Pan Eugeniusz Wołoszczuk. Uchwała Nr XXIX/213/05 w załączeniu do protokołu.

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk podziękował za zaufanie jakim obdarzyli go radni. Zapewnił, że będzie starał się być Przewodniczącym dla wszystkich jednakowo, bez względu na to z jakiej partii lub stowarzyszenia ktoś pochodzi. Zadeklarował współpracę z burmistrzami, naczelnikami i prezesami spółek, z samorządem wiejskim i miejskim, a także z samorządami i wójtami gmin ościennych oraz władzami powiatu i województwa. Jednocześnie Przewodniczący złożył ustną rezygnację z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem rezygnacji z uczestnictwa w obu komisjach Przewodniczącego E. Wołoszczuka. „Za” przyjęciem rezygnacji głosowało 21 radnych, rezygnacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna T. Ceglecka-Zielonka pogratulowała radnym, że tak szybko podjęli decyzję, aby uporządkować i przyczynić się do sprawnej organizacji prac Rady. Pogratulowała radnemu E. Wołoszczukowi funkcji Przewodniczącego Rady, życzyła mu aby wszystkie zamierzone cele realizował w przyjaznej atmosferze. Burmistrz w imieniu własnym jak również swoich współpracowników złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady jak również Wiceprzewodniczącym Rady. Wyraził nadzieję, iż współpraca pomiędzy Burmistrzem a Radą w dalszym ciągu będzie się układała dobrze. W tym punkcie nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Wiceprzewodniczący zamknął obrady Rady Miejskiej o godzinie 13.50.

Na tym protokół zamknięto i podpisano.

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Wojtasik

Protokołowała
Beata Wojtasik


informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Beata Wojtasik
data wytworzenia: 2005-11-30
Wersja XML