Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXI/05 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 grudnia 2005r.

Protokół Nr XXXI/05
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 29 grudnia 2005 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego Beatę Wojtasik. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji: radnych, przedstawicieli samorządów miejskich i wiejskich, Przewodniczącego Rady Powiatu A. Płócieniczaka, Wicestarostę A. Maciąga, Burmistrza i jego Zastępców, Skarbnika Gminy, naczelników, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz mieszkańców miasta i gminy Namysłów.  Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz porządkiem obrad. Zapytał, czy do porządku obrad są propozycje zmian. Do porządku obrad propozycji zmian nikt nie wniósł. „Za” przedstawionym porządkiem obrad głosowało 19 radnych, przyjęto go jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/ zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
  5b/ uchwalenia wydatków niewygasających z upływem 2005 roku,
  5c/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  5d/ nadania nazw ulicom,
  5e/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów.
 6. Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Namysłowie za 2004 r. oraz I półrocze 2005 r.
 7. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o.
  w Namysłowie za 2004 r. oraz I półrocze 2005 r.
 8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2004 r.
 9. Informacja o współpracy Gminy Namysłów z partnerami zagranicznymi.
 10. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 1 grudnia 2005 r., a także sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 7 grudnia do 28 grudnia 2005 r. (Powyższe sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący poinformował, że w ostatnim czasie nie wpłynęły na jego ręce żadne interpelacje, natomiast wpłynęły 3 odpowiedzi na złożone wcześniej interpelacje radnej B. Leszczyńskiej oraz radnej M. Teodorczyk. Przewodniczący zapoznał radnych z treścią powyższych odpowiedzi dotyczących: proponowanej przez radną B. Leszczyńską lokalizacji garaży przy ul. Stawowej oraz  dot. uprzątania liści kasztanowców, a także radnej M. Teodorczyk w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Namysłów. Radna B. Leszczyńska  oznajmiła, że z udzielonej pierwszej odpowiedzi jest usatysfakcjonowana. W jej sprawie była u Pana K. Wnuka, który bardzo rzeczowo ją omówił, za co podziękowała mu. Natomiast co do drugiej odpowiedzi, prosiła Burmistrza, aby nie imputował, że ona kazała palić ogniska i zakłócać poprzez to ruch drogowy. W swojej interpelacji wskazała jedną z metod niszczenia szkodnika kasztanowców. Wyjaśniła, że pisząc interpelację kierowała się wypowiedzią z telewizji profesora dendrologa z Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazał na w/w metodę, ponieważ jest ona tania i najbardziej skuteczna, nawet szczepienie drzew nie jest tak skuteczne. Stwierdziła, że jedynie zawiniła tym, iż za późno napisała interpelację, bo 21 listopada br., ale wierzyła wcześniej, że porządki będą wykonane w odpowiednim czasie.  Dodała, że chodzi jej o chodnik przy drodze, od zbiegu z ul. Armii Krajowej wiodący do szpitala. Ponadto sprawą zainteresowały się inne mieszkanki Namysłowa: Pani Róża Baron, Pani Iza Flejter, która poinformowała ją, że osoba sprzątająca na dworcu liście wrzucała je do kosza na śmieci, Pani Bogusława Markowicz oraz wiele osób, które chodziły tą drogą do szpitala. Poinformowała, że idąc do szpitala czasami spotykała panów z firmy sprzątającej i na pytanie kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w tamtym rejonie odpowiedzieli, że grabienie liści należy chyba do nich. Po tym zdarzeniu odczekała kilka dni i dopiero potem napisała powyższą interpelację.  Po czym 24 i 25 listopada br. ekipa sprzątająca już nie grabiła, ale drapała przymarznięte liście. Dalszą pracę uniemożliwił padający śnieg, więc ją przerwano.  Następnie 5, 6 i 7 grudnia br. panowie rozpoczęli zgrabianie i wywożenie liści. Jednak poinformowała, że idąc od ul. Armii Krajowej w kierunku szpitala, jedna strona chodnika jest dobrze wysprzątana, a druga nietknięta i pokryta liśćmi kasztanowca. Dodatkowo oznajmiła, że alejka przy Namysłowskim Ośrodku Kultury nie jest w ogóle sprzątana, podobnie jak teren przy Straży Pożarnej. Następnie zacytowała słowa, które nauczono ją przed kilku laty na pewnym szkoleniu: „Wsłuchuj się w to co mówią ludzie i usłysz, bo nie zawsze to co się słyszy, usłyszy się dokładnie. Pomysły ludzi, nawet czasem głupie nie traktuj i nie mów, że są głupie, a po zastanowieniu stwierdzisz, że nie są one wcale takie głupie. Odpowiadaj tak ludziom, abyś ich nie zranił. Bądź bardziej empatyczny”. Podsumowując z przykrością stwierdziła, że byłaby bardzo dobrą radną, gdyby siedziała cicho i się nic nie odzywała. A tak, czuje się czasami radną bezradną i bardzo jej to nie odpowiada. Burmistrz stwierdził, że przykro mu, że przez  liście powstał tak duży problem. Zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na interpelacje radnej Leszczyńskiej, nie twierdził, że to ona chciała palić ogniska i poprzez to stworzyć zagrożenie. Jedynie podał przykład, że jeśli będą w tym miejscu wypalane liście, stworzy to zagrożenie poprzez zadymienie drogi. Ponadto podał w jaki sposób zostają niszczone opadłe liście. Jednoznacznie określił w jakim okresie jest to wykonywane i przez kogo. Jeżeli odpowiedź na interpelację nie satysfakcjonuje radną, prosił aby uściśliła pytanie, wtedy postara się jeszcze dokładniej odpowiedzieć. Podsumowując stwierdził, że zawsze chciałby w maksymalnym stopniu udzielać odpowiedzi. Radny J. Iwanyszczuk w związku z dyskusją jaka miała miejsce 19 grudnia br. na temat sportu namysłowskiego, w czasie której padło stwierdzenie z usta jednego z działaczy klubu sportowego „Orzeł”, że w hali Orła przecieka dach, zapytał czy jest to prawdą. Ponadto zauważył, że w budżecie zabezpieczone są środki na modernizację windy i łącznika w tym obiekcie, więc zaproponował, aby przy okazji naprawić przeciekający dach. Burmistrz odpowiedział, że po sprawdzeniu obiektu, okazało się, ze w żadnym miejscu nie przecieka dach. Wyjaśnił, że w jednym miejscu budynku, zawiało śniegiem i przy roztopach powstał zaciek. Radna M. Teodorczyk  nawiązując do swojej interpelacji dot. przyznania nagród dla dyrektorów szkół i przedszkoli, zapewniła, że nie kwestionuje przyznania tych nagród, czy ich wysokości. Oświadczyła, że jej pytanie dotyczyło czego innego, niż  to na co otrzymała odpowiedź. Wyjaśniła, że zwrócili się do niej nauczyciele, z zapytaniem za co można otrzymać nagrodę Burmistrza, będąc półtora miesiąca dyrektorem szkoły. Dlatego zadała to pytanie na posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury, po czym otrzymała odpowiedź na piśmie, którą przedstawił Przewodniczący Rady. Jednak na swoje pytanie odpowiedzi nie otrzymała, które brzmiało: za co otrzymuje się nagrodę, a nie kto dostał i w jakiej wysokości. Zapytała w czym należy się wyróżnić przez okres półtorej miesiąca, aby otrzymać nagrodę oraz dodała, że chodziło konkretnie o Pana W. Surmacza. Burmistrz odpowiedział, że jest zatwierdzony przez Radę regulamin przyznawania nagród, a kompetencją Burmistrza jest przyznawanie ich dla dyrektorów. W odpowiedzi napisał, iż z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrody oraz poinformował w jakiej wysokości. Dlatego prosił, żeby nie ingerować w jego kompetencje. Dodał, że Pan Surmacz otrzymał najniższą nagrodę. Radny J. Szyndler  zwrócił uwagę, że przy budynku koło basenu na ul. Konopnickiej prowadzone są prace i zagrodzony jest przyległy do niego chodnik, którym nie można przejść. Przypomniał, że przed 10 laty proponował, aby zastosować rozwiązanie odprowadzające wodę z rynny do poziomu chodnika. Następnie zapytał jakie prace są tam prowadzone i kto jest ich wykonawcą. Ponadto stwierdził, że wykonano pewne wymagalne zabezpieczenia, dla przeciwdziałania ewentualnych zdarzeń, które mogłyby zaistnieć. Dla formalności postawiono znak „przejście drugą stroną ulicy”, ale nikt oczywiście go nie przestrzega. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jego propozycji dotyczącej ruchu drogowego na tej ulicy. Niestety władze Starostwa ze względu na nazwisko wnioskodawcy nie przyjęły go. Jednak oświadczył, że jest gotów oddać ten pomysł włodarzom Starostwa, żeby tylko ludziom żyło się bezpieczniej i wygodniej. Prosił w związku z tym Burmistrza, aby tą sprawę kontynuować, skoro prace przy budynku i odgrodzenie chodnika dla pieszych będzie trwało dłuższy okres czasu. W związku z tym utrudnienie dla ludzi będzie znaczące. Zrzekł się swojego pomysłu, na rzecz panów, którzy do tej pory sami nic nie zrobili w tym kierunku, a mają obiekcje do rzeczy, która powszechnie uważana jest za zasadną, słuszną i konieczną. Burmistrz  wyjaśnił, że należało ogrodzić część chodnika siatką, ze względu na zły stan dachu przyległego budynku, z którego często spadały dachówki i stwarzały zagrożenie dla przechodniów. Dodał, że nie są tam prowadzone żadne prace. Zapewnił, że w przyszłości, kiedy zostanie rozpoczęta budowa basenu, na pewno jeszcze większa część placu zostanie odgrodzona. Zapewnił, że chociażby na okres prowadzonych prac budowlanych, na pewno powróci do sprawy oznakowania i zmiany ruchu drogowego na tym obszarze, ponieważ wymusi to sytuacja prowadzonych tam  prac. Głos zabrał Pan L. Konopka Przewodniczący Osiedla Nr V, który podziękował Burmistrzowi za wykonane dwa zjazdy na ulicy 1 Maja po dwóch stronach tej ulicy. Jednak zwrócił uwagę, że są one wykonane w taki sposób, że na ulicy zbiera się woda i błoto tworząc kałużę przez którą trudno przejechać. Burmistrz poinformował, że dopiero po roztopach nastąpi odbiór tych prac i zapewnił, że wszelkie nieprawidłowości zostaną usunięte.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący  poinformował, że na jego ręce wpłynęło szereg świątecznych życzeń dla Rady, za które w imieniu Rady bardzo serdecznie podziękował. Następnie przedstawił odpowiedź Burmistrza na skargę Pana Z. Stasiukiewicza dotyczącą odmowy sprzedaży części działki położonej w Namysłowie przy ul. Stawowej, a także informację Burmistrza dotyczącą wykonania odwodnienia terenu przy Barze „Drewutnia” należącego do Pana Stasiukiewicza. Kolejno przedstawił odpowiedź Burmistrza na podanie Państwa St. I K. Gutowskich w sprawie zasiedzenia działki nr 593/8 położonej w Namysłowie przy ul. Kopernika. Poinformował także, że wpłynęło na jego ręce pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydz. Prawny i Nadzoru z dnia 23.12.2005 r. Nr PN.III-PK-0912-4-595/05 w sprawie przesłania brakujących dokumentów w związku z wyborem nowego radnego na miejsce ani T. Cegleckiej –Zielonka. Jednocześnie poinformował, że brakujące dokumenty wysłano i sprawa została rozwiązana. Następnie przedstawił pismo, skierowane do Burmistrza, a do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej od Starosty Namysłowskiego A. Spóra, dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXV/183/05 z dn. 29.04.2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu. Przewodniczący poinformował także, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole w Urzędzie Miejskim w Wydziałach: Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przeprowadzonych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego za 2004 r. z wyłączeniem sprzedaży mieszkań oraz w Wydziale Organizacyjnym w zakresie rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza za 2005 rok, a także realizacji interpelacji i wniosków składanych przez radnych za dwa kwartały 2005 roku. Przekazał, że Komisja sporządziła dwa protokoły z przeprowadzonej kontroli, z których wynika, że nie stwierdzono żadnych uchybień. Przewodniczący prosił, żeby Rada przyjęła powyższe protokoły. Nie usłyszawszy żadnych sprzeciwów uznał, że są pozytywnie przyjęte do wiadomości przez radnych.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, odbytego tego samego dnia o godz. 8.30. Poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione projekty uchwał, jak również wyrazili pozytywną opinię co do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Namysłowie i Kamiennej. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił do podjęcia przez Radę następujące projekty uchwał:

5a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXI/227/05  załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXI/227/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok)

5b – w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających z upływem 2005 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXXI/228/05 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXI/228/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wykazu wydatków, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego)

5c – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXI/229/05 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXI/229/05 z dnia 29 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej)

5d – w sprawie nadania nazw ulic. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXXI/230/05 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXI/230/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie nadania nazw ulicom)

5e – w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXXI/231/05 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXI/231/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów)

Ad. 6 Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Namysłowie za 2004 r. oraz I półrocze 2005 r.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i pytań. „Za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Informacji
z działalności Spółki została przyjęta.

Ad. 7 Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o. w Namysłowie za 2004 r. oraz I półrocze 2005 r. 
Do przedstawionego opracowania uwag i pytań nie wniesiono. „Za” przyjęciem informacji o działalności Spółki głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Informacja została pozytywnie przyjęta.

Ad. 8  Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2004 r.
„Za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Informacja została przyjęta pozytywnie.

Ad. 9 Informacja o współpracy Gminy Namysłów z partnerami zagranicznymi.
Burmistrz  poinformował, że współpraca Gminy z miastami partnerskim rozwija się bardzo dobrze. Jednym z głównych punktów współpracy jest wymiana dzieci i młodzieży, które odwiedzają się nawzajem, wymieniają doświadczenia, poznają kulturę innych krajów. Dodał, że pod kątem odwiedzających nasze miasto gości, w tym dzieci, przystosowana jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, w której mieści się sala gimnastyczna, kuchnia, stołówka, boisko oraz basen. Burmistrz zaproponował obejrzenie wywieszonych gablot ze zdjęciami, przedstawiającymi różne wydarzenia związane ze współpracą partnerską. Następnie rozpoczęła się prezentacja zdjęć wyświetlanych na projektorze, w czasie której Burmistrz omawiał wyświetlane zdarzenia. Po pokazie Przewodniczący poddał do zaopiniowania przygotowany materiał dotyczący współpracy Gminy z miastami partnerskimi.  „Za” jego przyjęciem głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska  zauważyła, że w ostatnim wydaniu gazety „Nowiny Namysłowskie” umieszczono wzmiankę o nowym radnym E. Śnieżku, wcześniej było o radnym B. Medyku, natomiast nie wie jak to się stało, że o nowych radnych Paniach: M. Teodorczyk, W. Gudzowskiej i  o niej, takiej wzmianki w gazecie nie było. Burmistrz  przeprosił za to przeoczenie, ale wyjaśnił, że to co zawarte jest w gazecie jest inwencją redaktora. Zapewnił, że powyższą sprawę można jeszcze naprawić. Radny J. Iwanyszczuk zwrócił uwagę, że służby porządkujące kładkę nad torami nie sprawdzają się, ponieważ po ostatnich opadach śniegu jest ona oblodzona i trudno po niej przejść. W związku z powyższym mieszkańcy zamiast chodzić kładką, przechodzą przez tory, nawet z wózkami z dziećmi, stwarzając duże zagrożenie dla siebie. Stwierdził, że należałoby w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Następnie radny zapytał, czy na terenie Namysłowa dalej funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy. Kolejno przedstawił informację, w związku z odbytym spotkaniem nt. namysłowskiego sportu w dniu 19 grudnia 2005 r. Poinformował, że obecnych było 72 osoby. Spotkanie było pierwszym krokiem do powstania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Namysłowskiego Sportu. Dodał, że dyskusja była protokołowana, z której on także opracuje odpowiedni materiał i przedłoży Radzie. Będzie on podstawą do podjęcia pewnych poczynań związanych z rozwojem sportu w gminie. Burmistrz poinformował, że Straż Miejska egzekwuje w miarę możliwości utrzymanie porządku na kładce, jak również pilnuje, aby ludzie nie przechodzili przez tory. Pracownicy kolei nie przykładają większe wagi do tego, ponieważ twierdzą, że obiekt dworca i tak niedługo przejmie gmina. Poinformował, że złożył propozycje, aby gmina utrzymywała obiekt dworca i kładki. Uważa, że to rozwiązałoby problem. A decyzja o przekazaniu dworca gminie ciągle jest odwlekana. Radny J. Szyndler  zwrócił uwagę, że obiekt dworca ulega niszczeniu. Twierdził, że nie wypada, aby w mieście powiatowym budynek w centrum  miasta tak wyglądał. Następnie nawiązując do wypowiedzi radnego Iwanyszczuka w sprawie młodzieżowej rady gminy, zaproponował więc Przewodniczącemu Rady, aby wspólnie z Burmistrzem wyznaczyli termin spotkania z dyrektorami szkół oraz młodzieżą i omówili zrealizowanie wcześniej podjętych zamierzeń dot. młodzieżowej rady. Przewodniczący przyjął do wiadomości propozycję radnego. Radny J. Szyndler  nawiązując jeszcze do wcześniejszego głosowania nad protokołami z kontroli  stwierdził, że właściwie to nie wie nad czym głosował. W związku z powyższym, zaproponował, aby w podobnych przypadkach Przewodniczący informował o przedmiocie kontroli i jej wynikach. Dodał, że kontrola jest bardzo ważnych elementem funkcjonowania i zarządzania. Odnosząc się do wystąpienia z ostatniej sesji radnego J. Dróżdża, stwierdził, że dobrze byłoby gdyby  nie oceniał jego wypowiedzi. Wyglądało to tak, jakby syn miał się wstydzić za ojca. Radny Szyndler wyjaśnił, że nie dokonywał oceny Pana Wójciaka, lecz oceniał przedłożony dokument, który według niego jest bezwartościowy. Nie wie na jakiej podstawie radny Dróżdż wyrażał swoje oburzenie bez zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie zaznaczył, że nikt z radnych nie zapoznawał się z nim. Dodał, że w swoim zachowaniu przyjął formę zgodną z prawem. Wolą Przewodniczącego Rady było włączyć lub nie pismo do protokołu sesji. Na pytanie Przewodniczącego czy ma odczytać pismo odpowiedział, że to jest jego decyzja. A jeżeli radny Dróżdż miał wolę robić prasówkę, to on mu nie przeszkadzał. Poradził więc radnemu Dróżdżowi, aby tym poczuciem wstydu tak nie szastał, bo może się mu jeszcze przydać. Następnie odnosząc się do informacji Pana Wójciaka nt. funkcjonowania szpitala poinformował, że inspektorzy NIK-u mają prawo kontrolować tylko te zagadnienia, do których mają upoważnienia i tylko te zagadnienia podlegają ocenie, a ocen tych nie można nadużywać i uogólniać. Podsumowując stwierdził, że jego zachowanie w niczym nie wykraczało poza dopuszczalne granice. Rolą radnego jest krytyczne patrzenie na otoczenie. Chciałby aby jego zachowanie miało pozytywne przełożenie na kondycję szpitala, a wtedy na pewno będzie to z pożytkiem dla zdrowia, którego wszystkim w 2006 roku życzył. Przewodniczący E. Wołoszczuk  stwierdził, że radny nie uzyska odpowiedzi dotyczącej radnego Dróżdża, ponieważ jest on nieobecny. Dodał, że on nie wie czym się kierował, tym bardziej, że każdy radny ma prawo do swojej wypowiedzi. Stwierdził, że radny Szyndler rzeczywiście miał rację żeby przedstawić swoją wypowiedź. Ale jeżeli czuje się urażony, tym, że jego pismo zostało przeczytane na sesji, przeprosił go, jednak wyjaśnił, że chciał aby wszyscy znali jego ocenę nt. funkcjonowania szpitala. Następnie kończąc obrady Przewodniczący złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w nadchodzącym nowym 2006 roku. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.00.

Na tym  protokół zakończono i podpisano.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasikinformację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Beata Wojtasik
data wytworzenia: 2006-01-13
Wersja XML