Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXII/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 19 stycznia 2006r.

Protokół Nr XXXII/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 19 stycznia 2006 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.10.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk  dokonał otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego Beatę Wojtasik.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji: radnych, Panią Poseł T. Ceglecką-Zielonka, Burmistrza oraz jego zastępców, Skarbnika Gminy, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów oraz mieszkańców miasta i Gminy Namysłów. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad. Zapytał, czy do porządku obrad są propozycje zmian. Do przedstawionego porządku obrad propozycji zmian nikt nie wniósł. „Za” jego przyjęciem głosowało 15 radnych, przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/ zaciągnięcia kredytu,
  5b/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,
  5c/ zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5d/ ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  5e/ zmiany uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005-2015,
  5f/ organizowania prac społecznie użytecznych w 2006 roku,
  5g/ zaopiniowania wniosku o nadanie kategorii ochronności – lasy obronne-lasom położonym w Jastrzębiu,
  5h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów dla działki nr 1002,
  5i/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  5j/aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych,
  5k/ Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński  przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2005 r., a także sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 4 do 18 stycznia 2006 r. (Powyższe sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). W tym momencie do obrad sesji dołączył radny J. Szyndler, więc w sesji uczestniczyło 16 radnych.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Rady oznajmił, że w ostatnim czasie nie wpłynęła na jego ręce żadna interpelacja. Zapytał, czy w tym punkcie obrad są jakieś pytania. Nikt nie wniósł żadnych pytań i uwag.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło na jego ręce pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydz. Prawnego i Nadzoru w sprawie uchwały Nr XXXI/230/05 w sprawie nadania nazw ulicom Rady Miejskiej w Namysłowie, z prośbą o złożenie wyjaśnienia, czy drogi o których mowa w uchwale są zaliczone do dróg wewnętrznych, dla których nadanie nazwy wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane. Jednocześnie poinformował, że sprawa została już załatwiona, pismo z odpowiedzią wysłano do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie przedstawił uchwałę nr 19/66/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie zgodności z prawem uchwały nr XXX/226/05 Rady Miejskiej z dnia 112.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. Przewodniczący wyjaśnił, że w uchwale budżetowej wystąpiła nieprawidłowość, którą należy usunąć do 27.01.2006 r. zgodnie z podanym uzasadnieniem. Dodał, że przedmiotem dzisiejszej sesji będzie zmiana w/w uchwały, więc sprawa także będzie rozwiązana. Następnie przedstawił pismo od Pana Ryszarda Koniecznego zam. w Namysłowie,  skierowane do Rady Miejskiej dotyczące wyjaśnienia sprawy wynajmu lokalu po byłym „DRINK-MALIBU”, mieszczącego się w Ratuszu. Przewodniczący stwierdził, że jego zdaniem osoba, która przystępuje do przetargu na wynajem lokalu, powinna znać wcześniej projekt umowy, żeby wiedziała do czego będzie zobowiązana przy wynajęciu lokalu. Przewodniczący wnioskował, aby sprawę zbadała Komisja Rewizyjna, po okazaniu przez Burmistrza wszystkich potrzebnych dokumentów, udostępnionych przez ADM-TBS Sp. z o.o. Wniosek Przewodniczącego przyjęto jednogłośnie 16 głosami „za”. Kolejno przedstawił pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, która zwróciła się do Burmistrza, a do wiadomości Rady, z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy. Przewodniczący ponadto przekazał radnym o obowiązku złożenia na jego ręce, oświadczeń majątkowych wraz z informacją o działalności osób bliskich do 28 kwietnia 2006 roku. Następnie poinformował, że w pok. nr 1 w Wydziale Finansowym znajdują się do odbioru przez radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli PIT-y z otrzymanych diet za 2005 rok. (Przedstawione pisma stanowią załącznik do protokołu). Następnie Przewodniczący przekazał dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Stanisławowi Wojtasikowi.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Wiceprzewodniczący S. Wojtasik prosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z ich posiedzeń. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikuszka poinformował, że 17.01.2006 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Porządku Publicznego, na którym zaopiniowano pozytywnie wszystkie projekty uchwał Rady Miejskiej. (Opinia komisji, stanowi załącznik do protokołu). Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Gudzowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedstawione projekty uchwał. Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury S. Wojtasik, przekazał, iż komisja także pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Następnie przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej.

5a – w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Do uchwały pytań i uwag nie zgłoszono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/232/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/232/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu)

5b – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uwag i pytań nie wniesiono. Uchwałę podjęto jednogłośnie 16 głosami „za”, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała Nr XXXII/233/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/233/06 z dnia 19 stycznia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok)

5c - zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/234/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/234/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5d - ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Uchwałę podjęto jednogłośnie 16 głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/235/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/235/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków)

5e - zmiany uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005-2015.
Uchwała została podjęta 15 głosami „za” i 1 wstrzymującym. Uchwała Nr XXXII/236/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/236/06 z dnia 19 stycznia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005 – 2015)

5f - organizowania prac społecznie użytecznych w 2006 roku.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/237/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/237/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2006 roku)

5g - zaopiniowania wniosku o nadanie kategorii ochronności – lasy obronne-lasom położonym w Jastrzębiu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 16 głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/238/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/238/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie kategorii ochronności – lasy obronne – lasom położonym w Jastrzębiu)

5h - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów dla działki nr 1002.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 16 głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/239/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/239/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów dla działki nr 1002)

5i - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 16 głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/240/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/240/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

5j - aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/241/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/241/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych)

5k - Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/242/06 załączono do protokołu. (Uchwała Nr XXXII/242/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006)

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący przekazał, że protokół z poprzedniej sesji, do wglądu znajduje się w biurze obsługi rady, jak również wyłożony jest na sesji Rady. Zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nikt nie wniósł. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych, przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny J. Szyndler zapytał Burmistrza czy zetknął się z inicjatywą pn. „Partnerstwo dolina dolnej Widawy”. Wyjaśnił, że jest to inicjatywa, którą objęte są gminy przez które przepływa rzeka Widawa, czyli przez Gminę Namysłów także. Zapytał w jaki sposób gmina odnosi się do działań związanych z tą inicjatywą. Następnie zwracając się do przedstawiciela Starostwa Powiatowego, prosił o sprecyzowanie informacji na temat, której dowiedział się w kościele, odnośnie zmiany obsługi funkcjonowania pogotowia. Prosił o przekazanie dokładniejszych danych na ten temat. Stwierdził także, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005-2015. Ale w materiałach radni otrzymali „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Namysłów, on więc rozumie, że ten Program będzie jeszcze przedmiotem obrad Rady i ewentualnego przyjęcia go. Wiceprzewodniczący S. Wojtasik wyjaśnił, że Program ten został przyjęty przez Radę, przy podjęciu uchwały na druku „5e”, jako jeden z dwóch załączników tej uchwały. W uchwale wyraźnie napisano, że jest to uchwała zmieniająca, która zmienia nazwy Programu i dzieli dotychczasowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dwa Programy: Profilaktyki Alkoholowej i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radny J. Szyndler stwierdził, że w § 1 pkt 1 uchwały zapisano, że dotyczy to rozwiązywania problemów społecznych w latach 2005-2015, natomiast nigdzie nie zapisano, że dotyczy to Programu na 2006 rok. Przypomniał, że przed 2 laty przekazał Naczelnikowi A. Lupie szkic, w jaki sposób ten Program powinien być opracowany. Miał nadzieję, że zostanie on tak dopracowany, że nie będzie wzbudzał większych kontrowersji i wątpliwości. Po wczorajszej komisji, gdzie wniósł swoje uwagi, otrzymał od Naczelnika Lupy dwie kartki w uwzględnionymi uwagami, lecz nie wie w jaki sposób one mają funkcjonować. Dodał, że one niczego nie rozwiązują. Stwierdził, że Rada zatwierdziła, pewien plan finansowy, do którego ma uwagi np. różnice w kwotach na to samo zadanie. Przekazał, że dotacje przekazane i rozdysponowane z naruszeniem określonych zasad w tym przedmiocie są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sugerował Naczelnikowi A. Lupie, aby zapoznał się z Programami opracowanymi w innych gminach, ponieważ z tego zatwierdzonego przed chwilą przez Radę nic nie wynika sensownego. Poddał pod rozwagę Radzie, że gdyby wystąpiły problemy, skierować Program do organu kontroli, który zrobi i przedłoży wnioski i opinie, z których będzie wynikało czy jest to dobry dokument, czy nie. On osobiście uważa, że jest zły i wymaga dokładniejszego opracowania, aby wynikało z niego komu i na jakie zadania przekazywane będą środki. Wiceprzewodniczący przypomniał, że Naczelnik Lupa na komisji wyjaśniał, iż Program jest planem finansowym ramowym, natomiast Burmistrz poprzez Zarządzenie określi podmioty mogące się ubiegać o otrzymanie środków na realizację określonych zadań. Radny J. Szyndler prosił przedmówcę, aby nie wprowadzał w błąd, ponieważ jest to plan finansowy opracowany z paragrafami, rozdziałami, według przepisów dotyczących planowania środków budżetowych. Podsumowując stwierdził, że dokument nie rozwiązuje problemów w taki sposób jak powinien. Wiceprzewodniczący zapewnił, że nie wprowadza nikogo w błąd, tylko wyjaśniał, że są zaplanowane pewne zamierzenia, więc o nich informował. Jednocześnie zauważył, ze w Programie nie ma podanych konkretnych podmiotów, które otrzymają dotacje. Burmistrz odnosząc się do zapytania radnego Szyndlera w sprawie inicjatywy „Partnerstwo dolina dolnej Widawy”, przyznał, że pobieżnie zna temat. Zapewnił, że jeśli spotka się z konkretnymi działaniami stowarzyszenia, również będzie zainteresowany. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie dzięki gminie zostały wykonane prace, dzięki którym rzeka przepływająca przez gminę o wiele lepiej wygląda, na odcinku od Michalic do miasta. Wiadomo,że należałoby te prace prowadzić w dalszym ciągu, ale niestety gmina nie zarządza rzeką. W przyszłości gdyby gmina na swoim odcinku przejęła zarządzanie rzeką, może wyglądałaby jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o Program Alkoholowy, prosił o udzielenie wiążącej informacji na ten temat Naczelnika A. Lupę. Ponadto poinformował, że on jako Burmistrz czuwa nad prawidłowym rozdysponowaniem pieniędzy. Natomiast w jakim kierunku one będą przeznaczone, to określają fachowcy, z wiedzy których korzysta i przyjmuje, że robią to w prawidłowy sposób. Naczelnik WSO A. Lupa wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005-2015, polega na zatwierdzeniu dwóch załączników: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz drugi Program jest nowy, wprowadzony po raz pierwszy w tym roku pn. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i dodał, że tu właśnie nastąpiła ta zmiana. Poinformował, że głównym najważniejszym priorytetem Programu przeciwdziałania alkoholizmowi jest edukacja i profilaktyka ludzi młodych. Głównym zamierzeniem, było to, żeby pieniądze były przekazane na jednostki oświatowo-wychowawcze, które zajmują się tą profilaktyką. Dodał, że podzielił Program, na: pierwszorzędowy adresowany do grupy niskiego ryzyka, czyli dla młodzieży, która jeszcze nie miała inicjacji alkoholowej, nie rozpoczęła nadużywania alkoholu jak i środków psychotropowych. Profilaktyka drugorzędowa adresowana do grupy zwiększonego ryzyka, czyli młodzieży, która już miała kontakt z alkoholem, ze środkami psychotropowymi, dla nich ta pomoc jest także skierowana. Są to osoby uzależnione lub współ uzależnione. Dla osób grupy niskiego ryzyka są prowadzone programy profilaktyczne w szkołach, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, jak również organizowane są obozy terapeutyczne, gdzie współorganizatorami są kluby sportowe. Dla drugiej grupy osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin są grupy samopomocowe organizowane przez Urząd Miejski, punkty konsultacyjne prowadzone przez specjalistów na co dzień pracujących w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Środki głównie przeznaczane są na współfinansowanie powiatowego telefonu zaufania, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, punktu konsultacyjnego dla osób współuzależnionych, punktu konsultacyjnego dla osób potrzebujących pomocy prawnej i psychicznej. Jeżeli chodzi o rozbieżność sposobu dofinansowania obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną, zagwarantowana tutaj jest kwota 26 tys. zł. Wyjaśnił, że rozbieżność może mylić, bo w planie finansowym w rozdziale 10, gdzie obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną jest kwota 15 tys. zł. Wyjaśnił, że różnica ta polega na tym, iż do kwoty 15 tys. doliczone są koszty pobytu, wyżywienia i związane z transportem i biletami wstępu. W planie finansowym w rozdziale 9 ujęty jest ramowy plan, w którym kwoty przypisane są na plan rzeczowy. Rozdział 10 jest typowym planem finansowym pod względem podziału na podrozdziały, paragrafy i klasyfikacje budżetowe. Podsumowując stwierdził, ze jest mu przykro słyszeć, że Program jest nieczytelny i błędny. Wskazał, że na wstępie ujęta jest diagnoza problemu, a następnie sposoby jego przeciwdziałania. To ustawa nakłada, jaka ma być jego budowa i nie jest to jego autorski program głównych zamierzeń, celów i zamiarów. Radny J. Szyndler stwierdził, iż zna przepisy według których program musi być przyjęty. Jednak nie zgadza się z niektórymi zapisami w programie. Ujęte są niektóre tylko podmioty, które będą korzystały z tych środków. Stwierdził, że według niego powinno być wskazane, kto otrzyma dotację, w jakiej wysokości i na jakie zadanie. Oznajmił, że mógłby dostarczyć kilka Programów z innych gmin, które są opracowane sensownie. Bo ten program jest według niebo zbyt mało sprecyzowany. Wiceprzewodniczący Wojtasik jeszcze raz przypomniał, że program został już przyjęty przez radnych większością głosów, prosił więc o wstrzymanie się radnego, co do sensowności dokumentu, ponieważ to może godzić w pozostałych radnych. Skarbnik Gminy B. Bednarz  zwracając się do radnego Szyndlera  wyjaśniła, że w programie nie ma rozbieżności pomiędzy rzeczowym wykazem poszczególnych działań, a klasyfikacją budżetową. Program posiada dwojakie znaczenie, czyli ujęcie rzeczowe, gdzie ujęte są pewne działania określone, natomiast drugą część stanowi typowy plan finansowy do klasyfikacji budżetowej, określających poszczególne paragrafy. Wydatki więc są klasyfikowane i żadna rozbieżność tu nie występuje. Następnie odnosząc się do uwag radnego, że pewne jednostki są wykazane, a inne nie, wyjaśniła, że pewne zadania i działania będą organizowane w drodze konkursu. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursów, będzie udzielana dotacja podmiotom. Obecnie nie jest możliwe wskazanie tych podmiotów. Radny Szyndler oznajmił, że dlatego należy pokazać, które zadania będą realizowane w drodze konkursu, a które już są rozdysponowane. Na następną sesję przyniesie kilka takich programów, żeby pokazać jak powinny one wyglądać. Skarbnik wyjaśniła, że w planie finansowym znajdują się pozycje „dotacje” i tam wyszczególnione są kwoty na zadania, które będą realizowane poprzez inne podmioty pozarządowe z udzielonych im dotacji. Ten plan finansowy sugestią radnych, był przez kilka lat modyfikowany, ale podstawowe niezbędne ramy on zawiera, więc nie jest niezgodny z prawem. Następnie głos zabrał Wicestarosta A. Maciąg, który poinformował, iż pomoc doraźna od początku 2004 roku obsługiwana jest przez firmę FALK. Firma ta wymieniła samochody ratunkowe na nowe, które według oceny ekspertów są  bardzo dobrej jakości. Wprowadzono system rejestracji radiowej, każdego zgłoszenia, dzięki czemu następuje szybsza reakcja, karetki szybciej docierają do chorego. Pan L. Konopka poinformował, że w kościele była poruszona inna kwestia. A mianowicie chodziło o to, że pacjenci grupowej praktyki „Zdrowie” codziennie po godzinie 18.00 do rana i w dni wolne od pracy, będą przyjmowani w przychodni „PRO FAMILIA” na ul. Pocztowej w Namysłowie, nie natomiast w szpitalu, jak to było dotychczas. Wiceprzewodniczący dodał, że informacja ta była podawana w lokalnej prasie. Radny J. Szyndler spytał Wicestarostę, czy firma FALK jest firmą polską, czy zagraniczną. Oraz czy do tej pory działalność pogotowia, jako jednostki będącej w strukturze organizacyjnej SP ZOZ-u, była dodatnia czy ujemna. Zapytał także, czy w okolicy pomoc doraźna była w taki sam sposób rozwiązana, a jeżeli nie to czy były takie sugestie i w jaki sposób zostały rozwiązane. Wicestarosta A. Maciąg poinformował, że firma FALK jest firmą zagraniczną, działającą zgodnie z wymogami polskimi, na terenie całego kraju. Dodał, iż działa sprawnie, ponosi wydatki inwestycyjne. Radny E. Śnieżek  oświadczył, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej dowiedział się od Skarbnika Gminy, że deficyt budżetowy gminy nie powinien przekroczyć 20%. W związku z powyższym, przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmiany budżetu gminy na 2006 rok, stwierdził, że według niego te zmiany są dosyć duże. Zasadnicza zmiana polega na tym, iż w budżecie przyjętym 1 grudnia ur., założono iż deficyt budżetowy wyniesie 2,5 mln. zł., co wówczas stanowiło 6% dochodu gminy. Dzisiaj przyjęta uchwała zmieniła zasadniczo budżet, ponieważ po wprowadzeniu zmiany, deficyt wyniesie ponad 8 mln. zł. Oznacza to, że deficyt wyniesie 20% dochodów gminy, co dla budżetu jest bardzo ryzykowne. Dodał, że dochód gminy stanowią nie tylko własne środki, ale także subwencje i dotacje. Gdyby tak odrzucić je, to okazałoby się, że dochód własny gminy wyniósłby nieco ponad 20 mln. zł., a to stanowiłoby 40% deficytu, wówczas gdy pierwotny budżet zakładał 12%. Dodał, że spłata zaciągniętych kredytów ma odbywać się ze środków z podatku od nieruchomości. W budżecie założono, że wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosą ok. 7,5 mln. zł., co stanowi już ok. 105 %.  W starym budżecie stanowiło to ok. 33%, dlatego został przyjęty tak szybko, ponieważ był bardzo bezpieczny. Teraz patrząc na te dane, stwierdził, że z jednej strony budowa basenu dostarczy ogromnej radości mieszkańcom gminy, ale z drugiej strony obawia się o dalszy rozwój gminy. Jeżeli więc inwestycja ta nie będzie dochodowa, a utrzymanie basenu będzie należało do gminy i w dalszym ciągu będzie musiała być dotowana. Dochodzi do tego jeszcze spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ok. 1,5 mln. zł., więc nie można nie postawić pytania, co będzie z inwestycjami w latach następnych, np. z budową dróg osiedlowych, z modernizacją chodników, kanalizacją wiejską, wykupem dworca. Dodał, że mogą także wystąpić jakieś nieprzewidziane wydatki, na które przeznaczona może być cała rezerwa budżetowa w przyszłości. W związku z powyższym zwracając się do Burmistrza, zapytał, jak przy tak dużym deficycie, widzi funkcjonowanie budżetu gminy w następnym pięcioleciu. Jak będą przedstawiały się skutki finansowe zaciągniętego kredytu na budowę basenu, dla przyszłości rozwoju gminy. Być może Burmistrz zna inne źródła finansowania, które zniwelują deficyt budżetowy.
Burmistrz prosił Skarbnika, aby wyjaśniła poruszoną kwestię przez radnego. Burmistrz zapewnił, że kondycja finansowa gminy nie jest zła. Nie zdarzyło się jeszcze tak, aby w danym roku nie wystarczyło w budżecie środków na bieżące utrzymanie i jakieś inwestycje. Skarbnik stwierdziła, że na komisjach dokładnie tłumaczyła tą kwestię. Wyjaśniła, że dozwolona granica 20% nie dotyczy wysokości ogólnie deficytu, ale relacji deficytu do dochodu w danym roku budżetowym. Zadłużenie w Gminie Namysłów ograniczają wskaźniki, które regulowane są przez ustawę. Wyjaśniła więc, że w danym roku budżetowym do spłaty może być do 15 % dochodu danego roku budżetowego. Ale globalne wszystkie zadłużenie z tych co są i tych planowanych pożyczek i kredytów limit stanowi do 60% dochodów. A w naszej gminie to zadłużenie nie przekroczy 30%. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie i spłaty ich w danym roku budżetowym, w tej chwili gmina posiada 2,9 %, przy dopuszczalnym limicie 15%. Jednak dla budżetu państwa ma zastosowanie jeden przepis, który mówi, że w przypadku gdy wartość relacji kwoty długu państwowego publicznego, do produktu krajowego brutto, jest większa: między 50% a 55% i 55% a 60%, wtedy stosuje się procedury ostrożnościowe. Dodała, że do planowania na rok bieżący uwzględniane są dane z roku poprzedniego. Minister określił i podał do wiadomości informację, że dla budżetu państwa relacja długu publicznego wynosi 50,2%, więc musi być zastosowana procedura ostrożnościowa. W związku z tym korekta podyktowana jest uchwałą, którą Przewodniczący przedstawił na wstępie. Nieprawidłowość uległa skorygowaniu. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie, na sesji przy podejmowaniu budżetu gminy na 2006 rok, wprowadzone były dodatkowe zmiany, które były ze skutkiem. W materiałach radni tego nie mają, ale na sesji było to wyjaśniane, że jeśli Rada wyrazi wolę na zaciągnięcie kredytu, który w pierwotnej wersji miał wynieść 7.529.000  zł i zaciągnięcie pożyczki 669.000 zł, to zmiany będą wprowadzone do budżetu gminy na 2006 rok. Dzisiaj poprzez uchwały, wprowadzona została korekta do tych zmian, poprzez zmniejszenie kredytu  o 2 mln. zł, w celu zastosowania przepisów ostrożnościowych  dla budżetu państwa, które niestety wiążą ręce jednostkom. Zdolność kredytowa gminy jest bardzo dobra, jednak kondycja państwa nie jest tak dobra, więc ze względu na to, że pewne zadania państwo realizuje poprzez jednostki, a państwo jest zadłużone, to wtedy te procedury ostrożnościowe zastosowanie mają dla jednostek samorządu terytorialnego. Prosiła, aby radni nie mieli żadnych obaw, jeżeli chodzi o finansowanie, ponieważ gmina ma bardzo dobrą kondycję jeżeli chodzi o zaciąganie pożyczek i kredytów w przyszłych okresach, więc w przyszłości inwestycje będą realizowane. Odnosząc się do sprawy spłaty kredytów z wpływów z podatku od nieruchomości wyjaśniła, że w uchwałach o zaciągnięciu kredytów należy podać  źródło jego spłaty. Na dzień dzisiejszy pewnym źródłem, które będzie co roku w dochodach własnych i stanowi dużą pozycję w budżecie gminy jest właśnie podatek od nieruchomości. Jednak ten kredyt będzie spłacany przez 10 lat. Przypomniała, że wcześniej gmina także zaciągała duże kredyty m.in. na budowę zbiornika retencyjnego w Michalicach, udało się go spłacić, a część kredytu została nawet umorzona. Ma nadzieję, że taka sama sytuacja zaistnieje przy kolejnych inwestycjach gminnych, ponieważ polityka jaką prowadzi obecna władza zmierza właśnie ku takim rozwiązaniom, a na pewno nie wystawia gminy na ryzyko.
W tym punkcie więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik


informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 23-02-2006
Wersja XML