Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXIII/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 2 marca 2006r.

Protokół Nr XXXIII/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 2 marca 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał obecnych na sesji: radnych, przedstawicieli samorządów wiejskich i miejskich, Burmistrza i jego zastępców, prezesów spółek, kierowników jednostek gminnych, naczelników wydziałów, dyrektorów szkół i przedszkoli. Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad. Zapytał, czy do porządku obrad są propozycje zmian. Propozycji zmian do porządku nikt nie wniósł. „Za” przedstawionym porządkiem obrad sesji głosowało 20 radnych, przyjęto go jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2005 r.
 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  6a/ zaciągnięcia kredytu,
  6b/ zaciągnięcia pożyczki,
  6c/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,
  6d/ zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  6e/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
  6f/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów,
  6g/ zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy namysłów,
  6h/ podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego,
  6i/  utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
  6j/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.
 7. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej przeciwko decyzji Rządu w sprawie zmniejszenia środków z funduszy strukturalnych na rozwój Opolszczyzny.
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2005 r. i planów pracy komisji na 2006 r.
 9. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 19 stycznia 2006 r., a także sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzy sesjami, tj. od 20 stycznia do 1 marca 2006 r. Burmistrz dodatkowo poinformował, że w dniu dzisiejszym zakończyła się kontrola z ZUS-u, trwająca 1,5 tygodnia. Kontrolujący nie miał żadnych uwag i zastrzeżeń, kontrola przebiegła w sposób spokojny i pozytywny. Radny J. Szyndler prosił o dokładniejszą informację w sprawie naboru pracowników na nowe stanowiska do Urzędu. Burmistrz wyjaśnił, że nie ogłosił żadnego naboru na wolne etaty do Urzędu, poinformował tylko, że wydał zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska. Zapewnił, że jeśli będą wolne stanowiska, to nabór będzie ogłoszony zgodnie z regulaminem.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły na jego ręce dwie interpelacje radnej B. Leszczyńskiej, w sprawie: tworzenia się publicznego szaletu na świeżym powietrzu na placu przy barze „Pod kasztanami” oraz w sprawie wycinki drzew w „Parku pod Grzybkiem” w Namysłowie. Przewodniczący  zapoznał wszystkich z ich treścią. (Interpelacje załączono do protokołu). Radna B. Leszczyńska  odnosząc się do przedstawionych interpelacji, poinformowała, że z tymi problemami zwracali się do niej mieszkańcy Namysłowa, więc po otrzymaniu odpowiedzi, przekaże je mieszkańcom. Następnie zapytała, jaka to firma jesienią ścinała gałęzie drzew w parku przy ul. Pułaskiego i nie posprzątała ich. Dopiero teraz zaczęto je porządkować, lecz pozostawiono kilkudziesięciocentymetrowe odrosty, które stwarzają zagrożenie dla biegających dzieci. Chciałaby wiedzieć, kto wycinał drzewa, jaka to firma, czy poprawi nieprawidłowości i czy Urząd nadzorował te prace. Prosiła o pisemną odpowiedź na to zapytanie, którą przekaże zainteresowanym. Radny J. Szyndler zapytał, jak często wykonywane są badania jakości wody w sieci wodociągowej i dlaczego wyniki badań nie są systematycznie publikowane w „Nowinach Namysłowskich”.  Następnie zapytał, czy są prowadzone, a jeżeli tak to według jakich zasad dyżury awaryjne w Spółce EKOWOD, dotyczące spraw wodno-kanalizacyjnych. Kolejno przekazał, że według informacji dotyczących działalności Spółki ZEC, dowiedział się, że od 2005 roku funkcjonuje w Spółce nowa Rada Nadzorcza. Zapytał w związku z tym, według jakich zasad ustalono skład tej rady i jakie kwalifikacje posiadają jej członkowie. Chciał uzyskać informacje wcześniej w Urzędzie, lecz było to niemożliwe. Prezes Sp. EKOWOD A. Masiowski odpowiadając na dwa pierwsze pytania dotyczące Spółki EKOWOD wyjaśnił, że badanie wody dokonywane jest raz na miesiąc, natomiast wyniki publikowane są w „Nowinach Namysłowskich” raz na kwartał. Dyżury pogotowia wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy prowadzone są w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego, a w dni świąteczne całodobowo. Dyżur pełni brygada składająca się z dyspozytora – kierownika i trzech pracowników fizycznych. Wyjaśnił, że kompetentna osoba odbiera zgłoszenie awarii i przekazuje je osobom, które jadą na miejsce i usuwają awarię. Burmistrz odpowiadając na zapytanie w sprawie kwalifikacji członków Rady Nadzorczej wyjaśnił, że powołał członków rad według przepisu prawa, który jednoznacznie określa, iż członek rady nadzorczej musi posiadać dyplom ukończenia z wynikiem pozytywnym, kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Tylko takie osoby, posiadające dyplom są członkami rad nadzorczych spółek gminnych. Radny J. Szyndler stwierdził, że  ta odpowiedź go nie zadowala. Wyjaśnił, że powołanie członków rad nadzorczych określa ustawa z 17.10.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 199 poz. 1937) o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej. Jednocześnie poinformował, że w Gminie Syców funkcjonuje spółka STBS. Burmistrz tamtejszej gminy z racji wejścia w życie powyższej ustawy, ogłosił nabór do rady nadzorczej w Gazecie Sycowskiej, Tygodniku Kępińskim i w Gazecie Oleśnickiej. W związku z powyższym zapytał czemu ma służyć publikacja lokalnej gazety „Nowin Namysłowskich”. Następnie zwracając się do Pana Masiowskiego, zapytał co rozumie pod pojęciem kompetentna osoba, która odbiera zgłoszenia awarii, które mają być usunięte. Prezes A. Masiowski wyjaśnił, ze osoba kompetentna odbierająca zgłoszenia awarii, potrafi te zgłoszenie odebrać, przekazać je kierownikowi brygady, który zleca wykonanie naprawy pracownikom. Osoba, odbierająca zgłoszenia, przeszła specjalne szkolenie w tym zakresie. Prezes stwierdził, że radnemu chodzi chyba o awarię, która miała miejsce w jego domu i została usunięta. Radny J. Szyndler stwierdził, że Prezes niepotrzebnie podnosił jego prywatną sprawę. Poinformował, że gdy zdarzyła się u niego w domu awaria w czasie dużego mrozu, zdawał sobie sprawę, że na mieście mogły być także awarie, dlatego zadzwonił dopiero ok. godz. 16.00. Odebrała pani sprzątaczka, która nie potraktowała go najgrzeczniej i przekazała zgłoszenie jakiemuś człowiekowi, który zapytał, dlaczego dopiero teraz awaria została zgłoszona, a nie rano. Radny wyjaśnił, że dlatego zadał pytanie dotyczące kompetencji osoby przyjmującej zgłoszenia. Dodał, że jeżeli sprzątaczka jest właściwą osobną, to on przyjmie taką odpowiedź, ale od Burmistrza. Burmistrz stwierdził, że przyjmie taką zasadę, że on będzie udzielał odpowiedzi radnemu w tych kwestiach. Odnosząc się do kwestii kwalifikacji członków rad nadzorczych, stwierdził, że nie był aż na tyle przygotowany,  aby przytoczyć podstawę prawną z dokładnością numeru dziennika ustaw w którym ją ogłoszono. Zapewnił, ze zna ten przepis i na jego podstawie zostały obsadzone rady nadzorcze. Natomiast podziękował członkom poprzednich rad nadzorczych, które nie spełniały tego podstawowego wymogu. W kompetencji Burmistrza jest powoływanie rad nadzorczych i rozliczanie ich z pracy, więc obsadza tam takich ludzi, którzy spełniają odpowiednie wymogi i ufa im, że prawidłowo prowadzą nadzór w spółkach. Radny J. Szyndler stwierdził, że nie miał zamiaru kwestionować kompetencji Burmistrza. Zapytał tylko, czy członkowie rady nadzorczej spółki ZEC: Jerzy Morul, Stanisław Karleszko, Jolanta Ćwikła posiadają odpowiedni kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Pytał także, dlaczego nie można realizować tej sprawy w taki sposób jak w Sycowie. Przewodniczący stwierdził, że chodziło tu o to, że nabór na członków rad nadzorczych nie był upubliczniony, ale to zależy od decyzji Burmistrza. Radny J. Iwanyszczuk poinformował, że uzyskał zapewnienie od Marszałka Województwa Opolskiego, że można złożyć wniosek na sfinansowanie nawierzchni tartanowej do rozbiegów na stadionie . Taki wniosek z Urzędu został złożony zapytał więc, czy wpłynęła  już odpowiedź w tej sprawie. Następnie stwierdził, że sprawa dofinansowania zadania pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” stała się bardzo głośna , za sprawą artykułu w „Gazecie Ziemi Namysłowskiej”, w którym kolejny raz postawiono konkretne już zarzuty dotyczące nieprawidłowego sformułowania wniosku o dofinansowanie w/w zadania. Zastrzeżenia są potwierdzeniem, tego co Przewodniczący mówił na jednej z poprzednich sesji, poszerzone o jeszcze jeden bardzo poważny zarzut. Dlatego zapytał jaka jest prawda. Ponieważ te pomówienia były przedstawiane, bez podania konkretnego źródła. Dlatego proponował, aby Przewodniczący w imieniu Rady, za jej zgodą, zwrócił się do Marszałka, który zająłby stanowisko, czy rzeczywiście wniosek o dofinansowanie basenu miał wady i nieprawidłowości. Burmistrz odpowiadając na pierwsze pytanie, oznajmił, że wniosek do ZPORR na sfinansowanie nawierzchni do rozbiegów na stadionie, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, lecz do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź do niego. Ustosunkowując się do drugiej sprawy, stwierdził, ze rzeczywiście w grudniu doszło pomiędzy nim a Przewodniczącym do dość nieprzyjemnej wymiany zdań w tym temacie. Chcąc wyjaśnić sprawę, złożył stosowne pismo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu odpowiedzi miał zamiar zapoznać z nią Przewodniczącego i nie powracać więcej do tego tematu. Jednak po ukazaniu się wypowiedzi Pana Maciąga w „Gazecie Ziemii Namysłowskiej”, spowodowało, że przedstawi stanowisko Marszałka w tej sprawie na sesji, jak również zapozna z nim mieszkańców Namysłowa. Burmistrz przypuszcza, że informacje, które przedstawił Przewodniczący na sesji w grudniu uzyskał od Pana Maciąga. Stwierdził jednoczenie, że są one kłamstwem i bzdurą. Według informacji Pana Maciąga, przekazanych Przewodniczącemu oraz opublikowanych w Gazecie Ziemi Namysłowskiej, panel ekspertów oceniających złożony wniosek na realizację inwestycji, wniósł następujące uwagi do wniosku: niedostatecznie komplementarny z innymi projektami, niedostatecznie rentowny, konieczne były duże dopłaty do późniejszej eksploatacji, projekt drogi, nastawiony bezpośrednio na turystykę, a nie na rekreację, niespójne wskaźniki zawarte w tzw. studium wykonalności. Burmistrz przekazał, że Pan Maciąg w towarzystwie Starosty brał udział w RKS-ie, gdzie był badany przedmiotowy wniosek. Dlatego też, dziwi się, skąd Pan Maciąg nabył powyższe informacje, które przekazał publicznie. Następnie Burmistrz zapoznał wszystkich z treścią odpowiedzi, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca wniosku na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”. (Przedstawione pismo załączono do protokołu sesji). Następnie Burmistrz stwierdzi, iż zdaje sobie sprawę, że zbliża się kampania wyborcza, tylko, że jeśli będzie się ona opierała na tego typu nierzetelnych i kłamliwych uwagach,  wyborcy odpowiednio to ocenią.Poinformował, że w/w wniosek opracował zespół ludzi, którzy wykazali się ogromną wiedzą, który okazał się pozytywny, więc nie może zgodzić się na krzywdzące opinie o tych pracownikach. Dodał, że do artykułu w gazecie ustosunkuje się oficjalnie. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, że nie wiedział, iż Burmistrz wystąpił z zapytaniem do Marszałka, więc jego wniosek, aby Rada zwróciła  w tej samej sprawie do Marszałka jest bezzasadny. Radny J. Szyndler  stwierdził, że jaki szef taka praca zespołu. Poinformował, że w gazecie „Rzeczypospolitej” omówiono został ranking gmin, gdzie przedstawione efekty Gminy Namysłów są nienajlepsze w porównaniu z innymi gminami. Proponował Burmistrzowi, aby zastanowił się nad zmianą organizacji pracy Urzędu. Uważa, że funkcjonowanie Wydziału Zamówień Publicznych jest bezzasadne, według niego pracę wykonywaną w wydziale mogłyby realizować jedna lub dwie osoby. Poddał pomysł pod rozwagę. Burmistrz  prosił, aby radni chcący uzyskać informacje z pracy Urzędu, zwracali się bezpośrednio do niego, według obowiązującej drogi służbowej. Następnie w sposób spokojny informacje zostanż przygotowane przez pracowników. Odnosząc się do sugestii radnego Szyndlera w sprawie Wydziału Zamówień Publicznych, poinformował, że wydział ten jest jednym z najważniejszych wydziałów w ocenie pracy Urzędu. Wszelkie procedury w jego zakresie musza być przygotowane bardzo perfekcyjnie. Muszą być wykluczone wszelkie podejrzenia o ustawionych przetargach. Dawniej różnie oceniano pracę wykonywaną przez osoby, które przed laty prowadziły te sprawy. Specjalnie zmienił skład osobowy wydziału, który przeszedł specjalne szkolenia, aby uniknąć wszelkich podejrzeń o nieprawidłowości. Przyznał, że aby obiektywnie ocenić prace osób w wydziale, należałoby zapoznać się  ze specyfiką całego wydziału. Przewodniczący  przypomniał, że w grudniu na sesji pytał Burmistrza, czy uwagi, które wówczas odczytał na temat projektu basenu są zgodne z prawdą. Burmistrz zrobił wtedy dyplomatyczny unik i ani nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu. Uważa, że pod względem tej sprawy jest w porządku, ponieważ teraz przy rozpoczęciu inwestycji z własnych środków gmina nie może liczyć na wsparcie finansowe z funduszów pomocowych. Radny J. Drożdż  zapytał, w jaki sposób służby gminne przygotowane są na wypadek zaistnienia ptasiej grypy i jakie ewentualne działania są podjęte w przypadku stwierdzenia tej choroby na terenie gminy. Burmistrz zapewnił, że do obecnego zjawiska na terenie gminy, jesteśmy przygotowani. Natomiast nie jesteśmy przygotowani organizacyjnie, jeżeli problem miałby większy zasięg. Jednak w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w Starostwie Powiatowym, na którym dokładnie zostanie omówiona sprawa ewentualnego zaistnienia ognisk tej choroby na naszym terenie. Przed laty rozwiązaniem takich problemów zajmowały się służby weterynaryjne, które musiały szukać środków finansowych na ten cel. Jednak uważa, że samorządy także muszą włączyć się w te działania. Na spotkaniu w Starostwie będzie ustalone, kto za co będzie odpowiedzialny, ponieważ w te działania musi włączyć się szereg organizacji m.in. straż pożarna, OSP, pracownicy urzędu miejskiego, jednostek gminnych. Radny R. Wołczański zapytał, czy gmina składała wnioski w systemie norweskim, tj. dotacji unijnych w 90% kosztów zadania, a 10 % środków własnych. Burmistrz przypomniał, iż na to pytanie odpowiedział, że wniosek został złożony.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady poinformował, iż na jego ręce wpłynęła uchwała nr 53/2006 z dnia 1 .02.2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwały nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 01.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r. zmienionej uchwałą nr XXXII/233/06 RM z dnia 19.01.2006 r. Wpłynęła także uchwała RIO Nr 2/5/2006 z dnia 30.01.2006 r. według, której postanowiono umorzyć postępowanie nadzorcze w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Namysłowi w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Kolejno Przewodniczący przedstawił pismo radnego J. Szyndlera z postulatem o przedłożenie do akceptacji przez Radę Miejską wniosku dotyczącego wyróżnienia uhonorowania Pana Stanisława Piasnego Brązowym Krzyżem Zasługi. Radny J. Iwanyszczuk  stwierdził, że nie jest przeciwko uhonorowaniu Pana Piasnego, lecz jeśli Rada ma wystąpić z takim wnioskiem, należałoby ustalić zasady takiego procederu. Nie jest pewien czy w ogóle Rada Miejska posiada takie uprawnienia. Przewodniczący Rady postanowił, że przekaże pismo do Wydziału Organizacyjnego, na ręce Naczelnika W. Mycy, celem rozpoznania się w sprawie. Uznał jednocześnie, iż Rada nie wnosi sprzeciwu co do przyznania odznaczenia dla Pana Piasnego. Ale dodał, że należy to dokonać formalnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Radny L. Mikusza, stwierdził, że nie widzi tu żadnego sprzeciwu, co do poparcia przez Radę wniosku o odznaczenie Pana Piasnego. Radny J. Drożdż  poparł wniosek Przewodniczącego o przekazaniu pisma do Wydziału Organizacyjnego celem zapoznania się z procedurą nadawania odznaczeń. A na następnej sesji Rada może przystąpić do realizacji wniosku. Następnie Przewodniczący Rady przekazał na ręce Pani Naczelnik W. Mycy pismo radnego Szyndlera w sprawie wniosku o nadanie Panu S. Piasnemu „Brązowego Krzyża Zasługi”. Pan Stanisław Piasny podziękował radnemu za uznanie. Zapytał jednocześnie, czy to odznaczenie można otrzymać po raz drugi, bo on już takie posiada. Burmistrz stwierdził, że takie sprawy nie można załatwiać w taki sposób, jak dzisiaj, i stawiać radnych w niezręcznej sytuacji. Lepiej omówić to na komisjach, potem Rada po zapoznaniu się z wnioskami, na sesji podejmie ostateczną decyzję. Następnie Przewodniczący przedstawił treść pisma mieszkańców ul. Kilińskiego w Namysłowie, adresowanego do Burmistrza, a do wiadomości Rady w sprawie zmiany stawki podatku od nieruchomości, że względu na zły stan drogi. Kolejno Przewodniczący poinformował, iż wpłynęło do niego pismo od Posła na Sejm RP Marka Kawki dotyczące możliwości podjęcia przez Radę uchwały w sprawie dodatkowego becikowego dla nowo narodzonego dziecka. Przewodniczący przedstawił także pismo, którego nadawcą jest Telewizja SILESIA TV Sp. z o.o. z Gliwic w sprawie oferty emisji sesji Rady Miejskiej w internecie. Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała nie skorzystać z oferty Telewizji SILESIA. Kolejnym pismem jest informacja Wojewody Opolskiego nt. wyniku analizy oświadczenia majątkowego Pani Teresy Cegleckiej-Zielonka byłej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie. Następnie Przewodniczący zapoznał radnych z treścią pisma Wojewody Opolskiego, adresowanego do Pana Ryszarda Koniecznego zam. w Namysłowie,  a do wiadomości Rady Miejskiej, dotyczące skargi w sprawie zawarcia umowy na wynajem lokalu użytkowego w Ratuszu w Namysłowie. Kolejno odczytał treść protokołu kontroli dokumentów dotyczących przetargu na wynajem lokalu po „DRINK-MALIBU” w Ratuszu w Namysłowie. Przewodniczący poinformował, że na podstawie przeprowadzonej kontroli i sporządzonego protokołu, odpowiedział Panu R. Koniecznemu na jego pismo z dnia 11.01.2006 r. w powyższej sprawie. Następnie wnioskował, aby przy następnych przetargach dołączać do dokumentacji przetargowej projekt umowy najmu lokalu. Rada Miejska podtrzymała stanowisko Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie. Przedstawione powyżej pisma stanowią załączniki do protokołu sesji).

Ad. 5  Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2005 r.

Pan K. Gacek Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie szczegółowo omówił przygotowany materiał przedstawiający „Analizę stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2005 roku”. Komendant w szczególności odniósł się do zdarzeń, które miały miejsce w Gminie Namysłów. Wyjaśnił zasady działania telefonów alarmowych do straży pożarnej, pogotowia i policji. Prosił samorząd gminny o pomoc finansową na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, iż materiał został bardzo szczegółowo i wyczerpująco przygotowany. Dodał, że kiedyś jak były trzy różne alarmowe numery telefonów do straży pożarnej, policji i pogotowia, było o wiele lepiej, niż teraz gdy wprowadzono nowy numer wspólny, dla tych wszystkich instytucji. Następnie stwierdził, że właściwym byłoby wprowadzenie już od przedszkola, nauki dotyczącej udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Przewodniczący zapytał, czy straż pożarna w razie pożaru w budynku na osiedlu blokowym ma możliwość dojazdu do zdarzenia i ewentualnej ewakuacji poszkodowanych z wyższych pięter. Komendant Gacek odpowiedział, że straż pożarna dysponuje podnośnikiem, który umożliwia ewakuację z wysokości do 18 m, pod warunkiem, że samochód stoi przy ścianie budynku. Jednak, przy zwiększaniu się odległości od budynku, możliwość spada, czasami do wysokości samochodu, czyli do pierwszego piętra budynku. Przyznał, że istniej problem parkingów przy budynkach mieszkalnych, ponieważ poprzez to straż pożarna nie ma możliwości dojechać do ewentualnego zdarzenia. Wielu kierowców łamie zakazy parkowania, więc stąd biorą się problemy z dojechaniem na miejsce zdarzenia. Przewodniczący wywnioskował, aby straż miejska i policja od czasu do czasu kontrolowała na osiedlach blokowych sposób parkowania samochodów i przeciwdziałała nieprawidłowemu parkowaniu. Przewodniczący podziękował Komendantowi za bardzo szczegółową i rzetelną informację. Materiał pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego w 2005 r.” stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Janowi Drożdżowi.

Ad. 6  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący obrad J. Drożdż prosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Kom. Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedstawione projekty uchwał, jak również pozytywnie został zaopiniowany wniosek Burmistrza w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości. (Opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej w sprawie materiałów przedkładanych na sesję załączono do protokołu). Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury S. Hinborch poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji: Oświaty, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał, jak również członkowie komisji poparli stanowisko Rady przeciwko decyzji Rządu w sprawie zmniejszenia środków z funduszy strukturalnych na rozwój Opolszczyzny. Przewodniczący obrad przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:
Przy podejmowaniu uchwał Rady Miejskiej uczestniczyło 19 radnych, ponieważ radni: Władysław Dzwoniarek i Dariusz Głąb opuścili obrady sesji.

6a –  w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Do projektu uchwały radni pytań i uwag nie wnieśli. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały. „Za” jej podjęciem głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/243/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/243/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu)

6b – zaciągnięcia pożyczki
Do projektu uchwały radni uwag i pytań nie wnieśli. Przewodniczący poddał do zatwierdzenia uchwałę. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/244/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/244/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki)

6c – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, tj. podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/245/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/245/06 z dnia 2 marca 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok)

6d -  zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwałę [podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała nr XXXIII/246/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/246/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

6e -  określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/247/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/247/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa)

6f – zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów.
Radny J. Szyndler stwierdził, że w planie zawarte są pewne rzeczy, które są bardziej i mniej ważne. Uważa, że trwający obecnie remont bramy krakowskiej jest o wiele mniej ważnym zadaniem niż np. wybudowanie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie. Z-ca Burmistrza T. Jaroszewski wyjaśnił, że na remont bramy krakowskiej Gmina otrzymała pieniądze z kontraktu wojewódzkiego, część zadania pokryje z własnych środków. Gmina realizuje zadania, na które pozyskuje środki z zewnątrz, do których dokłada również i własne. W ten sposób nie musi całości zadań realizować tylko z własnych pieniędzy.  Jeśli chodzi o budowę sal gimnastycznych, to na dzień dzisiejszy jest możliwość pozyskania środków z Totalizatora Sportowego, a także od Ministerstwa Sportu na budowę obiektów sportowych, jeżeli byłby to pierwszy obiekt sportowy w Gminie. W przeciągu kilku lat środków na budowę Sali gimnastycznej od Ministerstwa Sportu, gmina nie otrzyma. Przewodniczący Rady E. Wołoszczuk oznajmił, że na jednym z posiedzeń komisji Rady Miejskiej poruszył temat remontu ul. Grunwaldzkiej i kanalizacji burzowej na ul. Reymonta, po czym otrzymał odpowiedź w tej sprawie od Burmistrza Ilnickiego. W związku z powyższym udał się do Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie uzyskał potwierdzenie, że ul. Grunwaldzka jest w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego zaproponował, aby remont tej ulicy włączyć do WPI na rok 2007-2008. Dodał, ze w Namysłowie podobnych ulic jest więcej, którym grozi zapadanie się i stwarzanie zagrożenia dla mieszkańców. Również priorytetową sprawą do realizacji jest remont kanalizacji na ul. Reymonta. Złożył wiec formalny wniosek o wprowadzenie tych zadań do WPI. Burmistrz M. Ilnicki poinformował, że wszelkie nieprawidłowości i elementy, które uległy dewastacji na ul. Grunwaldzkiej zostały usunięte przez Spółkę EKOWOD. Obecnie nie ma takiego niebezpieczeństwa, że droga ulegnie zapadnięciu. Jeśli chodzi o ul. Reymonta, stwierdził, ze jeśli NSM dostosuje się do zaleceń Spółki EKOWOD, to może  rozwiąże problem zalewania wodą piwnic. Jeśli nie, to wtedy gmina pomoże przy rozwiązaniu problemu. Przewodniczący E. Wołoszczuk  wyjaśnił konstrukcję kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej, podkreślając, że nie jest taka jak  mówił Burmistrz Ilnicki. Następnie stwierdził, ze NSM sama nie rozwiąże sprawy z kanalizacją deszczowa na ul. Reymonta, ponieważ tym korektorem płynie woda jeszcze z wielu innych ulic w mieście. Burmistrz K. Kuchczyński  wyjaśnił, że NSM zwróciła się z prośbą do Spółki EKOWOD o prolongatę terminu odłączenia kanalizacji burzowej od kanalizacji sanitarnej w terminie do końca czerwca. Wtedy po wykonaniu tego, okaże się, czy przyniosło to oczekiwane efekty. Jeżeli nie, to gmina przystąpi do prac w zakresie usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie. Co do wniosku budowy ul. Grunwaldzkiej uważa za zasadny. Proponowane rozwiązanie będzie brane pod uwagę, jeśli uzyskamy ostateczną decyzję, że gmina przystąpi do Funduszu Spójności. Zauważył, że gmina na swoją oczyszczalnię będzie przyjmowała ścieki z całego powiatu. Wyjaśnił, ze zadania nie wpisano do WPI, ponieważ gdy otrzymamy środki z Funduszu Spójność, to kanalizacja na tej ulicy będzie robiona. Radny L. Mikluszka  stwierdził, że do WPI wpłynęło na sesji kilka wniosków formalnych, należałoby je w jakiś sposób rozwiązać.  Uważa, że WPI powinno być uchwalone, dodał, że jest to plan skonstruowany w taki sposób, że w miarę nowych możliwości może on ulegać różnym zmianom. Odnosząc się do wypowiedzi w sprawie ul. Reymonta, poinformował, ze od lat istnieje tam problem wody w piwnicach. W końcu mieszkańcy ul. Reymonta zaprotestowali temu, ponieważ płacą od lat za kanalizacje, odprowadzanie wody itp. , a nic nie robi się w tym kierunku, aby usunąć nieprawidłowości. Wnioskują, aby NSM, gmina i Spółka EKOWOD dogadali się w tej sprawie i znaleźli konkretne rozwiązanie. Burmistrz  stwierdził, że jeżeli NSM wykona swoje zadanie, to Spółka i gmina zrobią to co do nich należy w sprawie ul. Reymonta. Następnie wyjaśnił, że gmina musi mieć opracowany i uchwalony WPI, ponieważ przy każdym złożeniu wniosku o dofinansowanie jakiegoś zadania pada pytanie , czy gmina posiada WPI. To jest warunkiem koniecznym , aby otrzymać środki z zewnątrz. Radny J. Iwanyszczuk  przypomniał, że 19.12.2005 r,. rozpoczęto otwartą  debatę nt. opracowania strategii rozwoju namysłowskiego sportu na lata 2006-2013. Projekt został już opracowany i rozesłany do konsultacji społecznej, celem jego zaopiniowania. Na co odpowiedziały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 2. Gdy strategia zostanie już ostatecznie opracowana, zostanie przedstawiona Burmistrzowi, celem włączenia zawartych w niej wniosków do WPI. Uważa, że w pierwszej kolejności powinna być wybudowana sala sportowa przy Gimnazjum Nr 2, głównie przeznaczona popołudniami dla zapaśników. Jednocześnie poinformował, że 07.03.2006 r. będzie miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury, na którym ostatecznie zamknięta zostanie sprawa Strategii Rozwoju Namysłowskiego Sportu, włączone będą do niej wnioski, które wpłynęły z w/w placówek oświatowych. Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIII/248/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/248/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Namysłów)

6g – w sprawie zmiany planu Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów.
Radny J. Szyndler wniósł uwagi co do sposobu opracowania PLR. Stwierdził, że nie rozumie niektórych zapisów. Naczelnik W. Myca wyjaśniła nieczytelne kwestie dla radnego. Burmistrz stwierdził, że także chciałby aby w Namysłowie powstała jeszcze jedna porządna sala gimnastyczna. Ale dodał, że najpierw należy przeznaczyć dużo pieniędzy w remonty już istniejących, a na budowę nowej Sali, gminę po prostu nie stać. Przypomniał, że wkrótce rozpocznie się budowa krytej pływalni, która także będzie służyła jako obiekt sportu i rekreacji dla Namysłowian. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały. „Za” głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XXXIII/249/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/249/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów)

6h – podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała nr XXXIII/250/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/250/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego)

6i – utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXXIII/251/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/251/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie)

6j – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.
Radna B. Leszczyńska zapytała Burmistrza, w jaki sposób ma zamiar rozwiązać problem wyprowadzania psów na wyznaczony teren na błoniach, aby nie kolidowało to w wyznaczonym obok boiskiem do gry w piłkę. Naczelnik T. Bagiński  omówił umiejscowienie błoni nad Widawą. Poinformował, że wyznacznikami przeznaczenia tej części terenu dla wyprowadzania psów jest to, ze ludzie już wcześniej wyprowadzali tam psy, w regulaminie napisano, ze właściciele psów zobowiązani są do posprzątania odchodów po psach, i każdy pies musi mieć kaganiec. Stwierdził, więc, że nie ma żadnej kolizji w wyznaczonym terenie do sąsiadującego boiska. Burmistrz wyraził nadzieję, że mieszkańcy dostosują się do zasad zawartych w regulaminie i przyniesie on pozytywne skutki dla miasta i gminy. Radny J. Iwanyszczuk oznajmił, że w regulaminie szczegółowo określono zasady utrzymywania porządku, ale egzekwowanie tego od mieszkańców będzie trudne. Zapytał więc, czy nie należałoby powiększyć skład osobowy straży miejskiej o jeden etat, co mogłoby wpłynąć na efektywniejsze rezultaty ich pracy. Burmistrz  przyjął propozycję radnego pod rozwagę. Radnym J. Szyndler zapytał, w jaki sposób mieszkańcy będą informowani o ustaleniach zawartych w regulaminie. Spytał także, jak ludzie starsi niedołężni, którzy nie są w stanie sprzątać chodników przy swoich posesjach,  mają to robić.  Sugerował, aby w regulaminie znalazł się zapis o możliwości zlecenia takich prac odpowiednim służbom. Przewodniczący obrad J. Drożdż zapytał Burmistrza, czy rozważa pomysł, aby regulamin trafił do każdego mieszkańca, poprzez np.  załącznik do gazety gminnej. Burmistrz stwierdził, że tak właśnie będzie. Odpowiadając na pytanie radnego J. Szyndlera, poinformował, że wcześniej była i obecnie istnieje także możliwość zlecenia sprzątania odpowiednim służbom. Dodał, że analizując wszelkie rozwiązania utrzymania porządku na terenie gminy, skłaniałby się w przyszłości, aby Rada wprowadziła odpowiedni podatek od utrzymania porządku. Przewodniczący Osiedla Nr II St. Piasny stwierdził, że nie można obciążać właścicieli posesji za sprzątanie chodników, które nie należą do nich. Stwierdził, że z wprowadzenia podatku od sprzątania część mieszkańców byłaby zadowolona, ale uważa, że duża cześć, czyli emeryci i renciści nie chcieliby takiego rozwiązania. Przewodniczący Osiedla Nr IV K. Dzidowski uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie 2-3 firm, które odpowiedzialne byłyby za utrzymanie porządku na terenie całego miasta. Jednocześnie stwierdził, że problemem jest także odśnieżanie chodników na terenie miasta. Nie wszyscy wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Zgłosił, że chodnik przy ul. Stawowej przy sklepie „Biedronka” częściowo jest nie odśnieżony i stwarza zagrożenie dla przechodniów. Dodał, że zgłaszał ten problem straży miejskiej. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że obowiązek sprzątania chodników wzdłuż posesji przez ich właścicieli określa ustawa. Jeżeli chodnik znajduje się 1 m od posesji, wtedy właściciel nie musi go sprzątać. Egzekwować to będzie straż miejska, poprzez przeprowadzane kontrole na terenie  miasta. Dopuszcza się zorganizowanie referendum, poprzez które w formie podatku będzie można wprowadzić sprzątanie i zbiór odpadów komunalnych. Na razie Rada nie ma możliwości zmieniać przepisu dotyczącego porządku. Radny J. Szyndler zaproponował, aby przy najbliższych wyborach przeprowadzić takie referendum. Radny S. Hinborch  uznał, że obciążanie obywateli dodatkowym podatkiem od utrzymania czystości, jest nie najlepszym pomysłem, jak również zatrudnianie przez gminę firmy do sprzątania, ponieważ to także byłoby dużym obciążeniem finansowym dla gminy, a jednocześnie dla podatników. Na sesji obecnych było 18 radnych, wyszedł radny B. Medyk. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia uchwały. „Za” przyjęciem głosowało 18 radnych, przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/252/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIII/252/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów)

Ad. 7 Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej przeciwko decyzji Rządu w sprawie zmniejszenia środków z funduszy strukturalnych na rozwój Opolszczyzny.
Przewodniczący obrad przedstawił treść propozycji stanowiska Rady w w/w sprawie. Burmistrz wyjaśnił, że z propozycją wystąpienia, przeciwko decyzji Rządu w sprawie zmniejszenia funduszy strukturalnych na rozwój Opolszczyzny, wystąpił do  wszystkich samorządów z Województwa Opolskiego Starosta Strzelec Opolskich. Uważa, że Rada powinna podjąć inicjatywę, ma nadzieję, ze przyniesie to oczekiwane rezultaty. Stanowisko zostało przyjęte przez Radę 17 głosami „za” i 1 wstrzymującym.

Ad. 8 Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2005 r. i planów pracy komisji na 2006 rok.
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z pracy komisji za 2005 r. oraz plany pracy komisji na 2006 r. W/w sprawozdania i plany pracy komisji przyjęto jednogłośnie 18 głosami „za”. (Plany pracy i sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 9 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący stwierdził, że protokół znajduje się do wglądu w biurze obsługi Rady, a także wyłożony jest na sesji. Do protokołu uwag nie wniesiono, przyjęto jednogłośnie 18 głosami „za”.

Ad. 10 Sprawy rożne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska zapytała, czy jest możliwość podcięcia konarów kasztanowców na alei, ponieważ sięgają one do samej ziemii. Spytała także, czy możliwe jest postawienie kosza na śmieci na placu przy alei kasztanowej, ponieważ kontener, który tam był nie zdał egzaminu. Następnie oznajmiła, że przy murze w tej okolicy, zbiera się młodzież, która najprawdopodobniej narkotyzuje się. Prosiła o spowodowanie współpracy pomiędzy strażą miejską, a policją, w celu skontrolowania tego terenu. Następnie poinformowała, iż na przeciwko straży pożarnej w Namysłowie znajduje się barierka odgradzająca kanał od chodnika. Była sytuacja taka, że mieszkanka Namysłowa poślizgnęła się i o mało nie wpadła do wody. Dlatego uważa, że ta barierka jest za krótka i powinna być przedłużona i zaokrąglona dla bezpieczeństwa. Radny L. Mikluszka poinformował, że według zmian do ustawy o finansach publicznych, w planie pracy Rady Miejskiej powinna znaleźć się ocena spółek gminnych. Wnioskował także, aby na jednej z przyszłych sesji wprowadzić debatę nt. bezpieczeństwa w zakresie komunikacji drogowej. Radny J. Iwanyszczuk powracając do wniosku radnej Lesczyńskiej w sprawie ustawienia publicznego WC na placu pod kasztanami, zauważył, że tam znajduje się kawiarenka, która dysponuje przecież toaletą. Następnie sugerował, aby posiedzenia komisji odbywały się oddzielnie, a nie poprzez łączenie ich. Ostatnio, przez połączenie posiedzeń trzech komisji, ważny temat dotyczący sportu, musiał być przeniesiony na inny termin. Radny J. Drożdż odnosząc się do sprawy toalety na placu pod kasztanami, stwierdził, że z prywatnej toalety, nie można robić publicznego szaletu. Następnie radny J. Dróżdż złożył ustną rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, jednak członkiem Komisji pozostanie nadal. Argumentował, to tym, iż pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Wiceprzewodniczący Rady S. Wojtasik w związku z obecnie trwającymi rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, zwrócił się z prośbą o wpłacanie 1% podatku  na rzecz ZHP w Namysłowie. Radna M. Teodorczyk  stwierdziła, że należy przeciwdziałać spalaniu plastikowych opakowań przez mieszkańców gminy w prywatnych piecach. Poinformowała, że nawet w jej miejscowości niektórzy mieszkańcy praktykują takie zachowanie. Jednak przyznała, że nikomu nie zgłosiła tego zdarzenia. Wnioskowała, aby w każdej wsi ustawiono kosze, plastikowe opakowania, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadają worki, do których można by je wrzucać. A pieniądze, które byłyby przeznaczone na worki, przekazać na odśnieżanie ulic i chodników. Burmistrz  stwierdził, że jeśli chcemy przeciwdziałać nieprawidłowemu zachowaniu się mieszkańców gminy, należy interweniować i zgłaszać takie przypadki odpowiednim służbom. A najlepiej zadzwonić do niego lub straży miejskiej, a dane zgłaszającej osoby objęte będą dyskrecją. Radny J. Szyndler prosił Burmistrza, aby pouczył Prezesa Spółki EKOWOD, który twierdził, że pytał o swoją prywatną sprawę. Wyjaśnił, ze chodziło mu o konkretny problem, a nie o swoje sprawy. Jednocześnie zapytał Burmistrza, czy gdyby zlecił komuś wykonanie zadania, a ten ktoś nie wykonałby go, to czy Burmistrz zapłaciłby tej osobie. Burmistrz odpowiedział, że jeśli zadanie byłoby źle zrobione, to nie zapłaciłby. Radny J. Drożdż stwierdził, że słusznie radna M. Teodorczyk zauważyła, że ustawienie kontenerów na wsiach ograniczyły by spalanie plastików w piecach i zanieczyszczanie poprzez to środowiska. Zapytał czy jest możliwość postawienia takich kontenerów na odpady plastikowe. Naczelnik T. Bagiński oznajmił, że problemem byłoby pokrycie kosztów wywozu tych odpadów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina płaci za wywóz odpadów komunalnych oraz wywozi odpady duże gabarytowo i niebezpieczne. Natomiast za odpady komunalne niesortowalne, musza płacić mieszkańcy. W regulaminie przewidziano ulgę, dla tych, którzy sortują odpady. Odpowiadając radnej B. Leszczyńskiej nt. placu pod kasztanami, przekazał, że gdy nie było tam baru, problemu z porządkiem i toaletami nie było. Nie może być tak, że osoba prywatna robi interes, a gmina ma ponosić koszty związane z ustawieniem toalety. Użytkownik budynku powinien udostępnić klientom toalety oraz ustawić kosze na śmieci. Jeśli chodzi o drzewa nad kanałem, zapewnił, że sprawdzi jaki jest ich stan. Jak również w/w barierkę nad kanałem. Burmistrz zapewnił, że spróbuje porozumieć się z księżmi, aby co jakiś czas na mszy w niedzielę, przypominali ludziom o obowiązku sortowania odpadów. W tym punkcie obrad więcej uwag i pytań nie wniesiono.

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 13.20
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała

Beata Wojtasik
informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 2006-04-05
Wersja XML