Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXIV/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 10 kwietnia 2006r.

Protokół Nr XXXIV/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk  dokonał otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał obecnych na sesji: radnych, przedstawicieli samorządów miejskich i wiejskich. Powitał także zaproszonych gości: Wicestarostę A. Maciąga, Komendanta Straży Pożarnej K. Gacka oraz gospodarzy miasta: Burmistrza i jego zastępców, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy i spoza gminy. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Jednocześnie zaproponował zmianę do porządku obrad, aby w punkcie „5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej”   dodać pkt „5f1” uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”. Zapytał radnych, czy mają jeszcze uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono. Następnie poddał do zatwierdzenia porządek obrad z dodatkowym punktem „5f1”. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 21 głosami „za”.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/ absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  5b/ zaciągnięcia kredytu,
  5c/ zaciągnięcia pożyczki,
  5d/ zaciągnięcia pożyczki pomostowej,
  5e/ zaciągnięcia kredytu,
  5f/ zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5f1/zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5g/ zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów,
  5h/ pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów,
  5i/ zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Namysłów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania,
  5j/ zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce”,
  5k/zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie”,
  5l/powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Ad. 1 W tym miejscu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie przedstawiły program artystyczny nt. ekologii, a szczególnie wiosennych porządków z udziałem ognia. Zaprezentowały wystawę a także ulotkę edukacyjną pod hasłem „Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko”.

Ad. 2  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz stwierdził, że w ostatnim czasie bardzo duży nacisk kładzie się na sprawy ochrony środowiska naturalnego. A w Sz. P. Nr 5 temat ten szczególnie jest bardzo bliski. Ma nadzieję, że takie działania, w przyszłości przyniosą pozytywne skutki dla naszej Ziemii. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od 20 stycznia do 1 marca 2006 r. oraz przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej z XXXIII sesji w dniu 03.03.2006 roku.(Sprawozdania załączono do protokołu). Zaprosił radnych do zapoznania się z prezentowanymi nagrodami, jakie gmina otrzymała w przeciągu kilku ostatnich lat. Zaprezentował ostatnio otrzymaną nagrodę, którą gmina otrzymała w konkursie ogólnokrajowym nt. poszanowania energii elektrycznej. Wyjaśnił, iż należało się wykazać, że w latach 2002-2004 w porównaniu z 2005, zużycie energii zmalało. Poinformował, że na 100 złożonych wniosków, po wstępnej weryfikacji zostało 39, a gmina otrzymała II nagrodę. Uważa, że jest to znaczne osiągniecie. Wpływ na nie m.in. miało to, że w ciągu jednego roku udało się przeprowadzić termomodernizację wszystkich szkół wiejskich, dzięki czemu nastąpiło zmniejszenie zużycia energii, do tego doszło to, ze gmina posiada pompę cieplną, która ogrzewa salę gimnastyczną w Ligocie Książęcej, a także małą elektrownię wodną, a także duży wpływ miała działalność Spółki ZEC. Poinformował, że w konkursie tym pierwsze miejsce zdobyła Gmina Sucha Wola, natomiast trzecie miejsce Gmina Kędzierzyn-Koźle. Radny J. Szyndler zapytał o przełożenie praktyczne w/w nagrody, czy gmina otrzymała oprócz dyplomu, jakąś nagrodę. Burmistrz odpowiedział, że gmina otrzymała w tym konkursie tylko 5 tys. zł. Stwierdził, że tu chodziło raczej o prestiż niż o konkretne nagrody finansowe. Najważniejszą sprawą było to, że my jako gmina zużywamy o 30 % mniej energii, co ma przełożenie na oszczędność środków finansowych w budżecie. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, że te wszystkie nagrody są dowodem właściwie obranej drogi działalności gminy w tym kierunku. Radny J. Szyndler  zapytał jakie to konkretne przełożenie ma na pieniądze zaoszczędzone w budżecie gminy oraz w wydatkach mieszkańców. Następnie przypomniał, iż Burmistrz wspominał, że nagroda m.in. była za posiadanie małej elektrowni wodnej, jednak z tego co wie, to ona nie działa. Więc nie wie na ile podany materiał jest rzetelny. Burmistrz odpowiedział, że dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć o wielkości kwot, ale zapewnił, ze na pewno są one niemałe. Wyjaśnił także, że mała elektrownia wodna jest sprawna i działa wtedy gdy w zbiorniku jest odpowiedni stan wody. Z tego gmina osiąga ok. 40 tys. zł rocznie ze sprzedaży energii do Zakładu Energetycznego.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący stwierdził, że nie wpłynęła na jego ręce żadna interpelacja. Przedstawił tylko odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji przez radnego J. Szyndlera dotyczące: pełnienia dyżurów w Spółce EKOWOD oraz monitoringu jakości wody przez Spółkę, a także radnej B. Leszczyńskiej w sprawie publicznej toalety przy barze na placu „Pod Kasztanami”, w sprawie wycięcia topoli w parku przy ul. Pułaskiego, podcięcia gałęzi drzew nad Młynówką przy ul. Sikorskiego oraz ustawienia kosza na śmieci na parkingu przy ul. Sikorskiego w Namysłowie. Radna B. Leszczyńska stwierdziła, że nie zgadza się z odpowiedzią nt. toalet na placu „Pod Kasztanami”. Następnie nawiązała do zapytania radnego J. Szyndlera z ostatniej sesji: do czego służy gazeta „Nowiny Namysłowskie. Uważa, że zanim przystąpiono do wycinki drzew w parku, należało o tym poinformować społeczeństwo na łamach gazetki. Następnie stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie, kto z Urzędu nadzorował wycinkę drzew w parku przy ul. Pułaskiego. Poinformowała także, że owszem na „Placu Pod Kasztanami” jest kosz na śmieci, ale w niewidocznym miejscu., więc ludzie zaśmiecają ten teren. Kolejno w imieniu pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, podziękowała Burmistrzowi za wyrównanie im zaległych poborów.  Ale zapytała, czy prawdą jest, że teraz przez okres dwóch lat, nie będą otrzymywali oni żadnej waloryzacji i podwyżki. Naczelnik T. Bagiński  odpowiadając na sugestie dotyczące niewłaściwej wycinki drzew i konarów w parku przy ul. Pułaskiego, poinformował, ze pracownicy interwencyjni pracę swą wykonali właściwie, z tym, że na okres zimowy 6 miesięcy pozostawili ucięte klony, po to aby na wiosnę je utylizować. W okresie letnim nie można ich palić. Uważa, ze pracownicy wykonali właściwie swoją pracę. Pozostałe hałdy gałęzi są sukcesywnie uprzątane. Burmistrz odpowiadając na zapytanie radnej Leszczyńskiej w sprawie podwyżek, zapewnił, że pracownicy nie powinni mieć powodów do obaw, ponieważ uchwały Rady będą realizowane. Wyjaśnił, że wyrównanie zaległości w poborach tych pracowników, nastąpiło na skutek wcześniej błędnie interpretowanej przez dyrektorów placówek, uchwały. Ale wszystkie zaległości zostały już wyrównane. Radna B. Leszczyńska  stwierdziła, ze w jej wypowiedzi nie chodziło o wywózkę, ale o niebezpieczne pozostałości w czasie wykonywanych tam prac w okresie jesiennym. Naczelnik Bagiński ponownie wyjaśnił, że w parku wykonywały pracę dwie firmy, które wycinały wysokie krzewy po stronie północnej parku oraz w centrum parku. Radny J. Szyndler  odnosząc się do odpowiedzi Burmistrza dotyczącej publikacji jakości wody w gminie. Stwierdził, ze jest ona nieprawdziwa, ponieważ w Nowinach Namysłowskich nie publikuje się raz na kwartał stan jakości wody. Według niego woda nie jest dostatecznie czysta, dlatego pytał o częstotliwość badania jej jakości i publikacji wyników. Następnie przychylił się do wypowiedzi radnej Leszczyńskiej o pewnych niedociągnięciach w wykonanych pracach przy ścince drzew w parku. Kolejno zapytał jakie działania są podejmowane w sprawie zamierania sosen w parku. Zapytał także, czy zabezpieczenie dachu budynku przy basenie zdaniem Burmistrza jest wystarczające, a jeżeli nie, to jaki plan działania podjął, aby go zabezpieczyć. Spytał, czy gmina skorzysta z programu dotyczącego pomocy finansowej na tzw. małe inwestycje, w tym przypadku na uporządkowanie przedmiotowego parku. Naczelnik T. Bagiński  wyjaśnił, że pracownicy interwencyjni ogólnie pracują 6 miesięcy, jednak w parku pracowały 2 osoby przez okres ok. 3 miesięcy. Następnie poinformował, że na dzień dzisiejszy w parku jest 137 chorych sosen. Gmina wystąpiła do konserwatora przyrody o zgodę na wycięcie tych drzew, ponieważ zdaniem fachowców jedynym sposobem uchronienia pozostałych drzew przed zarażeniem, jest wycięcie chorych. Jednak wojewódzki konserwator przyrody wystąpił z wnioskiem do krajowego konserwatora przyrody o wyrażenie opinii na temat wycięcia tych drzew. Zażądano od gminy dokumentacji fotograficznej chorych drzew. Jeżeli będzie zgoda, gmina przystąpi do ich wycinki. Burmistrz odnosząc się do zapytania radnego J. Szyndlera w sprawie zabezpieczenia dachu budynku przy basenie, stwierdził, że jest ogrodzony i nikt nie powinien wchodzić na przyległy teren. Jednak zgłaszano mu, że kilku chłopców chodziło po dachu tego obiektu, na co już on wpływu nie ma. Prosił jednak straż miejską i policję, aby do rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia budowy basenu, pilnowali bezpieczeństwa przy obiekcie. Radny J. Szyndler stwierdził, że istnieje niebezpieczeństwo, że z tego dachu spadające dachówki mogą komuś zrobić krzywdę.  Uważa, że należałoby ten teren właściwiej zabezpieczyć przed ewentualnymi zdarzeniami. Następnie stwierdził, że wycięcie chorych sosen nie jest właściwym rozwiązaniem. Przewodniczący Rady stwierdził, że właściwym rozwiązaniem byłoby podwyższenie siatki zabezpieczającej lub wybudowanie dachu. Burmistrz  zwrócił uwagę, że przedmiotowy budynek jest zabezpieczony siatką, ustawiono oznakowanie, aby przechodzić drugą stroną ulicy. Zabezpieczenie wykonano po najniższych kosztach, z uwagi na planowaną inwestycję budowy basenu. To rozwiązanie jest tymczasowe. Przewodniczący Rady  nawiązał do uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dotyczącej przekazania Powiatowi Namysłowskiemu 270 tys. zł na zakup aparatury medycznej do szpitala. Korzystając z obecności na sesji Dyrektora szpitala M. Wójciaka prosił go o wyjaśnienia związane z powstaniem bądź nie powstaniem spółki, a także jaka aparatura potrzebna jest do pracowni kardiologicznej. Dyrektor Wójciak poinformował, że wszelkie prace związane z powstaniem spółki zostały wstrzymane. Są zakończone pod względem organizacyjnym, ze względu na przyznanie i wystąpienie szpitala o pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 650 tys. zł, którą mogły otrzymać tylko dla samodzielne publiczne zespoły opieki zdrowotnej. Pożyczka zostanie umorzona w 50 lub nawet w 80 procentach. Pożyczka została już przyznana, a pieniądze  wykorzystane. Po spłacie pożyczki, prace nad spółką zostaną wznowione. Poinformował, że rozpatrywana jest opcja, aby połączyć trzy szpitale: w Kup, Namysłowie oraz Pokoju i stworzyć spółkę. Prace nad tym projektem są bardzo zawansowane, przemawia za tym rozwiązaniem szereg argumentów. Uważa, ze do końca kwietnia wstępne decyzje zapadną w tym temacie przez rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Stwierdził, że po analizie niezbędnego sprzętu w szpitalu wykazano, że potrzeby dotyczą wymiany sprzętu już zamortyzowanego, albo zakup nowego, za który zapłaci Fundusz. Wymagana kwota na dzień dzisiejszy wynosi ok. 900 tys. zł. Poza tym, na sprzęt do poradni kardiologicznej potrzeba 140 tys. zł lub 240 tys. zł., aby w poradni wykonywać badanie echa serca. Następnie poinformował, że według przepisów prawnych szpitale nie mogą kupować sprzętów za własne środki, mogą to być jedynie środki unijne lub organu założycielskiego. Od dwóch lat sprzęt do szpitala zakupowany był z dotacji ze Starostwa. Dodał także, że pod koniec ubiegłego roku szpital za kwotę 122.600 zł zakupił 19 urządzeń medycznych, ze środków przekazanych przez gminy: Świerczów, Domaszowice i Wilków. Natomiast Gmina Pokój podtrzymała swoją decyzję o nieprzekazywaniu pieniędzy na sprzęt, tylko o zabezpieczeniu w budżecie środków w kwocie 100 tys. zł na udziały w akcje w planowanej spółce. Jednak podsumowując stwierdził, że najbardziej celowym byłby zakup sprzętu do poradni kardiologicznej. Dodał, że Fundusz Opolski przeznaczy w tym roku środki finansowe na zwiększenie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie kardiologii. Gdyby szpital wykazał, ze posiada w/w sprzęt, to kontrakt byłby zwiększony, należałoby wtedy zatrudnić specjalistę, który kompleksowo wykonywałby badania serca, bez konieczności wyjazdu do Opola lub Wrocławia. Skarbnik Gminy przypomniała, że gmina umorzyła szpitalowi zaległości podatkowe w kwocie ok. 300 tys. zł. Zapytała w związku z tym, na co szpital przeznaczył te środki. Dyrektor stwierdził, że to nie było przekazanie pieniędzy, tylko umorzenie podatku. Nastąpił w skutek tego zapis w ewidencji księgowej, co spowodowało, ze na całej działalności gospodarczej szpital zdecydowanie poprawił wynik finansowy. To spowodowało, ze szpital zakończył rok gospodarczy 2005 z dodatnim wynikiem finansowym. Gdyby gmina nie umorzyła tych zaległości wynik finansowy na koniec roku wyniósłby 200 tys. zł straty. Stwierdził więc, że to nie były pieniądze, za które można by zakupić sprzęt. Wyjaśnił, że umorzenie tych zaległości podatkowych, powstało na skutek realizacji wspólnych ustaleń dotyczących ustawy o restrukturyzacji samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej, gdzie określono taką delegację dla rad powiatów i rad gmin o umorzenie tych podatków. To był udział w procesie restrukturyzacji szpitali. Radny J. Szyndler  zapytał Dyrektora, ile SP ZOZ zarobił na zmianach dotyczących funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Dyrektor odpowiedział, że SP ZOZ nie wykonuje działań, które miałyby  przynosić korzyści finansowe, ale jest od świadczenia świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Poinformował, że jeśli chodzi o zakres ratownictwa medycznego, to osiągnął jeden z najlepszych efektów jakie szpital uzyskał, czyli trzy nowe karetki, współpracę z centrum powiadamiania ratunkowego w Brzegu, który dysponuje kolejnymi trzema karetkami wypadkowymi i karetką R Poinformował, że na dzień dzisiejszy jednocześnie mogą być zadysponowane 2 karetki R z anestozjologiem lub 3 karetki wypadkowe. Wszystkie koszty związane z zakupem tych karetek poniosła firma, która prowadzi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niedługo wejdzie w życie ustawa, według której kontraktowanie tych usług nie będzie się zajmował NFZ, tylko w imieniu Rządu - Wojewoda. Poinformował, że w dniu 29 marca br. w Namysłowie przestał funkcjonować magazyn rezerw materiałowych. Został przeniesiony do Wojewódzkiego Centrum Medycznego, który został wydzierżawiony firmie świadczącej usługi ratownictwa medycznego, na siedzibę pogotowia. Przeniesienie to spowodowane było tym, że warunki pracy pracowników pogotowia w Namysłowie były najgorsze w Województwie Opolskim.  Modernizację tego budynku na własny koszt, będzie wykonywała firma FALCK., gdzie nakłady na remont wyniosą ponad 100 tys. zł. Być może od 1-15 maja br. pracownicy będą mieli bardzo dobre warunki do pracy, co może spowodować, że przyjadą do nas lepsi fachowcy do pracy w pogotowiu. Podsumowując wyjaśnił, ze w Namysłowie nie ma pogotowia ratunkowego, są natomiast zespoły wyjazdowe, czyli te samochody, które są bezpośrednio rozliczane z NFZ. Dodał, że on nie jest przełożonym dla tych pracowników. Kontrole ratownictwa medycznego i pracy całych zespołów, sprawuje NFZ w Opolu. Kierownikiem i jego pełnomocnikiem do spraw współpracy z firmą FALCK jest lekarz Grzegorz Wójcik, jednocześnie jest kierownikiem pogotowia ratunkowego. Przewodniczący Rady zwracając się do Burmistrza zapytał, w jaki sposób planuje zrealizować uchwałę Rady Miejskiej z 29.04.2005 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego, czy przekaże pieniądze Starostwu, czy zakupi sprzęt do gabinetu kardiologicznego. Burmistrz stwierdził, że nie wie, w jakiej formie ten szpital będzie funkcjonował. Rok temu Rada podjęła decyzję, że Gmina Namysłów nie przystąpi do spółki, ale przekaże kwotę 270 tys. zł na jej funkcjonowanie.  Burmistrz stwierdził, że chciałby wiedzieć, jakie obecnie są plany co do organizacji szpitala, czy powstanie spółka przy udziale Powiatu Namysłowskiego i Gminy Pokój, czy może spółka trzech szpitali: w Namysłowie, Pokoju i Kup. I czy gmina ma przeznaczyć pieniądze w kwocie 270 tys. zł na ratowanie funkcjonowania szpitala, czy na konkretne zakupy. Poinformował, że na początku br. Dyrektor Wójciak wraz z doktorem Cegleckim wspominali o zamiarze utworzenia gabinetu kardiologicznego. Prosił ich o przedstawienie na piśmie tego zamiaru i jakie kwoty finansowe gmina mogłaby przekazać. Stwierdził, że mógłby wtedy odstąpić od realizacji uchwały z 29.04.2005 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego, i zakupić sprzęt konkretny sprzęt do gabinetu kardiologicznego. Ale chciałby posiadać konkretne informacje w tej sprawie. Zdaje sobie sprawę, że kwota 270 tys. zł nie uratuje funkcjonowania szpitala. Ale gdy będzie znał konkretne zamiary względem szpitala, może na najbliższej już sesji zaproponuje w jaki sposób powyższe środki mogą być  zagospodarowane. Dyrektor Wójciak poinformował, że okres ratowania funkcjonowania szpitala już się zakończył. Szpital nie jest zadłużony i nikt go nie musi ratować. Przekazane pieniądze nie wykorzystanoby na ratowanie jego funkcjonowania. Potrzebny jest natomiast sprzęt medyczny do badania pacjentów, nie zależnie czy będzie to spółka czy szpital publiczny. Następnie poinformował, że z raportu z Ochrony Zdrowia w Województwie Opolskim za 2004 rok, wynika, że wśród szpitali w Województwie Opolskim Namysłów jest w pierwszych czołówkach ze względu na ilość pacjentów leczących się w szpitalu. Podkreślił, że szpital na dzień 28.02.2006 r. nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie symboliczną kwotę 80 tys. zł. Całe zobowiązania szpitala wynoszą 2.200 tys. zł. Szpital posiada zdolność kredytową. Podsumowując stwierdził, że przychodząc na sesję oczekiwał odpowiedzi, czy gmina przekaże środki finansowe na zakup potrzebnego sprzętu. Oznajmił także, że on wraz ze Starostwem i Radą Powiatu jest zdecydowanym orędownikiem utworzenia spółki. Ale prace nad jej utworzeniem zostały przerwane, przez to że państwo zaproponowało przekazać dla szpitala pożyczkę, którą w 80% umorzy. Pieniądze zostały wykorzystane, na zakończenie sprawy 203 dla pracowników. To mogło być zrealizowane, poprzez umorzenie zaległości podatkowych i dzięki temu szpital może realizować program restrukturyzacyjny. Jednocześnie poinformował, że obecnie jest także Dyrektorem szpitala w Kup, ze względu na chorobę Dyrektora Tadeusza Pali. Stwierdził, że zna dobrze sytuację obu szpitali, zapewnił więc, że żaden nie jest zależy ani niezbędny drugiemu, żeby ratować się nawzajem. Dodał, że w listopadzie br. Minister Zdrowia ogłosi sieć szpitali publicznych. W drodze decyzji administracyjnej, z dotychczasowych szpitali będzie skreślonych z 700 szpitali publicznych od 15% do 20%, jak przekazał Minister Religa. Nie ma jednak ustalonych zasad, według których, znajdą się szpitale w tej sieci. Jednak stwierdził, ze bardziej prawdopodobne będzie , że do sieci wejdą szpitale większe.. Dlatego uważa, że korzystne byłoby utworzenie spółki z w/w szpitali. Gdyby powstała ta spółka, nastąpiłoby m.in. zmniejszenie administracji, zmiana sposobu zarządzania, zwiększenie zakupu leków dla trzech szpitali, co spowodowało by obniżenie cen, zmianę informatyzacji szpitali, itd. Poinformował, że szpital w Brzegu, ze względu na otwarcie oddziału intensywnej opieki medycznej i szpitalnego oddziału ratunkowego z urzędu będzie w sieci, a także szpital w Oleśnie i Oleśnicy. Następnie przedstawił pozytywne strony utworzenia spółki z trzech szpitali. Następnie poinformował, iż Burmistrz prosił go o napisanie wniosku w sprawie potrzebnego sprzętu do szpitala, a on zainteresowałby nim firmę „Velux”. Jednak Dyrektor stwierdził, że nie będzie obarczał Burmistrza przekazywaniem problemu szpitala na tą firmę. Dodał, ze rozmawiał już z przedstawicielami tej firmy i pośrednictwo Burmistrza nic by nie dało. Poza tym  oznajmił, że z firmami z terenu Namysłowa współpracuje mu się dość dobrze. Poinformował, ze 15 firm z Namysłowa przekazało na oddział ginekologiczno-położniczy kwotę 20 tys. zł. Radna M. Teodorczyk stwierdziła, że chciałaby, jak prawdopodobnie wszyscy obecni na tej sali, aby szpital był jak najbliżej miejsca zamieszkania i dobrze wyposażony. Uważa, więc, że uchwała podjęta przez Radę rok temu powinna być zrealizowana, a pieniądze przekazane szpitalowi. Przewodniczący Rady zaproponował, aby Burmistrz wraz ze Starostą spotkali się i ustalili sposób rozstrzygnięcia sprawy. Burmistrz stwierdził, że w tej chwili zmienił się sposób i cel tego działania. Zwracając się do dyrektora stwierdził, ze nie chodzi o to kto będzie prowadził rozmowy z firma „Velux”, chodzi o uzyskanie konkretnego efektu. Następnie poprosił aby wystąpił z wnioskiem nie tylko do niego, ale i do Rady, bo to ona w ostateczności podejmie decyzję, o przekazanie pieniędzy na funkcjonowanie szpitala. We wniosku, prosił, aby podał konkretne zapotrzebowanie dla funkcjonowania szpitala. Dlatego chciałby, aby przekazane środki przez gminę, były właściwie zagospodarowane. Następnie radna B. Leszczyńska zapytała , kto odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na Placu Kazimierza Wielkiego w Namysłowie. Podkreśliła, że ten teren jest zanieczyszczony szklanymi odpadami. Kolejno stwierdziła, że przy murach obronnych mężczyźni załatwiają swoje fizjologiczne potrzeby. Prosiła, aby w jakiś sposób to zwalczać. Zaproponowała, aby w gazetce wystąpić z apelem do tych ludzi. Naczelnik T. Bagiński  zapewnił, że sprawdzi w którym miejscu plac jest zanieczyszczony i na pewno zostanie uprzątnięty. Odpowiadając na drugie zapytanie, stwierdził, że najlepszą metodą zwalczania tego typu zachowania jest zgłoszenie zdarzenia na policję. Burmistrz poinformował, ze na wniosek radnych, na jednej z najbliższych sesji jeden z punktów poświęcony będzie bezpieczeństwu na terenie miasta, głownie wandalizmu i w/w zachowań mieszkańców. Stwierdził, ze najskuteczniejszą walką z niewłaściwym zachowaniem się społeczeństwa, jest zgłaszanie zdarzeń policji na bieżąco. Policja bez zaangażowania społecznego, nie będzie w stanie rozwiązać tych problemów. Przewodniczący poinformował, że następną sesję planuje na dzień 18.05.br., w czasie której odbędzie się dyskusja dotycząca przeciwdziałaniu patologii społecznej. Radny L. Mikluszka wracając do tematu szpitala, stwierdził, ze nadal jest on nierozstrzygnięty. Na dzień dzisiejszy nikt nie wie w jakiej formie organizacyjnej będzie funkcjonował szpital np. na rok. Prosił przewodniczącego Rady, aby na następną sesję ująć ten temat w porządku obrad i w odpowiednim terminie podjąć ostateczną decyzję w tym temacie. Burmistrz stwierdził, że w tej sprawie jest bardzo dużo niewiadomych. Z jednej strony była mowa, aby przekazać pieniądze w celu ratowania funkcjonowania szpitala, teraz natomiast Dyrektor twierdzi, ze nie trzeba go ratować, ponieważ nie ma żadnych zagrożeń. Obecnie narodził się pomysł, żeby przekazać pieniądze na konkretny sprzęt medyczny. Na spotkaniu z Dyrektorem Wójciakiem, zapewniał, ze aby pomóc w działalności szpitala, poszedłby do zakładów pracy z taką prośbą, a także będzie szukał pieniędzy w budżecie gminy na ten cel. Zapewnił, że jeśli będzie tworzony w szpitalu gabinet kardiochirurgiczny, przedstawiony zostanie wniosek do Rady o niezbędnym sprzęcie, to on na następnej sesji przedstawi Radzie źródła finansowania tego przedsięwzięcia.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim tym, którzy zobowiązanii są do złożenia oświadczeń majątkowych, o ostatecznym terminie ich składania do 28.04.2006 r. Poinformował, że wpłynął do niego wniosek od radnego J. Szyndlera w sprawie odznaczenia brązowym krzyżem zasługi dla Pana Stanisława Piasnego - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr II w Namysłowie. Prosił Radę o ustosunkowanie się do wniosku. Pan S. Piasny poinformował, że on posiada już brązowy krzyż zasługi. Naczelnik W. Myca stwierdziła, że można mieć dwa takie odznaczenia. Następnie Rada upoważniła Przewodniczącego Rady do podpisania w imieniu Rady wniosku o nadanie brązowego Krzyża Zasługi Panu Stanisławowi Piasnemu. Kolejno Przewodniczący przedstawił pismo od mieszkańców ul. 1 Maja w sprawie budowy dróg osiedlowych. Poinformował, że na jego ręce wpłynęło z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  Postanowienie w sprawie odwołania Pana Ryszarda Koniecznego od pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 07.02.2006 r. nr Or.V.0114/3/06 informującego o stanowisku Komisji Rewizyjnej wobec zarzutów podniesionych w piśmie dnia 11.01.2006 r., dotyczących zawarcia umowy dzierżawy lokalu gastronomicznego w budynku Ratusza w Namysłowie. Następnie przedstawił swoje pismo, skierowane do Burmistrza, które dotyczyło wniosków z zebrania mieszkańców Osiedla Nr VI w Namysłowie, na którym nie było przedstawiciela z Urzędu oraz odpowiedź Burmistrza na wnioski zawarte w w/w piśmie. Poinformował, że na jego ręce wpłynęła skarga Pani E. Tęciorowskiej zam. przy ul. Sejmowej w Namysłowie, dotycząca braku remontu dachu na garażu nr 64 przy ul. Sejmowej 18. Przewodniczący w imieniu Rady przekazał powyższe pismo do rozstrzygnięcia przez Burmistrza.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5a
– w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
W tym punkcie Przewodniczący Rady E. Wołoszczuk  przedstawił radnym Uchwałę Nr 141/2006 z dnia 04.04.2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Namysłów za 2005 rok. Następnie przedstawił uchwałę Nr 172/2006 z dnia 03.04.2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. W związku z powyższym Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Namysłowa, w którym Rada przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przez Burmistrza za 2005 rok i udziela mu absolutorium. Zanim radni przystąpili do głosowania, zapytał czy są uwagi bądź zapytania w tym punkcie obrad. Radny J. Szyndler odnosząc się do przedstawionych powyżej uchwał RIO, stwierdził, że każda kontrola zewnętrzna nie ocenia nigdy żadnego zagadnienia w aspekcie władz samorządowych, tzn. celowości ich działania. Następnie dodał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury, nie udzielono mu wyczerpującej odpowiedzi na zapytanie dotyczące dotacji dla koła łowieckiego „Bażant”. Wyjaśnił, że na str. 43 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. widnieje zapis dotyczący dotacji dla koła łowickiego „Bażant”, jednak na posiedzeniu w/w komisji nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi, na jaki cel przeznaczono te środki finansowe. Dlatego, byłby skłonny doszukiwać się bardziej sensownego wydatkowania tych pieniędzy. Kolejno stwierdził, że na str. 22 sprawozdania, znajduje się rozliczenie wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodał, że po zapoznaniu się z dokumentacją i rozliczeniami w tym zakresie udostępnionymi przez Skarbnika Gminy, nie doszukał się potwierdzenia, że zlecone zadania, na realizację których przekazano pieniądze, zostały wykonane, pomimo tego, że według rachunków formalnie zostały one rozliczone. Dlatego on jako radny, chciałby wiedzieć, że ok. 300 tyz. zł. zostało celowo i sensownie wykorzystane. Skarbnik Gminy B. Bednarz przyznała, że radny J. Szyndler spotkał się z nią przed sesją, gdzie udostępniła mu dokumentację w zakresie w/w dotacji, lecz radny się z nią nie zapoznał. Dlatego przykro jej, że teraz powrócił do tematu  przekazania dotacji dla koła łowieckiego „Bażant”. Dlatego zdziwiła się, że wyraża pogląd o nieprawidłowościach, jeżeli nawet nie zajrzał do tych dokumentów. Jednocześnie wyjaśniła, że nie chodzi tu o kwotę 300 tys. zł na dotację, lecz łączna wartość tych dotacji wyniosła 86 tys. zł.  Zapewniła, że sugestie dotyczące wymogów radnego w powyższej sprawie przyjęła, i nie wyklucza, że w przyszłości warto je wdrożyć, aczkolwiek nie wynikają one z żadnych przepisów. Przypomniała, że dotacje, o których mowa udzielane w określonej formie przez gminę, były przekazywane po raz pierwszy w ubiegłym roku. Dokumentacja prowadzona była zgodnie z prawem, nie ma żadnych niedociągnięć formalno-prawnych. Nie zgodziła się, że stwierdzeniem, że były one niecelowe, z tego względu, iż były przekazywane na zadania publiczne, określone w ustawie o wolontariacie i pożytku, gdzie określono katalog wszystkich możliwych zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Omawiana dotacja nie była przeznaczona na zadanie tzw. niecelowe i nie określone w w/w katalogu. Radny J. Szyndler  odpowiedział, że dzisiaj nie miał zamiaru sprawdzać na co konkretnie przekazano dotację w kwocie 4 tys. zł dla kola łowieckiego „Bażant”, pytał o to na posiedzeniu Komisji, a dzisiaj nie miał zamiaru tego sprawdzać. Wykazane dokumenty potwierdzają formalne rozliczenia realizacji zadania, lecz dla niego nie jest to potwierdzeniem, że zadanie zostało wykonane. Następnie Przewodniczący Rady prosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji w sprawie opinii o udzielenie Burmistrzowi absolutorium i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 03.04.2005 r. radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Omówił procentowe wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych w stosunku do założonego planu. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, jako wiodącej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi i na podstawie własnej opinii, pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa za 2005 rok. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Gudzowska poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o udzielenie absolutorium dla Burmistrza, jak również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury S. Hinborch przekazał, że członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i pozytywnie zaopiniowali wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Teodorczyk przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa, który wypracowała po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. W tym punkcie więcej uwag i pytań nie wniesiono. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 20 radnych, ponieważ radny Władysław Dziedzic opuścił obrady przed głosowaniem. Uchwała Nr XXXIV/253/06 stanowi załącznik do protokołu (Uchwała Nr XXXIV/253/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa).
W tym miejscu Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu S. Wojtasikowi. Burmistrz podziękował radnym, za udzielenie mu absolutorium. Wyraził nadzieję, że jeszcze do końca kadencji uda się wykonać wszystkie zaplanowane zadania, a współpraca z Radą i wszystkimi jednostki gminnymi będzie jak najlepiej przebiegała. Przed podjęciem pozostałych uchwał Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący prosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji. Przewodniczący S. Hinborch poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał, jak również zapoznano się z informacją policji nt. stanu bezpieczeństwa młodzieży i przestępczości w gminie. Przewodniczący L. Mikluszka poinformował, że członkowie Komisji Budżetowej i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał. Przewodnicząca W. Gudzowska poinformowała, że Komisja Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna także pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

5b –  zaciągnięcia kredytu.
Do projektu uchwały radni pytań i uwag nie wnieśli. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały. „Za” jej podjęciem głosowało 20 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIV/254/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/254/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu)

5c – zaciągnięcia pożyczki.
Do projektu uchwały radni uwag i pytań nie wnieśli. Przewodniczący poddał do zatwierdzenia uchwałę. „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIV/255/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/255/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki)

5d – zaciągnięcia pożyczki pomostowej.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 20 glosami „za”, wstrzymujących i przeciwnych głosów nie było. Uchwała Nr XXXIV/256/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/256/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej)

5e – zaciągnięcia kredytu.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Przyjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIV/257/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/257/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu)

5f – zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, tj. podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIV/258/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/258/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5f-1 – zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Radny  J. Szyndler  zauważył, ze na 5 stronie projektu uchwały jest zapis, że w przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków umowy EKOWOD dokona naliczenia opłaty dodatkowej. W związku z tym zapisem zapytał, w jaki sposób nastąpi to stwierdzenie przekroczenia warunków umowy, stosowny do naliczenia opłaty dodatkowej. Poinformował, że aby muc odnieść się do tej uchwały, prosił o dane dotyczące zatrudnienia w Spółce EKOWOD, na koniec roku 2005 i koniec marca 2006 r. Jednak poinformował, że żądanych informacji nie uzyskał, więc nie może odpowiedzialnie odnieść się do uchwały. Uważa, że nie ma w niej wystarczających informacji, które przekonywałyby go o słuszności podwyżki. Nie otrzymał także kalkulacji kosztów, które umożliwiłyby mu odniesienie się do uchwały. Dlatego nie będzie mógł się pozytywnie odnieść do uchwały. Burmistrz wyjaśnił, że rzeczywiście radny prosił o stan zatrudnienia w Spółce  w/w okresie. Jednak uzyskał informację w tym zakresie o dodatkowe lata 2003, 2004. Radny J. Szyndler stwierdził, że dodatkowe informacje dla niego były zbędne, jemu chodziło konkretnie o stan zatrudnienia na koniec roku 2005 i koniec marca 2006 r. Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski odpowiedział, że opłaty dodatkowe dotyczą taryf za ścieki przemysłowe zakładów przemysłowych. Następnie wyjaśnił, na jakich zasadach Spółka dokonuje naliczenia opłat dodatkowych.  Poinformował, także, ze dzisiaj rano otrzymał informację, iż radny potrzebuje informacje nt. zatrudnienia w Spółce, więc w trybie ekspresowym przekazał mu wyciąg z protokołu Zarządu, który pokazywał pewną zależność występującą w Spółce w ostatnich trzech latach. Dodał, że stan zatrudnienia na koniec marca br. nie ma żadnego związku z zatwierdzeniem taryf za ścieki i wodę w Spółce. Taryfy ustalane są na podstawie dwóch elementów czasowych: na roku obrotowym, tj. od stycznia roku poprzedniego, do grudnia i roku obrachunkowego, czyli od 1 marca poprzedniego roku do końca lutego br.  Zwracając się do radnego J. Szyndlera, zaprosił go do Spółki, gdzie odpowie mu na każde pytanie, dotyczące jej funkcjonowania. Radny L. Mikluszka poinformował, że podwyżki taryf wynikają głownie z przepisów prawnych w tym zakresie. Na komisjach projekt uchwały był zaopiniowany pozytywnie, nie budził żadnych zastrzeżeń. Na tym dyskusję zakończono w sprawie zatwierdzenia taryf. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/259/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/259/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)

5g -  zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.     
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIV/260/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/260/06 z dnia 10 kwietnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów)

5h - pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów.
Skarbnik Gminy poinformował, że na posiedzeniu komisji radny J. Szyndler zaproponował, aby do uchwały wprowadzić zmianę. Ustalono jednak, że dopiero po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostanie wprowadzona zmiana. Uzyskała już telefoniczne potwierdzenie, że można ją nanieść. W związku z powyższym prosiła o wprowadzenie do § 17 zapis: „kontrolę z ramienia Gminy Namysłów, nad udzieloną pomocą publiczną w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości, audytor wewnętrzny lub pracownik ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.” Dodatkowo przekazała, że na etapie opracowania projektu uchwały, miała nadzieję, ze w Urzędzie będzie już zatrudniony audytor wewnętrzny, jednak do dnia dzisiejszego nie ma w Urzędzie obsadzonego takiego stanowiska. Wiceprzewodniczący poddał do zatwierdzenia uchwałę „5h” z powyższą zmianą. „Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIV/261/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/261/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów)

5i - zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Namysłów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIV/262/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/262/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Namysłów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania)

5j - zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce”.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/263/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/263/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce”)

5k - zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej
w Przeczowie”.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/264/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/264/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie”)

5l - powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie.
Wiceprzewodniczący J. Dróżdż do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska zaproponował radnego Jerzego Kopcia. Radny J. Kopeć wyraził zgodę na powyższe. „Za” powołaniem radnego J. Kopcia na Przewodniczącego Komisji głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Pan J. Kopeć podziękował radnym za powierzone zaufanie. Zapewnił, że pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Porządku będzie łącznikiem pomiędzy Radą, a policją i straża miejską. Uchwała Nr XXXIV/265/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXIV/265/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie)

Ad. 6  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag i zapytań do protokołu z poprzedniej sesji rady nie wniesiono. „Za” przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 20 radnych, tj. przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska  proponowała, aby ulotka, którą opracowały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie nt. ochrony środowiska naturalnego, była załączona do przyszłego wydania „Nowin Namysłowskich”. Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na Sali życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślności z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych. Następnie głos zabrał Pan Wł. Paluch mieszkaniec Namysłowa, który stwierdził, że gmina otrzymała nagrodę w konkursie dotyczącym oszczędności energii elektrycznej, a według niego nawet w czasie trwania obrad sesji marnowana jest energia, poprzez włączenie wszystkich żarówek na sali. Burmistrz nie zgodził się z przedmówcą stwierdził, że źle świadczyłoby o nim jak i o Radzie, gdybyśmy na sesji obradowali po ciemku. Przyznał, że jeszcze jest dużo do zrobienia w zakresie oszczędności energii, jednak oznajmił, że gmina w tym temacie zrobiła już bardzo wiele, o czym świadczy m.in. powyższa nagroda. Radna M. Teodorczyk  nawiązując do przyjętych przez Radę uchwał dotyczących realizowanych zadań ze środków programu „Odnowa wsi”, zapytała dlaczego, pomimo, że jest członkiem tego programu, uczestniczy w licznych szkoleniach i spotkaniach, nie jest informowana, które miejscowości będą włączone w danym momencie do programu. Wyjaśniła, ze właśnie z tego powodu wstrzymała się od głosu przy podejmowaniu powyższych uchwał. Prosiła w związku z tym o informowanie na bieżąco o zamiarze przyłączenia następnych wsi do programu. Radny L. Mikluszka stwierdził, że idąc mostem nad sklepem „Tesco”, spoglądając w dół, widnieje bardzo duży nieporządek. Sugerował, aby władze wpłynęły na zarządzających sklepem o uprzątnięcie bałaganu. Radny J. Szyndler w kwestii półprywatnej, poinformował, że otrzymał od Spółki „EKOWOD” fakturę w której obciążono go za wodę i ścieki, a także za jakieś inne zaległe faktury, z czym on się nie może zgodzić. Odpisał Prezesowi Spółki, że nie akceptuje tej faktury. Prosił w związku z tym Burmistrza o rozpoznanie sprawy i udzielenie odpowiedzi , czy taka forma przyjęta przez Spółkę jest dopuszczalna. Burmistrz zapewnił, że wyjaśni sprawę. Wiceprzewodniczący poinformował, że wpłynęło w czasie przerwy pismo od SP ZOZ z wykazem sprzętu medycznego, niezbędnego dla Szpitala. (Pismo załączono do protokołu).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik

informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 18-05-2006
Wersja XML