Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXV/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 18 maja 2006r.

Protokół Nr XXXV/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 18 maja 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne uchwały Rady Miejskiej. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał obecnych na sesji: radnych, przedstawicieli samorządów miejskich i wiejskich. Powitał także zaproszonych gości: Dyrektora SP ZOZ M. Wójciaka, Komendanta Powiatowej Policji J. Frankiewicza oraz gospodarzy miasta: Burmistrza i jego zastępców, naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy i spoza gminy. Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Jednocześnie proponował wprowadzenie zmian do porządku obrad: wycofanie pkt „5c” uchwały w sprawie darowizny nieruchomości oraz przeniesienie pkt 6. „Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Namysłów przedstawione przez Komendę Powiatowej Policji w Namysłowie”, przed podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Zapytał, czy ktoś ma jeszcze propozycje zmian. Innych propozycji nikt nie wniósł. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia zaproponowanego porządku obrad, wraz ze zmianami. „Za” jego przyjęciem głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
  4a - Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Namysłów przedstawione przez  Komendę  Powiatowej Policji w Namysłowie.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/  zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5b/  udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie,
  5d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  5e/ podziału gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich obszarów granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5f/ podziału gminy Namysłów na stałe obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa opolskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami tj. od 12 kwietnia do 17 maja 2006 r. oraz przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej z XXXIII sesji w dniu 10.04.2006 roku. (Sprawozdania załączono do protokołu). Ponadto poinformował, że obsługę prawną Urzędu prowadzi kancelaria prawna Pana B. Waszczuka Radna B. Leszczyńska zapytała, kiedy był ogłoszony przetarg na budowę ul. Armii Krajowej. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że zerwanie asfaltu z tej ulicy odbyło się w kwietniu br., natomiast nie można było ogłosić przetargu przed tą czynnością. Następnie okazało się, że kostka pod asfaltem jest w dobrym stanie i można ją przełożyć. Następnie ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty i po 15 dniach firma może przystąpić do prac. Radny J. Syndler stwierdził , że już 1,5 miesiąca oczekuje na odpowiedź w sprawie stanu zatrudnienia pracowników w Spółce „EKOWOD”, na koniec pierwszego kwartału 2006 r. Kolejno oświadczył, że otrzymał od Burmistrza odpowiedź na interpelację w sprawie złego stanu zadrzewienia w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie, lecz ona nie w pełni go zadowala. W związku z powyższym chciałby wiedzieć, czy i jakie podejmowano lub podejmuje się działania rozpoznawcze i zapobiegawcze w tym zakresie przez Urząd. Uważa, że metoda usuwania posuszu jałowego, nie przynosi pożądanych rezultatów w tym zakresie. Kolejno przypomniał, że gdy Rada przyjmowała Program Przeciwdziałania i Profilaktyki Problemów Alkoholowych, miał zastrzeżenia co do podziału środków finansowych tego Programu. Przypomniał także, iż Skarbnik Gminy była przeciwna jego propozycjom, co według niego było niesłuszne. Na poparcie swoich słów podał przykład zabójstwa chłopca z Boguszowej Golcach. Dodał, że niezbędne byłoby, aby w Programie został założony cel pomocy, zasady jej udzielenia, zasady rozliczenia i kontrola. Następnie poinformował, że w Urzędzie pracy wywieszono ofertę pracy na nauczyciela muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich. Jednocześnie zapytał jak z takiej oferty należy korzystać. Dodał, że aktualna oferty została potwierdzona w PUP. Poinformował, że chętna osoba na to stanowisko, zadzwoniła do sekretariatu szkoły i uzyskała informację, że zgłosiła się już jedna osoba, a zainteresowana ma czekać na telefon od  Dyrektora szkoły. Na drugi dzień Pani Dyrektor poinformowała zainteresowaną, ze oferta już jest nieaktualna, ponieważ wpłynęło kilka propozycji, a ona zdecydowała się na przyjęcie pewnej osoby. Dodał, że rozmowa odbywała się w kontekście konkretnej osoby. Po kilku godzinach osoba bez podawania nazwiska zadzwoniła z chęcią złożenia oferty pracy jako nauczyciel muzyki. Pani poinformowała, ze można złożyć podanie, które będzie rozpatrzone w sierpniu br., jednocześnie poinformowała, że są jej znane potrzeby w tym zakresie w innych szkołach. Podsumowując zapytał, w jaki sposób odnieść tą sytuację do realizowanego w gminie programu „Przejrzysta Polska”. Następnie stwierdził, że według niego Pani Kierownik Biblioteki Publicznej, z uwagi na swoje zachowania do podległego personelu, nie nadaje się na kierownicze stanowisko. Dodał, że gdyby zaistniała potrzeba uzasadnienia tej opinii, może ją przedstawić, pod warunkiem, że Pani Kierownik będzie obecna na sali obrad. Burmistrz odnosząc się do interpelacji w sprawie zadrzewienia w parku, prosił, aby radny przedstawił swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Jeżeli radny dokładnie sformułuje na piśmie swoje zastrzeżenia, co do przedstawionej odpowiedzi, wtedy on także odniesie się na piśmie do nich. Jeżeli chodzi o ofertę pracy w Smarchowicach Wielkich, wyjaśnił, że o zatrudnieniu pracowników do szkoły decyduje Dyrektor placówki, który w drodze konkursu był wyłoniony jako organ prowadzący i ma podpisaną umowę z Burmistrzem. Natomiast Burmistrz nie narzuca dyrektorowi, kogo ma zatrudnić, jest to kompetencją dyrektora. Prosił radnego, aby przedstawi swoje konkretne zarzuty na piśmie, a on odniesie się do nich. To samo tyczy się zarzutów pod adresem Kierownika Biblioteki Publicznej. Radny J. Szyndler zgodził się na prośbę Burmistrza. Dodał, że w kwestii parku, to chodziło mu o uzyskanie informacji, jakie działania rozpoznawcze i zapobiegawcze podjęto lub podejmuje się w sprawie zapobiegania obumieraniu drzew. Dodał, że przedstawiona wcześniej sprawa zatrudnienia pracownika do szkoły w Smarchowicach Wlk. jest nie do przyjęcia. Burmistrz stwierdził, że aby odnieść się do w/w sprawy musi wysłuchać wyjaśnień dwóch stron. Jeżeli chodzi o park, poinformował, że znajduje się on pod szczególnym nadzorem konserwatora przyrody i konserwatora zabytków. W związku z tym gmina nie może na własną rękę podejmować żadnych prac. Radny L. Mikluszka  wnioskował, aby na najbliższej sesji Rady Miejskiej dokonać analizy działalności Spółki EKOWOD, zostaną wtedy ustalone sprawy zatrudnienia i wszystkich składników ekonomicznych realizowanych przez Spółkę. Burmistrz przychylił się do wniosku radnego Mikluszki. Sołtys Łączan J. Płaczek  poinformował, że wczoraj ukazały się w Internecie wyniki z Kontraktu Wojewódzkiego, według których Łączany nie zakwalifikowały się do realizacji programu „Odnowa Wsi”. Zapytał, czy pomimo to gmina realizować będzie ten projekt. Burmistrz oznajmił, że wynik Kontraktu Wojewódzkiego także go zdziwił, a na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, czy projekt będzie realizowany.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.   
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły na jego ręce interpelacje radnej B. Leszczyńskiej w sprawie: urządzenia boiska do gry w siatkówkę na błoniach nad Widawą oraz braku stojaków na rowery przy placu targowym. Przewodniczący zapoznał radnych z ich treścią, a także odpowiedziami na powyższe interpelacje. Następnie przedstawił treść odpowiedzi na zapytania radnego J. Szyndlera z ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie: zadrzewienia w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie oraz interwencji służb Spółki „EKOWOD” i obciążenia Pana Szyndlera kosztami za usługę. Radny J. Szyndler stwierdził, że nie zgadza się z odpowiedzią na drugą interpelację i odniesie się do niej na następnej sesji. Radna B. Leszczyńska  zwracając się do Naczelnika Bagińskiego zapytała, kiedy zostaną ustawione ławki na trasie od placu targowego do basenu w Namysłowie. Następnie zwracając się do radcy prawnego , zapytała czy właściwe jest, iż radny konsultuje się z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje problemy, a następnie radny przekazuje je Burmistrzowi. Wyjaśniła, że pyta dlatego, ponieważ na jednym z zebraniu mieszkańców osiedla padł zarzut, od mieszkańców Namysłowa, że radni zajmują się błahymi sprawami.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły na jego ręce do Rady Miejskiej życzenia z okazji Dnia Samorządowca od Pani Poseł T. Cegleckiej-Zielonka. Następnie przedstawił pismo od Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczące podziału środków przeznaczonych na rozwój gmin na kolejne dwie kadencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zorganizowane przez ZGŚÓ, w którym uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie Województwa Opolskiego, poświęcone było powyższej sprawie. Dodał, iż uczestnicy wnieśli swoje uwagi do podziału tych środków. Wspólnie zaproponowali, aby zastosować w tym zakresie podział tzw. „system galicyjski”, według którego środki mogłyby być sprawiedliwiej podzielone. Wnioskowano, aby 50% całej kwoty przeznaczyć dla samorządów. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy samorządy bardzo dużo pieniędzy przeznaczyły na przygotowanie wniosków, czy projektów technicznych, z pośród których bardzo niewiele jest realizowanych, że względu na brak środków. W rezultacie zostało przygotowane wystąpienie, które otrzymają wszystkie gminy, a na następnej sesji poinformuje Radę o jego treści. Radny J. Szyndler nawiązując do decyzji Rady Miejskiej w sprawie poparcia wniosku o nadanie Panu S. Piasnemu „Brązowego Krzyża Zasługi”, z uwagi na to, iż nie wiedział, że Pan Piasny posiada już Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem o nadanie mu „Złotego Krzyża Zasługi”. Rada jednogłośnie 20 głosami „za” poparła wniosek radnego J. Szyndlera. Następnie przewodniczący zapoznał wszystkich z wnioskami do realizacji przez Burmistrza, od mieszkańców Osiedla Nr I w Namysłowie. Kolejno Przewodniczący przedstawił treść pisma, adresowanego do Przewodniczącej Osiedla Nr III w Namysłowie, a do wiadomości Rady, w sprawie remontów dróg na terenie tego osiedla. Następnie Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańca Namysłowa Pana Z. Herby w sprawie umorzenia mu zaległego podatku, ze względu na jego wkład finansowy przy remoncie wynajmowanego mieszkania, a także odpowiedź Burmistrza na to pismo. Poinformował także, iż wpłynęło na jego ręce zaproszenie dla radnych na I Mistrzostwa Powiatu Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny, w dniu 20.05.2006 r. o godz. 11.00 w Hali Orła w Namysłowie, a także na przeglądy artystyczne dzieci  z przedszkoli i szkół podstawowych w Namysłowie, które będą odbywać się w miesiącu maju br. Przewodniczący dodatkowo, nawiązując do wypowiedzi radnej B. Leszczyńskiej, oznajmił, że radni zgodnie z obowiązującą ustawą, mają prawo dokonać kontroli pracy Burmistrza, czy służb mu podległych, poprzez komisję rewizyjną. Jeżeli zainteresowany jest jakąś sprawą, ma prawo zwrócić się do Burmistrza, a Burmistrz może mu udostępnić informacji. Natomiast radny nie ma prawa kontrolować pracy wydziałów w urzędzie, czy urzędników. Radni wszystkie sprawy w Urzędzie powinni załatwiać za pośrednictwem Burmistrza. Dodał, że tak samo burmistrz nie ma prawa oceniania radnych. Radnego jedynie może ocenić wyborca, na spotkaniach z mieszkańcami i poprzez głosowanie w czasie kolejnych wyborów. W związku w tym oznajmił, że jego zdaniem, stwierdzenie prasowe Burmistrza Ilnickiego na temat pracy radnych nie powinno mieć miejsca. Wyraził nadzieję, że Burmistrz Kuchczyński zamieści odpowiednie sprostowanie w gazecie.  A jeżeli ktoś chce sobie robić kampanię przedwyborczą, to niech to robi na swój własny koszt. Uważa, że takie zachowanie nie powinno było mieć miejsca. Prosił Burmistrza o zamieszczenie odpowiedniego sprostowania w sprawie artykułu Burmistrza Ilnickiego w w/w sprawie. (Przedstawione powyższe pisma załączono do protokołu).
Kolejno Przewodniczący przekazał dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Janowi Drożdżowi.

Ad. 4a Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Namysłów przedstawione przez  Komendę  Powiatowej Policji w Namysłowie.
Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie J. Frankiewicz nawiązując do odbytej w dniu wczorajszym Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, w czasie której dowiedział się czego społeczeństwo Namysłowa oczekuje od policji, stwierdził, że głównym problemem jest młodzież, która w wolnym czasie dewastuje różnego rodzaju obiekty w mieście. Na posiedzeniu komisji uzyskał wiele informacji na temat uciążliwych dla mieszkańców zdarzeń i działań oraz wskazówek, jakie sytuacje należy wyeliminować z życia mieszkańców Namysłowa. Następnie stwierdził, że z drugiej strony, należałoby się zastanowić, w jakiej formie, zorganizować dzieciom i młodzieży, czas wolny, aby miały szanse odreagowania i wyżycia się w inny sposób niż niszczenie mienia gminnego. Następnie zapewnił, że wszystkie te miejsca i obiekty, w których zdarzają się akty wandalizmu, chuligaństwa i picia przez młodzież alkoholu, będą systematycznie kontrolowane przez policjantów. Poinformował, że w dniu wczorajszym, po wcześniejszym zasygnalizowaniu Burmistrzowi o możliwości pełnienia dodatkowych służb przez policjantów, na terenie całego powiatu namysłowskiego, za pieniądze asygnowane przez organy samorządowe, prosił Radę o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla policji w powyższej kwestii. Pomimo tego, że funkcjonariusze policji, służbę pełnią przez cały swój czas, poza godzinami pracy, to nie ma prawnej możliwości, aby dodatkowe dyżury pełnili, bez dodatkowego wynagrodzenia. Propozycja zyskała pozytywną akceptację Burmistrza i radnych, uczestniczących w posiedzeniu komisji. Prosił o zapytania radnych w tej kwestii. Następnie przedstawił informację nt. działalności policji od początku roku do końca kwietnia br. Poinformował, iż od początku roku policja wszczęła 323 postępowania przygotowawcze w różnorodnych sprawach. Wyjaśnił, iż statystyka policyjna podzielona jest na dwa kryteria: przestępczości ogólnej, której wskaźnik w 2006 wyniósł 85,9% , w ubiegłym roku 84,8% oraz przestępczości kryminalnej, której wskaźnik w 2006 r. wyniósł 71,4%, w roku ubiegłym 72,4% oraz przestępczość gospodarcza, której wskaźnik wyniósł w tym roku 100%, a w ubiegłym 99%. Następnie przedstawił zestawienia wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w powiecie namysłowskim i wykrytych przez policję. Oznajmił, że najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są rozboje, których w omawianym okresie było 4, z czego w dwóch przypadkach sprawcy zostali ustaleni i decyzją sądu aresztowani. Poinformował, że policja duży nacisk kładzie na zmniejszenie ofiar wypadków na drogach. Jednocześnie zaznaczył, że w gminie Namysłów w tym roku nie zginęła żadna osoba z powodu wypadku na drodze, natomiast w gminie Wilków i Pokój po jednej osobie.  Zapewnił, że policja robi wszystko, aby ograniczyć przestępstwa związane z nieprzestrzeganiem bezpieczeństwa na drogach przez uczestników ruchu drogowego. Przedstawił statystykę przestępstw, których sprawcami byli nieletni z gminy. Poinformował, że w okresie od 16.-20.01.2006 r. policja, w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2006” czuwała nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży korzystającej z różnych form wypoczynku, w 20 placówkach oświatowych, w tym 11 z gminy Namysłów. Działania podejmowane były wspólnie ze strażą pożarną i przyniosły oczekiwane efekty w postaci braku notowań osób nieletnich, które dokonywałyby czynów zabronionych. W ramach programu prewencyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka” policja wykorzystywała zebrania osiedlowe mieszkańców oraz zebrania wiejskie, w czasie których przekazywano informację o występujących najczęściej zagrożeniach kryminalnych powiatu namysłowskiego. Policja podejmowała różne kroki walki z ewentualną przestępczością m.in. poprzez rozpropagowaniem ulotek pn. „Jak ustrzec się przed kradzieżą i włamaniem”, organizowano spotkania z uczestnikami „Uniwersytetu III wieku”, a także z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu namysłowskiego. Prowadzona jest także profilaktyka i walka ze spożywaniem alkoholu przez młodzież i mieszkańców w miejscach publicznych. Dodał, że począwszy od drugiego dnia Świąt Wielkanocnych policjanci w sposób szczególny kontrolują  tereny przy lokalach rozrywkowych, czy dyskotekach w godzinach wieczorowo-nocnych w każdą sobotę i niedzielę. Radna B. Leszczyńska oznajmiła, iż mieszkanka Namysłowa Pani Mielniczek poinformowała ją, iż przy sklepie na ul. Parkowej młodzież szkolna spożywa alkohol, a także w tym rejonie odbywają się burdy nocne, co jest bardzo uciążliwe dla pobliskich mieszkańców. Stwierdziła także, że przy skrzyżowaniu ulic w rejonie ul. Piłsudskiego w Namysłowie, brak jest odpowiedniego oznakowania drogowego. Radny J. Iwanyszczuk  stwierdził, że w Policji brakuje 15 etatów, ze względu na brak środków. A propozycja Komendanta o sfinansowanie przez Gminę dodatkowych służb policjantów jest w pewnym sensie uzupełnianiem tych braków. Zapytał, czy nie lepiej byłoby zamiast tego zwiększyć ilość etatów w policji, czy straży miejskiej. Następnie zapytał Komendanta, jakie według niego istnieją największe zagrożenia przestępstw na naszym terenie. Podsumowując stwierdził, że dla zwykłego mieszkańca nie jest ważne co mówią statystyki dotyczące wykrywalności przestępstw, ale ich osobiste poczucie bezpieczeństwa na danym terytorium. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V - L. Konopka poinformował, że sprawy bezpieczeństwa były omawiane na wczorajszym posiedzeniu Komisji. Jednocześnie poinformował, iż na jego wniosek będą prowadzone dyżury dzielnicowego policji na ul. Reymonta w siedzibie NSM. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać do niego swoje problemy i uwagi związane z bezpieczeństwem i pracą policji. Komendant Policji odpowiadając na powyższe uwagi radnych zapewnił, że policjanci zwrócą szczególną uwagę na w/w sklep przy ul. Parkowej, przy którym młodzież ma pić alkohol i odbywają się burdy nocne. Jeżeli chodzi o oznakowanie rozdroży w obrębie ul. Piłsudskiego, to rozezna się w tej sprawie. Ale jednocześnie poinformował, że policja jako instytucja nie ma prawa ustawiać znaków drogowych chyba, że dotyczą zabezpieczenia zdarzenia drogowego. Policja może jedynie oceniać i rozstrzygnąć, czy istniejące oznakowanie jest wystarczające, czy nie. W tej sprawie zwróci się do Burmistrza, któremu podległa jest zapewne komórka, w której następują rozstrzygnięcia dotyczące prawidłowego oznakowania miasta. Odpowiadając na sugestię radnego Iwanyszczuka związaną ze zwiększeniem etatów w straży miejskiej, stwierdził, że nie widzi ku temu przeszkód. Jeżeli chodzi o uzupełnienie etatów w policji, byłby to zbyt dużym kosztem. Jeżeli jednak Rada zgodziłaby się na sugerowane wcześniej przez niego rozwiązane, gmina mogłaby w pewnym sensie decydować kiedy i gdzie policjanci mieliby pełnić dodatkowe dyżury, zwłaszcza teraz w okresie zbliżających się wakacji. Burmistrz M. Ilnicki  stwierdził, że problem bezpieczeństwa i walki z wandalizmem jest bardzo często poruszany. Dlatego wiele razy postulował do mieszkańców, aby współpracowali z policją, poprzez zawiadamianie o przestępstwach. Inaczej nie dojdzie do wyeliminowania np. wandalizmu w mieście. Jednocześnie poinformował, że w ciągu jednego roku z gminnego budżetu przeznacza się na naprawy zdewastowanych urządzeń ok.. 30 tys. zł., a te pieniądze możnaby wykorzystać na realizację niezbędnych inwestycji. Następnie zapytał Komendanta, czy nie możnaby ograniczyć biurokracji w policji, aby dzielnicowy, który pełni służbę w terenie nie musiał zajmować się sporządzaniem obszernych protokołów. Komendant J. Frankiewicz poinformował, że jedną z form przekazywania  policji wszelkich zdarzeń jest zgłaszanie telefoniczne mieszkańców na nr 997.. Jednak nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Ilnickiego także zauważył, że mieszkańcy zbyt często nie interweniują w ten sposób, wolą niczego nie widzieć i nie słyszeć. Prosił więc, aby każde dostrzeżone zdarzenie, było zgłaszane na policję, co na pewno przyniosłoby pozytywne rezultaty dla wszystkich. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, że ludzie chętniej interweniowali by w w/w sytuacjach, gdyby policjanci byli dyskretni i nie informowali kto dokonał zgłoszenia. Dodał, że wie o takich przypadkach. Komendant stwierdził, że nie jest w stanie nad wszystkim zapanować. Niektóre zachowania policjantów zależą wyłącznie od wychowania. Są jednak wykroczenia, co do których osoba pokrzywdzona musi być wskazana np. w Sądzie Grodzkim. Przewodniczący obrad podziękował Komendantowi za przybycie i życzył niskich wskaźników przestępczości w powiecie.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przed podjęciem uchwał Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń. Przewodnicząca M. Teodorczyk poinformowała, że członkowie komisji Rolnictwa i Rewizyjnej wspólnie pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał za wyjątkiem projektu uchwały „5c”. Przewodniczący L. Mikluszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Budżetowej i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Odnosząc się do projektu uchwały „5a” w sprawie zmiany budżetu gminy, prosił o jego podjęcie, pomimo wprowadzenia nowych zmian, związanych z uzyskaniem przez gminę mniejszej pożyczki o kwotę ok. 400 tys. zł od WFOŚiGW na zadanie  pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”. Przewodniczący S. Hinborch przekazał, że Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Przewodniczący J. Kopeć dodał, że na posiedzeniu Komisji Porządku omawiane były sprawy bezpieczeństwa, o czym informował także Komendant Policji. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący zarządów osiedli w Namysłowie, którzy zgłaszali swoje zapytania, wnioski i propozycje współpracy policji z mieszkańcami. Podsumowując zapewnił, że Komisja Porządku opracuje pewne koncepcje w powyższym temacie i przedstawi Radzie na sesji.

5a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.    
Radny E. Śnieżek nawiązał do projektu uchwały „5b” według którego gmina ma przekazać dla szpitala specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości 270 tys. zł, natomiast uchwała na druku „5a” zapewnia środki w kwocie 176 tys. zł. i zapytał, czy zakupienie jednego rodzaju aparatury za 176 tys. zł. Burmistrz potraktuje jako zrealizowanie uchwały jako zakupu sprzętu do wartości 270 tys. zł. Czy Burmistrz uważa, że zakupienie tej jednej aparatury daje możliwość uruchomienia poradni kardiologicznej. Co będzie jeżeli aparatura będzie kosztowała nie 176 tys. zł, a np. 220 tys. zł. Burmistrz wyjaśnił, że kwota 176 tys. zł, jest tylko częścią całej sumy 270 tys. zł, za jaką gmina chce zakupić sprzęt medyczny dla szpitala. Jednocześnie wyjaśnił, że kwota 176 tys. zł jest szacunkową ceną najdroższego zestawu sprzętu, wykazanego przez Dyrektora szpitala. Odpowiadając na zapytanie, czy sprzęt ten spełni wymogi gabinetu kardiologicznego, przyznał, że nie wie, nie jest lekarzem i nie zna się na tych sprawach. Pomoc traktuje jako dar gminy na wyposażenie gabinetu kardiologicznego. Dobór i zakup sprzętu nastąpi w drodze przetargu i po konsultacji ze specjalistą.
Przewodniczący poddał do przyjęcia uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. „Za” przyjęciem w/w uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXV/266/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXV/266/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5b – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie.
Wiceprzewodniczący Rady J. Dróżdż prosił Burmistrza aby określił zasady zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ, które są nieznane dla Dyrektora szpitala i nie były z nim konsultowane. Dodał, że chodzi o to, żeby nie kupować sprzętu, który nie będzie nikomu służył. Głos zabrał Dyrektor SP ZOZ M. Wójciak, który przypomniał, że na ostatniej sesji przedstawił Burmistrzowi pismo z wykazem potrzebnego sprzętu medycznego do poradni kardiologicznej, natomiast od tego czasu nikt z nim nie rozmawiał na ten temat. Wyjaśnił, że obecnie istniejąca poradnia kardiologiczna w szpitalu to pomieszczenie z kilkoma szafkami na kartoteki pacjentów, natomiast badania przeprowadzane są na terenie szpitala, na wyeksploatowanym sprzęcie. Stwierdził, że przy wyborze sprzętu należało się zwrócić do niego, wtedy wskazałby choćby kolejność jego zakupu. Dodał, że decyzje dotyczące zakupu niezbędnego sprzętu do szpitala powinny być konsultowane z nim, a nie z lekarzem. Aby stworzyć poradnię kardiologiczną, należy na początek zakupić odpowiedni podstawowy sprzęt. A jeżeli nie ma tego najdroższego urządzenia, to przynajmniej należy zakupić usg serca. Jeżeli zakupiona zostanie aparatura do badania echa serca, to żaden kardiolog nie zatrudni się w szpitalu, ponieważ nie będzie w stanie wykonać na nim badań. Najbardziej zasadne byłoby zakupienie sprzętu medycznego we wskazanej przez niego kolejności. Następnie zwracając się do radcy prawnego zauważył, ze uchwała Rady jest w pewnym sensie umową, która powinna zawierać 4 elementy, takie jak: podmiot, przedmiot, wartość i termin. W związku z powyższym stwierdził, że musi znać termin transakcji, ponieważ związane to jest z pozyskaniem środków finansowych z NFZ na stworzenie poradni kardiologicznej. Wiceprzewodniczący J. Drożdż stwierdził, że Rada w poprzedniej uchwale zatwierdziła kwotę na zakup sprzętu, a nie konkretnej aparatury. Jedynie pozostała kwestia uzgodnień pomiędzy Burmistrzem, a Dyrektorem, w sprawie doboru sprzętu. Burmistrz potwierdził, że na poprzedniej sesji otrzymał od Dyrektora Wójciaka pismo z wykazem potrzebnego sprzętu medycznego, na łączną kwotę 270 tys. zł.  Po tym wspólnie z Panią Skarbnik po przeanalizowaniu środków budżetowych, wygospodarowali kwotę 176 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup najdroższego sprzętu wskazanego przez Dyrektora Wójciaka, co potwierdził  także lekarz dr Jurga w czasie rozmowy telefonicznej. Jednak zapewnił, że przy opracowaniu specyfikacji do przetargu, poprosi Dyrektora, o wskazanie konkretnego sprzętu niezbędnego do poradni kardiologicznej. Jeżeli Dyrektor Wójciak twierdzi, ze bardziej potrzebny jest inny sprzęt, niż planowano, to zakupimy jaki on wskaże. Dodał, iż ma nadzieję, że do końca roku gmina będzie w stanie wygospodarzyć kolejne środki na zakup sprzętu, aby wywiązać się z wcześniej przyjętej kwoty 270 tys. zł. Następnie Burmistrz zaznaczył, że Gmina Namysłów podaruje sprzęt dla szpitala w Namysłowie, który będzie jego dysponentem. W przypadku gdyby nastąpiły w przyszłości jakieś zmiany, nie wyobraża sobie, aby sprzęt miałby trafić w inne miejsce. Zastrzegł sobie, że darczyńca będzie miał prawo wypowiedzenia się w kwestii dalszego funkcjonowania sprzętu. Radny L. Mikluszka stwierdził, że z powyższej dyskusji wynika, że to tylko gmina miałaby urządzić gabinet kardiologiczny. Szpital także posiada swój budżet i gdyby zabrakło gminie jakiejś kwoty na zakup przedmiotowego sprzętu, szpital, czy Starostwo także powinno partycypować w kosztach jego zakupu. Gmina zadeklarowała się wspomóc szpital kwotą 270 tys. i z tego ma zamiar się wywiązać. Uważa, że konstrukcje uchwał są prawidłowe, środki na zakup sprzętu zaplanowane, a wszelkie szczegóły tej sprawy zostaną uzgodnione przez Burmistrza i Dyrektora szpitala. Zasugerował Burmistrzowi, aby zastrzegł sobie, że w przypadku wszelkich zmian typu upadku szpitala, czy innych przemian, sprzęt stanowi własność Burmistrza, który do końca będzie miał wpływ na to, gdzie sprzęt będzie służył. Następnie Wiceprzewodniczący poddał do przyjęcia uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ  w Namysłowie. „Za” jej podjęciem głosowało 19 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXV/267/06 stanowi załącznik do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, ponieważ radny J. Szyndler opuścił obrady sesji. (Uchwała Nr XXXV/267/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie)

5d – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie wniesiono. Przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XXXV/268/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXV/268/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)

5e - podziału gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich obszarów granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 18 głosami „za”, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała Nr XXXV/269/06 stanowi załącznik do protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, ponieważ wyszła radna B. Leszczyńska. (Uchwała Nr XXXV/269/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie podziału gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich obszarów granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie)

5f - podziału gminy Namysłów na stałe obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa opolskiego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami „za”. Uchwała Nr XXXV/270/06 stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała Nr XXXV/270/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie podziału gminy Namysłów na stałe obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa opolskiego)

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag i pytań do protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej nie wniesiono. Przyjęto go jednogłośnie 18 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny J. Iwanyszczuk wnioskował, aby sprawę przekazania pomocy rzeczowej dla szpitala za w/w kwotę do 270 tys. zł, sfinalizować do końca obecnie trwającej kadencji. Przewodniczący Dróżdż także przychylił się do sugestii radnego, wyraził nadzieję, że Burmistrz weźmie to pod uwagę w swoich działaniach. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki nawiązując do swojego artykułu zamieszczonego w „Nowinach Namysłowskich” i wywodu przewodniczącego Rady, co wolno radnym i burmistrzom, stwierdził, że jemu jako Zastępcy Burmistrza nie można zabraniać wyrażania swojej opinii i poglądów nt. pracy innych ludzi. Uważa nawet, że jego obowiązkiem jest informowanie mieszkańców o zachowaniach i pracy samorządowców. W w/w artykule nie wymienił żadnego nazwiska, natomiast wyraził swoje ubolewanie, że na trzech radnych tylko jeden radny czuje problemy wsi i gminy. Nie ma zamiaru sprostować wyrażonej swojej opinii w powyższej sprawie. Jeżeli jakaś osoba wywnioskowała w artykule coś obraźliwego lub niepokojącego dla siebie, to ma możliwość odwołać się do innych organów statutowych działających w tym kraju. Dodał, że jeżeli radna, tą opinię odebrała pod swój adres, to jest gotowy przedstawić szczegóły i swoje zdanie, ale nie na forum sesji. Nawiązując do głosowania w czasie ostatniej sesji Rady w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Przeczowie, stwierdził, że radni powinni dbać nie tylko o interesy własnego środowiska i swojej wsi, lecz należy dbać o sprawy całej gminy. Tym bardziej, ze gmina w stosunku do  miejscowości Przeczów ma pewne zobowiązania związane z likwidacją przedszkola w zamian za wybudowanie małej świetlicy dla mieszkańców wsi. A osoby, które wstrzymują się od podjęcia takiej decyzji zasługują na jednoznaczne określenie. Przewodniczący J. Drożdż  stwierdził, to byłoby tak samo gdyby radny powiedział, że na trzech burmistrzów tylko jeden pracuje i zna potrzeby społeczeństwa, a dwóch pozostałych nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Po przeczytaniu artykułu rzeczywiście niektórzy radni mogli poczuć się urażeni. Radna B. Leszczyńska  oznajmiła, że po ostatniej sesji, w czasie której mówiła o załatwianiu potrzeb fizjologicznych przez mężczyzn na mury przy Pl. Kazimierza Wielkiego, i sugestii Burmistrza, poszła tam i zwróciła im uwagę. Spotkała się z bardzo wulgarną odpowiedzią. Burmistrz odpowiedział, że nigdy nie namawiał jej, aby poszła do tych ludzi i zwracała im uwagę. Prosił, aby w podobnych przypadkach jedynie zadzwonić na policję, która zajmie się problemem. Wicestarosta A. Maciąg w imieniu Dyrektora Wójciaka podziękował za podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla szpitala. Radna M. Teodorczyk  nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Ilnickiego, stwierdziła, że radni głosują według własnego uznania. Przyznała, że w czasie głosowania nad decyzją o budowie świetlicy wiejskiej w Przeczowie wstrzymała się, ponieważ w Woskowicach Małych stoi świetlica, wymagająca tylko wyremontowania, a w innych wioskach buduje się nowe. Zapewniła, że jako radna, która pochodzi ze wsi, czuje potrzeby mieszkańców wszystkich wsi w gminie. Prosiła, aby nikt nie zarzucał jej, że nie zna potrzeb mieszkańców wsi i żeby nikt nie uprawiał brudnej polityki. Radny L. Mikluszka prosił Burmistrza Kuchczyńskiego, aby mimo wszystko jego zastępca M. Ilnicki zamieścił w następnym wydaniu Nowin Namysłowskich odpowiednie sprostowanie do w/w artykułu. Dodał, że jeśli Burmistrz Ilnicki zamieszcza w gazetce gminnej swoje opinie, to niech podpisuje je jako obywatel gminy, lub szef PSL, a nie jako Za-ca Burmistrza, ponieważ nie ma do tego uprawnień. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki prosił, aby nie odbierać mu prawa wyrażania swojej opinii. Jeśli ktoś się z nim nie zgadza, to może skorzystać z innych organów do tego uprawnionych. Dodał, że przykro mu jeśli radny wiejski wstrzymuje głos, w sprawach rozpoczęcia  inwestycji wiejskich. Wiceprzewodniczący J. Drożdż stwierdził, że nie do Z-cy Burmistrza należy ocenianie głosowania radnych. Burmistrz przyjął uwagę radnego L. Mikluszki za zasadną. Zapewnił, że w przyszłości podobne sprawy będą załatwiane w innej formie. Radny D. Głąb zauważył, że jeden z radnych twierdzi, iż Burmistrz Ilnicki wprowadza zamęt w sprawach Smogorzowa, dlatego zauważył, że Burmistrz wiele dobrego wypracował dla tej wsi. Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasikinformację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 2006-07-07
Wersja XML