Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXVI/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 7 lipca 2006r.

Protokół Nr XXXVI/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 7 lipca 2006 roku
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, więc podjęte uchwały będą posiadały obowiązującą moc prawną. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji. Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Dodał, że należy wprowadzić dodatkowe zmiany do projektu uchwały na druku „5a” w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Więcej zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje Burmistrza z działalności w okresie pomiędzy sesjami i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjecie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/ zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5b/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,
  5c/ wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”,
  5d/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
  5e/ wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek przez Gminę Namysłów,
  5f/ skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5g/ w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  5h/ w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
  5i/ wyrażenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych operacyjnych,
  5j/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  5k/ zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”,
  5l/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Informacja o działalności Spółki „EKOWOD” za okres 01.01.2005–31.12.2005.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacje Burmistrza z działalności w okresie pomiędzy sesjami
i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej z dnia 18.05.2006 r. oraz sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady, tj. od 24.05.- 06.07.2006 roku. (Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Radny J. Iwanyszczuk  zapytał, że skoro jest już rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca inwestycji pn. „Centrum turystyki i rekreacji w Namysłowie” I etap, kiedy rozpoczną się roboty budowlane. Burmistrz odpowiedział, że na dzisiejszą sesję przedłożył projekt uchwały, który m.in. dotyczy ostatniego montażu finansowego realizacji tego zadania. Jeżeli Rada podejmie uchwałę, nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i ma nadzieję, że pod koniec lipca, wykonawca rozpocznie roboty.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący przedstawił interpelację, radnego J. Szyndlera w sprawie zasad wyboru Spółki EKOWOD do wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej oraz przebiegu egzaminów sprawdzających uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym również w zakresie opinii i oceny dotyczącej tych testów ze strony nauczycieli, Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego. Jednocześnie przedstawił odpowiedzi Burmistrza na powyższe zapytania. Burmistrz stwierdził, że odpowiedź na interpelację w sprawie przetargu potraktował jako przejściową. Zwrócił uwagę, że jest to postępowanie jawne, więc wszystkie informacje w powyższej sprawie zamieszczone są w biuletynie informacji publicznej. W przyszłości przy takich zapytaniach, będzie odsyłał radnych do biuletynu informacji publicznych, żeby  w czasie sesji nie zajmować się sprawami, które są jawnie opublikowane. Każdy radny może w biurze obsługi Rady uzyskać wgląd do Internetu. Następnie Przewodniczący zapoznał z odpowiedzią na zapytanie radnego J. Szyndlera w sprawie ilości zatrudnionych osób w Spółce EKOWOD, a także z treścią pisma radnego Szyndlera w sprawie interwencji pracowników EKOWODU w jego domu. Przedstawił także zapytania radnego J. Szyndlera skierowane do Burmistrza i Naczelnika WGKiKŚ o następującej treści: 1) Kto nadzoruje wykonywanie prac na zieleni miejskiej, 2) Czy w zakresie wykonywania tych prac były jakieś kontrole, 3) Czy ewentualnie wniesiono jakieś zastrzeżenia do wykonawstwa robót. Radny J. Szyndler odnosząc się do pierwszej odpowiedzi stwierdził, że Burmistrz mógł od razu przekazać taką informację, to w zupełności wystarczyło by mu. Nawiązując do tej samej odpowiedzi zapytał, co oznacza zapis, że osoba pełniąca funkcję koordynatora posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac na terenach zieleni. Zapytał także, jak się zabezpieczono przed ewentualną zmianą koordynatora. Następnie poinformował, że dziś w drodze do Urzędu, mijał pracowników EKOWODU, którzy kosili trawę kosiarką spalinową i podcięli drzewko, które on osobiście posadził i całe poprzednie lato podlewał. W związku z powyższym zapytał kto nadzoruje prace na zieleni miejskiej, jak zostały ustalone wytyczne dla pracowników w tym zakresie. Uznał, że wykonywanie tych prac powinno być przez nich bardziej przemyślane, aby nie popełniali błędów. Prosił Burmistrza o poinformowanie go w terminie późniejszym, jakie konsekwencje podejmie wobec tych pracowników. Kolejno odnosząc się do odpowiedzi na jego interpelację w sprawie egzaminów młodzieży, poinformował, że ma świadomość, iż sprawy dotyczące dydaktyki są właściwe organowi nadzoru pedagogicznego, czyli Kuratorium Oświaty. Dodał, że składając interpelację w tej sprawie oczekiwał uzyskać opinię na temat sprawdzianów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale otrzymał same liczby. Nawet bez uwagi, że liczby te są niepokojące, ze względu na pułap wyników, jaki można by było uzyskać. Dla formalności poinformował, że wynik ze sprawdzianu jego córki w Gimnazjum Nr 1 był jednym z lepszych. Natomiast liczba zadań oraz  stopień trudności były zbyt duże. Spodziewał się więc, że takie lub inne opinie służb Urzędu zostaną przekazane do właściwych organów. Zamiast czekać na ocenę i opinię Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej należy przekazywać własne słuszne sugestie. Dodał, że po przeanalizowaniu wraz z córką podręcznika z fizyki III klasy gimnazjalnej, ustalił, że na podane w nim 42 opisane doświadczenia praktyczne, na lekcjach zaprezentowano 6 spośród nich, czyli 14,3%, według niego za mało, aby osiągać lepsze wyniki w nauce przez uczniów. Powracając do sprawy przetargu na pielęgnację zieleni miejskiej uznał, że o wyborze oferenta nie może decydować jedynie cena oferowanych usług, ale także fachowość wykonywanych usług. Przewodniczący Rady stwierdził, że jak w każdym przedsiębiorstwie są dobrzy i źli pracownicy i trudno osądzać całą firmę za to, że jeden pracownik coś źle zrobił. Radna B. Leszczyńska nawiązując do artykułu zamieszczonego w NTO z dnia 06.06.2006 r., zapytała Burmistrza, kiedy zmienił swój pogląd w sprawie montowania urządzeń sportowych w mieście. Stwierdziła, że takie postępowanie w tej sprawie najdelikatniej rzecz ujmując - jest nieuczciwe. Z artykułu wynika, że to Urząd zajął się tą sprawą, chociaż była to jej inicjatywa wielokrotnie poruszana na sesjach. Zabolała ją jedna z wypowiedzi Burmistrza, w której twierdził, że nie będzie budował boiska koło Ratusza. W związku z powyższym zapytała, czy Burmistrz widzi potrzebę sprostowania tego artykułu w gazecie samorządowej. Następnie zapytała Burmistrza, czy wyciągnął konsekwencje wobec pracownika Urzędu Pana W. Sokołowskiego, po tym jak wydzwaniał do niej w dniu 19.05 br. Dodała, że po tym zdarzeniu w dniu 22.05. br. była osobiście u Burmistrza, zgłosiła mu tą sprawę. Dlatego zapytała, czy wyciągnął odpowiednie konsekwencje wobec tego pracownika? Kolejno zadała pytanie, dlaczego w Nowinach Namysłowskich nie ma informacji, iż basen w Namysłowie nie będzie czynny w czasie wakacji. Zapytała, czy to prawda, że Burmistrz lub jego zastępca zabrania radnym pisać artykuły do Nowin Namysłowskich. Następnie zapytała, z czego wynikają tak duże dysproporcje w płacy zasadniczej pracowników administracyjno-obsługowych placówek oświatowych naszej gminy, a gminami sąsiadującymi. Jakie czynniki wpływają na te różnice, które sięgają nawet do 100 zł. Poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Dodała, że Wiceprzewodniczący Rady Pan S. Wojtasik, jednocześnie Prezes ZNP, wie o tym, ponieważ mówiła o tej sprawie na konferencji związkowej. Prosiła, aby nie odpowiadać jej, że jest to winą dyrektorów placówek, ponieważ nie do końca się z tym zgadza. Zapytała także, czy istnieje możliwość zagospodarowania, terenu koło telekomunikacji, w formie boiska do piłki siatkowej. Dodała, że na ten temat rozmawiała kilkakrotnie z Prezesem NSM, który chce partycypować w kosztach przedsięwzięcia. Jest gotów rozmawiać z Burmistrzem w tym temacie, zapytała więc go, czy zamierza spotka się z prezesem Dąbrową w celu omówienia tych spraw. Radna poprosiła o udzielenie głosu Pani psycholog, która wypowie się w kwestii prawidłowego rozwoju i potrzeb dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Psycholog Z. Budel-Czarnecka wyjaśniła, że młodzież w okresie dorastania reaguje bardzo emocjonalnie i ma w sobie duże pokłady energii, którą w jakiś sposób musi spalić, więc uprawianie sportów w tym wieku jest bardzo pożądane. Dzieci średnio po 7 godzin spędzają w ławkach szkolnych, potem w domu także czas poświęcają na naukę, więc należy im umożliwić spędzanie wolnego czasu w ruchu. Aby zapobiec przede wszystkim powstaniem wypaczeń osobowościowych, nie dostosowaniu się do współpracy w grupie, przeciwdziałaniu narkomani i zażywaniu alkoholu. Podziękowała za zorganizowanie skateparku w Namysłowie oraz boisk do gry w piłkę, które powstały w ostatnim czasie w mieście. Dodała, ze uprawianie sportu przez młodzież wpływa na prawidłowy jej rozwój psychiczny jak i fizyczny. Stwierdziła jednak, że wiele dzieci z osiedli mieszkaniowych w Namysłowie m.in. z ul. Reymonta nie ma odpowiednich warunków, do chociażby gry w piłkę. Wyraziła nadzieję, że dzięki współpracy ludzi przyjaznych dzieciom, zostaną stworzone odpowiednie warunki dla zorganizowania im należytego czasu wolnego i powstanie jeszcze kilka boisk w mieście. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że miał świadomość, że basen nie będzie czynny w czasie wakacji, ale wybrał budowę krytego basenu. Ze względu na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z jego budową, budowa rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia. Dzisiaj na sesji zapadnie ostateczna  decyzja Rady w kwestii finansowej, inwestycji. Dodał, że nie opłacało się uruchamiać basenu na 2 tygodnie i wydać kwotę ok. 50 tys. zł, na ten cel. Następnie oznajmił, że nie pozwoli, aby w tzw. „Małpiaku” robić boisko do gry w piłkę, tam jest miejsce na to, aby odpocząć i posiedzieć na ławce z małymi dziećmi. Mieszkańcy centrum mają niedaleko, ok. 150 m do boiska na Błoniach. Ostatnio powstał także, po inicjatywie grupy młodzieżowej skatepark, którego budowa pochłonęła sporo środków finansowych. Dodał, że w centrum miasta nie ma możliwości budowy boisk, tam znajdują się sale gimnastyczne. Odnosząc się do zapytania radnej Leszczyńskiej w sprawie Pana W. Sokołowskiego, prosił ją o przedstawienie swoich zastrzeżeń na piśmie. Następnie przekazał, że informację o zamknięciu basenu w czasie wakacji, opublikowano w Nowinach Namysłowskich, a także polecił zamieścić w przyszłym numerze Nowin Namysłowskich. Odnosząc się do interpelacji radnego J. Szyndlera, zapewnił, że na wszystkie zarzuty udzieli odpowiedzi na piśmie. Jednocześnie prosił, aby nie obrażać w jego obecności jego pracowników, ponieważ takie uwagi czy ktoś myśli, czy nie, są po prostu nie na miejscu. Radny L. Mikluszka poinformował, że na osiedlu mieszkalnym przy ul. Reymonta, przy bloku w którym mieszka w bardzo bliskim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla małych dzieci i boisko do gry w piłkę. Zaistniał tam konflikt, ponieważ użytkownikami są ludzie w różnym wieku i czasami bywa niebezpiecznie dla najmłodszych dzieci, ze względu na nieostrożność starszej młodzieży grającej w piłkę. Zwrócił uwagę, że na terenie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, nocami młodzież zakłóca spokój pobliskim mieszkańcom. Sprawa zgłaszana już była na policję, ale policja przecież nie może codziennie kontrolować tylko jednego miejsca w mieście. Prosił władze Gminy, aby zajęły się tym problemem, ponieważ mieszkańcy w końcu sami coś zrobią, aby basen przestał funkcjonować. Radny J. Iwanyszczuk stwierdził, że w ostatnim czasie rzeczywiście wybudowano wiele boisk w mieście, tylko bywa tak, że młodzież wcale nie jest zainteresowana spędzaniem tam swojego wolnego czasu. Następnie stwierdził, ze także mieszka w bloku przy basenie na ul. Reymonta i rzeczywiście wieczorami panuje tam straszny harmider. Natomiast na podwórku przy jego bloku istnieje konflikt pomiędzy starszą młodzieżą, grającą w piłkę na boisku, a małymi dziećmi bawiącymi się na pobliskim placu zabaw. Następnie stwierdził, ze jego zdaniem należy najpierw naprawić boiska już istniejące. A po za tym, utworzenie nowych boisk nie rozwiąże sprawy organizacji wolnego czasu młodzieży. Uważa, że boisk jest wystarczająco wiele, chodzi o to żeby młodzież się zorganizowała i korzystała z nich. Radny J. Szyndler zapytał, czy z Urzędu podejmowano działania związane z programem pn. „Rzeczypospolita Internetowa”, związanego z realizacją zamówień publicznych. Następnie poprosił o odpowiedź na pytanie, jakie podejmuje się działania rozpoznawcze i zapobiegawcze przeciwko chorobom drzew w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie. Kolejno przekazał, że zna przypadek, iż w namysłowskim szpitalu na stole operacyjnym zabrakło bandaża. Zapytał w związku z tym na jakiej zasadzie szpital uzyskał certyfikat jakości ISO. Przypomniał, jak na ostatniej sesji podnosił sprawę zatrudnienia nauczyciela muzyki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich. Nawiązując do tego poinformował, że w PUP jest ogłoszenie z ofertą pracy dla bibliotekarza w Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie. Następnie stwierdził, że dyrektor szkoły powinien przede wszystkim dbać o poziom nauczania w szkołach, a dopiero potem pracowników placówki. Zapytał, jak sposób zatrudniania pracowników do tych szkół, odnieść do realizowanego przez gminę programu „Przejrzysta Polska”. Radna B. Leszczyńska  stwierdziła, że przy basenie powinna pojawić się informacja o jego zamknięciu w czasie wakacji. Kolejno odnosząc się do Burmistrza w sprawie uwagi dotyczącej pracownika Urzędu Pana Wł. Sokołowskiego, wyjaśniła, że była u Burmistrza w gabinecie w tej sprawie 25.05.2006 r. Następnie głos zabrał mieszkaniec Namysłowa, który stwierdził, że nie wolno obrażać pracowników Urzędu, ale także pracownicy instytucji państwowych muszą szanować swoich petentów. Jednocześnie poinformował, że użytkuje mieszkanie należące do ADM-TBS. Dodał, ze w piwnicy oraz pod domem, zbiera się stale woda. Oczekiwałby, aby naprawić usterki, przez które woda się zbiera. Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz zobowiąże ADM-TBS do usunięcia usterek.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pani Elżbiety Tęciorowskiej zam. w Namysłowie, w sprawie w remontu garażu przy ul. Sejmowej. Stwierdził, że już jedną odpowiedź Przewodniczącego Rady Pani Tęciorowska otrzymała, lecz nie do końca się z nią zgadza. Dlatego zaproponował, aby wyjaśnieniem sprawy zajęła się Komisja Rewizyjna. Rada Miejska przychyliła się do sugestii Przewodniczącego Rady i przekazała sprawę Pani E. Tęciorowskiej do rozpatrzenia przez członków Komisji Rewizyjnej. Następnie przewodniczący przedstawił treść pisma od Panów: Adama Maciaga, Jerzego Soboty, Mieczysława Zakowicza, którzy zwrócili się do Rady o sprostowanie informacji, dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego w Michalicach, która widnieje na tablicy informacyjnej przy zbiorniku. Przewodniczący stwierdził, że pismo przekaże do załatwienia przez Burmistrza, jeżeli radni wyrażą na to zgodę. Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu, więc pismo przekazano do załatwienia Burmistrzowi. Kolejno poinformował, iż wpłynęło na jego ręce pismo, a do wiadomości Rady Miejskiej od mieszkańców ul. Kopernika i Moniuszki w Namysłowie w sprawie wymuszenia przez decyzję administracyjną zwiększonego ruchu kołowego na w/w ulicach. Przewodniczący zapoznał wszystkich z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego w sprawie nieważności części uchwały Nr XXXV/268/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18.05.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Rozstrzygniecie wyrażone zostało na piśmie Nr PN.III-AR-0911-1-114/06 z dnia 21.06.2006 r. Kolejno przewodniczący przedstawił skargę Wojewody Opolskiego (pismo nr PN.III-AR-0914-44/06 z dnia 30.05.2006 r.) na uchwałę nr XXXII/240/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19.01.2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z wnioskiem do Sądu Administracyjnego w Opolu o stwierdzenie nieważności uchwały. Jednocześnie Przewodniczący przypomniał, że Rada Miejska uznała przedstawione zarzuty za zasadne i w całości uwzględniła powyższą skargę. A na dzisiejszej sesji zostanie podjęta nowa uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedstawił także pismo skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, z uzasadnieniem podjęcia uchwały Nr XXXV/266/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18.05.2006 r. w sprawie pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie. (Przedstawione wyżej pisma stanowią załączniki do protokołu). W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał przewodnictwo nad prowadzeniem sesji Wiceprzewodniczącemu S. Wojtasikowi.
Radna B. Leszczyńska prosiła Burmistrza o przekazanie podziękowań pracownicom Urzędu: Pani Grażynie Psyk i Pani Dorocie Podurgiel za bardzo dobrą i właściwie wykonywaną pracę. Przewodniczący Rady stwierdził, że na chodniku nad Tesco rośnie drzewo, które stwarza zagrożenie dla przechodniów. Prosił o zbadanie tej sprawy sugerował, żeby ściąć drzewo i zrobić przejście przez teren spółek wodnych. Następnie stwierdził, że chodnik wokół „Parku Pod Grzybkiem” jest zbyt wąski i niebezpieczny dla pieszych. Prosił o podjęcie działania związanego z rozwiązaniem tego problemu.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przed podjęciem uchwał Przewodniczący obrad S. Wojtasik prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń Komisji. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał, a także przyjęli informację z działalności Spółki „EKOWOD” oraz informację z działalności OPS w Namysłowie. A także pozytywnie zaopiniowali pismo Burmistrza w sprawie przeznaczenia do odsprzedaży nieruchomości gminnych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Teodorczyk  przekazała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, a także przyjęli informację z działalności Spółki EKOWOD oraz zapoznali się z pismem Pani E. Tęciorowskiej w sprawie remontu garażu. Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

5a – zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały wraz z dodatkowymi zmianami, z którymi radni zapoznali się na wczorajszym posiedzeniu komisji. Zapytał, czy są zapytania do projektu uchwały. Radny J. Szyndler odnosząc się do pkt. 6 dotyczącego zwiększenia planu wydatków gminy o kwotę 20 tys. zł, zapytał czym spowodowana jest ta zmiana. Skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o zwiększenie planu wydatków w zakresie obsługi długów, czyli na spłatę kredytów i pożyczek. Podyktowane to jest wyrażeniem przez Radę zgody, na zaciągnięcie kredytu w zakresie infrastruktury drogowej i termomodernizacji. Po przeanalizowaniu wartości na obsługę okazało się, że nie zabezpieczono całości środków, ze względu na brak środków pieniężnych w budżecie. Dlatego teraz zabezpieczone zostanie pełne pokrycie środków na obsługę kredytów i pożyczek do końca tego roku. Przy głosowaniu nad przyjęciem uchwał uczestniczyło 17 radnych, ponieważ radni: Sławomir Hinborch i Ryszard Wołczański opuścili obrady sesji. „Za” podjęciem uchwały na druku 5a głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/271/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/271/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5b – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”. Uchwała nr XXXVI/272/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/272/06 z dnia 7 lipca 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok)

5c – wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla
„in blanco”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/273/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/273/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”)

5d – określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, tj. podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/274/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/274/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury)

5e – wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek przez Gminę Namysłów.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 17 głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/275/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/275/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek przez Gminę Namysłów)

5f – skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, tj. podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/276/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/276/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie)

5g - wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

5h - wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

5i - wyrażenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych operacyjnych.

Radny J. Iwanyszczuk  zapytał, jaki skutek mogą przynieść te trzy uchwały, które Rada podejmie na dzisiejszej sesji. Skoro uchwały będą podejmowane z inicjatywy Związku Gmin Śląska Opolskiego, prosił Przewodniczącego, aby wystąpił do tej organizacji z prośbą o informację na temat dalszego biegu ich działania. Radny J. Szyndler zapytał do kogo były skierowane te stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w powyższych sprawach. Jednocześnie prosił o sprecyzowanie, o co konkretnie chodzi w tych stanowiskach. Jego zdaniem te uchwały są niedostatecznie dopracowane. Burmistrz  prosił Naczelnika Bagińskiego o wyjaśnienie, na czym polegają sposoby podziału środków Unijnych, wyrażonych w projektach uchwał. Jednocześnie stwierdził, że , niejednokrotnie podejmowanie tego typu uchwał, jest wołaniem w próżnię. Przyznał, że wcześniej podejmowane takie uchwały nie przyniosły pożądanych korzyści, jednak uważa, że należy próbować coś robić w tym kierunku, niż nic nie robić. Naczelnik T. Bagiński odnosząc się do projektu uchwały „5g”, stwierdził, że do tej pory na Opolszczyźnie Marszałek Województwa informował w prasie lokalnej o sposobie i terminie przyznawania środków w danym dziale. W ogłoszeniu tym nie było informacji i kryteriów wymiernych w jaki sposób będą oceniane wnioski na poszczególne zadania. Dlatego po złożeniu przez gminy wniosków okazywało się, że wnioski nie spełniały danych określonych kryteriów nie kwalifikowały się na dane działanie. Wyjaśnił, że w przedstawionym projekcie uchwały, proponuje się aby Marszałek podał konkretne terminy oraz kryteria składania wniosków do poszczególnych działań. Dlatego w ten sposób gminy mogłyby zaplanować przygotowanie wniosków i projektów, które miałyby rację bytu i szansę realizacji. Następnie poinformował, że projekt uchwały na druku „5h” dotyczy działań Marszałka. Poinformował, że na Opolszczyźnie w tej chwili proponuje się, żeby 100% wszystkich środków dzielił Urząd Marszałkowski. Natomiast wnioski złożone przez poszczególne gminy, według określonych kryteriów będą wyłaniane do realizacji. W uchwale proponuje się, żeby 50% z tych środków, tj. ok. 240 mln. EURO w cyklu 7-letnim, gminy otrzymały w formie dotacji, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców. Dodał, że przy takim podziale środków Gmina Namysłów otrzymałaby w latach 2007-2013 kwotę 4.335 tys. EURO, czyli ok. 17 mln. zł na 7 lat, czyli 2,5 mln. rocznie. Na tej podstawie radni decydowaliby jakie projekty byłyby realizowane. Oczywiście po przejściu oceny formalnej przez Marszałka, ale nie podlegałyby ocenie kryterialnej. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że gminy mogłyby realizować swoje potrzeby ze środków ZPORR. Pozostałe 50% środków według podziału przez Marszałka. Kolejno poinformował, że trzeci projekt uchwały na druku „5i” skierowany jest do Rządu RP, który przyjął metodę podziału środków powodującą, że 80% środków ze ZPORR otrzymują gminy i regiony, według norm ludności i dochodu na mieszkańca, a 20% środków otrzymują bardzo biedne gminy bloku wschodniego. W uchwale proponuje się, aby 100% środków było dzielone według kryteriów: stopa bezrobocia × dochód  na mieszkańca PKB ×  ilość mieszkańców, wtedy podział ten byłby obiektywny. Ponieważ Opolszczyzna ma PKB 80,4 %, a do 80% przyznawane są wyższe dotacje w celu zrównania podmiotów. W tym przypadku Opolszczyzna otrzymałaby 490 mln EURO, w przypadku propozycji Rządu RP 430 mln EURO. Radny J. Szyndler przyjął powyższe informacje do wiadomości, stwierdził także, ze uchwały powinny być bardziej precyzyjnie dopracowane. Burmistrz wyjaśnił, że uchwała ma na celu ogólne zawarcie intencji. Wyrażone jest w nich poparcie tych działań przez Radę. W uchwałach natomiast nie można opisywać tych metod. Przewodniczący obrad stwierdził, że skoro trzy uchwały omówiono razem, to przeprowadzi jedno głosowanie nad ich podjęciem.
W/w uchwały podjęto 16 głosami „za” przy 1 wstrzymującym głosie. Uchwały Nr: XXXVI/277/06, XXXVI/278/06, XXXVI/279/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/277/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków ..., Uchwała Nr XXXVI/278/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy ..., Uchwała Nr XXXVI/279/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy ...)

5j - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Radny J. Szyndler  zapytał, w jakiej wysokości kształtują się zaległości podatkowe PKP wobec budżetu gminy na dzień dzisiejszy. Skarbnik Gminy poinformowała, ze na dzień dzisiejszy jest to kwota 281.124 zł wraz z odsetkami i ona z każdym dniem wzrasta. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXVI/280/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/280/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości)

5k - zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”.
Radny J. Szyndler prosił o wyjaśnienie, o który to konkretnie chodzi teren, ponieważ jego zdaniem mapa jest mało czytelna. Burmistrz wyjaśnił radnemu gdzie znajduje się nieruchomość. „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, tj. podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/281/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/281/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”)

5l - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała nr XXXVI/282/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVI/282/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

Ad. 6 Informacja o działalności Spółki „EKOWOD” za okres 01.01.2005–31.12.2005 r.
Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski omówił działalność Spółki EKOWOD w 2005 roku, posiłkując się opracowanym materiałem przekazanym radnym, a także prezentacją multimedialną przedstawiającą działalność Spółki od początku jej istnienia w aspektach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki komunalnej i składowania odpadów. A także m.in. formy organizacyjne Spółki, omówił podstawową działalność oraz wykazał coraz większy horyzont jej działania, poinformował o największych inwestycjach Spółki, głównych jej założeniach i planach na przyszłość. Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat działalności Spółki. Radny L. Mikluszka zapytał Prezesa co sądzi o sprawie akcesu wstąpienia gmin ościennych do Spółki „EKOWOD”. Sądzi, że ma to związek z Programem Spójności, w którym mają uczestniczyć te gminy. Zapytał, czy Prezes zna już szczegóły dotyczące warunków przyjęcia i przekazania przez gminy, jak sądzi dość znacznych majątków, w zakresie majątku komunalnego do Spółki. Prezes Masiowski  poinformował, że przeprowadził wstępne rozmowy z Wójtami Wilkowa, Domaszowic i Świerczowa. Trwa opracowywanie analizy prawnej, w jaki sposób dokonać przyłączenia gmin do Spółki. Poinformował, że na dzień dzisiejszy gminy należą do Spółki Ligota Dolna, gdzie wartość majątku gmin jest oszacowana.  Najprawdopodobniej będzie to zwiększenie działalności Spółki poprzez wniesienie aportem do Spółki majątków i objęcie stosownych równoważnych udziałów. Dodał, że będzie to działaniem strategicznym, który na bieżąco omawia wraz z Burmistrzem. Jeżeli będzie znał konkretne szczegóły w tej sprawie to na pewno poinformuje o nich Radę. Burmistrz uznał, za ważne, iż gminy chcą przystąpić do Spółki. Radny J. Szyndler stwierdził, że z przedstawionej prezentacji wynika, iż utrzymanie zieleni miejskiej jest sprawą marginalną. Przypomniał, jak na jednej z poprzednich sesji pytał o ilość zatrudnionych pracowników w Spółce, przed i po tym jak Spółka podjęła prace nad utrzymaniem zieleni miejskiej w Namysłowie. Uważa, że Spółka nie posiada odpowiednich uprawnień i kwalifikacji do utrzymywania zieleni miejskiej. Zwrócił uwagę, że według informacji wynika, że skład rady nadzorczej spółki liczy 3 osoby, natomiast pod sprawozdaniem z działalności Spółki podpisało się tylko dwóch jej członków. Zapytał z czego to wynika.  Zapytał także, jak został ustalony skład osobowy rady nadzorczej Spółki, czy zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej. Burmistrz odnosząc się do radnego Szyndlera, stwierdził, że zbyt duży nacisk kładzie on na sprawy utrzymania przez Spółkę zieleni w mieście. Przez okres 6 lat prace nad tym wykonywała inna firma SAMEX z Brzegu i nikt nie miał do tego żadnych uwag. Po rezygnacji tamtej firmy, zorganizowano przetarg i wygrał go właśnie „EKOWOD”, który jako firma wodociągowa z biegiem lat rozszerzyła swą działalność. Nawiązując do uwag radnego dotyczącego uszkodzenia przez pracownika Spółki drzewka posadzonego przez radnego, zapewnił, że jeśli ktoś w tym zakresie zawinił, to odpowiednie konsekwencje zostaną wyciągnięte. Prezes Masiowski poinformował, że w Spółce zatrudniony jest pracownik, który zajmuje się pracami nad utrzymaniem zieleni miejskiej od kilkunastu lat i ma w tym zakresie stosowne fachowe wykształcenie. Odnośnie radny nadzorczej, wyjaśnił, że na posiedzeniu zaopiniowała i podjęła stosowne uchwały, co znajduje się w sprawozdaniu i wniosła to do skwitowania przez zgromadzenie wspólników, które  zostało pozytywnie przyjęte. Radny J. Szyndler  odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, stwierdził, że to o czym oponował o pracy firmy „Samex” można sprawdzić w protokołach sesji Rady. Dodał, że podcięte drzewko nie jest jedynym przypadkiem nieprawidłowości związanych z pracą nad utrzymaniem zieleni miejskiej przez Spółkę „EKOWOD”. Zauważył także, że w lokalnej prasie nie informuje się o stanie jakości wody w gminie, tak jak otrzymał w odpowiedzi na to zapytanie. Stwierdził, że nie ocenia całej Spółki, tylko poszczególne kwestie. Więcej do przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki „EKOWOD” uwag nie wniesiono. Zaopiniowano go pozytywnie 15 głosami „za” i 1 wstrzymującym. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych, ponieważ radny M. Marynowicz opuścił obrady sesji).

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący stwierdził, że protokół do wglądu znajduje się w biurze obsługi Rady Miejskiej, a także wyłożony jest w czasie obrad sesji. Do protokołu uwag nikt nie zgłosił. Przyjęto go jednogłośnie 16 głosami „za”.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący S. Wojtasik  odnosząc się do wypowiedzi radnej Leszczyńskiej przypomniał, że na konferencji ZNP wyjaśniał radnej na czym polega rola ZNP w powyższej sprawie. Jednak radna nadal ten temat drąży i nie dopowiada, że on coś wie, a ona nie wie co dalej. Dlatego poinformował, że sprawa pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych była tematem działań i współpracy ZNP i samorządu od początku poprzedniej kadencji. Dodał, że działania podejmowała pewna grupa działaczy związkowych, zarządu i sekcji pracowników administracji i obsługi, które trwały dłuższy okres czasu. W momencie, gdy radna Leszczyńska po raz pierwszy na sesji 10.04.2006 r. odezwała się w tej sprawie, sprawa była już załatwiona do 30.03 tegoż roku. On natomiast na forum sesji nie wypowiadał się, ponieważ są to sprawy współpracy ZNP z samorządem. Podkreślił, że było to efektem pracy zarządu i członków sekcji pracowników administracji i obsługi, którzy do związku należą nieprzerwanie przez długi okres czasu i nie traktują związku instrumentalnie, czyli kiedy im pasuje to do niego należą, lub się wypisują. Radna B. Leszczyńska  odnosząc się do przedmówcy poinformowała, że 27.03 2005 r. na Komisji Budżetowej mówiła już o tej sprawie. Dodała, ze nie miała zamiaru nikogo wprowadzać w błąd, tylko przypomniała o tej sprawie, którą należy załatwić. Radny Wojtasik zapewnił, że sprawa była przedmiotem obrad ZNP. Następnie głos zabrał Przewodniczący Osiedla Nr II w Namysłowie S. Piasny, który podziękował władzom gminy za pomoc w organizacji imprezy wędkarskiej nad zalewem w Michalicach, która przyczyniła się do promocji miasta i gminy Namysłów w całym kraju, a także za granicą. Przekazał także podziękowania dla policji i straży miejskiej. Więcej uwag i pytań nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik

informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 19-09-2006

Wersja XML