Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXVIII/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 6 października 2006r.

Protokół Nr XXXVIII/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 6 października 2006 roku
odbytej w małej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Wojtasik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, więc podjęte uchwały będą posiadały obowiązującą moc prawną. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji.

Zaproponował następujący porządek sesji:

  1. Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

„Za” proponowanym porządkiem obrad głosowało 15 radnych, porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1   Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Skarbnik B. Bednarz  wyjaśniła, że głównym powodem zwołania sesji był ustęp 3 § 1 projektu uchwały, zwiększenia środków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie. Przypomniała, jak Rada Miejska uchwaliła środki na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ŚDS w Namysłowie”, gdzie z budżetu gminy asygnowano kwotę 310 tys. zł. Był to wkład własny gminy do projektu, realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w ramach środków z PEFRON-u, z którego gmina otrzymała 214 tys. zł. Poinformowała, że została już rozpoczęta procedura zamówienia publicznego. Wpłynęła już oferta na realizację zadania, ale w związku z tym, że gminie brakuje środków na realizację zadania, przetarg nie został rozstrzygnięty. Wartość szacunkowa zadania, którą określono wcześniej, jest dużo niższa, niż wartość oferty w przetargu. W związku z tym, aby zrealizować zadanie, Rada musi uchwalić środki pokrywające brakującą różnicę w kwocie 88.148 zł., aby następnie rozstrzygnąć przetarg. Poinformowała, że pierwotnie wartość projektu zadania wynosiła 429 tys. zł, taki przesłano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, gdzie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim dzielono środkami z PEFRON-u. Następnie gmina wystąpiła z wnioskiem o anektowanie zarówno kwoty jaki i terminu realizacji zadania. W związku z tym, że przetarg nie mógł być rozstrzygnięty wcześniej, termin realizacji robót dla wykonawcy będzie krótszy. Dodała, że jeśli zadanie do końca roku nie będzie zrealizowane, to dofinansowanie w wysokości 214 tys. zł z PEFRON-u gmina straci. Jednak wszystkie straty poniesione w przypadku nie zrealizowania tego zadania byłyby wyższe. W ramach tego zadania ŚDS wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do placówki. Jeśli zadanie nie zostanie zrealizowanie, to ŚDS będzie musiał zwrócić 60 tyś. zł., przeznaczone na wyposażenie wyremontowanej placówki. Projekt uchwały zawiera także inne wnioski zmian budżetu gminy na 2006 r., które wpłynęły od czasu ostatniej sesji Rady, takie jak: zwiększenie środków o kwotę 10 tys. zł na roboty dodatkowe zadania budowy ul. Kilińskiego w Namysłowie oraz wniosek OPS w ramach posiadanych niewykorzystanych środków, na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego. Radny B. Medyk zapytał, czy w ramach remontu budynku Hali Orła, będą wykonywane prace remontowe sanitariatów. Z-ca Burmistrza T. Jaroszewski odpowiedział, że sanitariaty będą remontowane.  Poinformował, że projekt obejmuje remont sanitariatów, przeniesienie pokoju nauczycielskiego do wentelatorowni oraz adaptację tego pomieszczenia na potrzeby pokoju nauczycielskiego. Skarbnik Gminy  przedstawiła zakres robót, ujętych w projekcie zadania. Poinformowała, iż zaplanowano: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych, wymianę posadzek na przeciwpoślizgowe, modernizację instalacji elektrycznej, termoizolację strycho-dachu, instalację odgromową, termoizolację ścian, remont balkonu, tarasu, dobudowę łącznika, roboty fundamentowe i ściany szybu, wymianę instalacji co, modernizację sanitariatów na parterze. Następnie Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVIII/288/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVIII/288/06 z dnia 6 października 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

Ad. 2 Sprawy różne i wolne wnioski.  
Radna B. Leszczyńska prosiła, aby powiadomić służby porządkujące miasto o wysprzątanie terenu w okolicach NOK, który jest bardzo zanieczyszczony. Radny B. Medyk stwierdził, że w piśmie od Burmistrza w sprawie suchych gałęzi, złożonych za parkiem, poinformowano go, że zostaną one spalone. Zapytał, czy gałęzie te nie możnaby przekazać mieszkańcom, którzy mogliby wykorzystać je jako opał w swoich domach. Naczelnik W. Myca zwracając się do radnego, poinformowała, że Urząd poprzez OPS, a także przez pracownika Urzędu Pana A. Wojtowicza, szukał chętnych do wzięcia gałęzi, lecz nie znaleziono chętnych. Radna M. Teodorczyk  zapytała, kiedy Komisja Rewizyjna otrzyma materiały w sprawie przeprowadzonych kontroli dotyczących wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych w gminie, dla przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Naczelnik W. Myca zapewniła, że materiały komisja otrzyma w najbliższą środę. Radna M. Teodorczyk zwołała posiedzenie Komisji Rewizyjnej na 11.10.2006 r. Członkowie komisji przyjęli informację do wiadomości.

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Wojtasik

Protokołowała
Beata Wojtasikinformację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Stanisław Wojtasik
data wytworzenia: 25-10-2006

 

Wersja XML