Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXVII/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 19 września 2006r.

Protokół Nr XXXVII/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 19 września 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, więc podjęte uchwały będą posiadały obowiązującą moc prawną. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Następnie Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji. Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Zaproponował wprowadzenie zmian do projektu uchwały na druku „5a”, a także wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały „5e” w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie, dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. „Za” zaproponowanym porządkiem obrad z dodatkowymi zmianami głosowało 19 radnych, porządek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a -  zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5b -  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
  5c - nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie,
  5d - utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  5e – skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów na I półrocze 2006 r. oraz wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 7. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o. w Namysłowie za 2005 rok.
 8. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady w dniu 07.07.2006 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 08.07 - 18.09.2006 r. (Powyższe sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Do obrad sesji dołączył radny Z. Banasiak, więc od tej chwili w sesji uczestniczyło 20 radnych. Radny J. Szyndler nawiązując do przedstawionej informacji z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami, prosił o konkretne informacje w sprawie ogłoszonego konkursu na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2006 r. Zapytał gdzie zostało to opublikowane, ponieważ w Nowinach Namysłowskich nie zauważył tego. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że ogłoszenie o konkursie zamieszczone było w Gazecie Ziemi Namysłowskiej, wydawanej przez Pana K. Jakubowskiego. W konkursie mogą brać udział instytucje, koła łowieckie, pszczelarze, osoby fizyczne, które wykazałyby się, że swoim działaniem przyczynią się do ochrony przyrody, bądź środowiska. Wnioski do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska można składać do 30.09.br., a rozpatrywane będą do 15.10.br., a ich realizacja do końca listopada br. Środki na to pochodzą z gminnego funduszu ochrony środowiska, a ich wartość wynosi 8 tys. zł. Radny J. Szyndler stwierdził, że informacja o takim konkursie powinna ukazać się w Nowinach Namysłowskich, dotarłaby do szerszej liczby odbiorców. Dodał także, że informacje na temat jakości wody, nie są publikowane w Nowinach Namysłowskich, tak jak mylnie poinformował go Burmistrz, do dziś nie okazują się ogłoszenia o stanie jakości wody w tej gazecie. Chciałby przeczytać, jakie są wskaźniki wody, a nie to co Prezes Spółki ma do powiedzenia na temat jakości wody. Życzyłby sobie, aby w każdym wydaniu gazety była publikacja o przeprowadzonych analizach i wynikach badanej wody. Burmistrz stwierdził, że w ostatnich Nowinach Namysłowskich publikowane były wyniki jakości wody. Przewodniczący E. Wołoszczuk sugerował, aby redaktor gazety na bieżąco zamieszczał takie informacje.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący przedstawił treść interpelacji, które wpłynęły na jego ręce od radnych: Barbary Leszczyńskiej w sprawie zachowania pracownika Urzędu Wł. Sokołowskiego wraz z odpowiedzią na nią, a także odpowiedź na zapytanie radnej w sprawie wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, które postawiła w czasie sesji Rady w dniu 07.07.2006 r. Radna B. Leszczyńska zwracając się do Burmistrza T. Jaroszewskiego w sprawie odpowiedzi na interpelację dotycząca wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, stwierdziła, że chciała uzyskać informację o sytuacji panującej przed kilkoma miesiącami. Dodała, że obecna sytuacja wynagrodzenia dla tych pracowników istnieje dopiero od kilku miesięcy.  Następnie poprosiła o odpowiedź na zapytanie, dlaczego ci pracownicy nie otrzymują premii, skoro na przykład w Gminie Wilków pracownicy otrzymują premię w wysokości do 30%. Przekazała, że pytania przekazały jej osoby zainteresowane, ale obawiały się ujawnić personalnie. Nawiązując do sprawy pracownika Wł. Sokołowskiego, stwierdziła, że po wizycie u Burmistrza Ilnickiego uznała, że problem z którym przyszła został załatwiony, więc nie wie w jakim celu wydzwaniał do niej pan Sokołowski. Burmistrz Ilnicki, stwierdził, ze jego pracownik przedobrzył sprawę, ale zapewnił, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść odpowiedzi na zapytanie radnej B. Leszczyńskiej w sprawie organizowania boiska do gry w siatkówkę w parku przy ul. Sikorskiego. Radna B. Leszczyńska zapytała Burmistrza dlaczego przeszkadza mu zorganizowanie boiska do piłki nożnej w tym parku obok placu zabaw dla dzieci, skoro w innych miejscach w Namysłowie takie rozwiązanie w niczym nie koliduje. Burmistrz stwierdził, ze do czasu gdy on będzie miał na to wpływ, nie pozwoli, aby w tym parku zorganizować jakiekolwiek boisko do gry w piłkę. Dodał, ze wcześniej radna mówiła o piłce siatkowej, dziś urodził się jej pomysł do piłki nożnej. Stwierdził, że nie ma w tym parku tyle miejsca na żadne boisko. Uważa, że jest to park dla matek przychodzących z wózkami i małymi dziećmi. Następnie Przewodniczący przedstawił treść odpowiedzi Burmistrza na postawione przez niego zapytania na poprzedniej sesji w sprawie zbyt wąskiego chodnika obok „Placu Pod Grzybkiem” oraz w sprawie usunięcia drzewa rosnącej w chodniku przy ul. Mariańskiej w Namysłowie. Kolejno przedstawił odpowiedź na zapytanie radnego J. Szyndlera w sprawie nadzorowania prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Namysłowie. Radny J. Szyndler  wniósł uwagi, co do odpowiedzi na zapytanie w sprawie ukarania pracownika Spółki EKOWOD, po tym jak podciął rosnące drzewko. Chodziło mu o uzyskanie odpowiedzi, jakie działania podjęto i przez jaki organ, na skutek naruszenia w tym przypadku ustawy o ochronie przyrody. Dodał, że na ul. Konopnickiej jest  wiele takich uszkodzonych drzewek. Następnie Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi na zapytanie radnego J. Szyndlera dotyczące metod zwalczania owadów z drzew w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie. Radny J. Szyndler wniósł uwagi do przedstawionej odpowiedzi, stwierdził, ze nie do końca ona go satysfakcjonuje. Podane metody zwalczania szkodników nie są skuteczne i należy zastosować inne, a najlepiej zaczerpnąć porady u fachowców. Kolejno Przewodniczący przedstawił odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego J. Szyndlera dotyczące kwalifikacji koordynatora nadzorującego prace na terenach zieleni miejskiej. A także przedstawił interpelację radnego w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych na stanowiskach niepedagogicznych oraz odpowiedź na tą interpelację. Radny J. Szyndler odnosząc się do sprawy wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, stwierdził, że nie mógł się dostatecznie przygotować do dyskusji na ten temat, ponieważ odpowiedź otrzymał w dniu wczorajszym, a to było za późno. Statutowy termin udzielenia mu odpowiedzi nie był dotrzymany. Dodał, że odpowiedz nie jest adekwatna do jego  zapytania, nie otrzymał żądanych informacji w sprawie. Poinformował, że z tym problemem zwróciły się do niego osoby, których sprawa bezpośrednio dotyczy, a obawiały się osobiście pójść do Burmistrza. W związku w powyższym zapytał, czy w Urzędzie funkcjonuje kontrola instytucjonalna. Jeżeli tak, to wnioskował, aby zlecić temu organowi kontroli, przeprowadzenie kontroli w powyższym zakresie za okres ostatnich 3 lat i przedstawienie wniosków Radzie na następnej sesji. Wnioskował także, aby jego interpelacja, odpowiedź na nią i jego dzisiejsza wypowiedź z sesji opublikowana była w Nowinach Namysłowskich. Burmistrz zauważył, iż w większości odpowiedzi, które udzielane są radnemu, nie satysfakcjonują go, nie wie co jest tego przyczyną. Odnosząc się do odpowiedzi udzielonej radnemu Szyndlerowi, przyznał, że przedstawiono informację na temat wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk, natomiast nie  wymieniano ich według poszczególnych placówek. Następnie stwierdził, że gmina przy kontroli wewnętrznej ma obowiązek, według zaleceń RIO, skontrolować min. 5% wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Pani kontrolująca przeprowadza kontrole w szerszym zakresie także, czasami zleca jej przeprowadzenie w 100%. Stwierdził, że nie ma przeszkód do tego, aby Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami pokontrolnymi, może je udostępnić. Radny J. Szyndler  stwierdził, ze chciałby uzyskać informacje, o które wnioskował w interpelacji, z zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Chciałby, aby w zakresie naliczanych wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, została przeprowadzona kontrola przedmiotowa, za okres ostatnich 3 lat, ponieważ tylko jej wyniki będą mogły stanowić podstawę do słuszności zarzutów w tym zakresie. Burmistrz poinformował, że istnieje w Urzędzie plan kontroli wszystkich jednostek na okres 1 roku. Nie może teraz jedna osoba skontrolować wszystkie jednostki pod względem płac w okresie 3 lat, jest to niemożliwe. Radny J. Szyndler wnioskował, żeby w takim razie skierować wniosek o przeprowadzenie tej kontroli do organów zewnętrznych. Z-ca Burmistrza T. Jaroszewski poinformował, że w ubiegłym i bieżącym roku zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Została przeprowadzona regulacja płac z dnia 01.06.2004 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, gdzie ustalono, ze minimalne wynagrodzenie wynosi 700 zł i 3 zł za punkt. Określone stanowisko ma określoną ilość punktów i takie wynagrodzenie pracownicy otrzymują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Płacy i Polityki Socjalnej. Wysokość wynagrodzenia na określonych stanowiskach jest zbliżona do wysokości wynagrodzeń w poszczególnych placówkach. Radny J. Szyndler ponowił swój wniosek, żeby Rada skierowała do Burmistrza postulat o przeprowadzeniu kontroli w powyższym zakresie, a jeżeli to niemożliwe to skierowanie wniosku do organów zewnętrznych. Następnie nie zgodził się, z informacją burmistrza, że przy czynnościach kontrolnych, musi być skontrolowanych 5 % płac, bo według niego chodzi tu o wydatki ogólnie w danym roku budżetowym obojętnie jakich. Przewodniczący zapytał Burmistrza, czy istnieje jakiś problem w przekazaniu radnym sprawozdań z przeprowadzonych kontroli. Burmistrz  wystąpił z wnioskiem, aby Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami pokontrolnymi przeprowadzonymi przez Państwową Inspekcję Pracy w kontrolowanych jednostkach, jak również po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych w zakresie wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych. Nie ma nawet nic przeciwko temu, aby kontrola została przeprowadzona przez NIK. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  wymóg skontrolowania 5% wydatków w zakresie gospodarki finansowej, wynika z ustawy o finansach publicznych. Jednakże prowadzone są także i inne kontrole m.in. kontrole doraźne w czasie których kontroli uległy kadry i płace. Żałuje, że po ostatniej sesji radny Szyndler nie zwrócił się do niej o udostępnienie tych wszystkich w/w materiałów. Na pewno zaoszczędziłoby to więcej czasu na dzisiejszej sesji. Dodała, że corocznie ustalany jest przez Burmistrza plan kontroli. Dodała, ze udostępni radnym jakie konkretnie kontrole były i będą przeprowadzone w bieżącym roku. Żałuje, że radny Szyndler u źródła już wcześniej nie zaciągnął informacji w tym zakresie. Radny J. Szyndler prosił Panią Skarbnik, aby nie mówiła radnemu co ma robić. Ponadto, gdyby odpowiedź trafiła do niego w terminie, to inaczej przygotowałby się do dzisiejszej dyskusji w tym temacie. Burmistrz stwierdził, iż wytworzyła się taka opinia radnych, że ludzie boją się przyjść do niego jako do Burmistrza i mówić o swoich problemach. Przyznał, że ta opinia jest niedorzeczna. Radny J. Drożdż wnioskował, aby problemem, z którym zwrócił się radny Szyndler i radna Leszczyńska, zajęła się Komisja Rewizyjna, która po przeprowadzonej kontroli przekaże Radzie wnioski. Radny J. Szyndler stwierdził, żeby kontrolę przeprowadziła osoba do tego zatrudniona, a nie zajmować czasu członkom Komisji Rewizyjnej. Radny S. Wojtasik stwierdził, że cieszy go, że tak szerokie gremium zainteresowane jest poprawą sytuacji materialnej pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych. Jednak uważa, że zainteresowanie tą sprawą tych osób jest spóźnione. Zapytał gdzie były te osoby, kiedy ta grupa pracowników 1,5 – 2 lat temu kwotę bazową mieła w wysokości 550 zł, i 1 zł za punkt. Wtedy nikt tego nie dostrzegał. Przypomniał, że na poprzedniej sesji informował o działaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie i podjęciem w tej kwestii uchwały w której podniesiono kwotę bazową do 700 zł i wartości punktu do 3 zł. Co nie znaczy, że pracownicy ci zarabiają wystarczająco dużo. Strona związkowa w tej kwestii w dalszym ciągu prowadzi działania, jest już nawet umówione spotkanie sekcji pracowników administracji i obsługi związku z Burmistrzem. Następnie przekazał, aby nie robić sobie kampanii wyborczej, sytuacją tej grupy pracowników. Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła wszystkie protokoły kontrolne wewnętrzne, ewentualnie zapoznała się z protokołami kontroli zewnętrznych w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i na następnej sesji przedłożyła Radzie swoje wnioski. Radny J. Szyndler stwierdził, że to co powiedział Wiceprzewodniczący Wojtasik jest niedopuszczalne. Zwracając się do Wiceprzewodniczącego oznajmił, że wcześniej nie wiedział o istniejącym problemie, dowiedział się dopiero gdy zainteresowane osoby skierowały do niego pismo informujące o nim. Radny D. Głąb odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że zaistniała sytuacja jest tylko wyszukiwaniem sztucznych problemów, podobnie jak w sprawie zamarznięcia wody w piwnicy domu radnego i obwinianiem za to Prezesa Spółki EKOWOD. Radny L. Mikluszka  zgłosił formalny wniosek, aby Burmistrz przedłożył Radzie sprawozdania z działalności instytucji kontrolnej w gminie, dotyczące placówek oświatowych pod względem wynagrodzeń pracowników. To załatwiłoby problem kontroli wewnętrznej, która jest obowiązkowym elementem działalności instytucji gminy. Radna B. Leszczyńska  przekazała, iż przykro jej było słyszeć słowa radnego Wojtasik. Jednocześnie poinformowała, ze pierwszy raz poruszyła omawianą sprawę 1 rok i 7 miesięcy temu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła protokoły kontrolne organu wewnętrznego gminy, skontrolowanych placówek oświatowych, ewentualnie organów zewnętrznych z przeprowadzonych kontroli w wybranych placówkach. Dodał, że jego wniosek jest najdalej idącym, więc poddał go pod głosowanie jako pierwszy. „Za” przyjęciem powyższego wniosku głosowało 15 radnych, przeciwnych głosów 5, głosów wstrzymujących nie było. Wniosek został przyjęty przez Radę. N
astępnie Przewodniczący zwracając się do Burmistrza, zgłosił, że na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II jest pompa, której brakuje rączki. Poprosił o sprawdzenie tego i ewentualnie spowodować naprawę usterki. Kolejno prosił o usunięcie wyschniętych drzew na cmentarzu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie ludzi i pomników. Przekazał także, że przy ul. Jana Pawła II 5 zostało uszkodzone ogrodzenie. Właściciele posesji prawdopodobnie otrzymali odszkodowanie z tego tytułu, lecz nikt nie odbudował ogrodzenia. Prosił o jego naprawę, lub ewentualne całkowite jego rozebranie. Przewodniczący wnioskował także, aby harmonogram prac budowy krytej pływalni opublikować w Nowinach Namysłowskich. Ponieważ mieszkańcy dziwią się, iż w pierwszej kolejności przebudowywany jest budynek hotelowy, a nie basen. Radny L. Mikluszka zwracając się do Komendanta Policji oznajmił, że w mieście nadal zdarzają się akty wandalizmu, m.in. na ul. Mariańskiej znowu została rozwalona lampa. Zapytał w związku z tym, co policja robi, aby zapobiec takim czynom. Radna B. Leszczyńska zapytała, jakie są prowadzone prace związane z ochroną drzew kasztanowców przed szkodnikami rosnącymi w Namysłowie. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że od czerwca pracownicy Spółki „EKOWOD” sukcesywnie grabią i wywożą liście kasztanowców, przede wszystkim przy obwodnicy. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego dotyczące wycinki drzew na cmentarzu, poinformował, że zostaną one wycięte przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który wykorzystuje się także do wspinaczki wysokogórskiej. Burmistrz zapewnił, ze jeśli umowa zezwala na upublicznienie harmonogramu prac przy budowie basenu krytego, to zostanie to opublikowane w Nowinach Namysłowskich, jeśli jednak nie, to przekaże mieszkańcom ogólnie w jakiej kolejności będą wykonywane te prace.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęło na jego ręce pismo od Europejskiego Funduszu Społecznego podpisane przez Wicestarostę Adama Maciąga w sprawie organizowania przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie szkoleń dla rolników zainteresowanych produkcją żywności ekologicznej. Następnie  Przewodniczący poinformował, iż wpłynął wniosek radnego J. Szyndlera dotyczący skierowania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną konfliktowej sprawy pomiędzy nim, a Spółką EKOWOD dotyczącej podjęcia interwencji pracowników Spółki po zamarznięciu wody w domu radnego. Przewodniczący uznał, ze jeśli wniosek nie otrzyma sprzeciwu radnych, zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Sprzeciwu nikt z radnych nie wniósł, więc skierowano do Komisji Rewizyjnej. Następnie odczytał treść odpowiedzi Naczelnika Bagińskiego, skierowanej do Przewodniczącego Osiedla Nr IV K. Dzidowskiego, w sprawie likwidacji ruchu jednokierunkowego na ul. Sejmowej i budowy zatok parkingowych na tej ulicy. Kolejno przedstawił pismo Pana Zbigniewa Jaśko zam. w Namysłowie w sprawie wypowiedzeniu najmu mieszkania przez Spółkę ADM-TBS. Następnym pismem, z jakim zapoznał radnych była odpowiedź Wojewody Opolskiego na wniosek Rady w sprawie nadania Panu Stanisławowi Piasnemu „Złotego Krzyża Zasługi”. Kolejno przypomniał, jak na poprzedniej sesji przedstawił Radzie wniosek J. Soboty, A. Maciąga, M. Zakowicza w sprawie zmiany napisu na tablicy informacyjnej dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego w Michalicach. Za zgodą Rady przekazał to pismo do Burmistrza do rozpatrzenia, w sprawie zmiany daty rozpoczęcia. Przekazał, że Burmistrz pospieszył się z odpowiedzią do wnioskodawców informując, że na tablicy istnieje rzeczywisty okres budowy zbiornika. Przekazał, że jego zdaniem rozpoczęcie budowy zbiornika nastąpiło z chwilą podjęcia decyzji przez Radę Miejską II kadencji o jego budowie. Następnie odczytał treść swojej odpowiedzi do wnioskodawców w powyższej sprawie. Następnie przedstawił pismo Pani Ireny Klucowicz z Namysłowa w sprawie wykoszenia rowu przy drodze gminnej w Kowalowicach oraz odpowiedź Burmistrza na nie. Przewodniczący zapoznał radnych z treścią pisma od ST. I E. Święcickich z Brzegu w sprawie dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, a także odpowiedź Burmistrza na powyższe. Przewodniczący stwierdził, że jeśli Państwo Święciccy czuja się pokrzywdzeni , to mogą ubiegać się swoich praw na drodze sądowej. Burmistrz podtrzymał swoje stanowisko w przedstawionym piśmie. Przewodniczący odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 373/2006 z dnia 7 września 2006 r. nt. opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. Przedstawił także wniosek Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie dotyczący nadania imienia: „Szarych Szeregów” Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie. Dodał, że w dniu dzisiejszym Rada podejmie odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Kolejno przedstawił Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na którym rozpatrywano sprawę Państ6wa Tęciorowskich, dotyczącą remontu garażu w Namysłowie. Poinformował, że sprawa została załatwiona pozytywnie i garaż zostanie wyremontowany.
W tym punkcie, przewodnictwo prowadzenia obrad sesji, Przewodniczący przekazał Wiceprzewodniczącemu Janowi Drożdżowi. W tym miejscu obrad głos zabrał Komendant Policji Janusz Frankiewicz, który przedstawił efekty, jakie przyniosły dodatkowe służby policjantów w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia br., za środki przekazane przez gminę na ten cel. Odpowiadając na zapytanie radnego L. Mikluszka poinformował, że zawiadomienie policja przyjęła o dewastacji lampy, lecz do tej pory sprawców nie złapano. Następnie stwierdził, że przydatne dla przeciwdziałania przestępczości w mieście, byłoby zmonitorowanie miasta, przynajmniej w najbardziej zagrożonych punktach, a w kolejnych latach ewentualnie można montować kolejne kamery w innych miejscach. Przewodniczący Osiedla Nr V L. Konopka w imieniu mieszkańców ul. 1 Maja w Namysłowie zapytał Komendanta, czy byłaby możliwość ustawienia na tej ulicy oznakowania „miasto monitorowane”, aby w jakiś sposób ograniczyć zbyt duża prędkość przejeżdżających samochodów. Dodał, ze patrole policji nie przynoszą pożądanego skutku. Komendant Frankiewicz zapewnił, że kontrolerzy ruchu drogowego policji częściej będa patrolowali ten obszar. Natomiast uważa, że ustawienie oznakowania, nie przyniosłoby oczekiwanego skutku. Poinformował, że na terenie powiatu działa komisja ds. oznakowania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jeżeli na posiedzeniu komisji zapadłaby decyzja o ustawieniu w/w oznakowania, to zostałby ustawiony.

Ad. 5 Podjecie uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej L. Mikluszka poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, a także sprawozdanie z działalności Spółki ZEC w Namysłowie. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Gudzowska poinformowała, że wraz z członkami Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał Rady, Sprawozdanie z działalności Spółki ZEC, a także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. Przewodniczący Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury S. Hinborch poinformował, ze na posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, zapoznano się z informacją nt. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także przygotowaniu placówek oświatowych w gminie.

5a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała nr XXXVII/283/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVII/283/06 z dnia 19 września 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5b – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Do projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała nr XXXVII/284/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVII/284/06 z dnia 19 września 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok)

5c – w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie.
Uwag i pytań nie wniesiono. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 20 głosami „za”. Uchwała nr XXXVII/285/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVII/285/06 z dnia 19 września 2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie)

W tym momencie obrady opuścił radny Stanisław Wojtasik, pozostało 19 radnych.

5d -  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/286/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVII/286/06 z dnia 19 września 2006 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów)

5e – w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. Uchwała Nr XXXVII/287/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXVII/287/06 z dnia 19 września 2006 w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie)

Ad. 6 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów na I półrocze 2006 r. oraz wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie wniesiono. Przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”. (Materiał stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 7  Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o. w Namysłowie za 2005 rok.
Do przedstawionego materiału uwag i zapytań nie wniesiono. Przyjęto go jednogłośnie 19 głosami „za”. (Informacja stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący stwierdził, że protokół do wglądu znajduje się w biurze obsługi Rady Miejskiej, a także wyłożony jest w czasie obrad sesji. Do protokołu uwag nikt nie zgłosił. Przyjęto go jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad. 9 Sprawy rożne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Drożdż  pogratulował Panu Jackowi Płaczkowi za objęcie funkcji Prezesa stowarzyszenia „Zielony Szlak”. Dodał, że do stowarzyszenia przystąpiły następujące gminy: Domaszowice, Lubsza, Łubiany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów. Działalność stowarzyszenia ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wpływa na rozwój przedsiębiorczości przetwórstwa rolno-spożywczego, zajmie się również wspieraniem działalności organizacji pozarządowych wiejskich i miejskich. Radna B. Leszczyńska złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców miasta dla Pani G. Psyk, za ekspresowe wykonanie zabezpieczenia przy rowie, koło straży pożarnej. Radny E. Śnieżek zapytał, jak realizowana jest uchwała podjęta przez Radę Miejską w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych. Zapytał które podmioty organizowały w tym czasie prace społecznie-użyteczne, czego te prace dotyczyły oraz na jaką wartość wykonano te prace. Poprosił także o poinformowanie go w sprawie akcji znakowania psów na terenie miasta. Jakim zainteresowaniem cieszy się ta działalność. Następnie zapytał na jakim etapie realizowana jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie. Burmistrz stwierdził, że na pierwsze zapytanie w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych udzieli odpowiedzi radnemu na piśmie, ponieważ należy zebrać wszystkie informacje na ten temat, teraz nie jest w stanie mu odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o znakowanie psów, to na dzień dzisiejszy ok. 100 psów zostało już zachipowanych i w dalszym ciągu akcja się rozwija. Zakupionych na razie zostało 400 chipów. Więcej na ten temat poinformuje na następnej sesji. Odpowiadając na trzecie pytanie w sprawie pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie, poinformował, że wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup sprzętu. Dodał, że rozstrzygniecie sprawy trwało tak długo nie z winy Gminy, tylko z winy szpitala, w którym tak długo trwało ustalenie konkretnego sprzętu dla placówki. Dyrektor NOK A. Zając podziękował wszystkim tym, którzy w okresie letnim pomagali przy organizacji imprez organizowanych przez NOK, m.in. policji, straży miejskiej, Spółce ZEC i EKOWOD. Radna M. Teodorczyk złożyła podziękowania sołtysowi Krasowic oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dożynek gminnych w Krasowicach. Dodała, że z roku na rok poziom imprezy wzrasta, pod względem organizacyjnym, zainteresowania ludności, atrakcji. Przekazała, jeszcze, że Krasowice mogą także pochwalić się przepiękną salą, która została wyremontowana dość niedawno. Wiceprzewodniczący Dróżdż poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 26 października br. Radny J. Szyndler poinformował, że przejeżdżając dziś ul. Reymonta zauważył leżącego nieżyjącego kota na chodniku. Prosił, żeby odpowiednie służby sprzątnęły go stamtąd. Dodał, że to nie pierwszy taki przypadek, kiedy nieżywe zwierze leżało w publicznym miejscu. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że padłe zwierzęta na posesjach, chodnikach i drogach usuwane są przez zarządców danej nieruchomości. Zapewnił radnego, że jeżeli nieżywe zwierze o którym mówił radny Szyndler znajduje się na terenie gminnym, na pewno zostanie dziś usunięte. Radny L. Mikluszka zwrócił się z prośbą do sołtysów wsi, aby nakazali mieszkańcom wsi o przypilnowanie swoich psów, żeby nie wałęsały się po ulicy, gdzie atakują przechodniów i rowerzystów. Radna M. Teodorczyk  zabrała głos w sprawie akcji organizowanej co roku przez szkoły „Sprzątanie Świata”. Zapytała, czy w następnych latach nie można tego rozpowszechnić na większą skalę, aby młodzież szkolna sprzątała, nie tylko tereny zabudowane, ale także przydrożne rowy prowadzące do szkół. Stwierdziła, że w/w odcinki dróg są bardzo zaśmiecane przez ludność, pomimo, że coraz bardziej popularna staje się selektywna zbiórka. Zapytała, jak w bieżącym roku przeprowadzono akcję „Sprzątania Świata”. Burmistrz  poinformował, że porządek na drodze z Woskowic Małych w kierunku Kępna, utrzymywany jest przez gminę. Natomiast ten zanieczyszczony, o którym mówiła radna sprzątany jest przez powiat i widać z jakim skutkiem. Stwierdził, że gdyby zarządca zwrócił się do szkół, z wnioskiem o posprzątanie tego odcinka drogi, na pewno przyniosłoby to pożądany efekt.  Dodał, że najczęściej to dorośli wyrzucając z samochodów śmieci zanieczyszczając drogi. Naczelnik Bagiński poinformował, że jak co roku gmina zakupiła dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” worki duże i małe oraz rękawice jednorazowe. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Namysłów wzięły udział w tej akcji. Odpady składowano w wyznaczonych miejscach, po czym Spółka EKOWOD bezpłatnie wywoziła je na składowisko w Ziemiełowicach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a osiągnięty efekt był naprawdę widoczny. Radny J. Szyndler  przypomniał, że Burmistrz na jednej z poprzednich sesji zobowiązał się przekazać informację dla proboszczów, aby mieszkańcy nie zanieczyszczali środowiska spalaniem szkodliwych materiałów. Stwierdził, ze nie zostało to przekazane, więc ponownie wnioskował, aby Burmistrz przekazał powyższą informację do księży.
Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 12.30.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 05-10-2006

Wersja XML