Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXIX/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 26 października 2006r.

Protokół Nr XXXIX/06
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 26 października 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wołoszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 18 radnych, więc podjęte uchwały będą posiadały obowiązującą moc prawną. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Kolejno Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji rady. Stwierdził, iż radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Przewodniczący wniósł, aby projekt uchwały na druku „5a” w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok przyjąć do porządku obrad w nowej zmienionej wersji, omawianej już przez radnych na posiedzeniach komisji. Wnioskował także o wprowadzenie projektu uchwały na druku „5f” w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz „5g” zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Poinformował także, iż  wpłynął wniosek 5 radnych w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wypłaty pracownikom niepedagogicznym w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów należnych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należnych wynagrodzeń.  Przewodniczący odczytał projekt uchwały przygotowany w tej sprawie. Przewodniczący zapytał kto jest za wprowadzeniem wniosku 5 radnych do porządku obrad. „Za” przyjęciem głosowało 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad z dodatkowymi projektami uchwał „5f”, „5g”, i „5h”. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 radnych, przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  5a/  zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
  5b/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”,
  5c/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  5d/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  5e/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów.
 6. Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Namysłowie za 2005 rok.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesjach Rady w dniach 19 września i 6 października 2006 roku oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 20 września do 25 października 2006 r. Radny E. Śnieżek zapytał czy w planie uzupełniania punktów oświetleniowych na terenie Gminy Namysłów, o którym informował Burmistrz, ujęte jest zamontowanie lampy oświetleniowej, przy ul. Kolejowej obok firmy „Gaja”, o które wnioskowali mieszkańcy ul. Reymonta. Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, że ten punkt oświetleniowy ujęty jest w planie. Radny J. Szyndler  prosił o informacje na temat pielęgnacji drzew. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że gmina ogłosiła przetarg na pielęgnację drzew na terenie miasta Namysłowa. Dotyczył on drzew na wyspie, w parku przy Pl. Wolności oraz w alejach przy ul. Parkowej, przy cmentarzu komunalnym i przy ul. Sikorskiego. Są to drzewa o dużej ilości posuszu, część z nich przeznaczona jest do wycięcia. Ale na razie jest ogłoszony przetarg, który rozstrzygnięty będzie w przyszłym tygodniu. (Przedstawione sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.  
Przewodniczący poinformował, iż na jego ręce wpłynęła interpelacja radnej B. Leszczyńskiej w sprawie zakazu wprowadzania rowerów w obrębie targowiska oraz utworzenia parkingu dla rowerów przy placu targowym. Zapoznał wszystkich z jej treścią, a także odpowiedzią burmistrza na interpelację. Radna B. Leszczyńska stwierdził, że z odpowiedzi wynika, iż sprawa zostanie sfinalizowana do 20 października, lecz do dnia dzisiejszego, tak się nie stało. Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski poinformował, że w dniu dzisiejszym stojaki na rowery zostały zamontowane przy placu targowym. Radny J. Szyndler przypomniał, że na ostatniej sesji, występując w sprawie złożonej na jego ręce skargi przez pracowników placówek oświatowych, wnosił o zamieszczenie przedstawionej interpelacji i odpowiedzi na nią w Nowinach Namysłowskich. Zapytał dlaczego nie zostało to zamieszczone w gazetce. Na jakiej zasadzie traktuje się tę formę informacji, jako tubę propagandową wybranych grup. Dodał, ze dowiedział się z niej m.in., że powstało stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska. Natomiast nigdy nie zamieszczono informacji, co na przykład radni robili, poza tym, że podejmowali uchwały na sesjach. Burmistrz odpowiedział, że gazetka, która się ukazała po poprzedniej sesji była już złożona i przekazana do druku, więc nie było możliwości zamieszczenia interpelacji radnego. Natomiast najbliższa jest już w druku i ukaże się w przyszłym tygodniu.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących. 
Przewodniczący  poinformował, że w sprawie remontu garażu wynajmowanego przez Państwa Tęciorowskich, odbyło się spotkanie na którym wspólnie ustalono, zakres obowiązków obydwu stron.  Brakujące materiały mieli dostarczyć Państwo Tęciorowscy, natomiast robociznę sfinalizowałaby Spółka ADM-TBS. Poinformował, że po kilku ponagleniach Spółki do państwa Tęciorowskich o dostarczenie w/w materiałów, nie spełnili oni swoich zobowiązań, na które wcześniej wyrazili zgodę. W związku z powyższym Spółka na swój własny koszt wyremontowała garaż i na kolegium Burmistrza zapadnie decyzja, jakie będzie dalsze przeznaczenie garażu. Następnie Przewodniczący przedstawił pismo adresowane do Burmistrza, a do wiadomości Rady Miejskiej od Przewodniczącego Osiedla Nr I E. Śnieżka o zaplanowanie w budżecie na 2007 rok środków na realizację wniosków mieszkańców Osiedla. A także przedstawił wnioski o ujęcie w budżecie na przyszły rok środków na remonty dróg w obrębie Osiedla Nr VI w Namysłowie. Kolejno przedstawił prośbę Pani T. Grądowy z dnia 25.09.2006 r., o możliwość przedłużenia umowy dzierżawy terenu położonego w Namysłowie, czyli kawiarenki znajdującej się w Rynku. Przewodniczący poinformował, że przekazał tą sprawę do rozpoznania i ewentualnego załatwienia Burmistrzowi. Ale uważa, ze jeżeli ponad 200 osób opowiedziało się o nie likwidowanie kawiarenki, to warto jeszcze sprawę rozważyć. Przewodniczący stwierdził, że głównym problemem w kawiarence jest brak sanitariatów. Pani Grądowa jednak twierdziła, ze jeśli otrzyma umowę dzierżawy na kilka lat, to podejmie się wykonania sanitariatów. Kolejno Przewodniczący przedstawił treść odpowiedzi Burmistrza z dnia 11.10.2006 r.; na powyższe pismo. Następnie Przewodniczący przedstawił odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji:
- radnej B. Leszczyńskiej w sprawie możliwości utworzenia funduszu premiowego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
- przewodniczącego RM E. Wołoszczuka w sprawie naprawy starej pompy na cmentarzu przy Jana Pawła II w Namysłowie oraz usunięcia suchych drzew na tym cmentarzu.
- radnego B. Medyka dotyczące usunięcia suchych gałęzi zgromadzonych za parkiem przy ul. Pułaskiego w Namysłowie.
- radnego E. Śnieżka w sprawie przedstawienia informacji w zakresie wykonanych na terenie Gminy Namysłów prac społecznie użytecznych za okres od kwietnia do sierpnia 2006 roku.
Następnie Przewodniczący poinformował, że wpłynęło na jego ręce zaproszenie z Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, na uroczystość nadania im. „Szarych Szeregów” tej placówce w dniu 10.11.2006 r. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Teodorczyk, która przypomniała, że decyzją Rady sprawę zaszeregowania i wynagradzania pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, przekazano do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Poinformowała, ze komisja w powyższej sprawie spotkała się trzykrotnie. Zanim komisja przystąpiła do pracy, dokładnie nie wiedziała o co dokładnie chodziło, ponieważ nie wpłynęły na jej ręce żadne skargi, tylko do radnych: B. Leszczyńskiej i J. Szyndlera. Przekazała, że Komisja zwróciła się do Burmistrza o  materiały w w/w sprawie, które znajdują się w Urzędzie. Stwierdziła, że po sesji w dalszym ciągu dokładnie nie znała szczegółów w sprawie. Usłyszała tylko od Kierownika ZOESziP, że wszystkie zobowiązania ze strony gminy zostały wypłacone. Przystępując do posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których kolejno gościli: Pani W. Myca, T. Jaroszewski, Janina Skrok i E. Ogiela, okazało się, że sprawa dotyczyła pewnych niejasności poszczególnych ludzi, wynikłych z nie zrealizowania uchwały Rady z dnia 03.06.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów. Nikt z członków Komisji nie wiedział, że uchwała nie została zrealizowana. Gdy Komisja została już poinformowana o tym, poprosiła o dodatkowe materiały. Z każdej placówki otrzymała wykaz stanowisk zatrudnionych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem grup zaszeregowania i wynagradzania. Dodała jednak, że materiały nie były rzetelnie przygotowane i mało czytelne. Otrzymano także protokół pokontrolny kontroli wewnętrznej, według którego wynikało, że w przypadku 99% placówek sprawa wynagrodzenia nie była odpowiednio rozwiązana. Komisja oczekiwała wyjaśnień, dlaczego doszło do niezrealizowania w/w uchwały przez okres ponad 2 lat. Odpowiedzi były różne, m.in., że winę ponoszą dyrektorzy, brak umiejętności naliczania tych wynagrodzeń, ale nikt z zaproszonych pracowników Urzędu nie potrafił konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że mimo to, iż poinformowano radnych, że zaległości zostały wypłacone z odsetkami za zwłokę, tak jednak nie było. Przewodnicząca poinformowała, że po tym, jak komisja zajęła się tą sprawą, ona także zaczęła otrzymywać telefony ze skargami bądź podpowiedziami, na co ma zwrócić konkretnie uwagę. Stwierdzono, że szereg uwag było anonimowych, ponieważ ludzie boją się ujawnić personalnie, obawiają się utraty pracy. Zauważyła, że praca tych ludzi, jest równie ważna w funkcjonowaniu placówek jak i pracowników pedagogicznych, dlatego należy mówić o tych ludziach i ich wynagrodzeniu. Przekazała, ze gdy komisja porównała przekazane jej materiały, stwierdziła, że występują dość znaczne różnice pomiędzy zaszeregowaniem pracowników administracyjno obsługowych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Dodała, że głównie większość skarg wpływało od pracowników z placówek wiejskich. Jedną z odpowiedzi Burmistrza Jaroszewskiego było to, że uchwała nie określała terminu, w którym należało ją zrealizować, a wykonana była 14 miesięcy od daty podjęcia, ponieważ należało określić stan zatrudnienia wszystkich pracowników, wyeliminować niezgodności w zakresie zaszeregowania, każdemu pracownikowi wyliczyć dokładnie wysokość wynagrodzenia, urealnić nomenklaturę i wyliczyć zaległe odsetki z tytułu zwłoki. Podsumowując, stwierdziła, że sprawa nie jest błaha. Prosiła, aby opracować konkretne wytyczne i zasady wynagrodzenia i zaszeregowania pracowników niepedagogicznych w tych placówkach. Dodała, że komisja nie otrzymała konkretnej i jasnej odpowiedzi, kto zawinił w sprawie niezrealizowania w terminie uchwały z 2004 roku, z której wynika, że miała wejść w życie z dniem 01.07.2004 r., a za jej realizację odpowiedzialnym jest Burmistrz Namysłowa. Przewodnicząca stwierdziła, iż Komisja miała zbyt mało czasu na dokładne zbadanie sprawy oraz otrzymała nierzetelne informacje, więc przekazuje ją do rozpatrzenia następnej Komisji Rewizyjnej nowej kadencji Rady Miejskiej. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że rozumie, iż otrzyma protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie. Wyraził nadzieję, ze otrzyma protokół, w którym Komisja Rewizyjna, stwierdzi nieprawidłowości, wtedy będzie mógł się do nich ustosunkować. Nie może natomiast odnieść się do potoku słów, z których nic konkretnego nie wynika. Pani M. Teodorczyk stwierdził, że Komisja chciała się tylko dowiedzieć, dlaczego zaistniało tak ogromne opóźnienie w realizacji uchwały. Uważa, że jeśli pracownicy mają uwagi co do ich wynagrodzenia, to przede wszystkim powinni w pierwszej kolejności iść do swoich pracodawców, czyli dyrektorów placówek i je wyjaśnić. Następnie głos zabrała Pani Jadwiga Bartosińska, która wyjaśniła, że jak w 1991 r. weszła w życie ustawa o systemie oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych decydują o zatrudnianiu, zwalnianiu i wynagradzaniu pracowników. Skończyły się czasy, że wszyscy otrzymują wynagrodzenie po równo. Każdy pracownik otrzymuje zakres czynności, i według niego wykonuje swoje obowiązki i za to otrzymuje wynagrodzenie, jakie określi mu dyrektor. Nie można porównywać pracy pracowników niepedagogicznych w przedszkolach w mieście i na wsi, ponieważ zakres obowiązków różni się od siebie, nawet na porównywalnych stanowiskach. Poinformowała, że była dyrektorką przedszkola w Namysłowie i wszyscy jej pracownicy byli zadowoleni z wynagrodzeń, nikt się nie skarżył na nadmiar obowiązków. Radna M. Teodorczyk zapytała przedmówczynię, czy będąc dyrektorem placówki oświatowej w 2004 roku  wprowadziła przedmiotową uchwałę w życie. Pani J. Bartosińska odpowiedziała, że w jej placówce uchwała została zrealizowana. Radny S. Wojtasik prosił, aby niektórzy radni nie chodzili po placówkach i twierdzili, że oni to chcą załatwić dla pracowników podwyżki, natomiast Prezes ZNP jest temu przeciwko. Zauważył, że grono osób, które interesuje się sprawami pracowników administracji i obsługi ostatnio się poszerza, jednak nie wie dlaczego akurat teraz w ostatnim czasie. Poinformował, że ZNP przez ten okres niezrealizowania uchwały, prowadził działania, skłaniające do realizacji uchwały. Dzięki inicjatywie Związku, zapis dotyczący 700 zł i 3 zł za jeden punkt został wprowadzony w przedmiotowej uchwale. Zarząd sekcji pracowników administracji i obsługi spotkał się z Burmistrzem i Naczelnikiem WOiKF, aby spowodować realizację uchwały, co zostało rozpoczęte w 2005 roku, a zrealizowane w 2006 roku. Część z tych spotkań jest udokumentowanych, a także on osobiście jako prezes ZNP przeprowadził wiele rozmów z Burmistrzem, bądź z Panią Skarbnik w tej sprawie. Podsumowując stwierdził, że wypowiedź jego miała na celu przybliżenie radnym, działań ZNP do zrealizowania tej uchwały. Dodał, ze rzeczywiście sytuacja materialna tej grupy pracowników nie jest zadowalająca, ale działania podejmowane przez ZNP zmierzają ku poprawie tej sytuacji. Radna M. Teodorczyk odczytała część sprawozdania z przeprowadzonych kontroli placówek oświatowych, a także pismo do Burmistrza o wypłaceniu wyrównań wynagrodzeń dla pracowników, podpisane przez Kierownika ZOESziP, które stanowi załącznik do protokołu. Radny J. Szyndler  zwracając się do radnego S. Wojtasika, wyjaśnił, że sprawą zajął się w momencie, gdy dowiedział się o zaistniałym problemie, poprzez skargę, która do niego wpłynęła pocztą. Zwracając się do Burmistrza stwierdził, ze jako radny ma prawo zgłaszać swoje interpelacje, a Burmistrza obowiązkiem jest odpowiadać na nie. Pominąłby fakt, że odpowiedz na jego interpelację jest podpisana przez Z-cę Burmistrza T. Jaroszewskiego, gdyby była ona właściwa do zadanego zapytania.. Gdyby była merytoryczna i rzeczowa, może nie byłoby potrzeby angażować czasu i pracy Komisji Rewizyjnej. Przekazał, że na posiedzeniu Komisji Pan T. Jaroszewski za powód niezrealizowania uchwały podał, że nie skalkulowano kosztów realizacji uchwały przed jej podjęciem. Stwierdził, że przecież projekt uchwały zgłosił Burmistrz,, więc w jaki sposób pracownicy wykonywali swoje obowiązki, skoro nie skalkulowali tych kosztów, co spowodowało, że nie było w budżecie pieniędzy na wypłaty. Tłumaczono, że odsetek nie wypłacono pracownikom, ponieważ nikt się po nie zgłosił. Uważa, ze jeżeli stała się komuś krzywda, w tym wypadku pracownikom placówek, to należy się postarać aby zrekompensować im to. Radna B. Leszczyńska prosiła Burmistrza o sprawdzenie sytuacji w jednej z placówek, iż osoba na tym samym stanowisku, która nie ma 10 lat pracy, ma tą samą grupę
IV, co osoba przed emeryturą. Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na powyższy temat. Następnie głos zabrała Pani T. Grądowa, która, poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą - kawiarenkę, znajdującą się na Rynku. Z roku na rok ma przedłużaną umowę dzierżawy, przez co nie dało to szansy na rozszerzenie działalności. Zwróciła się z pismem do Burmistrza za pośrednictwem Rady o spowodowanie przedłużenia umowy dzierżawy na prowadzenie lokalu. Jej zdaniem działalność jest prowadzona w taki sposób, że nie przeszkadza pobliskim mieszkańcom miasta. Ewentualne nieczystości, są sprzątane przez Spółkę EKOWOD, z którą ma sporządzoną na to umowę. Przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami pobliskich budynków, którzy twierdzili, że funkcjonowanie kawiarenki w niczym im nie przeszkadza. Klienci kawiarenki mogą korzystać z toalety, która znajduje się w ratuszu. Skoro umowa dzierżawy przedłużana jest z roku na rok, nie chciała ryzykować ponoszenia kosztów w dobudowanie toalety, nie mając pewności, dzierżawa zostanie przedłużona na kilka kolejnych lat. W pobliżu kawiarenki w ciągu ostatnich 3 lat nie miały miejsca żadne rozróby, co potwierdziła policja. Dodała, że nie można zamykać kawiarenki, ponieważ przeszkadza to 1 czy 2 osobom. Prosiła o pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek jeszcze raz przekaże do rozpoznania Burmistrzowi. Nikt z radnych nie wniósł sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego. Radny E. Śnieżek  poinformował, że w przeprowadzonej rozmowie z Panią Grądową, wyjaśnił jej podłoże decyzji Burmistrza, że to nie jest jego wymysł. Był to wniosek samorządu mieszkańców, po przebytych zebraniach Osiedla Nr I, który brzmiał, żeby zlikwidować kawiarenkę, lub usytuować przy niej toalety. Pokazał Pani wniosek pisemny, na podstawie którego Burmistrz podjął taką decyzję. Przewodniczący stwierdził, że gdyby Pani miała przedłużoną umowę dzierżawy na kilka lat, mogłaby wtedy zainwestować w wybudowanie toalet. Burmistrz poinformował, że podjął decyzję o nieprzedłużaniu Pani Grądowej umowy dzierżawy, po wielu naciskach ze strony mieszkańców, musiał w jakiś sposób ich wolę uszanować. Jednak gdy Pani Grądowa, była u niego w tej sprawie, poradził jej, aby szukała grupy ludzi, którym odpowiada funkcjonowanie tego lokalu w Rynku. Dobrze, że zwróciła się do Przewodniczącego o pomoc oraz ludzi, którzy złożyli opowiedzieli się za dalszym funkcjonowaniem lokalu. Gdyby takie rozmowy zaczęto prowadzić kilka lat wcześniej, być może sprawa ta nie musiałaby być przedmiotem dyskusji na sesji. Radny L. Mikluszka powracając do tematu wynagrodzenia pracowników, stwierdził, ze widnieją tu dwa problemy, a mianowicie: wprowadzenie uchwały w odpowiednim terminie, oraz wynagrodzenia indywidualne tych pracowników. Zgodził się z tym, że drugi problem jest sprawą indywidualną dyrektorów placówek, jakie ustalą wysokości wynagrodzeń. Radni do tego nie powinni się wtrącać. Dodał, ze po przeprowadzonych kontrolach Inspekcji pracy, stwierdzono nieprawidłowości we wszystkich placówkach. Burmistrz jeśli nie miał środków na wprowadzenie uchwały, to mógł na następnej sesji złożyć wniosek o cofniecie uchwały lub zawieszenie terminu jej wykonania. Przewodniczący Rady wnioskował, aby Komisja Rewizyjna przekazała protokół z posiedzeń w powyższej sprawie Burmistrzowi.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia uchwał:

5a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Pytań i uwag nie wniesiono. Uchwałę podjęto 16 głosami „za” i 1 wstrzymującym. Uchwała Nr XXXIX/289/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/289/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok)

5b – w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.
Uchwałę podjęto 15 głosami „za” , przy 2 wstrzymujących. Uchwała Nr XXXIX/290/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/290/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”)

5c – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
„Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXIX/291/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/291/06 z dnia 26 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej)

5e – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów.
Radny J. Szyndler zapytał, czy w odniesieniu do zapisu w §1 uchwały, robiono kalkulację uposażenia tych stanowisk ze szkołami podległymi Starostwu. Zadania, które realizują ci pracownicy nie mają znaczenia, czy są wykonywane w szkołach gminnych, czy powiatowych. Następnie dodał, że w uchwale powołuje się na rozporządzenie Rady Ministrów z 02.08.2005 r., które w punkcie V. pakt 4 mówi o sekretarzu szkoły. Zwracając się do Burmistrza Jaroszewskiego, wskazał, ze istnieje takie stanowisko jak sekretarz szkoły, które wynika z przepisów obowiązujących i cytowanych w tej uchwale. Więc odpowiedź jego nie była adekwatna do obowiązujących przepisów prawnych. Naczelnik J. Skrok odpowiedziała, że stawka wynagrodzenia nie była porównywana ze stawkami szkół powiatowych, ale była porównywana ze szkołami gmin ościennych. Radny E. Śnieżek zapytał jakie skutki finansowe dla gminy powstaną z wprowadzenia uchwały. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 279 tys. zł wynagrodzenia tych punktów wraz z pochodnymi, czyli składki ZUS i fundusz pracy. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/292/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/292/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ...)

5f – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIX/293/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/293/06 z dnia 26 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego NOK)

5g – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIX/294/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/294/06 z dnia 26 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok)

5h – w sprawie wypłaty pracownikom niepedagogicznym w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów należnych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należnych wynagrodzeń.
Burmistrz wystąpił z prośbą do grupy radnych, która wnioskowała o wprowadzenie projektu uchwały, o jego wycofanie. Stwierdził, że uchwała zawiera w sobie błędy proceduralne, które mogą uniemożliwić jej realizację. Brakuje w niej uzasadnienia, skutków finansowych wprowadzenia, a także sprawdzenia pod względem prawnym przez radcę prawnego. Radny J. Iwanyszczuk  wyjaśnił, że wstrzymał się od głosowania nad wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad o wypłatę odsetek pracownikom obsługi, ponieważ nie widział ani tego projektu uchwały, ani opinii radcy prawnego, projekt uchwały nie był omawiany na żadnej komisji, przede wszystkim oświatowej, która w pierwszej kolejności powinna wypowiedzieć się w tej sprawie. Stwierdził, że sprawa, którą referowała radna M. Teodorczyk w pewnym sensie budzi niesmak, ponieważ pamięta, ze od wielu lat radny Wojtasik poruszał tą sprawę na komisjach Oświaty, której był przewodniczącym, a także jako wiceprzewodniczący komisji. Podsumowując stwierdził, ze nie należy w ten sposób wprowadzać projektów uchwał do obrad sesji , skoro nikt z radnych nawet ich nie widział. Oznajmił, ze chociaż należało z koleżeńskiej solidarności uprzedzić radnych o zamiarze wprowadzenia projektu uchwały. Radny L. Mikluszka  uważa, że ze względów formalnych uchwała może zostać obalona. W związku z tym zaproponował zmianę, aby wycofać uchwałę, a wystąpić z wnioskiem lub dezyderą do burmistrza o rozpatrzenie wypłaty zaległych odsetek. Wprowadzenie uchwały na sesję w ten sposób, nie jest całkowicie zgodne ze Statutem Gminy Namysłów. Radny J. Szyndler odpowiadając radnemu J. Iwanyszczukowi poinformował, że sprawa ta wynikła po posiedzeniu Komisji Oświaty oraz Rewizyjnej, w związku z odpowiedzią Z-cy Burmistrza T. Jaroszewskiego. Stwierdził, że bulwersujące dla niego było to, że w ogóle nie wypłacono odsetek pracownikom, nie mówiąc już o przeproszeniu ich za to. Dodał także, że należałoby ustalić kto w ogóle zawinił w całej tej sprawie. Przecież nie można postawić tych ludzi w sytuacji, że musieliby zwrócić się do sądu pracy o wypłatę należnych im pieniędzy. Oczywistym byłoby to, że wygraliby sprawę. Wyjaśnił, że projekt uchwały nie był skonsultowany z radcą prawnym, wynika to z przyczyn technicznych i fizycznej niemożliwości związanej z brakiem na to czasu. Radny Głąb stwierdził, ze nie przesądza tu o słuszności zamysłu przedmiotowej uchwały. Ale jeśli Rada miałaby ją przyjąć, to chciałby aby zrobiła to odpowiednio pod względem formalno-prawnym, czyli zgodnie z procedurą i fachowo. Natomiast radny J. Szyndler jako pracownik NIK powinien wiedzieć o tym. Wniósł o nie przyjmowanie uchwały z powodu niedotrzymania procedur formalno-prawnych. Radny J. Dróżdż oznajmił, że ze względu na niedotrzymanie procedur formalno-prawnych jest za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad sesji. Radna M. Teodorczyk  przychyliła się do wypowiedzi przedmówcy, ale dodała, ze przy pracach związanych z realizacją przyjętej dziś na sesji uchwały, należałoby naliczyć i wypłacić pracownikom zaległe odsetki. Przewodniczący Rady stwierdził, że zaległe odsetki powinny być wypłacone pracownikom. Dodał, ze jedyną winą Rady było to, że nie dopilnowała realizacji uchwały. Radny L. Mikluszka uznał, że pieniądze natychmiast należy wypłacić tym pracownikom, co jest sprawą bezdyskusyjną. Gdyby trafiła do sądu pracy, na pewno sąd orzekłby na korzyść pracowników. Burmistrz wnioskował do grupy radnych o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały. Wyjaśnił, że ze względów proceduralnych , nie będzie możliwa do zrealizowania. Następnie poddał pod rozwagę drugi wniosek, aby radni wystąpili do niego z wnioskiem o wypłacenie odsetek w jak najbliższym możliwym terminie. Jeżeli natomiast uchwała ta zostanie podjęta dziś, to na pewno zostanie unieważniona. Radny E. Śnieżek   zapytał Burmistrza, czy złoży dziś na sesji deklarację, iż wyraża wolę wypłacenia odsetek w konkretnym terminie. Stwierdził, że Rada w dalszym ciągu nie wie, jakie są możliwości finansowe budżetu w tym zakresie i wola Burmistrza. Burmistrz  wyjaśnił, że najpierw należy wyliczyć skutki finansowe, znaleźć zabezpieczenie w budżecie, a potem przekazać sugestie dyrektorom o wypłacenie odsetek. Radny J. Szyndler stwierdził, że to, iż należy wypłacić pracownikom odsetki jest ewidentnie oczywiste. Radni chcą tę sprawę załatwić jak należy, bez żadnego oporu z niczyjej strony, jednak spodziewają się deklaracji Burmistrza o zamiarze wypłacenia odsetek. Burmistrz odpowiedział, że nie dopuści do tego, aby pracownicy odwoływali się do sądu w tej sprawie. Prosił, aby nie wymagać od niego deklaracji, ponieważ będzie to skutkowało kolejnymi zapytaniami. Radny E. Śnieżek  zapytał, czy jest możliwość zaplanowania tych środków w budżecie na przyszły rok. Dyrektor szkoły W. Surmacz zapytał radcę prawnego czy deklaracja Burmistrza miałaby tu moc wiążącą. Radca prawny odpowiedział, że nie. Burmistrz podtrzymał swój wniosek o wycofanie projektu uchwały, ewentualnie wprowadzenie wniosku o wypłacenie zaległych odsetek. Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad sesji oraz zobowiązaniem Burmistrza do zapłacenia zaległych pieniędzy pracownikom w jak najkrótszym terminie. Radny J. Szyndler  przypomniał, że na początku sesji Rada przyjęła do porządku obrad tą uchwałę. Poinformował, że to on osobiście napisał projekt uchwały zaraz przed sesją. W związku z tym, nie mógł dopełnić wszystkich formalności. Jeżeli Wojewoda uchyli tą uchwałę, następna Rada przyjmie ją w wersji poprawionej i Burmistrz będzie musiał wypłacić pracownikom zaległe odsetki. Przewodniczący Rady zapytał kto jest za przyjęciem uchwały. „Za” jej przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXXIX/295/06 w załączeniu do protokołu. (Uchwała Nr XXXIX/295/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wypłaty pracownikom niepedagogicznym w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów należnych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należnych wynagrodzeń)

5b – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.
Głos zabrał Przewodniczący Osiedla Nr II S. Piasny, który zapytał co się stało z poprzednią uchwałą w tej sprawie, podjętą przez Radę w dniu 02.03.2006 r. Dlaczego Rada powiela pewne nieścisłości wyższych instancji, zawartych w projekcie uchwały. Stwierdził, że w punkcie 9 jest mowa, iż właściciel posesji, przy której znajduje się chodnik, musi go niezwłocznie posprzątać w przypadku np. zasypania go śniegiem. Uznał, że w tym przypadku należałoby podjąć jakieś mądrzejsze rozwiązanie np. wprowadzić podatek o sprzątania. W związku z tym za sprzątanie chodników odpowiedzialna byłaby wyznaczona do tego firma porządkowa. Dodał, że obecnie Spółka EKOWOD odpowiedzialna za uprzątniecie zebranych nieczystości nie wykonuje tego rzetelnie, ponieważ nie robi tego na terenie całego miasta, np. dochodzi tylko do ul. Pułaskiego i dalej nie sprząta, jak również bocznych uliczek w rejonie Osiedla Nr II. Zapytał z jakiej racji właściciel posesji, przy której znajduje się chodnik ma być odpowiedzialny za jego uprzątnięcie, skoro nie jest jego właścicielem. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że uchwała w tej sprawie podjęta przez Radę Miejską 02.03.2006 r. została skierowana do Wojewody Opolskiego w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Służby Wojewody Opolskiego, stwierdziły że jest ona niezgodna z prawem, dlatego Rada Miejska na poprzedniej sesji podjęła uchwałę o przyjęciu ich zarzutów za zasadne. Naczelnik Bagiński poinformował, że w poprzedniej uchwale wprowadzono szereg szczegółowych zapisów określających obowiązki mieszkańców gminy w zakresie utrzymania czystości. Wojewoda orzekł, ze te propozycje niezgodne są z prawem i wykraczają poza kompetencje Rady, gdyż to musi wynikać z innych przepisów. Dlatego uchwała ta została zaskarżona przez Wojewodę. W nowym projekcie należało usunąć z niej niektóre zapisy . Dodał, że w całym Województwie Opolskim nie została przyjęta żadna pierwsza uchwała w powyższej sprawie. Jeżeli chodzi o kwestię, o której mówi Pan S. Piasny, wyjaśnił, że ustawa o utrzymaniu czystości mówi, że chodnik przyległy do posesji musi być sprzątany przez właściciela tej posesji. W regulaminie natomiast jest wyjaśnione pojęcie „sprzątanie” oraz termin „niezwłocznie”. Poinformował, że właściciel posesji nie sprząta wszystkich nieczystości, musi jedynie zamieść chodnik, a nieczystości złożyć w jednym miejscu, a służby porządkowe mają obowiązek je zabrać. Przepisy te nie uległy zmianie już od kilku lat. Burmistrz stwierdził, że Rada nie może zmieniać przepisów ustawy. Musi się kierować literą prawa., bo inaczej nadzór prawny Wojewody będzie uchylał podejmowane uchwały Rady Miejskiej. Dodał, że ustawa zabrania wprowadzenia podatku od sprzątania, o którym mówił Pan Piasny. Jeżeli natomiast obowiązki zawodowe, nie pozwalają wywiązać się z obowiązku uprzątnięcia chodnika w danym czasie, to można zlecić to firmie EKOWOD. Oznajmił, że stwierdzenie Pana Piasnego, ze Spółka tylko do jakiegoś odcinka w mieście zabiera nieczystości, jest nieprawdziwe. Pan Piasny stwierdził, ze jeżeli w czasie nieobecności właściciela posesji ktoś złamie nogę na chodniku, to odpowiedzialny za to będzie właściciel. Burmistrz  wyjaśnił, że termin „niezwłocznie” funkcjonuje w naszym prawie i czy zostało coś niezwłocznie wykonane, oceni to sąd. Przewodniczący oświadczył, ze według niego niezwłocznie, oznacza w możliwie krótkim czasie. Radca Prawny poinformował, że sąd w innej kwestii stwierdził kiedyś, że termin „niezwłocznie” oznacza 14 dni. Przewodniczący poddał do zatwierdzenia projektu uchwały. „Za” jej podjęciem głosowało 12 radnych, przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr XXXIX/296/06 w załączeniu do protokołu. (Protokół Nr XXXIX/06 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 26 października 2006r.)

Ad.6 Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Namysłowie za 2005 rok.
Uwag i pytań nie wniesiono. „Za” przyjęciem informacji głosowało 17 radnych, przyjęto jednogłośnie. (Materiał stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 7  Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII  sesji Rady Miejskiej
w Namysłowie. 
Uwag do wyłożonych protokołów nie wniesiono. Przyjęto je jednogłośnie 17 głosami „za”.

Ad. 8 Sprawy rożne i wolne wnioski.
Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski podziękował wszystkim radnym za współpracę w działalności  w ciągu czteroletniej kadencji. Radny E. Śnieżek zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na zakup sprzętu medycznego dla szpitala. Burmistrz odpowiedział, że przetarg został już rozstrzygnięty, wygrała go firma z Gdańska. Sprawa zostanie sfinalizowania najprawdopodobniej w ciągu tygodnia. Dodał, że zakupiony sprzęt będzie darowizną gminy dla szpitala, z zastrzeżeniem, że szpital nie mógłby do przekazać innym instytucjom, w przypadku jakiś zmian restrukturyzacyjnych. W takim wypadku sprzęt wróciłby w własność gminy. Przewodniczący Rady  podziękował radnym, burmistrzom, naczelnikom wydziałów i pracownikom Urzędu za 4-letnią współpracę. Radna M. Teodorczyk przytoczyła słowa Jana Pawła II z 11.06.1999 r.: „Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, a nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści, z pominięciem dobra wspólnego całego narodu”. Dodała, że w czasie pełnienia funkcji radnej zawsze miała na uwadze pomoc ludziom, którzy ją wybrali i zaufali jej, aby w jakimś stopniu reprezentowała ich w czasie pracy radnej. Podziękowała wszystkim za wspólną pracę. Radny J. Szyndler  poinformował, ze na początku kadencji zadeklarował się współpracować i pomagać Burmistrzowi. Gdy więc znalazł się w grupie radnych, zebrania tej grupy organizował Z-ca Burmistrza M. Ilnicki. Poinformował, że napisał nawet regulamin pracy tej grupy osób, lecz nie znalazło to żadnego poparcia. W związku z tym złożył na ręce szefa klubu radnego  Wojtasika pismo, w którym jednoznacznie zaznaczył, że w takiej formie nie może pełnić swej roli. Stwierdził, że powołano dwa organy do pracy nad dobrem gminy, które pełnią różne funkcje . Gdyby one były jednakowe, to nie byłoby potrzeby, żeby tworzyć te dwa organy, wystarczyłyby jeden, co na pewno byłoby tańszym rozwiązaniem. Nie zgadzał się z tym, że zebrania i pewne rozstrzygnięcia zapadają w gabinecie Burmistrza. Dlatego podjął decyzję o nieuczestniczeniu w nich. Następnie nawiązał do projektu uchwały, który napisał przed sesją w sprawie odsetek, że nie dopełnił wszystkich formalności z braku czasu. Prosił więc o nieocenianie jego, ponieważ jest oceniany co roku ze swojej pracy zawodowej, co zawiera depozyt przekazany Przewodniczącemu Rady. Kolejno poinformował, że dostał zapewnienie od pracowników oświaty, że otrzyma na dzisiejszej sesji wgląd w umowę pracownika jednej z placówek oświatowych z pominięciem nazwiska i jego wynagrodzenia. Dziś przekazano mu, że nie otrzyma tej umowy do wglądu. Stwierdził, ze taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Burmistrz wyjaśnił, ze osoba, której umowa dotyczy, nie życzyła sobie żeby osoby trzecie widziały tą umowę o pracę. Dlatego zdecydował nie ujawniać dokumentu. Następnie odczytał pismo Posła na Sejm R. Gali z podziękowaniami dla samorządu namysłowskiego za pracę na rzecz mieszkańców oraz życzenia w kolejnych etapach działalności zawodowej, społecznej i politycznej oraz prywatnej. Kolejno w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego złożył podziękowania dla Rady Miejskiej za dobrą współpracę, a także sołtysom,. przewodniczącym osiedli, dyrektorom. Przewodniczący Rady podsumowując przyznał, że Rada tej kadencji, starała się realizować program przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców całej gminy. Na koniec wszystkim życzył wszystkiego najlepszego i sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym. Podziękowania złożył także Wiceprzewodniczący Rady S. Wojtasik, szczególnie szefom klubów radnych, a także Przewodniczący Osiedla Nr II S. Piasny w imieniu wszystkich przewodniczących osiedli w mieście, za współpracę całemu samorządowi. Na tym zakończono obrady ostatniej sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która zakończyła się o godzinie 12.45.

Protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik


informację wytworzył(a): Beata Wojtasik
za treść odpowiada: Eugeniusz Wołoszczuk
data wytworzenia: 20-11-2006
Wersja XML