Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 12 marca 2009 roku

Protokół Nr XXVI/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 12 marca 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 21 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych, a szczególnie nową Panią Zastępczynię Komendanta Policji, jednocześnie życzył jej sukcesów w pracy w Namysłowie. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Prosił o dokonanie poprawki, ponieważ wkradł się błąd pisarski w numeracji porządku obrad od pkt. 4. Zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego porządku.
Radny M. Wójciak zgłosił propozycję zmiany do porządku obrad sesji. W związku z tym, ze w porządku znajduje się punkt o odwołaniu Wiceprzewodniczącej Rady, a nie wiadomo jaki będzie efekt głosowania, wniósł o wycofanie punktu „3j” – projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Dodał, że projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania Wiceprzewodniczącego Rady nie były omawiane na posiedzeniach komisji. Uważa, że nawet jeśli nastąpi odwołanie, co było by przykrą sprawą i nie milą, to jest jeszcze czas na podjęcie uchwały o powołaniu nowego Wiceprzewodniczącego Rady. Ponadto Przewodniczący Rady zawsze jest obecny na sesji, ma jeszcze do pomocy jednego Wiceprzewodniczącego, poradzi sobie świetnie z prowadzeniem następnej sesji. Dlatego wnioskuje o wycofanie punktu „3j” projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. W tym czasie kluby zastanowią się nad swoimi kandydatami do pełnienia tej funkcji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Wójciaka.
„Za” – 10, przeciw – 10, wstrzymujące – 1.
W związku z nieuzyskanie odpowiedniej liczby głosów, tj. 11, poprawka do porządku obrad nie została przyjęta.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady. 
 3.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  2. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa,
  3. ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  4. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa,
  5. Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2009 roku,
  6. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008-2015,
  7. dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego,
  8. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów,
  9. odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  10. powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie planu pracy komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 2009 rok. 
 7. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV sesji w dniu 5 lutego 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. 6 lutego do 11 marca 2009 r.  (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Burmistrz dołączył się do życzeń dla Pani Zastępczyni Komendanta Policji, aby dobrze się czuła w naszej gminie.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności takiej jak się odbyły.
Pan W. Dzwoniarek – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie projekty uchwał Rady.
Pani B. Leszczyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przekazała, iż na posiedzeniu dokonano analizy kształtowania się płac pracowników oświaty nie będących nauczycielami, płace pracowników administracji i obsługi na poszczególnych stanowiskach pracy w rożnych typach placówek oświatowych - temat zreferowała Pani Naczelnik W. Myca.  Przyjęto informację w sprawie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Namysłów - omówił Pan Naczelnik A. Lupa. Ponadto zaopiniowano pozytywnie wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Pan J. Kozyra – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, ze radni zapoznali się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w powiecie w zakresie p/poż oraz z informacją z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2008. Komisja zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji oraz ustaliła plan pracy Komisji na 2009 rok.
Pani J. Bartosińska – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji. Ponadto na posiedzeniu przyjęto informację w sprawie działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2008 rok z uwzględnieniem realizacji budżetu na rok 2009.
Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:

3a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/257/09 w załączeniu do protokołu.

3b – w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Namysłowa.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/258/09 w załączeniu do protokołu.

3c - ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/259/09 w załączeniu do protokołu.

3d – w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa.
Radny K. Drapiewski po przeglądnięciu Programu, sądzi, ze nawet gdyby udało się zrealizować chociaż jedno zadanie, będzie to dużą wartością dla środowiska. Nawiązując do zamieszczonej fotografii zamku namysłowskiego na okładce Programu, a także jego obecności w formie graficznej na mapce zamieszczonej wewnątrz, uznał, ze jest to istotny element opracowania, jednak  w samym Programie zamek został pominięty. Gdyby decydowały o tym stosunki własnościowe obiektów, to budynki wspólnot mieszkaniowych także nie mogły by się znaleźć w Programie. Być może to czas decydował o pominięciu tego obiektu. Jednak problem ten pozostaje nadal. Po pierwsze obiekt, który mógłby zwiększyć ważkość dokumentu, po drugie pominięcie go spycha problem na plan dalszy. Sprawa zamku była już niejednokrotnie poruszana na sesjach Rady Miejskiej, Burmistrz deklarował podjęcie bezpośredniej interwencji u właściciela. Stwierdził, że istnieją regulacje prawne, które nie pozwalają właścicielowi na takie odcięcie obiektu od środowiska. Zapytał, czy pominięcie zamku w Programie było efektem pośpiechu, czy innych okoliczności, a nie zepchnięcia samego problemu w niebyt. Poinformował, ze przechodząc dzisiaj koło obiektu zauważył lecące z dachu dachówki i tworzące się dzikie wysypisko śmieci, rozwalone altanki. Stwierdził, ze tak jak dbamy o dworzec, który będzie wizytówką przyjeżdżających kibiców na trasie górnego i dolnego śląska, tak również tamta trasa powinna nas interesować. Zapytał więc co spowodowało, ze w Programie nie ujęto zamku.
Naczelnik T. Bagiński oznajmił, że pośpiech jest złym doradcą, a Program tworzono 1,5 roku. To nie pospiech zdecydował, że w Programie nie znalazł się zamek, a procedura, z której wynika, że osoby fizyczne nie mogą być beneficjentem Programu, w ramach którego gmina aplikuje do konkursu w ramach RPO o dofinansowanie na rewitalizacje planów miasta. Tylko z tego względu zamek nie jest uwzględniony w tym Programie. Naczelnik Bagiński w tym momencie podziękował Pani Kornelii Kozłowskiej, reprezentującą firmę PROGRESS CONSULTING z Wrocławia za duży wkład pracy w opracowanie Programu, który będzie podstawą do złożenia aplikacji o duże środki z Unii Europejskiej.
Burmistrz poinformował że, jeszcze w ubiegłym roku osobiście spotkał się z obecnym prezesem Browaru, który zapewniał, że w kwietniu przedstawi kompletne opracowanie na odtworzenie zamku łącznie z przyległymi terenami. Na podstawie tego browar będzie starał się o pozyskanie funduszy na ten cel.  Jeżeli materiał ten będzie gotowy, to zaprosi Prezesa browaru na sesję, który poinformuje jakie są zamierzenia względem obiektu zamku. Dodał, ze gmina nie była obojętna wobec obiektu, gdy np. zauważono dziurę w dachu zamku, natychmiast zgłoszono to do konserwatora zabytków.
Radny M. Wójciak  prosił o wyjaśnienie relacji pomiędzy właścicielem zamku, a prezesem zarządu. Uważa, że niekoniecznie prezes zarządu musi być właścicielem zamku. Zarządy się zmieniają. Czy o tym zamku mówią właściciele, czy może prezes zarządu, który w browarze kilka razy się zmienia.
Burmistrz wyjaśnił, że prezes zarządu posiada umocowania właściciela. Gmina wystąpiła z pismem o ujawnienie adresu właściciela Browaru, jednak prezes zarządu odmówił tej informacji, z uwagi na to, że posiada pełne umocowania do kierowania obiektem i zakładem. Burmistrz stwierdził, że po otrzymaniu informacji nt. opracowywanego dokumentu, postanowił poczeka do kwietnia  jaki będzie tego rezultat. Jeżeli jednak nie przyniesie oczekiwanego efektu, zdobędzie innymi drogami namiar do Pana Gostomskiego w USA i wystosuje odpowiednie pismo bezpośrednio do niego.
Przewodniczący poddał do podjęcia w/w uchwałę.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/260/09 w załączeniu do protokołu.

3e – w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2009 roku.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/261/09 w załączeniu do protokołu.

3f - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008-2015.
Radny J. Kozyra zauważył, że w priorytecie 5 w przedsięwzięciach planowanych jest wymienione zadanie: modernizacja skrzyżowania dróg Namysłów - Bierutów przy wjeździe do wsi Przeczów. Zapytał czy to dotyczy drogi powiatowej nr 1101 z drogą wojewódzką nr 396. Jeżeli tak, czy w takim razie nie będzie problemu z nakładaniem się kwot i działań podjętych społecznie, a faktycznie przez Urząd Marszałkowski, a pośrednio przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, który prawdopodobnie w tym roku ma dokonać modernizacji tego skrzyżowania za kwotę ok. 700 tys. zł. Skrzyżowanie to będzie zamienione z typu „Y” na typ „T”. Z zapisu w projekcie uchwały jednoznacznie nie wynika, że chodzi właśnie o to skrzyżowanie.
Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, ze chodzi właśnie o to skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzka, o którym mówił radny Kozyra. Nie będzie żadnej sprzeczności, ponieważ w tej chwili środki unijne, można łatwiej uzyskać, jeżeli są różne źródła finansowania i więcej udziałowców. Będzie to bardziej wsparcie jak przeszkoda w pozyskaniu środków.
Przewodniczący poddał do podjęcia w/w uchwałę.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/262/09 w załączeniu do protokołu.

3g – w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/263/09 w załączeniu do protokołu.

3h – w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała Nr XXVI/264/09 w załączeniu do protokołu.

3i – w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie.
Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie obrad, zrealizowane po kolei zostaną następujące czynności:

Przewodniczący odczytał wniosek podpisany przez 8 radnych z dnia 02.03.2009 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie Pani Urszuli Jolanty Tracz-Borgul. (Wniosek stanowi załącznik do protokołu sesji).
Głos zabrał radny J. Kozyra, w nawiązaniu do wypowiedzi w NTO, z dnia 11 marca br., Przewodniczącego Rady Pana Jarosława Iwanyszczuka, w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości, zapytał Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Drożdża, na czym polega ich aktywność w pracach w Radzie i współrządzenie  gminą i czym się różni od aktywności i pracy Wiceprzewodniczącej Pani Urszuli Tracz-Borgul. Czy przynależność do innej opcji nie pozwala radnej na pełnienie tej funkcji? Czy przykład z sejmu nie powinien być dla nas przykładem do współdziałania radnych wszystkich opcji politycznych?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że prawdopodobnie ta wypowiedź, o której mówił Pan Kozyra będzie także puszczona dzisiaj w radiowej audycji. Odpowiedź brzmi tak, że po powierzeniu lub odwołaniu z funkcji decydują partie polityczne, które działają w tej Radzie, tak samo jak w sejmie czy senacie oraz innych samorządach. Ponadto na początku każdej kadencji zawiązują się koalicje i powstają opozycje. On nie jest działaczem partyjnym, nie miał nigdy takich ambicji, ale jest członkiem pewnego ugrupowania, które w tej koalicji jest. Dlatego wie, ze były prowadzone takie rozmowy dotyczące współpracy miedzy koalicją, a PiS i padły tam pewne zobowiązania. Prawdopodobnie nie zostały one wypełniane i z tego powodu radni koalicji taki wniosek złożyli.
Radny K. Drapiewski stwierdził, że koalicja i opozycja to w zasadzie pojęcia rodzące się przy dzieleniu stanowiskami. On nigdy takiej formuły nie przyjął. Natomiast wzmacnia się w momentach odwoływania radnych. Precedens na tej  sali, wskazał na jego niebezpieczeństwo. Pojawił się kiedy politykę kadrową Starostwa zaczęto regulować rękoma radnych gminnych i wtedy ta sprawa się zaczęła. Natomiast spoglądając na stół prezydialny, uważa, że prawdziwą ozdobą tego stolika jest Pani, która tam siedzi. Zauważył, że dziś z jednej strony witamy nową panią Komendant, z drugiej strony chcemy koniecznie usunąć panią ze stanowiska i obsadzić samych panów. Jest w tym jakiś dysonans, zwłaszcza, ze jest to 4 dzień po Dniu Kobiet, a odniósł wrażenie, że koncepcja narodziła się akurat w dniu 8 marca. Wniosek podpisali sami panowie, dlatego podziękował paniom radnym, ze nie włączyły się w tą kwestię, a panom gratuluje tej swoistej kindersztuby, z uwagi na to, że nie po raz pierwszy jest tutaj demonstrowana. Zwracając się do przewodniczącego, który stwierdził, że Pani U. Tracz-Borgul „nie współpracuje w rządzeniu gminą, uznał, że istnieje tutaj jakiś podział władzy, przeniesiony z centralnych organów. Oznajmił, ze Rada jest ciałem uchwałodawczym, istnieje także władza wykonawcza. Zapytał więc, co radni mogą jeszcze zrobić aby współrządzić gminą. Przecież jeszcze nie tak dawno była sprawa podwyżek, panowie burmistrzowie liczyli na otwartość radnych i dyspozycyjność w podejmowaniu niezwykle bardzo czasowo napiętych decyzji, aby te słuszne projekty były realizowane. Odnosi wrażenie, ze tzw. opozycja tutaj nie zawiodła. Jest rozczarowany wypowiedzią Przewodniczącego w NTO tym bardziej, ze jest to gazeta wojewódzka, ale na całe szczęście dodatek ukazuje się tylko w powiecie namysłowskim i brzeskim, więc większej szkody nie wyrządzi. Skoro nie wszyscy współpracują w zarządzaniu gminą, to zapytał, w jakim celu są radnymi, przecież podejmują niezwykle ważkie decyzje. Słowo napisane idzie w świat i trzeba za nie odpowiadać. Jeżeli panowie bawią się w politykę, proszę bardzo, ale mieszanie do tego pań uważa, za daleko przerysowane. Niemniej jednak pogratulował takiego samozaparcia.
Przewodniczący Rady stwierdził, że tę zabawę w radzie dotyczącą odwołań nie zaczęła koalicja. Więcej nie będzie się wypowiadał.
Radny M. Wójciak odniósł się do omawianej sprawy jako przewodniczący klubu radnych FORUM, czyli klubu opozycyjnego. Stwierdził, że radni koalicji rządzącej, mogą chyba pozazdrościć aktywności radnym w koalicji opozycyjnej. Można to odczuć na komisjach, kto prowadzi dyskusje, kto zadaje pytania. Jednocześnie zapytał kto z radnych koalicji był przeciwny jakiejkolwiek uchwale, którą podejmowano tutaj na tej sali – nigdy. Ponadto wszystkie uchwały, które są bardzo ważne i przedstawiane radnym z dnia na dzień są podejmowane. Uważa, ze indywidualnie to niektórzy radni, a nawet większość z opozycji uczestniczy bardziej w zarządzaniu gmina niż koalicyjni. Następnie przytoczył fragmenty z protokołu sesji Rady Miejskiej z 12 listopada 2008 r., która dotyczyła odwołania Przewodniczącego Rady. Przypomniał, że wówczas we wniosku ujęto uzasadnienie decyzji, czyli utrata zaufania i sposób prowadzenia sesji. Może ono nie w pełni przekonywało, ale chociaż było. Dodał, że Wiceprzewodnicząca ma swojego szefa, dlatego odczyta z wyżej wspomnianego protokołu jaka jest jego opinia: „ Jedna z radnych zapytała czemu ma służyć odwołanie Przewodniczącego. Czy to polepszy rozwój gospodarczy miasta i gminy Namysłów. Jest po raz pierwszy radną i uważa, ze praca radnego , z resztą nie za małe pieniądze, powinna polegać na poprawie rozwoju gospodarczego gminy, a nie na zdejmowaniu osób z zajmowanych stanowisk”. Radny Wójciak zgodził się w tym miejscu z Przewodniczącym, ze to doskonały moment, aby nazwać to kontynuacją, a podobno miało to być przerwane. Nie stało się tak, dlatego teraz jest tym niepocieszony. Cytat z protokołu sesji z dn. 12 listopada 2008 r.: „Drugą sprawą jest to, ze na każdym z posiedzeń tzw. „Prezydium Rady” każde spotkanie było protokołowane, w przeważającej części przez Panią Wiceprzewodnicząca U. Tracz-Borgul. Protokoły może w każdej chwili udostępnić do wglądu. (…) Pełnimy dyżury co wtorek w czasie których przyjmował interesantów przez 1 godzinę. Wiceprzewodniczący dyżury pełnili na zmianę co piątek także przez 1 godzinę, pierwszy i trzeci piątek miesiąca Pan Jan Dróżdż, drugi i czwarty Pani U. Tracz-Borgul, jeśli jednak miesiąc miał pięć piątków, to Przewodniczący brał dyżury na siebie. Z każdej wizyty interesanta jest spisana notatka i sposób załatwienia jego sprawy”.
Radny M. Wójcik podsumowując stwierdził, ze jeżeli jest to tylko sprawa polityczna to ją rozumie. Jeżeli jednak sprawa merytoryczna, a tylko takie powinny być rozważane, oświadczył, że jest przeciwny wnioskowi.
Głos zabrała Pani U. Tracz-Borgul informując, że stanowisko wiceprzewodniczącej Rady objęła z wyboru Rady. Teraz z wyboru tej samej Rady może zostać jej odebrane. Jaki jest powód tego odwołania, czy jest to rewanż polityczny, a może chęć objęcia prestiżowego stanowiska. Odpowiedź na to pytanie pozostawiła radnym. Zwracając się do radnych, uznała, ze wybór który dziś podejmą, dla wielu nie będzie łatwy i zdaje sobie z tego sprawę. Podkreśliła jednak, że niezależnie od wyników głosowania jej postawa nie zmieni się, dalej będzie realizować swoje cele, doskonalić je, spełniać się i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Nie ma sobie nic do zarzucenia, a fakt, ze w przygotowanej uchwale dotyczącej jej odwołania nie podano żadnego konkretnego argumentu, to świadczy o tym, ze jest to decyzja polityczna. Oświadczyła, ze jej praca na rzecz miasta i Gminy Namysłów jako radnej dopiero się zaczyna. A dzisiejszy dzień świadczy o tym, ze odbiera się młodym ludziom motywacje do społecznego realizowania się. Decyzja, która ma być dzisiaj podjęta, może spowodować niechęć do dalszej jej pracy jako radnej. W życiu stara się kierować własnymi zasadami, a najważniejsze z nich to, zawsze być sobą niezależnie od sytuacji i pełnionych funkcji, być odpowiedzialną i jeżeli jest taka potrzeba walczyć do końca. W związku z tą zasadą wyraziła chęć uczestniczenia w głosowaniu, tym bardziej, ze sprawa dotyczy jej osoby. Niezależnie od wyniku głosowania, podziękowała wszystkim za współpracę i możliwość piastowania tak ważnego stanowiska. A z wiarą, ze prawda zawsze zwycięża, będzie wkraczając w kolejne dni twardo stąpając po ziemi.
Burmistrz K. Kuchczyński wypowiadając się nie jako burmistrz, ale jako szef stowarzyszenia, partii politycznej, uznał, że odpowiedzi na pytanie, udzielił Pan Drapiewski, wyrażając, że radnymi próbowano rozdzielać stanowiska. Radni ci włączyli się w to, bo czym jest próba odwołania Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że w najbliższym czasie będzie stało przed Radą szereg poważnych zadań, począwszy od kwietnia gmina co miesiąc wyda 5 mln. zł na inwestycje. Musi mieć stabilną Radę, popierającą go w tych działaniach. Dlatego należy zająć się pracą, problemami społecznymi i gospodarczymi, a nie sprawami odwołań i zamianami funkcji w Radzie, bo to nie jest fair. Jednak ma nadzieję, ze nawet jeśli te zmiany zajdą, Rada ta w dalszym ciągu będzie spójna. Wszystkie uchwały będą miały poparcie przez niektórych radnych, które będą podejmowane dla dobra mieszkańców gminy. Ma nadzieję, że po zakończeniu tej kadencji, zgodnie będzie można powiedzieć, ze wspólnie zostały osiągnięte pewne cele.
Radny K. Drapiewski stwierdził, że w wypowiedzi Burmistrza nie odnalazł żadnej argumentacji, a wręcz przeciwnie. Wolałby, aby Burmistrz miasta miał rolę mediacyjną, w mniejszym stopniu identyfikował się z jakąś formacją. Zasadniczą kwestią jest natomiast to, czy po dwóch latach Burmistrz jest przekonany, ze ta cześć radnych „opozycyjnych”, dokonała jakiegoś aktu, który utrudniłby pracę Burmistrza. Odniósł wrażenie, ze to było powiedziane na wyrost.
Przewodniczący prosił przedstawicieli klubów radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Pan T. Węglarz – Przewodniczący Klubu PSL-WO zgłosił Panią J. Bartosińską. Pani J. Bartosińska nie wyraziła zgody na uczestnictwo w komisji skrutacyjnej.
Pan T. Węglarz zgłosił swoją kandydaturę.
Pan J. Kozyra – przewodniczący klubu radnych PIS zgłosił Pana J. Płaczka, który wyraził zgodę.
Pan J. Dróżdż – przewodniczący klubu radnych SLD – zgłosił Panią B. Leszczyńską, także wyraziła zgodę.
Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia składu osobowego komisji skrutacyjnej, tj.:

 1. Pan Tadeusz Węglarz
 2. Pan Jacek Płaczek
 3. Pani Barbara Leszczyńska – przewodnicząca.

„Za” w/w składem komisji głosowało 20 radnych, przeciwnych – 0, wstrzymał się 1 radny. Komisja została powołana. W czasie przerwy komisja przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem przeprowadzenia głosowania, w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Pani Urszuli Jolanty Tracz-Borgul.
Pani A. Winnicka Radca Prawny poinformowała, że odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie co powołanie, zgodnie z Uchwałą Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
Pani B. Leszczyńska – przewodnicząca komisji skrutacyjnej wyjaśniła zasady tajnego głosowania. Poinformowała, że należy postawić znak „X’ przy wybranej opcji: za lub przeciw odwołaniu Pani U. Tracz-Borgul z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. W tym momencie radni zgodnie z listą obecności przystąpili do tajnego głosowania.
Pani Urszula Tracz-Borgul wyraziła chęć głosowania.
Radca Prawny poinformowała, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie powinien brać udziału w glosowaniu jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Uważa, że odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego jest interesem prawnym radnego.
Rany M. Wójciak zapytał, czy jest to opinia zabraniająca radnej U. Tracz-Borgul zagłosowania i jest ostateczna, czy radna może zagłosować. Pan Wójciak nie zgodził się z ta opinią, ponieważ uważa, ze Wiceprzewodniczący Rady nie jest interesem prawnym radnego.
Radca Prawny odpowiedziała, że to jest jej opinia prawna sporządzona w oparciu o orzecznictwo sądu administracyjnego i literaturę w tym przedmiocie. Wskazują na to, że jeżeli sprawa dotyczy odwołania lub powołania na określone stanowisko, to osoba, której to dotyczy, z uwagi na to, że naruszałaby art. 25 a, nie powinna głosować. Uchwała byłaby podjęta z naruszeniem w/w artykułu.
Radny M. Wójciak zapytał więc, czy Pani Tracz-Borgul może zagłosować?
Radca Prawny odpowiedziała, ze nie może. Jednak nie ma takich przepisów, które zabraniałyby radnej zagłosowania i odmówienia tej możliwości. Ma jedynie świadomość, ze narusza tu przepis ustawy o samorządzie gminnych w art. 25a.
Pani U. Tracz-Borgul wzięła udział w głosowaniu.
Pani B. Leszczyńska jako przewodnicząca Komisji skrutacyjnej, po zakończeniu głosowania, podliczeniu głosów, i sporządzeniu Protokołu przez Komisję Skrutacyjną, odczytała protokół, jednocześnie ogłaszając wyniki głosowania, w wyniku którego Pani Urszula Jolanta Tracz-Borgul została odwołana z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie.
W związku z przeprowadzonym głosowaniem, podjęto uchwałę Nr XXVI/265/09, którą załączono do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani U. Tracz-Borgul za współpracę jako Wiceprzewodniczącej Rady.

3j –w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
Radny M. Wójciak złożył formalny wniosek o ogłoszenie 5 minutowej przerwy, w celu wyznaczenia osoby - kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący ogłosił przerwę.
Po przerwie przewodniczący stwierdził, że wybory przeprowadzi ta sama komisja skrutacyjna, wybrana na dzisiejszej sesji. Sprzeciwu nikt nie zgłosił.
Radny J. Dróżdż zgłosił kandydaturę Pana Jacka Pawłowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady, który reprezentuje Demokratyczną Partię Lewicy. Pan Jacek Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
W czasie trwania przerwy w obradach sesji komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania.
Przewodniczący poinformował, że zasady obowiązują takie same, co przy poprzednich wyborach na odwołanie Wiceprzewodniczącej.
Pan J. Pawłowski zgłosił, że postępując jak radna U. Tracz-Borgul, także będzie brał udział w głosowaniu. Przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Komisja  po zakończeniu głosowania, podliczyła głosy, sporządziła protokół komisji skrutacyjnej i ogłosiła wyniki wyborów informując, że Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Jacek Pawłowski.
Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały, która jest wynikiem przeprowadzonego tajnego głosowania. Uchwała nr XXVI/266/09 w załączeniu do protokołu.
Pan J. Pawłowski podziękował radnym za oddanie głosów, postara się nie zawieść powierzonego mu zaufania.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja, ani odpowiedzi.
Radny Z. Mrugała poprosił  Burmistrza, aby w możliwie jak najszybszym czasie zorganizował spotkanie na sesji lub łączonych komisjach z Dyrektorami dróg krajowych i wojewódzkich, w celu złożenia wyjaśnień odnośnie stanu dróg przebiegających przez Namysłów.
Burmistrz odpowiedział, że wniosek jest możliwy do realizacji, cieszy go, że padł ze strony radnych. Zapewnił, ze doprowadzi do takiego spotkania na komisji lub sesji Rady Miejskiej.
Radna I. Klucowicz zapytała, czy w tym punkcie obrad może odnieść się do materiału przedstawionego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej i Komendę Powiatową Policji w Namysłowie.
Przewodniczący Rady przypomniał, ze na poprzednich sesjach w punktach, kiedy na forum Rady analizowano te materiały, wpłynęły uwagi, aby przenieść ciężar tych spraw do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, jako właściwej do rozpatrywania, opiniowania i stawiania wniosków w tych kwestiach. W tym roku po raz pierwszy postąpiono zgodnie z tą sugestią, dlatego Panowie Komendanci, będą odpowiadali radnym na pytania, wnioski i opinie związane z działalnością ich instytucji w punkcie sprawy różne.
Radny J. Płaczek stwierdził, że jako „łowca” tzw. śmieciarzy, zapytał Burmistrza, czy zamiast angażować 50 tys. zł rocznie na usuwanie dzikich wysypisk, może ustalić nagrody dla mieszkańców, którzy będą wskazywać tych śmieciarzy.
Burmistrz  poinformował, że wniosek ten jest analizowany od strony formalno-prawnej, czy możliwe jest dokonanie zapłaty osobie zgłaszającej. Jeżeli okaże się, że taka forma będzie prawnie możliwa, to ją zastosuje.  Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, to w jakiś inny sposób mieszkańcy będą namawiani do zgłaszania kto zanieczyszcza teren gminy. Każde zgłoszenie, nawet anonimowe będzie sprawdzane.
Radna J. Bartosińska odnosząc się do artykułu w NTO pt. „Poeci szukają sponsora nagrody” konkursu literackiego o Różę Karoliny, dotyczącego wpisania przez władze samorządowe tego ważnego wydarzenia do stałego kalendarza imprez kulturalnych w mieście i powiecie, zapytała, czy wpłynęło już od klubu Wena pismo do Burmistrza, bądź Rady Miejskiej w w/w sprawie.
Burmistrz poinformował, ze klub Wena działa przy Domu Kultury, który działa z gminnych pieniędzy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to działalność ta będzie wspierana poprzez dom kultury. Jeżeli jednak wpłynie taka inicjatywa do Rady, to rada zadecyduje o udzieleniu pomocy.

Ad. 5 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły na jego ręce, adresowane do Rady Miejskiej lub wiadomości Rady:

 1. Pan Adam Stefanek „BAR STEFANEK” z dn. 23.02.2009 r.  – prośba o przedłużenie umowy dzierżawy terenu przy ul. Dworcowej pod działalność gastronomiczną. Zgodnie z kompetencją, Przewodniczący przekazał pismo do rozpatrzenia Burmistrzowi.
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – uchwała nr 5/22/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów.

Ponadto przewodniczący poinformował, ze klub zapaśniczy z Namysłowa zajął po raz czwarty I miejsce w Polsce wśród LZS-ów. Natomiast w punktacji wojewódzkiej ogólnej punktacji zajęli II miejsce za 2008 rok. Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 4 w ocenie sportu szkolnego za 2008 rok, zajęła IV miejsce. Przewodniczący z tej okazji złożył gratulacje i podziewania opiekunom sportowców za osiągnięte wyniki drużyn sportowych. Przewodniczący poinformował, że w dniu 6 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie „Prezydium Rady”, poświęcone organizacyjnym sprawom, tj. dzisiejszej sesji, informacji o pracy zespołu ds. zmian statutowych, oraz sprawom różnym. Ponadto przypomniał, że do dnia 30 kwietnia br. należy złożyć oświadczenia majątkowe w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Ad. 6 Przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 2009 rok.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Pan J. Kozyra przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2009 rok, uzgodniony przez członków Komisji na posiedzeniu w dniu 10 marca br. Wyjaśnił, że w październiku 2009 r. Komisja zaplanowała zapoznać się z informacją dotyczącą umów na usuwanie odpadów komunalnych w gminie. Temat ten zaplanowano na późniejszy czas, ponieważ wymagane jest wykonanie kontroli domostw, zagród i posesji mieszkalnych odnośnie umów zawartych z odbiorcami i przewoźnikami odpadów stałych jak i ciekłych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Namysłów, taki obowiązek ciąży na Burmistrzu i odpowiednich służbach. Nie wiadomo ilu mieszkańców zalega z tym obowiązkiem, a Rada co roku przeznacza środki na likwidacje dzikich wysypisk. Można to odebrać w taki sposób, ze proceder ten jest legalizowany. W związku z tym oczekiwałby od Burmistrza, że do października br. odpowiednie służby dokonają takiego rozeznania, a w październiku poinformują Komisję o osiągniętych zamierzeniach, które przyczynia się do likwidacji dzikich wysypisk, albo przynajmniej do ograniczenia w dużej mierze odpadów wywożonych gdziekolwiek.
Po przedstawieniu planu pracy Komisji, wobec nie wniesienia uwag, Przewodniczący Rady uznał za przyjęty.
Plan pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stanowi załącznik do protokołu sesji.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół został przyjęty przez Radę.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady, z uwagi na obecność Komendantów Straży Pożarnej i Policji, prosił o zgłaszanie zapytań i uwag co do pracy tych instytucji.
Radna I. Klucowicz zwróciła się do Komendanta Straży Pożarnej odnosząc się do materiału informacyjnego przedstawionego przez Straż Pożarną z całorocznej pracy. Radna poinformowała, że szczególną uwagę zwróciła na bardzo znaczny wzrost liczby pożarów na terenie gminy ze 106 do 129, podobnie jak w innych gmin. Zapytała Komendanta, czy uważa, iż wynika to z braku ostrożności społeczeństwa, czy może innych przyczyn. W sprawozdaniu napisano, że konieczne jest włączenie do kryzysowego systemu ratownictwa gaśniczego dwóch jednostek OSP z terenu gminy, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu działań ratowniczych. Zapytała o jakie miejscowości tutaj chodzi? W zakresie zagrożeń biologicznych, np. w przypadku wystąpienia ognisk choroby ptasiej grypy, mogą wystąpić duże problemy z przeprowadzeniem skutecznych działań ratowniczych ze względu na brak sprzętu oraz braki kadrowe. Radna uważa, że Gmina Namysłów stanowi duże zagrożenie jeżeli chodzi o możliwość wystąpienia tej choroby. Znajduje się tu kilka ferm drobiu, okresowo przebywają także łabędzie i dzikie kaczki. Sądzi, że jest to groźna choroba i należało by pilnie uzupełnić istniejące zaniedbania w tym zakresie. Zwróciła także uwagę na wyniki przeglądów OSP w układzie jednostek. Najlepsze wyniki, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła Ligota Książęca i Mikowice, złożyła gratulacje na ręce sołtysów tych wsi. Zauważyła natomiast, że cztery miejscowości z gminy zajęły ostatnie miejsca w tym rankingu i bardzo słabe wyniki podobnie jak w roku ubiegłym. Zapytała Komendanta, czy byłaby możliwość udzielenia pomocy tym jednostkom, aby poprawiły swoje wyniki. Zwracając się do Komendanta Policji, poinformowała, że  z przedstawionego sprawozdania, wynika iż w znacznym stopniu  wzrosła liczba przestępstw o 10,5% tj. w kategorii przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych.
Radna stwierdziła, że w otoczeniu jej miejsca zamieszkania w okresie ostatnich 2 lat zauważyła kilka akcji policyjnych, zakończonych zatrzymaniami podejrzanych, dlatego w chwili obecnej sytuacja uległa znacznej poprawie. Bulwersujące jest jednak nieustanne umieszczanie brzydkich bohomazów na elewacjach domów. Zapytała, czy sytuacja ta ulegnie kiedyś poprawie? Dodała, że we Wrocławiu wyznaczono tej młodzieży specjalne miejsce, aby tam mogli wyładować swoje emocje. Według informacji w sprawozdaniu, wynika, że dokonano kilkunastu włamań do mieszkań, których nie wykryto. Zapytała, czy włamania te miały miejsce w czasie wyjazdów mieszkańców na wakacje, czy w czasie wyjścia do pracy. Ponadto stwierdziła, że bardzo podobała jej się akcja policyjna „Słodki 8 marca na drogach Powiatu Namysłowskiego”, gdzie po dokonaniu kontroli drogowej pań, policjanci częstowali je słodkim upominkiem od firmy Scholler.
Radny M. Wójciak wniósł uwagę, że niezbyt podobała mu się technologia obróbki tego tematu, spłycenie go poprzez omówienie tylko na komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, a nie jak do tej pory na sesji w odrębnym punkcie.  Po wysłuchaniu sprawozdań z posiedzeń komisji, a szczególności Komisji Porządku Publicznego, która zajmowała się tym tematem, nie usłyszał wniosków, jakie radni będący członkami tej komisji z tego spotkania wnieśli. Następnie przytoczył fragment ze sprawozdania przygotowanego przez komendę Policji, tj.: „W 2009 roku komenda Powiatowa Policji w Namysłowie zamierza w dalszym ciągu kontynuować podejmowane działania prewencyjne, które są pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo. Z uwagi na to, ze policja nie jest w stanie samodzielnie podołać nowym wyzwaniom, poszukuje coraz to nowych inicjatyw i rozwiązań w ramach partnerskiego współdziałania z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji. Zabiega o współpracę ze wszystkimi, którzy to w sposób kompetentny i profesjonalny mogą oddziaływać na poprawę stanu i bezpieczeństwa społecznego.”
Radny Wójciak
zrozumiał, że chodzi tu także i o Radę, zgodził się z Komendantem, ze policja z nowymi wyzwania sama sobie nie poradzi. W tym miejscu przytoczył zapis z protokołu sesji z dnia 12 listopada br.: „Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Rady z taką propozycją, aby zorganizować debatę nt. bezpieczeństwa publicznego z udziałem policji, przewodniczących osiedli, dyrektorów szkół, bowiem coraz częściej słyszy się krytyczne głosy odnośnie pracy policji. Dlatego dobrze by było gdyby Komendant Policji zapoznał się z opinia społeczeństwa oraz uwagami co do tego tematu. Uważamy, ze kiedy policja wnioskuje o pieniądze jest bardzie widoczna w mieście, jeżeli jednak ma coś dać od siebie to niestety już tak nie jest. Mam wiele pytań do Komendanta, jeśli usłyszałby jeszcze spostrzeżenia i sugestie osób postronnych, spotkanie takie byłoby właściwe.” Zapytał w związku z tym, czy do takiej debaty doszło? Skoro byłaby taka debata, to wypracowano by pewne wnioski. W powyższym protokole jest trochę zarzutów, z którymi się nie zgadza, prosił o wyjaśnienie tej sprawy.
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej K. Gacek  poinformował, że w 2008 r. wydarzyło się wiele zdarzeń, przede wszystkim znacznie wzrosła ilość akcji nie tylko pożarów, ale także innych miejscowych zagrożeń, gdzie prym wiodły wypadki drogowe. Najwięcej zdarzeń jest na terenie miasta i gminy Namysłów. Związane jest to z wieloma rzeczami. W tamtym roku, poza wypadkami, które nie zależą od pogody, to potężna ilość pożarów w rolnictwie, w tym pożarów zbóż, wypalanie traw na rowach i łąkach, czy wypalanie słomy w trakcie żniw. Przekazał informację dotyczącą poszkodowanych w 2008 r., tj.: 69 rannych, 11 ofiar śmiertelnych, głownie z wypadków drogowych.
Odpowiadając na zapytanie dotyczące włączenia jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wyjaśnił, że w celu skuteczniejszego przeprowadzenia akcji ratowniczej należy stworzyć taki system. Włączenie jednostek do tego systemu, sprawia, ze działa on o wiele szybciej i w efekcie samochody ratownicze OSP docierają szybciej do zdarzeń, niż jednostek OSP nie włączonych do systemu. Obecnie w Gminie Namysłów tylko jedna jednostka w Ligocie Ks. jest podłączona do systemu. Ale aby ta sieć była bardziej szczelna, planowano włączenie jeszcze dwóch jednostek, okazało się jednak, ze tylko OSP w Głuszynie spełnia określone kryteria do tego. Obecnie trwają formalności związane ze złożeniem wniosku do Warszawy o podłączenie tej jednostki do systemu. Jeden element nie jest jeszcze spełniony, czyli zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego, ale to nie będzie powodem do odrzucenia wniosku. Komendant Gacek stwierdził, że w materiale przedstawił realną sytuację zagrożenia biologicznego w całym powiecie namysłowskim. Poziom zagrożeń w tym zakresie nie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem. Komenda prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP, zgodnie z ustawą o państwowej straży pożarnej i ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z określonymi tezami, w ocenie jednostek branych jest pod uwagę wiele elementów. Głownie jednak dotyczy sposobu realizacji zadań, które te jednostki posiadają. Ważnym elementem jest także poziom dofinansowania tych jednostek. Ponadto odniósł się do informacji w sprawie prowadzonej potężnej inwestycji rozbudowy Komendy Straży Pożarnej, która trwa już od 2 lat. Jeżeli nie zabraknie środków finansowych, to zakończenie inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku. Podziękował radzie Miejskiej i burmistrzowi za pomoc w realizacji tego trudnego zadania. W materiale przedstawił rozliczenie finansowe inwestycji. Odniósł się następnie do tragicznych zdarzeń na drogach i stwierdził, ze posiadany sprzęt hydrauliczny ma kilkanaście lat, jest wyeksploatowany i czas ratowania ludzi wydłuża się. Konieczny jest zakup nowego sprzętu, dlatego Komenda czyni starania, aby go nabyć.
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie W. Augustynek odnosząc się do zapytań radnych, stwierdził, że faktem jest, iż ogólna przestępczość na terenie Namysłowa wzrosła. Jednak prosił, aby skupić się na przestępczości stwierdzonej, nie zaś na dochodzeniach i śledztwach wszczętych. Przestępstwa te dzielą się na: kryminalne, gospodarcze i drogowe. Wykrywalność przestępczości gospodarczej i przestępczości drogowej zależy od dobrej pracy policjantów i w tym zakresie odnotowano wzrost. Stwierdzono 80 przestępstw mniej w całym powiecie. Wskaźnik przestępstw drogowych zależy od pijanych kierowców oraz od wypadków drogowych. Wzrost wynika z tego, ze policjanci złapali o 50 pijanych kierowców więcej na drogach w stosunku do roku poprzedniego. Jest to bardzo zatrważające zjawisko. Niepokojącym zjawiskiem jest także spadek ilości zarówno wszczętych postępowań jak i czynów ujawnionych przestępczości narkotykowej. Jednak to, ze nie jest to ujawnione, to nie ma tego problemu. W 2009 roku komenda Policji skupi się na tej przestępczości, jest zatrudniona osoba , która zajmuje się tylko ta przestępczością, dlatego ma nadzieję, ze nastąpi poprawa skuteczności wykrywalności przestępczości w tym zakresie. Głownie chodzi o to, aby ustalić grupę dilerów działających na terenie powiatu namysłowskiego, do tego potrzebnych jest wiele przygotowań i dochodzeń. Grafitii jest wykroczeniem wnioskowym, jest to duży problem w mieście. Nie jest w stanie teraz powiedzieć ile było zgłoszeń w tej sprawie. W ostatnim czasie w ciągu 10 min. graficiarze pomalowali na PKP pociągi osobowe, które stały na peronach. Udało się w chyba w dwóch przypadkach zatrzymać sprawców. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu powołała specjalny zespół do walki z tym problemem, i zobligowała Komendę Powiatową w Namysłowie.. Komendant odpowiadając w sprawie włamań do mieszkań, poinformował, ze jest to także duży problem. Na koniec ubiegłego roku w ciągu dwóch dni sprawcy dokonali włamań do 8 mieszkań w godzinach popołudniowo-wieczornych, tj. od 16.00 do 18.00. Podobne włamania odnotowano w innych miejscowościach województwa opolskiego. Wspólnie z Komendą Wojewódzką, prowadzone są czynności wyjaśniające w tym zakresie. W ubiegłym roku zdarzały się serie włamań do samochodów, jednak sprawca włamań został ustalony, pochodzi w Opola. Na każde działania prewencyjne policji potrzebne są pieniądze. Policja nie jest beneficjentami funduszy, dlatego stara się szukać partnerów tych działań. Odpowiedzialna za te zadania będzie nowo powołana Pani Komendant, a także za służby prewencji. Wraz z ze starostwem, policja będzie starała się pozyskać na ten cel środki z funduszy unijnych. Dodał, ze także i od Gminy, policja będzie starała pozyskać środki na tą działalność prewencyjną i nie tylko. Odnosząc się do stwierdzenia nt. krytycznych opinii co do pracy policji, zgodził się na wzięcie udziału w debacie, o które wspominał radny Wójciak, na której chciałby się dowiedzieć jakie konkretne zarzuty dotyczą pracy policji. Zapytał, czy uwagi dotyczą tego, ze policjantów mało widać na ulicach , czy może nierzetelnie wykonują swoje obowiązki. Zgodził się, ze policjantów jest za mało, wyjaśnił, ze jednostka w Namysłowie jest niedoszacowana, zgłaszał do Komendy Wojewódzkiej o wzmocnienie. Porównywalnie mniejsze powiaty, mają o wiele więcej etatów niż w Namysłowie. Jednak stara się wspomaga braki kadrowe policjantmi, którzy 2-3 razy w miesiącu przyjeżdżają na wzmożone działania. Istotnym elementem tego zabezpieczenia prewencyjnego są dodatkowe służby pełnione przez policjantów w czasie ponadnormatywnym, za które płaci gmina. W tym roku przeprowadził rozmowy ze wszystkimi samorządami w powiecie i wszystkie gminy wraz ze starostwem zadeklarowały, że przeznaczą na ten cel pieniądze. Tylko w taki sposób można zapewnić ciągłość służby.
Radny M. Wójciak zapytał Komendanta Gacka, jaki jest koszt sprzętu hydrauliczneho do bezpośredniego ratowania życia. Uznał to za konieczny zakup. Wnioskował do Burmistrza o pomoc finansowa w jego nabyciu.
Komendant Gacek odpowiedział, ze koszt tego sprzętu wynosi od 110 tys. zł do 150 tys. zł.
Burmistrz poinformował, że w kwietniu zaproponuje przekazanie komendzie powiatowej straży pożarnej kwotę 100 tys. zł. Komendant zdecyduje na co przeznaczy środki.
Rady M. Wójciak zgłosił formalny wniosek, aby sprawy bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa związanego z pracą policji, traktować jako bardzo ważną sprawę do analizy i wpisywać do porządku obrad sesji, nie zaś omawiać w sprawach różnych. Uznał za celowe prowadzenie rozmów o bezpieczeństwie wraz z dyrektorami szkół, przewodniczących osiedli oraz radnych, aby policja mogła się dowiedzieć o wielu dla niej istotnych informacjach.
Następnie radny M. Wójciak złożył na ręce przewodniczącego oświadczenie, iż z dniem dzisiejszym, tj. 12 marca 2009 r. rezygnuje z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie. Wyjaśnił, ze decyzja ta związana jest z rozszerzeniem jego obowiązków służbowych o pracę na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jego obecność na komisjach może być utrudniona, a praca Przewodniczącego komisji różni się od członka komisji. Jednak zapewnił, ze w dalszym ciągu będzie starał się wspierać pracę w/w komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek radnego M. Wójciaka o włączenie punktu dotyczącego bezpieczeństwa do programu obrad sesji, aby materiały przygotowane przez Straż Pożarną i Policję, były przedmiotem analizy na obradach sesji i włączone do programu sesji.
„Za” wnioskiem głosowało 19 radnych, 1 - wstrzymujący.  Wniosek został przyjęty.
Następnie radny S. Spór powrócił do przedstawionego wcześniej pisma Pana Adama Stefanka, który zwracał się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy przy ul. Dworcowej na prowadzenie działalności gospodarczej. Radny Spór zauważył, że od tej decyzji będą ważyły się losy 10 osób zatrudnionych obecnie przez Pana Stefanka. W świetle kryzysu gospodarczego województwo opolskie przoduje w rankingach ilości bezrobotnych osób. Chodzi o to, aby liczba ta nie powiększyła się znowu. W czasie, gdy Burmistrz podejmował decyzję o przedłużeniu działalności punktu gastronomicznego w Rynku, zwrócił się do radnych o opinię. Radni opowiedzieli się za tym, aby działalność była dalej tam prowadzona. Sądzi, ze nikt teraz nie mógłby powiedzieć, ze była to zła decyzja. Po objęciu tego punktu przez Pana Stefanka jakość prowadzonych usług diametralnie się zmieniła na lepsze. Ponadto Pan Stefanek wyraził chęć, pomocy przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego wokół dworca. Prosił o przedstawienie opinii, czy istnieje możliwość, aby wspólnie połączyć siły w tym zakresie. Radny Spór  chciałby, aby w okolicy dworca Pan Stefanek nadal prowadził dotychczasową działalność. A podcinanie małej przedsiębiorczości na terenie gminy jest niewskazane. Wierzy jednak w dobre intencje Burmistrza, ma nadzieję, ze znajdzie jakiś pomysł i plan, aby wspólnie poradzić sobie z tym problemem.
Burmistrz poinformował, że z Panem Stefanikiem prowadził już rozmowy w tym temacie, jeszcze nawet przed przejęciem dworca przez Gminę. Wyjaśnił, że należy opracować pewne plany zagospodarowania wokół dworca. Problem dotyczy nie tylko Pana Stefanka, ale także innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą przy budynku dworca. Poinformował, ze przygotowywany jest plan zagospodarowania wokół całego terenu przy dworcu. Jak będzie już przygotowany, to zapozna z zamierzeniami zainteresowane osoby, m.in. Pana Stefanka. Na razie przystąpiono do remontów, to co można wyburzać to jest wyburzane. Zobowiązał się, ze jeżeli dojdzie do tego, ze będzie trzeba wyprowadzić stamtąd obecnie prowadzone działalności gospodarcze, to gmina zaproponuje inny lokal. Propozycje będą przyjęte, lub nie, wtedy jednak będzie trzeba podjąć bardzo niepopularne decyzje. Planuje się, aby jak najlepiej zagospodarować ten teren, ponieważ po remoncie będzie on stanowił centrum miasta, będzie przewijało się przez niego bardzo dużo ludzi. Zapewnił, ze przed zagospodarowaniem terenu przedstawi jego plan. Burmistrz stwierdził, ze radził Panu Stefankowi, aby zapoznał Radę Miejską ze swoimi problemami. Jednak do konsensusu będzie można dojść, gdy będą już gotowe plany zagospodarowania tego terenu.
Radny K. Drapiewski stwierdził, ze w mieście pojawia się bardzo wiele przypadków malowania gryzmołów na elewacjach budynków. Oprócz tego pojawiają się także na elewacjach pseudoestetyczne reklamy. Ślady po takich reklamach od kilku lat widnieją na kamienicy nad byłym Rajem dziecka. Uznał, ze z jednej strony gani się młodzież, która maluje elewacje, natomiast z drugiej pozwala się na zwieszanie reklam. Kiedyś planowano uregulować te kwestie, jednaka nie wiem czy już to funkcjonuje.
Burmistrz wyjaśnił, że reklamy te pojawiły się wówczas, gdy nałożono przez gminę obowiązek płacenia podatku za reklamy, które wystają nad chodnikami. Ludzie, aby uniknąć płacenia poobracali reklamy, w sposób przyległy do ścian. W większości właścicielami kamienic są wspólnoty mieszkaniowe, które zarabiają pieniądze zezwalając na umieszczanie reklam innym podmiotom. Zapewnił, że na obiektach gminnych takich jak Ratusz, czy Urząd Miejski na pewno nie będzie zgody na umieszczanie reklam. Nie ma jednak podstaw prawnych, aby zakazać wspólnotom mieszkaniowym umieszczania reklam na ich budynkach. Na pewno jednak będzie wpływać na wspólnoty jeżeli chodzi o zachowanie estetyki. Wkrótce może rozpocznie się rewitalizacja miasta, i wszystkie kamienice zostaną wyremontowane.
Pan S. Wojtasik w imieniu zuchów i harcerzy prosił o przekazywanie 1% podatku na wsparcie działalności ZHP w Namysłowie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr II w Namysłowie S. Piasny w nawiązaniu do wniosku mieszkańców z osiedla dotyczącego przywrócenia ruchu dwu-kierunkowego na ulicach: Parkowej, Żwirki i Wigury oraz Konopnickiej oraz wniosku odwrotnego, tj. pozostawienie ruchu jednokierunkowego na tych ulicach innych mieszkańców osiedla i decyzji podjętej przez komisję ds. zarządzania ruchem drogowym przy Starostwie Powiatowym, zapytał w jaki sposób można odwołać się od decyzji komisji. Wyjaśnił, że cześć mieszkańców w dalszym ciągu będzie dociekać swoich racji, dlatego zadał to zapytanie.
Burmistrz wyjaśnił, ze decyzja , którą podjęto w starostwie, odpowiada części mieszkańców, natomiast inni są jej przeciwni.
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych do kompetencji Starosty należy ustalanie organizacji ruchu na drogach gminnych. Dlatego każda zmiana w organizacji ruchu, tj. postawienie znaku drogowego, czy zmianą kierunków jazdy itp., wnioski rozpatruje zespół powołany przy Starostwie, który na posiedzeniach jawnych, po wysłuchaniu stron, wydaje opinię, na podstawie której Starosta podejmuje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie, zgodnie z kpa, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w ciągu 14 dni od momentu wydania tej decyzji. W tej chwili opinia zespołu została wydana, po której Starosta złoży decyzje od której, strony będą mogli złożyć odwołanie za pośrednictwem starosty do SKO w Opolu w ustawowym terminie.
Radny R. Zalewski związku z omawianym tematem, czyli ruchu jednokierunkowego na ulicach osiedla, poinformował, ze na ul. Konopnickiej po zmianie ruchu na jednokierunkowy zauważył pewne zagrożenie, prędkość jazdy samochodów bardzo wzrosła. Ponadto rowerzyści jeżdżą po chodniku, lub ulicą pod prąd. Zwłaszcza starsi ludzie, którzy chcąc dojechać do swoich domów, musieliby nadrobić 700, czy 800 metrów.  Kolejną sprawą, naruszającą przepisy i bezpieczeństwo użytkowników dróg na osiedlu jest niewłaściwe poruszanie się niektórych kierowców po nowo wybudowanym rondzie, a także ruch pojazdów samochodowych pod prąd na tej ulicy.
Burmistrz poinformował, ze na budynku basenu zamontowana jest obrotowa kamera, która wyłapuje kierowców łamiących przepisy drogowe. Dzięki zdjęciom z łatwością straż miejska i policja dotrze do osób w celu ich ukarania.
Radny R. Zalewski stwierdził, ze ta prędkość aut na osiedlu, może być niebezpieczna w okresie wiosenno-letnim dla dzieci mieszkających w okolicy.
Burmistrz poinformował, że gmina w II półroczu będzie wnioskowała o zmianę oznakowania drogowego na tym osiedlu, ponieważ obecnie zasady pozwalają tylko poruszać się autami z prędkością do 20 km/h w „strefie zamieszkania”, a także nie można parkować na ulicach. Przepisy te jednak są niesatysfakcjonujące, jest to przepis martwy i praktycznie trudny do realizacji. Planuje się zbudować ul. Baczyńskiego biegnącą za parkiem i część ruchu przejdzie właśnie na tą ulicę.
Głos zabrał Pan R. Markowicz mieszkaniec ul. Konopnickiej, który poinformował, ze na zebraniu mieszkańców osiedla w dniu 23 października 2008 roku, znaczna większość mieszkańców ok. 90%, poprzez głosowanie opowiedzieli się za przywróceniem ruchu dwukierunkowego na ulicach osiedla, tj. Parkowej, Żwirki i Wigury oraz Konopnickiej.  Burmistrz wcześniej obiecywał, ze taki zostanie wprowadzony ruch na tych ulicach, jak zadecydują mieszkańcy. Jednak do tej pory ruch obowiązuje jednokierunkowy. A na zebraniu Naczelnik Bagiński obiecywał, ze do miesiąca czasu sprawa będzie rozwiązana. Na posiedzeniu komisji ds. ruchu drogowego przy starostwie Burmistrz powinien opowiedzieć się za większością mieszkańców, a nie być przeciwny. Twierdził, ze jako prywatna osoba popiera wniosek o przywrócenie ruchu dwukierunkowego, natomiast jako Burmistrz jest przeciwny. Pan Markowicz zastanawia się skąd u Burmistrza taka nagła zmiana opinii w tym temacie. Pozornie prosta sprawa, okazuje się nie do przejścia.
Burmistrz poinformował, ze na spotkaniu u niego w gabinecie powiedział, że będzie tak jak zadecydują mieszkańcy. Na zebraniu mieszkańcy zadecydowali, ze chcą wprowadzenie ruchu dwukierunkowego Powiedział także że jemu jako prywatnej osobie, która jeździ tą trasą przynajmniej 2-3 razy dzienni jest obojętnie. Ale dla bezpieczeństwa ludzi uważa, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie jest najlepsze. Ponadto po zebraniu otrzymał wniosek mieszkańców z ul. Konopnickiej o pozostawienie obecnego stanu dotyczącego kierunków jazdy na ulicy. Największy problem mają mieszkańcy bloku na skrzyżowaniu ul. Parkowej i Konopnickiej, którzy chcąc dojechać do domu muszą nadrobić kawałek drogi. Zaproponowano im wykonanie wjazdu od strony Parkowej, ale nie zgodzili się argumentując, ze tam stoi trzepak. Wyjaśnił, ze dlatego właśnie wstrzymał decyzję podjęta na zebraniu i przekazał do ponownego rozpatrzenia na komisji. Nie może brać pod rozwagę wniosek tylko jednej grupy mieszkańców, skoro wpłynął inny wniosek. Uważa, ze tak jak się wypowie organ do tego prawem umocowany, to tak będzie stosowane.
Pan R. Markowicz poinformował, że lista osób popierająca zmianę ruchu liczy 300 podpisów, natomiast przeciwna tylko 30. Zaapelował do radnych oraz przewodniczącego osiedla nr II, aby dogłębniej przyjrzeli się tej sprawie. Następnie zgłosił, ze na następne posiedzenie rady przyjdzie większa grupa osób zamieszkałych na terenie osiedla nr II w celu omówienia sprawy ruchu drogowego.
Pan Słobodzian stwierdził, że przed zmianą ruchu na osiedlu było o wiele bardziej bezpiecznie niż obecnie, ze względu na prędkość pojazdów poruszających się na jednokierunkowych drogach. Uważa, ze zmieniając zasady ruchu na osiedlu skrzywdzono mieszkańców.
Pan A. Stefanek zapytał, jaka będzie decyzja w jego sprawie? Stwierdził, ze przez lata pracował na swój wizerunek i pozycję, a tu nagle okazuje się, ze będzie musiał zakończyć działalność. Tylko, aby potem nie okazało się, ze teren na którym on przez lata pracował, zostanie komuś sprzedany.
Przewodniczący rady poinformował, że Burmistrz przygotuje koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenu wokół dworca i poinformuje Pana o zamierzeniach.
Burmistrz zapewnił, ze nikomu tereny przy dworcu nie będą sprzedane. Wręcz przeciwnie, wyznaczy takie miejsca w mieście, ze nie będzie prawa do tego, aby nikomu ich nie sprzedawać. Przygotuje plan zagospodarowania przestrzennego całego terenu i przedstawi go Radzie.
Sesja zakończyła się o godz. 15.55.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2009-04-29

 

Wersja XML