Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXVII/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 21 kwietnia 2009 roku

Protokół Nr XXVII/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 21 kwietnia 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 21 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Radny M. Wójciak wnioskował, aby punk "3c" - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok przenieść w miejsce punktu "3"e - projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na wykonanie prac remontowo-budowlanych w otoczeniu szpitala przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie, natomiast punkt "3e" przenieść w miejsce punktu "3c". Argumentował to tym, iż projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy zawiera sprawy wynikające z projektów dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu oraz "3d" - w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Uznał, że dla porządku należy najpierw przedyskutować problematykę tych dwóch uchwał, a następnie jak już będzie opinia dotycząca podjęcia uchwał, należy podjąć uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
"Za" wprowadzeniem w/w zmiany do porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących - 6.
Następnie jednogłośnie 21 - "za" przyjęto porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  3a) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  3b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  3e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na wykonanie prac remontowo-budowlanych w otoczeniu szpitala przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
  3d) zaciągnięcia pożyczki,
  3c) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  3f) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI sesji w dniu 12 marca 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 13 marca do 20 kwietnia  2009 r. 
(W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu sesji).

3a – w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
Przewodniczący Rady prosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji ze wspólnego posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 2008 rok, które odbyło się w dniu 3 kwietnia br. oraz z zaopiniowania innych projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji.
Pani Jadwiga Bartosińska – przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że w czasie posiedzenia uczestniczyło 6 członków Komisji, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Przekazała, że jako Przewodnicząca tej Komisji, uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, aby przekazać w/w opinię. Pozostałe projekty uchwał członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie 7 – za, natomiast projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego, opiniowano następująco: 5 – za, 2 – wstrzymujące.
Pani Barbara Leszczyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że  na wspólnym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2008 rok – 6 "za". Ponadto Komisja spotkała się jeszcze dwukrotnie, tj. 24 marca br. – komisja wyjazdowa w celu zapoznania się ze stanem i sposobem funkcjonowania świetlic wiejskich oddanych po remoncie do użytku w latach 2007-2008. Protokół z wyjazdu Komisja przekazała Burmistrzowi. Odczytała końcowy wniosek komisji w tym zakresie, iż Komisja mając na uwadze nie tylko stan techniczny świetlic dostrzegła aktywne ich użytkowanie przez młodzież oraz dbałość i zaangażowanie rad sołeckich. Komisja także zwróciła uwagę na estetykę i wyposażenie pomieszczeń.
Trzecie posiedzenie połączone z Komisją Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska ze względu na zbieżną tematykę zagadnień wynikających z planu pracy obu komisji, tj. alkoholizm i narkomania wśród młodzieży oraz zapoznanie się z informacją nt. wpływu monitoringu na poprawę stanu bezpieczeństwa w szkołach oraz formami przeciwdziałania patologii w placówkach oświatowych. W posiedzeniu komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedstawiciele Komendy Policji w Namysłowie. Natomiast projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie, oprócz "3c", gdzie  3 radnych "za", 3 wstrzymujących, "3e" 3 - za, 1 - przeciw, 2 - wstrzymujących.
Pan Jan Kozyra – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że na posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie 6 głosami "za", pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Pozostałe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
Pan Władysław Dzwoniarek – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa pozytywnie jednogłośnie – 6 głosami "za" zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pismo przewodnie podpisane przez Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Zofię Ciomę, przekazujące na ręce Przewodniczącego Rady dokumentację wypracowaną przez Komisję Rewizyjną, dotyczącą udzielenia absolutorium Burmistrzowi Namysłowa.
Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr 3/14/2009 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz załącznikami:

Przewodniczący Rady poinformował, że Protokół Nr 14/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2009 r. i 6 kwietnia 2009 r., załączono do dokumentacji przekazanej przez Komisję, który udostępnia do wglądu.
Następnie przewodniczący odczytał:

(Powyższe dokumenty stanowią załączniki do protokołu sesji).
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nikt z radnych się nie zgłosił.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie dziwi go to, że nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie, ponieważ w tym roku wyjątkowo szczegółowo i rzetelnie wszystkie komisje przystąpiły do procedury absolutoryjnej. Komisja Rewizyjna dwukrotnie zbierała się w celu analizowania wykonania budżetu gminy za 2008 rok, efektem czego pozytywnie zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Następnie wszystkie pozostałe komisje, na wniosek radnego M. Wójciaka, zebrały się wspólnie, aby opracować opinie dotyczące wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Oznajmił, że opinie te także były pozytywne. Dodał, że we wszystkich tych posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu, tj. Burmistrzowie, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów, którzy udzielali odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania radnych. Wynika z tego, że wszystkie wątpliwości związane z wykonaniem budżetu gminy za 2008 rok zostały wyjaśnione w czasie w/w posiedzeń. Dlatego nie zdziwiło go to, że na sesji nikt już nie miał żadnych zapytań i wątpliwości.
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Namysłowa za wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Przypomniał, że jest to jednocześnie głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa, której tekst odczytał przed chwilą.
"Za" wnioskiem głosowało 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, przeciwnych nie było.
Uchwała o udzieleniu absolutorium została podjęta.
Uchwała Nr XXVII/267/09 w załączeniu do protokołu sesji.
Przewodniczący złożył Burmistrzowi gratulacje za uzyskanie absolutorium.
Burmistrz podziewał za uznanie radnych oraz wszystkim pracownikom Urzędu na czele z Panią Skarbnik oraz jednostkom podległym gminie, którzy przez cały rok pracowali nad wykonaniem budżetu.

3b - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 21 – za.
s/public/template/slabowidzacy_strona/js/modal.js">-->