Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXX/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 18 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr XXX/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 18 sierpnia 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Jan Mieczysław Dróżdż otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 15 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Wiceprzewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Ewę Witkowską.

Wiceprzewodniczący przystąpił do dalszej części obrad sesji. Stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Zapytał czy są propozycje zmian do porządku. Zmian nie zaproponowano. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
  2. zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2008 r.,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej,
  5. zmiany porozumienia międzygminnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010,
  7. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  8. skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, podjętych na XXIX sesji w dniu 29.06.2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 29  czerwca do 18 sierpnia 2009 r.
(W/w sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Pani B. Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Budżetowo - Gospodarczej poinformowała, że w dniu 17.08.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
 2. Pan Wł. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 17.08.2009 r. wszystkie projekty uchwał pozytywnie zaopiniowano.
 3. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że w dniu 17.08.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Następnie Wiceprzewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał przez Radę Miejską.

3a - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Skarbnik Gminy - poinformowała, że Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, zwrócił się do radnych z prośbą o to, aby nie blokować zakupu sprzętu przeciwpożarowego tylko i wyłącznie w ramach wydatków inwestycyjnych, również  w ramach wydatków bieżących. Zaproponowała zmienić tytuł z poprzedniego na: uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  Pozostała część uchwały jest bez zmian.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych " ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/288/09 w załączeniu do protokołu.

3b - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));