Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 24 września 2009 roku

Protokół Nr XXXI/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 24 września 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 20 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Ewę Witkowską.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego porządku. Uwag nie zgłoszono, wobec czego porządek obrad uznano za przyjęty.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady miejskiej w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  2. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  3. nabycia nieruchomości przez Gminę Namysłów  w drodze darowizny,
  4. współpracy Gminy Namysłów z Gminą Zagon w Rumunii,
  5. porozumienia z Wojewodą Opolskim.
 4. Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Namysłowie za 2008 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach Bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX sesji w dniu 18 sierpnia 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 18 sierpnia 2009 r. do 24 września 2009 r.
(w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Pan Wł. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 21.09.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, najpierw w składzie 6, a później 7 osobowym.
 2. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 21.09.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
 3. Pani B. Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że w dniu 22.09.2009 r. spotkało się 6 radnych, którzy jednogłośnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał. Dodatkowo omówiono dużo spraw różnych.
 4. Pani J. Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że na posiedzeniu w dniu 23.09.2009 r. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. zmian budżety Gminy na 2009 r. oraz projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji oraz przyjęła informację z prowadzenia działalności Spółki ADM-TBS za 2008 r. jak również jednomyślnie wydała pozytywną opinię w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu i nie przetargu na terenie Gminy Namysłów.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał.

3a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż na skutek wakacyjnych ulew został uszkodzony dach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie, w związku z tym gmina dostała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 5.391 zł., dlatego po stronie dochodowej w ust. 4 wprowadza się tę kwotę i przeznacza się ją na remont uszkodzonego dachu. W związku z powyższym w ust. 6, pkt 1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.391 zł. Ponieważ przedłużają się procedury ustalania, uzgadniana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki niewygasające, które były uchwalone na lata  2008, nie zostaną wykorzystane, natomiast muszą być wykorzystane na zapłacenie studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego w ust. 9 zwiększa się dochody o kwotę 25.962 zł.
Pozostała część uchwały jest bez zmian
Uchwałę podjęto jednogłośnie, "ZA" przyjęciem uchwały było 21 radnych.
Uchwała Nr XXXI /296/09 w załączeniu do protokołu.

3b - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, "ZA" przyjęciem uchwały było 21 radnych.
dTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));