Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku

Protokół Nr XXXIV/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 28 stycznia 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Monikę Różycką.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie poprawki do porządku obrad, czyli wprowadzenie jako punkt 4 - przyjęcie sprawozdań z prac komisji w 2009 r.
"Za" wprowadzeniem punktu 4 dot. przyjęcia sprawozdań z prac komisji za 2009 r. głosowało 18 radnych.
"Za" przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzona zmianą głosowało 18 radnych.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
  b) zaciągnięcia kredytu,
  c) zaciągnięcia pożyczki,
  d) zaciągnięcia pożyczki,
  e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010,
  f) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2010 r.
  g) Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
  h) uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 4. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2009 rok.
 5. Przyjęcie rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
(doszedł radny Z. Mrugała)
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 27 stycznia 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII sesji w dniu 10 grudnia 2009 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Dzwoniarek poinformował, że w dniu 25.01.2010 r. pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury B. Leszczyńska poinformowała, że komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 13.01.2010 r. komisja w pełnym składzie opracowała plan pracy na 2010 r. Następnie przedstawiła przebieg opiniowania projektów uchwał:

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska J. Kozyra poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i Kultury pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009 oraz plan pracy na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska przekazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji obecnych było 6 radnych, którzy pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał. Komisja wydała pozytywne opinie w sprawie wyznaczenia do sprzedaży oraz nabycia nieruchomości na terenie gminy Namysłów. Ponadto komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy na rok 2010 oraz sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009. Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji zgłosiła wniosek do Burmistrza o dofinansowanie NKS "Start" Namysłów. Wniosek został przyjęty przez komisję.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej.

3a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/329/10 stanowi załącznik do protokołu.

3b - w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Radny J. Kozyra zapytał Burmistrza, czy zadanie dot. "Remontu nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami" uwzględnia wymianę kolektora sanitarnego na ul. Reymonta, którego wykonanie pierwotnie ujęte było w programie kanalizowania gminy i powiatu.
Burmistrz poinformował, że w sprawie remontu ul. Reymonta odbyło się spotkanie z przedstawicielem Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Planuje się wyremontować w całości ul. Reymonta oraz wymienić 100 m kolektora. Wykonywane prace nie będą ze sobą kolidowały. W pierwszej kolejności zostanie wymieniony kolektor.
Radny J. Kozyra nadmienił, że na posiedzeniu komisji Prezes A. Masiowski poprosił, aby w pierwszej kolejności omówić projekt uchwały dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki "Ekowod". Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu omawiany był pod nieobecność Prezesa, w związku z tym nie miał okazji poruszyć sprawy dot. kolektora sanitarnego na ul. Reymonta. Wspomniał, że mieszkańcy tej ulicy borykają się z problemem zalewania piwnic i garaży, jak również z unoszącym się przez długi czas fetorem. Podkreślił, że w obecnym projekcie uchwały nie jest jasno określone, czy zadanie dot. remontu ulicy Reymonta uwzględnia wymianę kolektora. Uważa, że jego pytanie jest zasadne.
Burmistrz odpowiedział, że nie twierdzi, że pytanie jest niezasadne. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie ze Spółką "Ekowod" wykonała szereg prac mających na celu rozwiązanie tych problemów. Poprosił Prezesa A. Masiowskiego o udzielenie bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Prezes A. Masiowski przypomniał, że Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz bloki na ul. Reymonta zostały wybudowane bez zapewnienia kolektorów ścieków sanitarnych i deszczowych. Kilka lat temu Spółka "Ekowod" wybudowała na ul. Reymonta kolektor deszczowy, dzięki któremu zakończyły się problemy podtopień związanych z systemem wód deszczowych. Obecnie bloki zalewane są ze względu na znajdujący się przy nich wadliwy system kanalizacji deszczowej, co potwierdza również Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na dzień dzisiejszy pojawił się nowy problem dot. remontu ul. Reymonta oraz przygotowania kolektora do przebudowy. Wymiana tego kolektora zaplanowana jest ze środków uzyskanych z Funduszu Spójności. Ze względu na czas wykonania prac drogowych Spółka "Ekowod" wspólnie z Burmistrzem podjęła decyzje o dobudowaniu alternatywnego kolektora, który będzie przebiegał ul. Kolejową, rozwiązując tym samym problem kolektora na ul. Reymonta.
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
lightboxed images? Options are: rel (all links that have the same 'rel' attribute), 'container' (all links within the one container), 'all' (all linked images), or nothing '' (don't use galleries) galleryContainers: '', // CSS selectors specifying elements that contain linked images to form discrete galleries. e.g: '.gallery-pets, #gallery-flowers' galleryLoops: false, // When you reach the end of the gallery, should 'next' take you back to the begining? (and vice versa) captionMode: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });