Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 10 grudnia 2009 roku

Protokół Nr XXXIII/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 10 grudnia 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p.  Monikę Różycką.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Gminy.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  b) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009,
  c) udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Namysłowie,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  f) uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  g) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
  h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  i) opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach,
  j) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2009 - 2016,
  k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2009 - 2016,
  l) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej,
  ł) nadania nazwy ulicy,
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gmin Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli, prawidłowości ich wykorzystywania,
  n) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Gminy.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
przedstawił skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy, w której przewodniczącą została Kamila Garbowska - uczennica ZSR w Namysłowie, wiceprzewodniczącymi zostali Agnieszka Helińska i Maciej Wilczyński - uczniowie LO, funkcję sekretarza pełnić będzie Wojciech Zając - uczeń Gimnazjum Nr 2.
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, przeprowadzone przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy - Kamilę Garbowską.
Treść ślubowania stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz K. Kuchczyński w imieniu swoim, Rady Miejskiej oraz wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego życzył członkom Młodzieżowej Rady Gminy, aby podejmowane przez nich decyzje i działania stały się początkiem drogi do zarządzania Gminą Namysłów, tak by w przyszłości mogli zasiąść na miejscu dzisiejszych radnych. Zobowiązał się do aktywnej współpracy z członkami Młodzieżowej Rady Gminy.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk ogłosił 5 minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji przystąpiono do realizacji porządku, tj.:

Ad. 3 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
serdecznie przywitał nowo wybranych sołtysów, p. Bożenę Białek - sołtys Baldwinowic oraz p. Marka Kacyniaka - sołtysa Brzozowca. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami od 30 października 2009 r. do 9 grudnia 2009 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII sesji w dniu 29 października 2009 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).
Radny S. Spór w związku z tym, że nie został zaproszony na uroczystość oddania Ogólnodostępnych Centrów Rekreacji Dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 3 i  Szkole Podstawowej Nr 4 zapytał, kto był ich gospodarzem.
Burmistrz odpowiedział, że organizatorami byli dyrektorzy SP nr 3 i nr 4. Na uroczystość zaproszeni zostali przewodniczący rady, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący komisji.

Ad.4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
przypomniał iż materiały na XXXIII sesję zostały wysłane radnym w dwóch turach tj. 16 listopada - projekt budżetu gminy na 2010 rok oraz zgodnie ze statutem Gminy - porządek obrad na sesje wraz z projektami uchwał. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2010, a następnie zaopiniowania projektów uchwał.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Klucowicz poinformowała, że w dniu 27.11.2009 r. odbyło się posiedzenie komisji, na którym radni głosowali następująco:
"za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na rok 2010 - 5 głosów, 1 głos "wstrzymujący się".
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W. Dzwoniarek przekazał, że komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach:
- w dniu 26.11.2009 r., na którym radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt budżetu na rok 2010,
- w dniu 9.12.2009 r., na którym radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, J. Kozyra poinformował, że komisja obradowała na dwóch posiedzeniach:
- w dniu 25.11.2009 r., na którym radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na rok 2010.
- w dniu 9.12.2009 r., na którym radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, B. Leszczyńska przekazała, że  komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach:
- w dniu 30.11.2009 r., na którym radni głosowali następująco: 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na rok 2009,  2 głosy "wstrzymujące się".
- w dniu 8.12.2009 r. omówiony został temat dot. współpracy zagranicznej szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Następnie przedstawiła przebieg zaopiniowania projektów uchwał:
4a - 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "wstrzymujący się",
4b - 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "wstrzymujący się",
4d - 3 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "przeciwny", 2 głosy "wstrzymujące się",
4e - 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "wstrzymujący się",
4i -  3 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 3 głosy "wstrzymujące się",
4j -  5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "wstrzymujący się".
Pozostałe projekty uchwał zostały pozytywnie jednogłośnie zaopiniowane.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska poinformowała, że komisja odbyła dwa posiedzenia w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2010. Posiedzenia odbyły się zgodnie z uchwałą Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 4 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Namysłów oraz określenia rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 24.11.2009 r., na którym radni głosowali następująco: 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu, 2 głosy "wstrzymujące się". Na komisji nie wprowadzono żadnych zmian do budżetu.
- drugie posiedzenie odbyło się w dniu 02.12.2009 r., na które zostali zaproszeni przewodniczący stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Namysłowie, w celu ustalenia ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Namysłów na 2010 rok.
Przewodniczący przekazali pozytywne opinie dot. projektu budżetu. Żaden z przewodniczących nie zgłosił wniosków do projektu. Na podstawie opinii przekazanych przez przewodniczących, Komisja Budżetowo - Gospodarcza jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2010.
- ponadto w dniu 9.12.2009 r. odbyło się posiedzenie komisji, w celu zaopiniowania projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, na którym pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał Rady Miejskiej.

4a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
"Za" przyjęciem uchwały - 17 głosów, 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIII/314/09 w załączeniu do protokołu.

4b - w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
['secondTracker._trackPageview'], ['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));