Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXV/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 18 marca 2010 roku

Protokół Nr XXXV/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 18 marca 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 17 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Monikę Różycką.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk poinformował, że na adres Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Państwa M., które odczytał w całości. Zaznaczył, że przebieg dalszych obrad zależeć będzie od decyzji, którą podejmą radni w tej sprawie. Po odczytaniu w/w pisma poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do tego wezwania.
(doszedł radny M. Wójciak)
Burmistrz poprosił, aby w tej sprawie zabrał głos Pan T. Bagiński - Naczelnik WGKiI oraz Pani A. Winnicką - radca prawny.
Naczelnik T. Bagiński powiedział, że na początku odniesie się do 5 zarzutów wymienionych w piśmie Państwa M., a następnie poinformuje jaka była procedura planów. Zarzut pierwszy, że nie było ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany planu jest nieprawdą, gdyż w sierpniu 2007 roku, w gazecie ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu. W ogłoszeniu tym podano, że wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do 04.09.2007 roku. Ogłoszenie to powtórzono w październiku 2007 roku, podając datę składania wniosków - 15 listopad 2007 r. Zarzut drugi, że w planie nie ma zapisu o tymczasowym zagospodarowaniu również jest nieprawdą, ponieważ w planie odnośnie kanalizacji występuje zapis, że do czasu zabudowy w sposób przewidziany w planie dopuszcza się wykorzystanie tymczasowe działki. Zarzut trzeci, że można budować basen sportowy, ale nie można budować na działce zabudowanej. Basen w Namysłowie budowano w roku  1928, od tego czasu działka, na której znajduje się basen jest w sposób ciągły adoptowana. Pan M. nabył działkę na ul. Staromiejskiej dwa lub trzy lata temu i chce tam postawić dom mieszkalny. Zarzut czwarty, że jednocześnie wyłożono do publicznego wglądu studium i plan również mija się z prawdą, ponieważ prawo nie zabrania wykonywania jednocześnie tych dwóch dokumentów. Jest tylko jedna zasada, że miejscowy plan musi być zgodny ze studium. Zarzut piąty, że teren Pana M. początkowo przeznaczony był pod zabudowę a później nie, też jest nieprawdą. Teren C. 12 ZP na każdym etapie koncepcji przeznaczony był jako korytarz ekologiczny doliny  rzeki Widawy, wynika to z opracowania ekofizjograficznego, sporządzonego na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który rozpatruje aspekty sprawy pod względem ochrony środowiska. Do wyłożonego wówczas planu Pan T. Bagiński wniósł uwagę, żeby teren ten wyłączyć spod zabudowy, ponieważ jest to niezgodne z zapisami ekofizjograficznymi. Nie może być tak, że  każdy mieszkaniec buduje na swojej działce co chce. Planowanie przestrzenne to sztuka planowania przestrzeni publicznej. Podkreślił, że uchwały dotyczące planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wymagają oddzielnego trybu postępowania. Jest to jedyna uchwała, gdzie organy nadzorcze sprawdzają całą procedurę. Wszystkie dokumenty związane z planem, uchwała, wnioski do planu, opinie, uzgodnienia, uwagi, ogłoszenia prasowe oraz wyjaśnienia zostają przesłane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Infrastruktury i Geodezji. Wydział ten sprawdza pod względem merytorycznym, czy organ zachował wszystkie proceduralne czynności. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, uchwała trafia do Wydziału Prawa Nadzoru i Kontroli, który przekazuje ten dokument do publikacji. Następnie odczytał pismo z Wydziału Infrastruktury i Geodezji w Opolu z dn. 07.01.2010 r. dot. uchwały podjętej przez Radę Miejską w Namysłowie na sesji w dniu 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu miasta Namysłowa. Wydział ten poinformował, że badana uchwała jest zgodna z przepisami art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, że tryb sporządzania uchwały pod względem proceduralnym jest zgodny z przepisami. Do treści uchwały nie wnosi się uwag. Nie jest ona sprzeczna z przepisami odrębnymi. Pan Bagiński zaznaczył, że gdyby plan i uchwała zawierały błędy, o których pisze Pan M., dokument ten nie zostałby wydany.
Radca prawny A. Winnicka poinformowała radnych o możliwości załatwienia tej sprawy. Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, każdy interes prawny, który zostanie naruszony uchwałą bądź zarządzeniem podjętym przez organ gminy może wezwać organ do usunięcia naruszenia. W momencie złożenia takiego wezwania Rada może wyraźnie odmówić usunięcia naruszenia poprzez wprowadzenie do porządku obrad uchwałę o odmowie usunięcia przez Radę Miejską tego naruszenia. Może zdecydować, że nie będzie zajmować żadnego stanowiska w tej sprawie, co wymaga przegłosowania i zapisu do protokołu, że Rada Miejska nie będzie zajmować się tym zajmować. Gdyby jednak Rada uwzględniła ten wniosek, należałoby wówczas zmienić przepisy miejscowe, na które powołuje się wnioskodawca, przygotowując projekt uchwały.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk podsumował wypowiedź przedmówczyni, mówiąc, że Rada może przegłosować, że nie będzie zajmować się wezwaniem lub też zdecydować zająć się nim, poprzez wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu - uchwałę o odmowie usunięcia naruszenia. Może również podjąć decyzję o usunięciu naruszenia poprzez przygotowanie projektu uchwały.
Radny K. Szyndlarewicz zapytał, czy na sali znajdują się wnioskodawcy lub ich przedstawiciele. Jeżeli jest taka osoba, to czy chce zabrać głos w tej sprawie.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk odpowiedział, że nie miał takiego zgłoszenia. Zapytał, czy na sali znajdują się Państwo M. lub ich przedstawiciele. Zakomunikował, że na sali nie znajduje się nikt z wnioskodawców.
Radca prawny A. Winnicka nadmieniła, że jeżeli Rada przegłosuje wniosek o nie zajmowaniu się wezwaniem, to nie zamknie w ten sposób możliwości dalszego postępowania wnioskodawcom w tej sprawie i skierowania jej na drogę sądową.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk wnioskował do rady o nie zajmowanie się tym wezwaniem do wniesienia zmian w uchwale z 10 grudnia 2010 roku. Radni nie zgłosili innego wniosku. Przewodniczący zarządził głosowanie.
"Za" przyjęciem wniosku o nie zajmowanie się wezwaniem Państwa M. - głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych nie było. "Wstrzymujących się" - 5 głosów.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Rady udział bierze 16 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok,
  c) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów,
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  e) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup,
  f) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  g) uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 29 stycznia 2010 r. do dnia 18 marca 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV sesji w dniu 28 stycznia 2010 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
poinformował, że wszystkie komisje odbyły posiedzenia, na których zaopiniowano projekty uchwał. Poprosił przewodniczących o informacje z tych posiedzeń.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W. Dzwoniarek poinformował, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 12.03.2010 r., na którym następująco zaopiniowano projekty uchwał:
3e - 3 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 2 głosy "wstrzymujące się",
3g - 4 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "wstrzymujący się".
Pozostałe projekty uchwał zostały pozytywnie jednogłośnie zaopiniowane.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, J. Kozyra przekazał, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 15.03.2010 r., na którym pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Na komisji omówiono dwa tematy z planu pracy komisji dot. bezpieczeństwa na drogach publicznych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, B. Leszczyńska poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 16.03.2010 r., na którym następująco zaopiniowano projekty uchwał:
3e - 4 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 1 głos "przeciwny", 2 głosy "wstrzymujące się",
3g - 5 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 2 głosy "wstrzymujące się".
Pozostałe projekty uchwał zostały pozytywnie jednogłośnie zaopiniowane. Ponadto na komisji radni zapoznali się z funkcjonowaniem poradni kardiologicznej, działającej w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W spotkaniu udział brali dyrektorzy szpitala pan P. Rogalski oraz pan A. Gala, którzy udzielili niezbędnych informacji i odpowiedzi na zadane pytania.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska przekazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, jak również inne projekty uchwał z wyjątkiem projektu 3e w przypadku, którego 6 radnych "wstrzymało się" od głosu. Ponadto komisja przyjęła informację w sprawie Namysłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2009. NOK nie przedstawił realizacji budżetu na rok 2010 ze względu na krótki okres czasu. Informacja ta zostanie przedstawiona w innym terminie.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał Rady Miejskiej.

3a - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
"Za" przyjęciem uchwały -16 głosów. Uchwała podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/336/10 w załączeniu do protokołu.

3b - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  na 2011 rok.
"Za" przyjęciem uchwały -16 głosów. Uchwała podjęto jednogłośnie.
cker._trackPageview'], ['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));