Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 27 maja 2010 roku

Protokół Nr XXXVII/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 27 maja 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył XXXVII sesję. Powitał wszystkich obecnych. Następnie z okazji Dnia Samorządowca złożył wszystkim serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz sukcesów w pracy.
Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że pierwsze demokratyczne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. Dzień ten obchodzony jest uroczyście, świętując Dzień Samorządowca. Przybliżył wszystkim obecnym historię naszej gminy zaczynając od I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się 6 czerwca 1990 roku. Następnie z okazji Dnia Samorządowca złożył wszystkim życzenia pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyraził również słowa uznania dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli w Namysłowie. Przedstawiona informacja w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk zapytał radnych, czy w tym punkcie może przedstawić sprawozdanie z działalności Burmistrza. Radni wyrazili zgodę poprzez aklamację.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 23 kwietnia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).
Burmistrz zakomunikował, że ogłoszono zbiórkę darów dla powodzian. Z relacji Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich A. Lupy, wiadomo, że akcja przebiega bardzo sprawnie, ludzie są naprawdę bardzo szczodrzy. Poprosił wszystkich sołtysów o zorganizowanie takich akcji we wszystkich sołectwach. Jako gmina będziemy chcieli wspomóc powodzian, dlatego w stosownym czasie zostanie Radzie przedstawiona propozycja pomocy finansowej. Poprosił Komendanta PPSP bryg. K. Gacka o omówienie sytuacji związanej z powodzią.
Komendant PPSP bryg. K. Gacek poinformował, że zagrożenie dla mieszkańców powiatu Namysłowskiego zaczęło się 17 maja br. Stan zagrożenia utrzymywał się do 24 maja. Zanotowano 134 zdarzenia w całym powiecie, z czego 125 stanowiło zdarzenia "powodziowe". W akcji niesienia pomocy udział brało 823 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, użyto 178 samochodów. W całym powiecie prowadzono działania w 35 miejscowościach, 14 akcji było na terenach zakładów pracy i różnych instytucji. Podtopionych jest około 4 345 ha łąk, pół uprawnych. Nawiązał, że tak duże straty spowodowane są w dużej mierze przez zaniedbanie ze strony ludzi, którzy zasypują rowy i przepusty przez co woda zaczyna się piętrzyć. Uszkodzone są również m. in. wały powodziowe. Utrudnienia w akcjach powodują także awarie sprzętu, problemy organizacyjne i techniczne. Na podkreślenie zasługuje fakt ogromnego zaangażowania strażaków z OSP jak również mieszkańców i sołtysów. Powiedział, że takich podtopień należy się spodziewać coraz częściej ze względu na zmieniający się klimat. Należy dołożyć starań żeby zminimalizować ewentualne przyszłe szkody.
Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk powrócił do punktu pierwszego i stwierdził na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Monikę Różycką.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Żadnych uwag nie wniesiono. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  b) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  d) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2010-2015,
  e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
  f) określania zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości,
  g) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
  i) skargi na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk poinformował, że Komisje odbyły posiedzenia, na których zaopiniowały wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Poprosił Przewodniczących Komisji o przekazanie informacji z przebiegu tych posiedzeń.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W. Dzwoniarek powiedział, że w dniu 24.05.2010 r. Komisja głosowała następująco:

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, B. Leszczyńska poinformowała, pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21.05.2010 r., na którym obecnych było 5 radnych. Drugie posiedzenie, w którym uczestniczyło 7 radnych odbyło się w dniu 25.05.2010 r. Przedstawiła przebieg głosowania.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, J. Kozyra poinformował, że w dniu 25.05.2010 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i Kultury, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Głównym punktem obrad Komisji była informacja na temat terenów leśnych w gminie Namysłów wraz z problemami i zagrożeniami, które omówił przedstawiciel Nadleśnictwa.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska zakomunikowała, że w dniu 26.05.2010 r. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wydała pozytywną opinię odnośnie nabycia nieruchomości położonych w Jastrzębiu i Woskowicach Małych. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Spółka w Namysłowie.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
poinformował, że w związku z tym, że pierwsze dwie uchwały dotyczą nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"przedstawiona zostanie prezentacja medialna przybliżająca sylwetkę pana W. Dzwoniarka oraz A. Szydłowskiego.

3a - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
"Za" podjęciem uchwały 17 głosów, "wstrzymujący się" 1 głos. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVII/354/10 stanowi załącznik do protokołu.

3b - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
"Za" podjęciem uchwały 17 głosów, "wstrzymujący się" 1 głos. Uchwała została podjęta.
._trackPageview'], ['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));