Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku

Protokół Nr XLII/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 10 listopada 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zaproponował zmiany do porządku obrad, wprowadzenie punktów - projektów uchwał: 4d - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Aktywnie lepiej", 4e - zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasowice na lata 2008-2015, 4f - zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczów na lata 2008-2015. Poinformował, że w/w projekty uchwał były przedstawione i zaopiniowane przez radnych na posiedzeniach komisji. Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
"Za" wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było.
"Za" porządkiem obrad - ze zmianami - głosowało 19 radnych, został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń-czerwiec 2010 roku.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  4a - nadania nazwy ulicy,
  4b - określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  4c - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
  4d - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Aktywnie lepiej",
  4e - projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Krasowice na lata 2008-2015,
  4f - projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Przeczów na lata 2008-2015.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok szk. 2009/2010.
 6. Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne.
 7. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 24 września do 10 listopada 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 23 i 29 września br. oraz w dniu 28 października 2010 r. (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń-czerwiec 2010 roku.
Przewodniczący Rady
prosił o zabranie głosu Komendanta Policji Pana W. Augustynka w sprawie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, które było omawiane na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Ochrony Środowiska, na której uczestniczył Komendant odpowiadając na zapytania i uwagi radnych. Jednak na poprzednich sesjach były sugestie, aby zaprosić Komendanta na posiedzenie Rady, który odniósłby się do pytań, a nawet wniosków.
Komendant Policji W. Augustynek podziękował za możliwość zabrania głosu na uroczystej-ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej.
Stwierdził, że na ręce radnych trafiło sprawozdanie z działalności Komendy Policji za I półrocze br. Zostało ono drobiazgowo omówione na Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, na której radni szczegółowo przepytali go na temat funkcjonowania namysłowskiej policji.
Poinformował, że ogólna przestępczość utrzymuje się na stałym poziomie. Szczególnie cieszy go spadek przestępczości kryminalnej, czyli najbardziej uciążliwej dla lokalnej społeczności. Jako ciekawostkę podał, że namysłowska przestępczość kryminalna to zaledwie 2,5% przestępczości kryminalnej w województwie opolskim. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, także jest zadowalający - mniej wypadków drogowych. Zginęło mniej osób i mniej rannych. Odnotowano lekki wzrost kolizji drogowych. Poprosił o zgłaszanie pytań, jeśli będzie w stanie odpowie teraz, jeżeli nie to na piśmie w ustawowym terminie.
Pytań do komendanta nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady pogratulował Komendantowi za zajęcie I miejsca w skali województwa wydziałowi kryminalnemu Komendy Powiatowej Policji w pierwszym półroczu 2010 r., pod względem skuteczności wykrywalności ogółu odnotowanych przestępstw osiągając 92,5%.
Jednocześnie podziękował za przygotowany materiał.
Komendant Policji podziękował wszystkim za wspólnie przepracowane lata, szczególnie Burmistrzowi, jego służbom finansowym oraz służbom zajmującym się sprawami organizacyjnymi, gdyż nigdy nie spotkał się z odmową udzielenia pomocy, czy to finansowej, czy logistycznej na rzecz poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Ad. 4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie komisje odbyły swoje posiedzenia, na których zaopiniowały materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Poprosił przewodniczących komisji o sprawozdania z tych posiedzeń.
Pan W. Dzwoniarek Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że na posiedzeniu w dniu 5 listopada br. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dzisiejszej sesji. Jednocześnie podziękował całej komisji za czteroletnią współpracę.
W tym momencie na sesję dołączył radny M. Wójciak - obecnych radnych 20.
Pani B. Leszczyńska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przekazała, iż na posiedzeniu przyjęto informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów, które jest w porządku dzisiejszej sesji. Ponadto poinformowała, ze w okresie 2010 r. Komisja odbyła 13 posiedzeń, na ostatniej uczestniczyło 6 osób, 1 osoby nie było. 100% udział w posiedzeniach mieli Pani J. Bartosińska, K. Drapiewski, B. Leszczyńska. 12 razy uczestniczyli Pan E. Śnieżek i K. Szyndlarewicz, 11 - J. Pawłowski, najmniej 9 obecności miał J. Płaczek. Średnia frekwencja obecności wyniosła 91,2%. Ponadto poinformowała, że wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.
Pan J. Kozyra Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, ze Komisja w połączonym składzie spotkała się 8 listopada br., z następującym programem: Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń-czerwiec 2010 roku, Ochrona środowiska w Gminie - działania, sukcesy, problemy, Sprawy różne. W posiedzeniu komisji obecni byli wszyscy radni. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał. Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2010 r., które załączono do protokołu sesji.
Pani J. Bartosińska Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji, na którym pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, jak również wydała pozytywną opinię odnośnie wyznaczenia do sprzedaży oraz zamiany nieruchomości położonych na terenie gminy Namysłów. Podziękowała członkom Komisji za współpracę, za włożenie myli, swoich działań, jak również podziękowała za współpracę wszystkim radnym, burmistrzom, naczelnikom, dyrektorom szkół i przedszkoli i wszystkim działaczom, z którymi współpracowała.
Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

4a - w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 20 głosami "za".
Uchwała Nr XLII/394/10 stanowi załącznik do protokołu.

4b - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Radna Z. Cioma zapytała, pod względem technicznym, w tytule zapisano, że jest to uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi. W paragrafie pierwszym projektu uchwały również ten zapis jest powtórzony. Natomiast w paragrafie drugim ust. 2 tej uchwały jest zapis: "dopuszcza się także inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp uczestników" Stwierdziła, że zdaniem jej jest tu pewna nieścisłość i niekonsekwencja, bo jeżeli jest mowa o szczegółowych formach, a "inne zasady" to bardzo ogólne sformułowanie. Zaproponowała, czy właściwiej byłoby zapisać "w sprawie określenia zasad sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego...", chyba, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprost wskazuje, że musi to być zapis o szczegółowym sposobie.
Radca prawny A. Winnicka wyjaśniła, że szczególną formą sposobu konsultacji mogą być również inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp uczestników, np. ankieta internetowa.
Radna Z. Cioma czy nie byłoby lepiej wpisać "zasad".
Radca Prawny nie może być, ponieważ Radzie Miejskiej przyznano prawo szczegółowego sposobu konsultowania, nie zaś określenia zasad konsultacji.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 20 głosami "za".
treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });