Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7610-14-4/06/07/08 - Andrukonis, stacja demontazu pojazdow

GK.IV.7610-14-4/06/07/08

Namysłów,  22.08.2008 r.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071,ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.06.2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.06.2006 r.) – Pana Mirosława Andrukonisa, ul. Sejmowa 8/5, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na stacje demontażu pojazdów w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 148/8

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 39a  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym oraz Marszałkiem Województwa Opolskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Mirosław i Zofia Andrukonis,ul. Sejmowa 8/5,46-100 Namysłów
 2. Świlak Tomasz,Osiedle Młodych 7 B m. 5,46-250 Wołczyn 
 3. Powiat Namysłowski,Plac Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 4. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 namysłów
 5. Picz Stanisław i Zdzisława,ul. Reymonta 49/3,46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a SZ   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-08-26
Wersja XML