Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7624/17/08 - pałac w Rychnowie - zawiadomienie, postanowienie

Namysłów,  14.11. 2008 r.


GK.IV.7624/17/08

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Dwór S.C. Rychnów 73, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pałacu w Rychnowie na cele hotelowo - rehabilitacyjne”.
Rodzaj przedsięwzięcia:
- przebudowa pałacu w celu renowacji i zmiany funkcji użytkowej według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu, obejmującego działkę   nr 8/4, obręb 0051 – Rychnów, ark. 2, 35009 m2, Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

   Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 11 a) oraz  § 3 ust. 1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
   Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok. nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.


Otrzymują:

 1. Staszałek Maciej,Rychnów 74,46-142 Bukowa Śląska
 2. Staszałek Ewa,Rychnów 74,46-142 Bukowa Śląska
 3. Staszałek Krzysztof Rafał,Rychnów 74, 46-142 Bukowa Śląska
 4. Sochacki Adam, ul. Bolesława Chrobrego, 46-100 Namysłów
 5. Sochacki Tomasz, ul. Nowowiejska 5 A/73, 45-460 Opole
 6. Krawczyk Antoni i Zofia, Rychnów 2, 46-142 Bukowa Śląska
 7. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „KŁOS” Sp. z o.o., Rychnów, 46-142 Bukowa Śląska
 8. Gmina Namysłów 
 9. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce inwestycji
 10. a/a LM
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2008-11-17

 

 

 

 


Namysłów, dnia 11.12.2008r.

GK.IV.7624/17/08

POSTANOWIENIE

     Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust.1 pkt  49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada   2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów, w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa pałacu w Rychnowie na cele hotelowo – rehabilitacyjne” na działce nr 8/4, obręb 0051 - Rychnów, ark. 2, 35009 m2,  po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/GD - 4325-1-13/08 z dnia 10.12.2008 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.I-7633/23/08 z dnia 08.12.2008 r.

p o s t a n a w i a m

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa pałacu w Rychnowie na cele hotelowo – rehabilitacyjne” – inwestor    Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie

   Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów wystąpił z wnioskiem z dnia 07.11.2008 r. /bez numeru/ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa pałacu w Rychnowie na cele hotelowo – rehabilitacyjne” na działce nr 8/4, obręb Rychnów.
   Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z załącznikiem II pkt 11a Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko - 85/337/EWG inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. 
   Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/23/08 z dnia 08.12.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD-4325-1-13/08 z dnia 10.12.2008r. również postanowił nie proponować obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a tym samym nie ustalać jego zakresu.
   Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż przebudowa pałacu na cele hotelowo-rehabilitacyjne nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

     Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie,Plac Wolności 12 A
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie,ul. Piłsudskiego 3
 3. Dwór s.c.,Rychnów 73,46-100 Namysłów
 4. Staszałek Maciej,Rychnów 74,46-142 Bukowa Śląska
 5. Staszałek Ewa,Rychnów 74,46-142 Bukowa Śląska
 6. Staszałek Krzysztof Rafał,Rychnów 74,46-142 Bukowa Śląska
 7. Sochacki Adam,ul. Bolesława Chrobrego 16/7,46-100 Namysłów
 8. Sochacki Tomasz,ul. Nowowiejska 5 A/73,45-460 Opole
 9. Krawczyk Antoni i Zofia,Rychnów 2,46-142 Bukowa Śląska
 10. Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe „KŁOS” Sp. z o.o.,Rychnów,46-142 Bukowa Śląska
 11. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 12. Gmina Namysłów
         a/a LM

Namysłów, dnia 05.01.2009r. 
                                                           

GK.IV.7624/17/08/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)  § 3 ust.1 pkt  49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Dwór s.c. Rychnów 73, z dnia 07.11.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pałacu w Rychnowie na cele hotelowo – rehabilitacyjne działki nr 8/4 – obręb Rychnów      

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:


Celem inwestycji jest odrestaurowanie i przekształcenie w centrum hotelowo – rekreacyjne budynku pałacowego z wykorzystaniem dawnej świetności pałacu i przywrócenie jego znaczenia przestrzennego w zespole pałacowo parkowym  w Rychnowie działka nr 8/4, k.m. 2 – obręb Rychnów według wytycznych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nr pisma WUOZ-I-PG.51/221/2008 z dnia 26.03.2008r.


2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Namysłów. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, także siedlisk ptaków i zwierząt. Obszary chronione Natura 2000 nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji i znajdują się poza zasięgiem jej oddziaływania.
   Przebudowa, renowacja i zmiana funkcji użytkowej budynku pałacowego zlokalizowanego w zespole pałacowo parkowym w Rychnowie według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu, działka nr 8/4, obręb Rychnów.
   Obiekt  datowany na XVIII w. i został wpisany do ewidencji zabytków pod. Nr rej. 915 z dnia 27.05.1964 i nr rej. 42/80 z dnia 29.01.1980r.

Warunki realizacji i eksploatacji w/w przedsięwzięcia:
a) miejsce wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
b) przedsięwzięcie, w fazie realizacji i eksploatacji  nie może  powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu i gazów w powietrzu oraz poziomów odniesienia określonych w przepisach prawa ochrony środowiska,
c) przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych nie może powodować przekroczeń standardów  akustycznych na terenach  sąsiednich,
d) na terenie działki należy wyznaczyć miejsce na selektywne magazynowanie odpadów, które powstaną w wyniku prowadzenia robót,
e) odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć i postępować zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach,
f) utrzymywać porządek na terenie przedsięwzięcia.


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) w projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w trakcie realizacji inwestycji,
b) uwzględnić wszystkie warunki określone w załączniku nr 1 do informacji  o planowanym przedsięwzięciu – przebudowa pałacu w Rychnowie na „Centrum hotelowo-rekracyjne”

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
    
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii. 

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego na środowisko, wobec powyższego nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.

6) w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) – stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków


Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98,  poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 14.11.2008 r. na wniosek Dwór s.c. Rychnów 73, 46-142 Bukowa Śl.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa pałacu w Rychnowie na cele hotelowo – rehabilitacyjne” (Gm. Namysłów) działki nr 8/4 – obręb Rychnów.
   W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 11a Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii                w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
   Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/23/08 z dnia 08.12.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią  nr NZ/GD-4325-1-13/08 z dnia 10.12.2008r. również postanowił nie proponować obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a tym samym nie ustalać jego zakresu.
   Wobec powyższego Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – znak: GK.IV.7624/17/08 z dnia 11.12.2008r.
   W późniejszym etapie przygotowawczym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych ze Starostą Powiatu Namysłowskiego (postanowienie nr OŚ.I-7633/28/08 z dnia 19.12.2008r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-13/08 z dnia 30.12.2008r), sprawdzeniu zgodności projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego działaniami oraz wytycznymi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nr pisma WUOZ-I-PG.51/221/2008 z dnia 26.03.2008r. nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.  


POUCZENIE

   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).

Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 07.11.2008r.


Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 


Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie,Plac Wolności 12 A
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie,ul. Piłsudskiego 3
3. Dwór s.c.,Rychnów 73,46-100 Namysłów
4.    Staszałek Maciej
5.    Staszałek Ewa
6.    Staszałek Krzysztof Rafał
7.    Sochacki Adam
8.    Sochacki Tomasz 
9.    Krawczyk Antoni i Zofia
10.  Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe „KŁOS” Sp. z o.o.,Rychnów,46-142 Bukowa Śląska 
11.  Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/  
12. Gmina Namysłów
       a/a LM

Wersja XML