Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7624/03/08 - Stopa, Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej - zawiadomienie, postanowienie, decyzja, zmiana decyzji

Namysłów,  08.02.2008 r.

GK.IV.7624/3/08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Zdzisława Stopy, zam. w Namysłowie przy ul. Iwaszkiewicza 17 z dnia 29.01.2008 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ I ROLNICZEJ przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6”

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Zdzisław Stopa, 46-100 Namysłów
 2. Banasik Mirosław i Agnieszka, 46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
 5. a/a LM

 

Namysłów, dn. 27.03.2008 r.

GK.IV.7624/3/08

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 70, w związku z wnioskiem Pana Zdzisława Stopy zam. w Namysłowie, ul. Iwaszkiewicza 17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody    na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6”, oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 


p o s t a n a w i a m

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.


U Z A S A D N I E N I E

   Pan Zdzisław Stopa zam. ul. Iwaszkiewicza, 46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 29.01.2008 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6. Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy  wymienionej na wstępie ustawy oraz z §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr GK-XII-7327/95/2008  z dnia 05.02.2008r.) 
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią
nr NZ/ACz – 4325 – 1 –1 / 08  z  dnia  21.02.2008 r. postanowił  zaproponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązek sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.I - 7633/3/08 z dnia 14.02.2008r. również postanowił zaproponować określenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego  przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonych do wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  - oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii pomocniczych, postanowiono orzec jak w sentencji.

      Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A w Namysłowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, Namysłów
3. Zdzisław Stopa
ul. Iwaszkiewicza 17,
46 – 100 Namysłów
4. Agnieszka i Mirosław Banasik
ul. Dąbrowskiego 5, Namysłów
5. Gmina Namysłów
ul. Dubois 3, Namysłów
6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
7. a/a SZ


GK.IV.7624/3/08

Namysłów, dn. 10.09.2008 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 56 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,) i §  3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Stopy, zam. w Namysłowie przy ul. Iwaszkiewicza 17 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą: „Zakład Mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6”

określam środowiskowe uwarunkowania :

 1.  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku pieczarkarni na zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej zlokalizowane jest na nieruchomości przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie, działka nr 237/6 (teren byłej pieczarkarni). Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Obiekty na terenie zakładu sa podłączone do szamb o odpowiedniej pojemności. Planuje sie zainstalowanie nowego szmba, w którym zanieczyszczenia typu oleje i piasek będą wyłapywane poprzez separator. Wody opadowe z terenu warsztatu odprowadzane będą po odczyszczeniu w separatorze, do rowu melioracyjnego nr 781. Pomieszczenia warsztatowe, biurowe, magazynowe i sklepowe ogrzewane będą za pomocą centralnego ogrzewania opalanego drzewem.
Działalność przedsięwzięcia będzie obejmować:

 1. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
  2. wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  3. przewidzieć miejsca mazgazynowania wytworzonych odpadów, które gromadzić należy selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych szczelnycyh pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,
  4. przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności minimalizację powstających odpadów, odzysk lub wykorzystanie i w ostateczności unieszkodliwianie,
  5. planowana inwestycja nie powinna oddziaływać negatywnie na aktualny stan klimatu akustycznego wokół zakładu, normy hałasu na granicach zakładu powinny być dotrzymywane,
  6. nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na środowisko wodne, ludzi, zwierzeta i rośliny ani na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji zakładu,
  7. przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. Nr 39, poz. 251)
 2. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :
  1. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisjii wtórnej,
 3. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.
 4. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.
 5. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
  Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska, wymagających  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 29 stycznia 2008 r. na wniosek Pana Zdzisława Stopy, zam. w Namysłowie przy ul. Iwaszkiewicza17 zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą: „Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej w Namysłowie przy ul. Sycowskiej 4c – działka nr 237/6”. Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa postanowieniem Nr GK.IV.7624/3/08 z dnia 27.03.2008 r. stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 14.05.2008 r. został dostarczony opracowany przez Pana Stanisława Smreczka raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania „Pieczarkarni” na warsztat samochodowy w Namysłowie przy ul. Sycowskiej 4c. W późniejszym etapie przygotowawczym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych ze Starostą Powiatu Namysłowskiego (postanowienie nr OŚ.I-7633/9/08) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie nr NZ/Acz-4325-2-7/08), przy braku zasadnych uwag, sprawdzeniu zgodności projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego działaniami, potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z przepisami prawa ochrony środowiska oraz ustaw towarzyszących, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050  w dniu 31.01.2008r.


Załącznik : charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 


Otrzymują:

 1. Zdzisław Stopa, ul. Iwaszkiewicza 17, 46-100 Namysłów
 2. Banasik Mirosław i Agnieszka, ul. Dąbrowskiego 5, 46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, Namysłów
 5. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A w Namysłowie
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
 7. a/a SZ 
   
  Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
  Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
  Data wytworzenia: 2008-09-10

   

 

 


GK.IV.7624/03/08/09

Namysłów, 17.03.2009 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających


     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.03.2009 r. Pana Zdzisława Stopy, ul. Iwaszkiewicza 26, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GK.IV.7624/3/08/09 z dnia 10.09.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład Mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6”.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

   Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

   Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

 


Otrzymują:
1. Zdzisław Stopa,ul. Iwaszkiewicza 17,46-100 Namysłów
2. Banasik Mirosław i Agnieszka,ul. Dąbrowskiego 5,46-100 Namysłów
3. Gmina Namysłów
4. a/a AC/LM

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-24

 

 

 


Namysłów, dnia 21.04.2009r.

GK.IV.7624/3/08/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. – Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z póź.zm.) oraz  art.63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227) w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie  zmiany decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu zakładu mechaniki pojazdowej i rolniczej w Namysłowie przy ul. Sycowskiej (dz. nr ewid. 237/6) oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Namysłowskiego z dnia 19.03.2009r. Nr OŚ.I.7633/7/09, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z dnia 01.04.2009r. Nr NZ/ACz- 4325-I-6/09.

postanawiam

 1. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu zakładu mechaniki pojazdowej i rolniczej w Namysłowie przy ul. Sycowskiej (dz. Nr ewid. 237/6,  jednocześnie określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
  1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
   1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
   2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
   3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
  2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
  5. opis analizowanych wariantów, w tym:
   1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
   2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
  6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
  7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
   1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
   2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
   3. dobra materialne,
   4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
   5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
  8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
   1. istnienia przedsięwzięcia,
   2. wykorzystywania zasobów środowiska,
   3. emisji;
  9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
  10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
  11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
  12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
  13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
  15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
  16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
  17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
  18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
  19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
  20. jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,  do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego
  21. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.03.2009r. inwestor Pan Zdzisław Stopa zam. Iwaszkiewicza 26 w Namysłowie wystąpił  do Burmistrza Namysłowa o zmianę decyzji (Nr GK.IV.7624/3/08 z dnia 10.09.2008r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na wykonaniu zakładu mechaniki pojazdowej i rolniczej w Namysłowie przy ul. Sycowskiej (dz. nr ewid. 237/6). Zmiany w planowanej realizacji przedsięwzięcia dotyczyć będą rezygnacji z budowy utwardzonych parkingów oraz odprowadzania wód opadowych z terenu poprzez separator substancji ropopochodnych do zbiornika bezodpływowego oraz rezygnacji z odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego, jednocześnie postanowiono parkować pojazdy na halach naprawy oraz odprowadzać ścieki sanitarne poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków do gruntu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź.zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym zgodnie z  art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)  Burmistrz Namysłowa  wystąpił do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Namysłowskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 17.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Pismem z dnia 19.03.2009r., Nr OŚ.I.7633-7/09 Starosta Namysłowski stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 01.04.2009r., Nr NZ/ACz 4325/1-6/09 wydał opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdził, że przy rezygnacji z odprowadzenia wód opadowych poprzez separator istnieją możliwość że wycieki płynów eksploatacyjnych mogące występować w przyjeżdżających do naprawy uszkodzonych pojazdach mechanicznych zanieczyszczą środowisko. 

Opinie Starosty Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie zostały w całości uwzględnione w niniejszym postanowieniu.

Na podstawie otrzymanych  opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów o których mowa art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, iż zmiana warunków wykonania przedmiotowej inwestycji może negatywnie wpłynąć na  stan środowiska przyrodniczego. Uznano, że przy rezygnacji z odprowadzenia wód opadowych poprzez separator istnieje możliwość  wycieków płynów eksploatacyjnych mogące występować w przyjeżdżających do naprawy uszkodzonych pojazdach mechanicznych.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału  dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 65 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy na postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i określenia zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 3. Zdzisław Stopa, ul. Iwaszkiewicza 17, 46-100 Namysłów
 4. Banasik Mirosław i Agnieszka, ul. Dąbrowskiego 5, 46-100 Namysłów
 5. Gmina Namysłów 
 6. a/a /LM

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-21

Wersja XML