Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7610-23/1/06 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

GK.IV.7610-23/1/06

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) zawiadamiam

że na wniosek z dnia 12.09.2006 r.  Waldemara Wiśniewskiego, ELD Poland Sp. z o.o ., Stary Rynek 80/82, 61-722 Poznań działającego z upoważnienia NB Polska Sp. z o.o.ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali magazynowej B2, hal produkcyjnych A1. A7. A8 wraz z częścią socjalno – biurową, rozbudowie hal produkcyjnych A3  i A4,  rozbudowie wiaty magazynowej  A6 oraz rozbudowie infrastruktury technicznej, na terenie firmy NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie przy ulicy Oleśnickiej 12”.

Ponieważ został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz 627, z e zmianami ) – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Namysłowie pok. 15, budynek B, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisław Smreczak
Data wytworzenia: 2006-09-14
Wersja XML