Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7610-25/1/06 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

GK.IV.7610-25/1/06

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.09.2006 r. Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „ Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Oławskiej w Namysłowie na działkach nr 187/7, 685.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz art.. 49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziałe w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Namysłowie pok. 15, budynek B, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
Wobec powyższego rozstrzygniecie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisław Smreczak
Data wytworzenia: 2006-10-04
Wersja XML