Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7624/10/09 - Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)

Namysłów, 20.05.2009 r.

GK.IV.7624/10/09

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek nr GK.VIII-2228-1/55/09 z dnia 20.05.2009 r. Gminy Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)”. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Wilków (Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe)
- Krzyków  - działka nr 60/2, 51, 62, 61, 60/3, 40/1, 66, 40, 11/45, 1147, 11/58, 11/37, 11/24, 11/23, 11/22, 11/18, 11/14, 11/10, 11/1, 11/9, 10, 8/1, 52/4, 37, 7, 6, 5, 31, 11/16, 11/17, 11/59, 14,
- Smarchowice Małe – działka nr 15, 16/2, 16/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 212, 42, 43, 44, 211, 214, 95/1, 95/2, 96, 97, 215, 98, 217, 218, 224, 134, 206, 209, 142, 225, 226, 219, 219, 210, 220, 221, 306, 308, 296/1, 296/3.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 72, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami). Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
Zgodnie z art. 75 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przedsięwzięcie wykraczające poza obszar jednej gminy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje burmistrz, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami. Porozumienie zawarte w dniu 26 sierpnia pomiędzy Gminą Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Urzędu Gminy w Wilkowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Wójt Gminy Wilków
 3. Mieszkańcy gminy Namysłów oraz mieszkańcy gminy Wilków  (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce    prowadzenia inwestycji
 4. a/a LM
   

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-05-20

 

 

 


GK.IV.7624/10/09

Namysłów, dnia 2009-06-04

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 72, 72a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą

"Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)".

Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Wilków (Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe)

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2009r. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)".
Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000.
Przedsięwzięcie: pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)", w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) zaliczone zostało do inwestycji dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy, na którym obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz. Porozumienie takie zawarte zostało w dniu 26 sierpnia 2008r. pomiędzy Gminą Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów (Dz.U. WO, Nr 74 poz. 1918).
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 20.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)".
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 20.05.2009r. oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie informacji sołtysowi wsi Smarchowice Małe. Pismem z dnia 21.05.2009r. przekazano Wójtowi Gminy Wilków przedmiotowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków i w miejscu prowadzenia inwestycji.
Stron nie informowano o wszczęciu postępowania odrębnym zawiadomieniem, gdyż w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kpa.
Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 w/w ustawy zwrócił się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu. Pismo z prośbą o wyrażenie opinii została w dniu 22.05.2009r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Od stron biorących udział  w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.
Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.II-7633/15/09 z dnia 28.05.2009r. wydał opinię o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia sanitarną  nr NZ/MB-4325-1-13/09  z dnia 28.05.2009r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia uznał, że budowa sieci kanalizacyjnej jest inwestycją chroniącą wody podziemne i powierzchniowe przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

1.1 Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych.
Miejscowości te na dzień dzisiejszy nie posiadają zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej, a powstające ścieki odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym o następujących głównych parametrach:

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu.
Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie realizowana w układzie grawitacyjno-pompowym. Trasy kanałów poprowadzone zostaną w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur PCV/kamionkowych o średnicy 200 mm, łączonych na wcisk. Kanały tłoczne zaprojektowano z rur PE-HD o średnicy 110 mm. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicach 1000-1500 mm (w punktach węzłowych i skrzyżowaniach) oraz z PP/PVC o średnicach 400-425 mm.
Rurociągi kanalizacji układane będą na głębokości minimalnej 1,20 m metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego umocnionego lub wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopach otwartych kolektor układany będzie na podsypce piaskowej, zasypywany i zagęszczany warstwowo obsypką piaskową.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w szczególności rury kanalizacyjne Ø 110-7,8740 in o długości ok. 7,6 km, wraz ze studzienkami oraz wszelkimi niezbędnymi materiałami budowlanymi koniecznymi do zrealizowania planowanego przedsięwzięcia.

1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych,

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie piasku i kruszywa z zakładu posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin.

1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości,

Ścieki socjalno - bytowe
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu przewidzianego do skanalizowania nastąpi poprzez projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Namysłowie Przewidywana ilość ścieków sanitarnych odprowadzana docelowo do oczyszczalni ścieków w Namysłowie z terenu przedsięwzięcia wyniesie ok. 77,0 m3/d.

Ścieki technologiczne
Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.

Odpady
W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów budowlanych, przede wszystkim opakowania po materiałach budowlanych, resztki materiałów budowlanych, papier i tworzywa sztuczne oraz odpady komunalne.
Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nie planowano opracowywania innych wariantów przedsięwzięcia niż system grawitacyjno-pompowy, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie budowy na stan powietrza atmosferycznego będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe.
W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placów budów małej i średniej wielkości, spowodowane pracą maszyn budowlanych, zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów i wykonawstwem robót ziemnych. Emitowane będą zanieczyszczenia gazowe (wchodzące w skład spalin emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn roboczych) i pyły. Emisja zachodzić będzie  w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń.

Hałas
Realizacja przedsięwzięcia wymaga pracy sprzętu budowlanego, co spowoduje czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny. Poziom hałasu podczas pracy tego typu sprzętu (traktowanego jako źródła punktowe) wynosi 85-95 dB(A) w odległości 1-2 m od maszyny. Uciążliwości akustyczne związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne oraz ograniczone terytorialnie do danego frontu robót. Emisja hałasu występować będzie jedynie w godzinach pracy, aczkolwiek nie można wykluczyć potrzeby prowadzenia prac również poza tymi godzinami. W celu zredukowania emisji hałasu, prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Ograniczona będzie jednoczesność ich pracy, a na czas postoju silniki będą wyłączane. Maszyny emitujące hałas o dużym natężeniu użytkowane będą tylko w ciągu dnia, a czas ich pracy będzie maksymalnie skrócony. Oddziaływanie na środowisko oraz mieszkańców, wynikające z pracy maszyn budowlanych, będzie ograniczało się jedynie do okresu trwania budowy na danym odcinku robót.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczony zostanie negatywny wpływ na klimat akustyczny otoczenia.
W projektowanych systemach kanalizacji przewiduje się zastosowanie pompowni podziemnych, z pompami zatapialnymi, które nie powodują niekorzystnego oddziaływania, spowodowanego emisją hałasu do środowiska.
Głównym źródłem hałasu jest ruch drogowy. Realizacja inwestycji w niewielkim stopni przyczyni się do zmniejszenia jego nasilenia poprzez ograniczenie potrzeby obsługi zbiorników wybieralnych (szamb) przez wozy asenizacyjne.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Małe na działkach nr ew. 15, 16/2, 16/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 212, 42, 43, 44, 211, 214, 95/1, 95/2, 96, 97, 215, 98, 217, 218, 224, 134, 206, 209, 142, 225, 226, 219, 219, 210, 220, 221, 306, 308, 296/1, 296/3. (uchwała Nr XXIII/338/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r.) na terenie oznaczonym symbolami:
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne),
Zp- drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej,
Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku),
Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcja rolną,
L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń,
Us – przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, - droga dojazdowa , ponadto działka nr 306 znajduje się granicy strefy sanitarnej ochrony cmentarza,

Przedsięwzięcie obejmujące działki nr 60/2, 51, 62, 61, 60/3, 40/1, 66, 40, 11/45, 1147, 11/58, 11/37, 11/24, 11/23, 11/22, 11/18, 11/14, 11/10, 11/1, 11/9, 10, 52/4, 37, 7, 6, 5, 31, 11/16, 11/17, 11/59, 14, znajdujące się na terenie wsi Krzyków nie posiadają  aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, jedynie działka nr 8/1 położona w miejscowości Krzyków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami PBSR (65%) – tereny działalności gospodarczej, usługowo produkcyjnej, oraz symbolem Lz (35%) teren zadrzewiony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr III/19/02 z dnia 19 grudnia 2002r. (Dz.U. WO z 2003r. Nr 5, poz. 148).
Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar. Nie wyklucza się konieczności wycinki części krzewów lub niektórych egzemplarzy zieleni wysokiej. Wszelkie kolizje z drzewami i krzewami rozważane będą indywidualne, a wycinka drzew i krzewów wymagała będzie uzyskania stosowanych zezwoleń.
Inwestycja wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia miejscowości w infrastrukturę techniczną i przyczyni się do poprawy stanu higienicznego przedmiotowego terenu oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

3.1. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.

3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania.

3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejąca infrastrukturę

3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

3.5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, ma charakter trwały i nieodwracalny.  Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wsi Smarchowice Małe (gmina Namysłów) i wsi Krzyków (gmina Wilków) i będzie miało zasięg lokalny. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z innymi przedsięwzięciami powodującymi kumulowanie się oddziaływań.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa środowiska poprzez zwiększenie zasięgu kanalizacji zbiorczej i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych.
Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Starosty Namysłowskiego oraz ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania uważam, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.
Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Urzędu Gminy Wilków, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez poinformowanie sołtysów wsi Smarchowice Małe i wsi Krzyków.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 cyt. na wstępie ustawy, zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Wójt Gminy Wilków
 3. Mieszkańcy gminy Namysłów oraz mieszkańcy gminy Wilków (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji – Smarchowice Małe, Krzyków.
 4. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 6. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-06-08

 

 

 


GK.IV.7624/10/09 Namysłów, dnia 15.06.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 75 ust. 4,  art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1 pkt 72, 72a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Namysłów z dnia 20.05.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)".

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)".

Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe   w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Wilków (Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe)
- Krzyków - działki nr 60/2, 51, 62, 61, 60/3, 40/1, 66, 40, 11/45, 1147, 11/58, 11/37, 11/24, 11/23, 11/22, 11/18, 11/14, 11/10, 11/1, 11/9, 10, 8/1, 52/4, 37, 7, 6, 5, 31, 11/16, 11/17, 11/59, 14,
- Smarchowice Małe - działki nr 15, 16/2, 16/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 212, 42, 43, 44, 211, 214, 95/1, 95/2, 96, 97, 215, 98, 217, 218, 224, 134, 206, 209, 142, 225, 226, 219, 219, 210, 220, 221, 306, 308, 296/1, 296/3.

Charakterystyka przedsięwzięcia i  karta informacyjna stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w dniu 20.05.2009 r. na wniosek Gminy Namysłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Krzyków (gmina Wilków), Smarchowice Małe (gmina Namysłów)
Z uwagi na fakt, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 20.05.2009r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Pismem z dnia 21.05.2009r. przesłano do Wójta Gminy Wilków zawiadomienie o wszczęciu postępowania z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy, na którym obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz.  Porozumienie takie zawarte zostało w dniu 26 sierpnia 2008r. pomiędzy Gminą Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów (Dz.U. WO, Nr 74 poz. 1918).
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe   w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Wilków (Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe)
- Krzyków  - działki nr 60/2, 51, 62, 61, 60/3, 40/1, 66, 40, 11/45, 1147, 11/58, 11/37, 11/24, 11/23, 11/22, 11/18, 11/14, 11/10, 11/1, 11/9, 10, 8/1, 52/4, 37, 7, 6, 5, 31, 11/16, 11/17, 11/59, 14,
- Smarchowice Małe – działki nr 15, 16/2, 16/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 212, 42, 43, 44, 211, 214, 95/1, 95/2, 96, 97, 215, 98, 217, 218, 224, 134, 206, 209, 142, 225, 226, 219, 219, 210, 220, 221, 306, 308, 296/1, 296/3.
W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 72, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/15/09 z dnia 28.05.2009r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia. Starosta Namysłowski stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-13/09 z dnia 28.05.2009r. zaproponował nie nakładać obowiązku  przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia uznał, że budowa sieci  kanalizacyjnej jest inwestycją chroniącą wody podziemne i powierzchniowe przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi.
Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 04.06.2009r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/10/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 08.06.2009r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. Wójt Gminy Wilków (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń).
 4. Sołtys wsi Smarchowice Małe
 5. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 7. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-06-15

Wersja XML