Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7624/08/09 - Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów

Namysłów, 04.05.2009 r.

GK.IV.7624/8/09

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14.04.2009 r. /bez numeru/ firmy HOGER Sp. z o.o., ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów” w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działki nr 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36.

Rodzaj przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie obejmowało działki o pow. 1,33 ha, na których zlokalizowane są obiekty budowlane o pow. 2552 m2 i kubaturze ok. 8932 m3.
Przedsięwzięcie będzie polegało na kontynuacji produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. Przewidywana produkcja betonu towarowego i prefabrykatów betonowych to ok. 150 t/dobę. Surowcami do produkcji masy betonowej i prefabrykatów betonowych są: kruszywa, cement, piasek, wypełniacze mineralne. Kruszywa magazynowane będą w wydzielonych boksach (4 szt.). Cement dostarczany będzie specjalnymi samochodami – rozładunek bezpośrednio do silosów z filtrami przeciwpyłowymi. Dostarczone składniki do produkcji betonu i prefabrykatów betonowych będą odpowiednio dobierane i ważone, a następnie mieszane. Zużycie wody do celów produkcyjnych wyniesie ok. 60 m3, a dla celów sanitarnych ok. 15 m3. Ścieki socjalno – bytowe magazynowane będą w szczelnych zbiornikach, a następnie odbierane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie. Ścieki z mycia instalacji i automieszalników zawracane będą do produkcji wtórnej. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Inwestycja usytuowana jest w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-05-04

 

 

 


GK.IV.7624/08/09 Namysłów, 25.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów" w Namysłowie przy ulicy Drzewieckiego 3 (dz. nr ewid.  12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36)

Działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz z § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

zawiadamiam

że w dniu 27.08.2009 r. inwestor "HOGER" Sp. z o.o., ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, złożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów". W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17). Ponadto zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-09-25

 

 

 


GK.IV.7624/8/09 Namysłów, dn. 02.12.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą OOŚ, w związku z § 3 ust.1 pkt 21  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Betoniarnia Namysłów zlokalizowana jest w południowej części Namysłowa, przy ul. Drzewieckiego, pomiędzy drogą w kierunku Łączan, a drogą na Brzeg i Opole. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach geodezyjnych: 12/32 (o powierzchni: 0,6566 ha), 12/33 (o powierzchni: 0,0895 ha), 12/24 (o powierzchni: 0,3753 ha), 12/35 (o powierzchni: 0,8937 ha), 12/36 (o powierzchni: 0,6449 ha). Łączna powierzchnia działek wynosi: 2,66 ha. Na terenie przedmiotowych działek obecnie zlokalizowane są istniejące obiekty tj.: hale przemysłowe, obiekty magazynowe, drogi dojazdowe i utwardzone place wykorzystywane wcześniej w zakładzie produkcji betonu. Łączna powierzchnia istniejących obiektów wynosi 2 552 m2, a kubatura ok. 8 932 m3.
  W skład powierzchni istniejących obiektów wchodzą:
  • Warsztat remontowy o powierzchni 378 m2,
  • Garaż typ "Bydgoszcz" o pow. 266 m2,
  • Stolarnia z warsztatem o pow. 321 m2,
  • Portiernia o pow. 22 m2,
  • Magazyn centralny o pow. 109 m2,
  • Budynek pomieszczenia socjalne o pow. 214 m2,
  • Budynek administracyjny o pow. 284 m2,
  • Hala produkcyjna o pow. 835 m2,
  • Zakład Prefabrykacji o pow. 123 m2.

   Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, sieć oświetleniową, sieć wodociągową, lokalną sieć kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują tereny przemysłowe i nieużytki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 600 m od terenu objętego inwestycją.
 2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo - wodne, natomiast w fazie likwidacji w celu uniknięcia skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy zastosować wszelkie możliwe środki zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
  2. Przedsięwzięcie w fazie realizacji związane będzie z emisją hałasu, spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz transportem samochodów dostawczych. W fazie eksploatacji inwestycja będzie się wiązała ze wzrostem natężenia hałasu na przedmiotowym terenie. W związku z faktem iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ponad 0,5 km od granicy zakładu nie ma ryzyka wystąpienia uciążliwości akustycznych na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Emisja hałasu na etapie realizacji będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały, natomiast podczas eksploatacji przedmiotowej betoniarni uciążliwości akustyczne będą długotrwałe. Prace związane z wykorzystaniem urządzeń hałasotwórczych należy prowadzić w porze dziennej.
  3. W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady tj. beton i gruz z rozbiórek i remontów, drewno, mieszanina metali. Wytworzone odpady powinny być przekazywane odpowiednim odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie skutkowała powstawaniem odpadów niebezpiecznych (w ilości ok. 0,006 Mg/rok) i innych niż niebezpieczne (w ilości ok. 0,516 Mg/rok). Należy przewidzieć miejsca magazynowania wytworzonych odpadów, które powinny być gromadzone selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych szczelnych pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione służby komunalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powinno się minimalizować ilość powstających odpadów.
  4. Ścieki socjalno - bytowe powstające w wyniku funkcjonowania w/w zakładu odprowadzane będą do istniejącego zbiornika wybieralnego, odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie. Ścieki technologiczne z mycia instalacji, mieszarek betonu, pomp powinny być gromadzone w szczelnym zbiorniku i powtórnie wykorzystywane do produkcji betonu.
  5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z terenu utwardzonych do gruntu, następnie zbierane jako wody gruntowe poprzez system istniejących drenaży podziemnych i odprowadzane do istniejącego podziemnego, stalowego zbiornika. Ze zbiornika wody gruntowe powinny być kierowane za pomocą pomp do produkcji betonu.
  6. W trakcie realizacji i likwidacji inwestycji będzie występować emisja zanieczyszczeń (przez silniki spalinowe pojazdów transportu) o charakterze czasowym i odwracalnym. Ze względu na ograniczony czas występowania emisji na tych etapach, inwestycja nie powinna mieć uciążliwego wpływu na stan czystości atmosfery. Na etapie eksploatacji będzie występować zapylenie, które przekroczy wartość dopuszczalną jedynie na terenie zakładu. Stężenia wywołane emisją zanieczyszczeń nie przekroczą dopuszczalnych norm z zakresu ochrony powietrza poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.
  7. Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę krajobrazu w otoczeniu inwestycji, nie pogorszą się również istniejące walory krajobrazowe. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie zostaną zaburzone procesy wymiany i regeneracji ciepła. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla komponentów środowiska naturalnego, dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na środowisko wodne, ludzi, zwierzęta i rośliny  na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji zakładu.
  8. Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
  9. Do prac budowlanych i montażowych używać sprawnych technicznie maszyn i urządzeń w celu maksymalnego ograniczenia wystąpienia wycieków paliw.
 3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
  1. należy podjąć działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej. Należy zamontować na wszystkich zbiornikach cementu worki kompensacyjne i filtry redukujące emisję pyłu, przeprowadzać przeglądy techniczne i konserwację tych urządzeń oraz wymieniać filtry na silosach cementu w celu zapobiegania i ograniczania oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych na atmosferę. Odpady powstające w wyniku działalności w/w zakładu powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający wystawianie odpadów na działanie czynników zewnętrznych (w tym atmosferycznych) oraz wymywanie z nich substancji szkodliwych dla środowiska.
  2. należy uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki określone w "Raporcie..." jak również zalecenia w pkt 2.
 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.
 6. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
  Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w dniu 4 maja 2009 r. na wniosek firmy "HIOGER" Sp. z o.o., ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów". Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na kontynuacji produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. Przewidywana produkcja betonu towarowego i prefabrykatów betonowych to ok. 150 t/dobę. Surowcami do produkcji masy betonowej będą: kruszywa, cement, piasek, wypełniacze mineralne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ w dniu 13.05.2009 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Starosty Namysłowskiego o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem z dnia 18.05.2009 r. OŚ.I.7633-12/09 Starosta Namysłowski stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Zaznaczył, iż zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien spełniać wymogi art. 66 ustawy OOŚ. Stwierdził, że ze względu na położenie inwestycji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji inwestycji na nieruchomości leżące poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny w zakresie hałasu i emisji pyłu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie również stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Opinią sanitarną nr NZ/MB-4325/1-12/09 z dnia  22.05.2009 r. /data wpływu do tut. Urzędu/ organ opiniujący stwierdził, iż przedsięwzięcie może niekorzystnie oddziaływać na tereny mieszkaniowe w postaci przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów hałasu powodowanych pracą betoniarni. Powyższy organ stwierdził, ze inwestor nie wyjaśnia przyczyny magazynowania ścieków socjalno - bytowych w zbiornikach bezodpływowych w związku z powyższym uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.). Działki nr 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36  położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem PBS - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów w tym handel hurtowy).

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ określonych w § 4 i § 5 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) uznano, że zasadnym jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, który pozwoli m.in. na analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz zabytki i krajobraz kulturowy.

Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09 z dnia 26.05.2009 r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów", jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem:

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Na w/w postanowienie nikt nie złożył zażalenia dlatego stało się prawomocne.

W dniu 27.08.2009 r. został dostarczony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów", przy ul. Drzewieckiego, na działkach nr 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36. Po zapoznaniu się z w/w raportem, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy OOŚ tut. Urząd przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Namysłowie oraz Staroście Namysłowskiemu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Jednocześnie obwieszczeniem z dnia 25.09.2009 r. zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego postępowania. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego /BIP/, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-2-12/09 z dnia 23.10.2009 r. uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia z uwagami, które zostały w pełni uwzględnione przez tut. Organ w niniejszej decyzji. Po analizie raportu organ współdziałający stwierdził, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu założonych rozwiązań i uwag zawartych w opinii j. w., nie będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi oraz klimat przedmiotowego obszaru. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić nieznaczne zagrożenie hałasem, będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia, zrealizowanych zostanie szereg działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.I-7633/30/09 z dnia 05.10.2009 r. uzgodnił pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji inwestycji, które w całości zostały uwzględnione w przedmiotowej decyzji. Ponadto organ uzgadniający stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 ustawy OOŚ.

W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz z uwagi na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania wyrażono zgodę na realizację.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-02

 

 

 


GK.IV.7624/8/09 Namysłów, 02.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 02.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zakład produkcji betonu, betoniarnia Namysłów", w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działki nr 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36 - inwestor HOGER Sp. z o.o., ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji, z dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17).

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-02

Wersja XML