Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.IV.7624/31/09 - Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego (...)

GK.IV.7624/31/09 Namysłów, dn. 20.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.09.2009 r. Pana Leszka Chuchro, Biuro Konsultingowo - Projektowe "LECH - DESIGN", ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów działającego w imieniu gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa Nr Or.II-0113-1/13/09 z dnia 20.07.2009 r. udzielonego przez Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego".

Przedsięwzięcie przewiduje:

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Przedsięwzięcie w/w zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53) i 56) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane oraz z załącznikiem II pkt 10 b) i e) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się    po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-20

 

 

 


GK.IV.7624/31/09 Namysłów, dn. 20.11.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust 2, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ, w związku z  § 3 ust.1 pkt 53 i 56, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz z załącznikiem II pkt 10 b) i e) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańską w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego".

Uzasadnienie

W dniu 23.09.2009 r. Pan Leszek Chuchro, Biuro Konsultingowo - Projektowe "LECH - DESIGN", ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów działający w imieniu gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa nr Or.II-0113-1/13/09 z dnia 20.07.2009 r. udzielonego przez Burmistrza Namysłowa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańską w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego".

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 53 i 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz z załącznikiem II pkt 10 b) i e) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, zaliczone zostało do inwestycji dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 20.10.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zostało umieszczone w dniu 20.10.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie /BIP/ oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin. Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 21.10.2009 r. zwrócono się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego ewentualnego zakresu.

W dniu 06.11.2009 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie pismem nr 723/2009 zapewniło iż nie wnosi uwag w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Ponadto nie wpłynęły żadne inne wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego postępowania administracyjnego. Również nie stwierdzono żeby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu jw.

Starostwo Powiatowe opinią nr OŚ.I-7633/34/09 z dnia 06.11.2009 r. zaproponowało nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzono, iż inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ/LM-4325-1-23/09  z dnia 06.11.2009 r. również zaproponował nie nakładać na inwestora - Gminę Namysłów, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż emitowane w trakcie  budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność ruchu co pozytywnie wpłynie na emisję hałasu i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie odnowienie nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo i komfort ruchu. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. nr MRR/H/16/3/05/09 w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   W ramach projektowanego przedsięwzięcia nastąpi tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości obejmie 24 000 tys. m2, pas zieleni - 5300 m2.
   Zadanie obejmuje:
   • odnowę nawierzchni (ok. 300m) i remont chodników (ok. 650 m) na chodniki z kostki betonowej od ul. Grunwaldzkiej ul. Oławską i ul. B. Chrobrego  do skrzyżowania z ul. Alei Róży Luksemburg  działka nr 961, 960, 957, 633, 632/4,
   • przebudowę chodnika ziemnego na chodnik z kostki betonowej (560 m), przełożenie kostki kamiennej na kostkę kamienną, wyrównanie (ok. 400 m), ul. Alei Róży Luksemburg działki nr 972, 1013, 1067, 1073/7, 1073/30, 1073/23,
   • wykonanie z kostki kamiennej parkingu na ok. 52 samochody osobowe - działka nr 1073/7,
   • wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 500 m od ul. Dworcowej do Browaru Namysłów,
   • wykonanie placu dworca autobusowego z kostki kamiennej - działka nr 1073/30,
   • remont placu przed budynkiem Dworca PKP (przełożenie kostki) - działka nr 1073/6
   • ul. Dworcowa do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - odnowa nawierzchni, przełożenie kostki kamiennej - remont istniejących chodników wraz z wykonaniem 260 m chodnika - działka nr 1241, 1068/1, 1069, 1073/3, 1145, 1144/2, 1138/4,
   • wykonanie parkingu z kostki betonowej (plac PKS) na ok. 120 miejsc parkingowych - działka nr 1064/5, 1064/10, 1064/9, 1065,
   • przebudowę istniejącego parkingu ziemnego (przy Starostwie Powiatowym) na ok. 50 miejsc parkingowych - działka nr 1072/7,
   • odnowa nawierzchni i remont chodników od ul. Piłsudskiego i całą ulicę Mickiewicza, działka nr 1138/4, 1134,
   • oświetlenie tych ulic.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami, a tym samym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało wykorzystania surowców mineralnych tj.: piasek, kruszywo, tłuczeń. Maszyny budowlane wykorzystywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia napędzane będą olejem napędowym; część  sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprzężonym powietrzem. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z nieznacznym poborem wody wykorzystywanej do prac budowlanych oraz na cele socjalne.
   Szacunkowe zużycie surowców, paliw i energii wyniesie:
   Woda -  40 - 100m3/ cały okres budowy
   Energia elektryczna - 150-200kWh/cały okres budowy,
   Olej napędowy - ok. 1000m3/cały okres budowy,
   Kruszywo - ok. 35000m3/cały okres budowy,
   Kostka betonowa - ok. 4500m3/cały okres budowy,
   Tłuczeń - ok. 54000m3/ cały okres budowy,
   Kostka kamienna - ok. 4500m3/cały okres budowy,
   Piasek - ok. 35400m3/cały okres budowy,
   Masa bitumiczna - ok. 12500m3/cały okres budowy,
   Krawężniki - 2500mb.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • zakres inwestycyjny przedsięwzięcia będzie się wiązał z powstawaniem wód opadowych i roztopowych powstałych w wyniku funkcjonowania dróg, nawierzchni i placów. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych,
   • odpady będą wytwarzane tylko na etapie realizacji inwestycji, w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady gromadzone będą selektywnie i usuwane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia. Realizacja inwestycji będzie powodować powstawanie odpadów budowlanych, odpadów roślinnych oraz odpadów pochodzących z prac porządkowych, tj: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, tworzywa sztuczne, gleba i ziemia w tym kamienie.
   • w fazie realizacji nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych, a w fazie eksploatacji nastąpi przywrócenie płynności ruchu pojazdów  i znaczne zmniejszenie uciążliwości akustycznych,
   • emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstałych w wyniku pracy sprzętu budowlanego i ruchu pojazdów nie będzie powodować przekroczenia wartości normatywnych w powietrzu, a emisja spalin po realizacji projektu ulegnie zmniejszeniu,
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - w związku z faktem, iż większość działek, na których planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w strefach:
   "A" - rekonstrukcji historycznego układu przestrzennego,
   "OW" - obserwacji archeologicznej,
   "E" - pasmo szczególnie korzystnej ekspozycji krajobrazu kulturowego wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie modernizacji, przebudowy, adaptacji remontów oraz budów realizowanych w obiektach powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.
  • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja przebiega przez teren zurbanizowany (centrum miasta). Z uwagi, iż zakres robót nie wykracza poza teren wyznaczonych działek, przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,
   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu jest również zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).
   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych symbolami:
   L - drogi gminne, lokalne,
   Zp - drogi Powiatowe lokalne,
   ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej,
   KK - tereny kolejowe,
   U - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii,
   KS - tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, parkingi, garaże,
   G - droga krajowa.

   Realizacja przedmiotowej inwestycji wpisana jest w istniejący krajobraz, dostosowana do dotychczasowego zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie w/w nie zakłóci estetyki otaczającego krajobrazu oraz zdolności do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
   Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi ograniczać się będzie jedynie do etapu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów i  będzie miało zasięg lokalny. Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Presja wywierana przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i odpowiednich technologii) a w fazie eksploatacji ulegnie zmniejszeniu poprzez m.in. poprawę płynności ruchu drogowego, a tym samym zwiększenie przepustowości i swobodę ruchu na drogach, wyeliminowanie nierówności jezdni, ograniczenie emisji hałasu docierającego do terenów zabudowanych, ograniczenie obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów i silnych wiatrów. Hałas emitowany przez sprzęt budowlany i samochody nie przekroczy dopuszczalnych wartości normatywnych. Ponadto budowa i przebudowa parkingów zwiększy liczbę miejsc postojowych dla parkujących w centrum miasta samochodów.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
   Zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania
   Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
   Oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, będzie miało charakter trwały i nieodwracalny. Przy analizie całościowej projektowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że na etapie eksploatacji brak będzie zagrożeń dla środowiska. Efekty realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykazywały przede wszystkim charakter pozytywny bądź neutralny dla środowiska.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Starosty Namysłowskiego oraz ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-11-20

 

 

 


GK.IV.7624/31/09 Namysłów, dn. 15.12.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, w związku z § 3 ust.1  pkt  53 i 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i załącznikiem II pkt 10 b) i e) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2009 r. Pana Leszka Chuchro, Biuro Konsultingowo - Projektowe "LECH - DESIGN", ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów działającego w imieniu gminy Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego"

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego”.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 20.10.2009 r. na wniosek Pana Leszka Chuchro, Biuro Konsultingowo - Projektowe "LECH - DESIGN", ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów działającego w imieniu gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa Nr Or.II-0113-1/13/09 z dnia 20.07.2009 r. udzielonego przez Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 K.p.a. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin na ich wniesienie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańską w Namysłowie /ok. 1750 mb/. Ponadto planuje się wykonanie parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsc postojowych autobusów i miejsc postojowych na  TAXI przy dworcu PKP oraz parkingów na placu PKS i przebudowę istniejącego parkingu ziemnego przy Starostwie Powiatowym.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 53) i 56) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz z załącznikiem II pkt 10 b) i e) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 21.10.2009 r. zwrócono się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego ewentualnego zakresu.

Starosta Namysłowski opinią nr OŚ.I-7633/34/09 z dnia 26.10.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-23/09 z dnia 06.11.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora - Gminę Namysłów obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż emitowane w trakcie  budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność ruchu co pozytywnie wpłynie na emisję hałasu i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie odnowienie nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo i komfort ruchu. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

W dniu 06.11.2009 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie pismem nr 723/2009 zapewniło iż nie wnosi uwag w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Ponadto nie wpłynęły żadne inne wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego postępowania administracyjnego. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu jw.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 20.11.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/31/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i miejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu, w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-15

 

 

 


GK.IV.762431/09 Namysłów, 16.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 15.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa lub remont nawierzchni dróg, chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową, ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańska w Namysłowie. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Dworcowej, miejsca postojowe autobusów i iejsca postojowe na TAXI przy dworcu PKP, parkingi na placu PKS i koło Starostwa Powiatowego" w Namysłowie .

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-16

Wersja XML