Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konieczności składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach, których wykorzystanie zostało zakończone

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz  wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.),

informuję mieszkańców Namysłowa
o konieczności składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach, których wykorzystanie zostało zakończone.

Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, którzy są właścicielami, zarządcami lub użytkownikami miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

Informacje należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 r.

Formularze do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, budynek B, pok. nr 17.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, które nie przedłożą w/w informacji, nie będą miały możliwości ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Namysłowie.

Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska nie przekazuje okresowo odpowiednio wójtowi, burmistrzowi albo marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4  tej ustawy podlega karze grzywny.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-01-13
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-13

Wersja XML