Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 174/1, 143/6 i 154

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r. z późn. zm.)

Burmistrz  Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki nr 174/1 k. m. 1 o powierzchni 0,2700 ha położonej w Żabie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1U/00078257/3, bez obciążeń i zobowiązań, oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Rp - tereny użytków rolnych, uprawy polowe, grunty orne oraz U - tereny usług komercyjnych, usług handlu i gastronomii. Na działce znajduje się mały budynek gospodarczy w stanie ruiny,
  Cena wywoławcza - 17.589,96 zł,
 2. działki nr 143/6 k. m. 1 o powierzchni 0,1600 ha położonej w Smogorzowie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1U/00079378/4 niezabudowanej, oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Rp - tereny użytków rolnych, uprawy polowe, grunty orne. Działka uprawiana jest rolniczo,
  Cena wywoławcza - 5.040,00 zł,
 3. działki nr 154 k.m.1 o powierzchni 0,2500 ha położonej w Krasowicach, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  Cena wywoławcza - 17.812,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem
wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, płatna do dnia 4 marca 2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050  7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto. W przypadku sprzedaży działki 143/6 położonej w Smogorzowie oraz działki 174/1 położonej w Żabie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić na warunkach umowy warunkowej z przysługującym prawem pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, 4 luty 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-02-04
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-04
Wersja XML