Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu znajdującego się w budynku położonym we wsi Kamienna

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 577/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu o pow. 46,55 m2 oraz piwnicy o pow. 11,90 m2, znajdujących się w budynku położonym na terenie wsi Kamienna, stanowiącym własność Gminy Namysłów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów działka nr 53/2 przeznaczona jest jako tereny zabudowy zagrodowej.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej - sklep branży spożywczo - przemyslowej.
Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Powierzchnia lokalu wynosi 46,55 m2.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi 6,85 zł
(słownie złotych: sześć  85/100 zł)
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni piwnicy wynosi 0,26 zł
(słownie złotych: 26 groszy)
Do stawki czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości 22 %.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, budynek A,
ul. Duboi 3, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu regulowane są miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.
Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu
7 czerwca 2010 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg.
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu - wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na okres 3 lat.
Lokal użytkowy zostanie przekazany najemcy dnia 14 czerwca 2010 roku.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na terenie wsi Kamienna, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można  uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek A, I piętro, pokój Nr 20, tel. 77/419-03-33.

Namysłów, dnia 5 maja 2010 roku

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Idzi
Data wytworzenia: 2010-05-05
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-05
Wersja XML