Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działki 926/16, 926/17, 927/1)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oznaczonych numerami działek: 926/16, 926/17 oraz 927/1 k. m. 7 o łącznej powierzchni 0,0435 ha. Działki stanowią zwarty kompleks gruntu położony w strefie centralnej miasta w rejonie ulic Wróblewskiego, Piastowskiej i Armii Krajowej. W planie zagospodarowania przestrzennego teren działek oznaczony jest symbolem A.10MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, teren w pełni uzbrojony, niezabudowany, niezagospodarowany, brak dojazdu do przedmiotowego kompleksu gruntu, lokalizacja atrakcyjna.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom  wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie w  terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 2 marca 2011r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-01-19
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21
Wersja XML