Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (działka 14/2)

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 653/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż

działki nr 14/2 k. m. 1 o powierzchni 0,1012 ha położonej w Pawłowicach Namysłowskich, bez obciążeń i zobowiązań, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr  OP1U/00081673/9, działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych, stanowi nieużytek w terenie zabudowy mieszkaniowej, według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną.

Cena wywoławcza - 945,87 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Przetarg do działki 14/2 ze względu na brak dojazdu jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich objętych działkami numer: 10/1 (KW 12802), 15 (KW 68382), 108/4 (KW 52341).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 22 marca 2011 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości  ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 2 lutego 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-02-02
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-02
Wersja XML