Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. komunikacji społecznej - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 2 kwietnia 2012 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. komunikacji społecznej
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe humanistyczne,
  2. co najmniej roczny ogólny staż pracy,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. własny samochód,
  5. umiejętność redagowania gazety,
  6. znajomość prawa prasowego.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. wykształcenie o profilu dziennikarskim,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym programu Corel Draw,
  3. komunikatywność,
  4. dyspozycyjność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań redaktora naczelnego "Gazety Namysłowskiej", w tym: redagowanie gazety, zbieranie materiałów, skład komputerowy, nadzór nad wykonywaniem druku, dokonywanie korekt,
  2. organizacja kolportażu "Gazety Namysłowskiej",
  3. przyjmowanie i rozliczanie ogłoszeń i reklam płatnych zamieszczanych w "Gazecie Namysłowskiej",
  4. współpraca w zakresie redagowania "Gazety Namysłowskiej", z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
  5. udział w sesjach, ważnych spotkaniach, naradach, festynach itp.,
  6. obsługa fotograficzna spotkań i imprez,
  7. opracowanie tekstów okolicznościowych,
  8. opracowanie materiałów do publikacji prasowych, dotyczących istotnych kwestii działalności organów i jednostek gminy,
  9. przygotowanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych do serwisu internetowego Urzędu i do gablot informacyjnych,
  10. monitoring środków publicznego przekazu,
  11. współpraca ze środkami masowego przekazu, tj. w uzgodnieniu z przełożonym:
   1. przygotowywanie informacji o przedsięwzięciach prowadzonych i planowanych przez gminę oraz w kwestiach istotnych dla gminy,
   2. przygotowanie odpowiedzi do prasy, radia i telewizji - zgodnie z prawem prasowym,
  12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami pożytku publicznego, a w szczególności:
   1. sporządzanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
   2. organizacja spotkań i konsultacji,
  13. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym:
   1. ewidencjonowanie materiałów promocyjnych (odpowiedzialność majątkowa),
   2. sporządzanie zamówień na materiały promocyjne,
  14. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z miastami partnerskimi, w tym organizacja pobytu ich delegacji w gminie i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
  15. udział w organizacji obchodów świąt narodowych, lokalnych, rocznic, itp. uroczystości,
  16. sporządzanie wniosków dotyczących planowanych wydatków w zakresie prowadzonych spraw.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Praca wiąże się z wyjazdami służbowymi. Brak uciążliwości fizycznych na stanowisku.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/jest niższy niż 6 %).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie  Prawo prasowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
  10. oświadczenie o posiadaniu samochodu, bądź możliwości korzystania z samochodu.
 7. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. komunikacji społecznej":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)".
 9. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 10. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe oraz za zbrodnie, występki i przestępstwa określone w ustawie  Prawo prasowe.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór kandydatów na stanowisko ds. komunikacji społecznej odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2012-04-02
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-03

 

 

 

 


Namysłów, dnia 30 kwietnia 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. komunikacji społecznej
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Jolanta Stasiak

zamieszkała w  Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego  wyboru:
Wybrana kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2012-04-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-02
Wersja XML