Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 22 maja 2012 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. 3 lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  3. znajomość przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. dobra znajomość terenu gminy Namysłów,
  3. prawo jazdy kat. B,
  4. własny samochód,
  5. komunikatywność,
  6. dyspozycyjność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. sporządzanie ofert inwestycyjnych gminy, w tym:
   1. do serwisu internetowego Urzędu,
   2. dla potencjalnych inwestorów,
   3. dla różnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego,
   4. prowadzenie aktualnego wykazu gruntów gminnych, przeznaczonych pod inwestycje,
  2. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości w gminie, w tym:
   1. aktualizacja części mapowej i opisowej operatu,
   2. opracowanie projektów uchwał dotyczących nazw ulic i placów,
   3. nadawanie numeracji porządkowej budynkom,
   4. powiadamianie zainteresowanych stron o zmianie, bądź nadaniu nowego numeru porządkowego nieruchomości,
  3. wykonywanie czynności rozgraniczenia nieruchomości, a w szczególności:
   1. przygotowanie i rejestrowanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
   2. przygotowanie i rejestrowanie decyzji końcowych postępowania rozgraniczeniowego, a w przypadku sporu przekazywanie akt wraz z opinią geodety do sądu,
  4. wykonywanie czynności w zakresie podziału nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zleceń pomiarów i podziałów geodezyjnych oraz wykonania wyrysów i wypisów nieruchomości,
   2. przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich w przypadku wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej lub w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości,
  6. wykonywanie czynności związanych ze sporządzeniem decyzji za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Praca wiąże się z wyjazdami służbowymi. Brak uciążliwości fizycznych na stanowisku.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
  10. oświadczenie o posiadaniu samochodu, bądź możliwości korzystania z samochodu.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.

   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2012-05-22
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-22

 

 

 

 


Namysłów, dnia  6 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. gospodarki nieruchomościami
w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Ilona Różniecka

zamieszkała w  Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 2012-06-06
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-08
Wersja XML