Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (dz. 1103/7, 110/2)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 267/VI/12 , Nr 268/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

  1. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 1103/7 k. m. 10, obszaru 0,0266 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00020404/8. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta - strefie lokalnego centrum handlowego, parkingu, terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dojazd do drogi dla nieruchomości na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 1103/7 będzie się odbywał na podstawie ustanowionej służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 1103/9 stanowiącą własność Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 5.

Cena wywoławcza - 84 801,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden 00/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Wadium wynosi - 8 480,10 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt 10/100 zł)

  1. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2 k. m. 1, obszaru 0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00044607/5. Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki jest nieregularny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ligotka zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/339/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 253 z 17 maja 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Cena wywoławcza - 51 714,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście 00/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Wadium wynosi - 5 171,40 zł
(słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 40/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 luty 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia
18 luty 2013 r. przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Na działkę numer 1103/7 ogłaszane były dwa przetargi  na dzień 3.08.2012 i  15.10.2012r. Natomiast na działkę numer 110/2 ogłaszane przetargi były na dzień 10.08.2012r i 15.10.2012 r. Przetargi nie odbyły się  z uwagi na brak postąpienia.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419-03-37 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 9 styczeń 2013 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Ciupa
Data wytworzenia: 2013-01-09
Data udostępnienia do publikacji: 2013-01-15
Wersja XML